Akce a novinky » Ostatní zajímavosti

Málo známé klinické souvislosti kouření a RS

 

 

non-smoker-g6cd598648_1280
 


Kouření může způsobovat těžký deficit vitaminu D, jehož význam pro imunitu vešel během covidové pandemie v relativně širokou známost. Je uváděn jako rizikový faktor pro vznik neurodegenerativních onemocnění, včetně roztroušené sklerózy. A stojí také za příčinou karcinomu plic u 90 % případů. 

 

 

Stresové situace zvyšují u závislých jedinců potřebu sáhnout po droze a platí to i u tabákových výrobků. Představa, že kouření vede k psychické pohodě, je mylná. Lidé trpící psychickými poruchami kouří dvakrát až třikrát častěji ve srovnání s běžnou populací. Kouří navíc větší počet cigaret než ostatní kuřáci, inhalují hlouběji a déle, přičemž také vynakládají nezanedbatelné objemy finančních prostředků, a prohlubuje se tak jejich sociekonomická nestabilita, strádání a chudoba, což je dalším zdrojem stresu a udržujícím faktorem onemocnění.

 

 

Kouření negativně ovlivňuje imunitní a endokrinní systém včetně reprodukčních orgánů, zvyšuje riziko vzniku alergií, způsobuje nemoci trávicího traktu, zpomaluje hojení, zvyšuje pravděpodobnost rozvoje revmatoidní artritidy nebo vzniku katarakty.

 

 

„Odhaduje se, že až 45 % prodaných cigaret je spotřebováno lidmi, kteří trpí nějakou formou duševní poruchy. Nejčastější příčinou úmrtí psychicky nemocných jsou pak kardiovaskulární onemocnění, na jejichž vzniku se kouření významně podílí, a dochází ke zkrácení jejich průměrné délky života o 10 až 25 let oproti běžné populaci,“ říká přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN docent Martin Anders, který zároveň zdůrazňuje, že u osob trpících schizofrenií může kouření zhoršovat neurodegeneraci spojenou s tímto onemocněním. Jako pozoruhodná se jeví skutečnost, že v léčbě depresivních a úzkostných poruch má ukončení kouření podobný vliv jako podávání antidepresiv.

 

 

Docent Anders dále konstatuje, že kouření zvyšuje riziko vzniku řady neuropsychických onemocnění – demence a dalších kognitivních postižení, schizofrenie, depresivních poruch, úzkostných poruch nebo dokonce i sebevražedného chování.

 

 

„Kouření podporuje zánětlivé procesy a zvyšuje oxidativní stres, čímž způsobuje strukturální nebo funkční změny v centrálním nervovém systému. Kouření také snižuje aktivitu některých enzymů, které metabolizují neurotransmitery, tedy přenašeče nervových vzruchů,“ říká docent Anders.

 

 

„Tzv. doutnající zánět je spojen se zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů (TNF, interleukin 6), které jsou schopny spouštět procesy vedoucí ke změně chování známé jako ‚sickness behaviour‘. Aktivace specifických enzymů, omezení tvorby serotoninu, melatoninu a dopaminu a současně toxicita vznikajících látek typu kyseliny chinolinové, které mohou usmrcovat neurony, to vše je příčinou změny chování jedince. Pokud ještě zohledníme negativní vliv na vznikání nových mozkových buněk, je možné vysvětlit řadu neuropsychických následků kouření u většiny konzumentů,“ vysvětluje přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Martin Anders.

 

 

Proč vadí kouření u roztroušené sklerózy?


V České republice roztroušená skleróza postihuje asi 22 až 25 tisíc osob. Příčina nemoci je multifaktoriální, na jedné straně je genetická dispozice, mnohočetné drobné odchylky v řadě genů, které se v průběhu dětství a dospívání musejí setkat s faktory zevního prostředí. Jde především o infekci virem Epsteina-Barrové (EBV), nedostatek vitaminu D, různé složení mikrobiomu, obezitu nebo právě – o kouření. „Kouření jako rizikový faktor je zkoumáno dlouhou dobu. Dnes máme jasné důkazy, že aktivní i pasivní kouření zvyšuje riziko vzniku nemoci a zhoršuje průběh u pacientů již diagnostikovaných. Přispívá k těžšímu klinickému průběhu a výraznějším nálezům na magnetické rezonanci mozku,“ říká docentka Dana Horáková z Centra pro demyelinizační onemocnění na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN.

 

 

Jako jeden z mechanismů, jak kouření dopadá na imunitní systém, uvádí docentka Horáková negativní působení kouření v oblasti plic, kde ovlivňuje složení mikrobiomu a funkci imunitních regulací ve prospěch prozánětlivých procesů. Z dalších možných mechanismů je zmiňováno zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry, což umožnuje snadnější prostupnost různých toxických látek a imunitních buněk do centrálního nervového systému.

 

 

„Velmi zajímává je práce ze Švédska z roku 2022, ve které vědci zkoumali data více než 9 000 pacientů s roztroušenou sklerózou a stejného počtu osob stejného věku bez roztroušené sklerózy. U všech se zjišťovala data o kouření před nemocí a v době jejího vzniku a přítomnost genu souvisejícího se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy. Bylo spočítáno, že ve 13 % lze vznik roztroušené sklerózy připsat kouření. U pacientů, kteří byli současně nositeli rizikových genů, se tento podíl zvýšil na 41 %. Autoři správně poukazují na skutečnost, že kdyby nebylo kouření, tak oněch 13 % nemuselo nemoc dostat. V České republice by to znamenalo odhadem o dva tisíce pacientů méně,“ přibližuje Dana Horáková a dodává: „Vzhledem k tomu, že samotná nemoc není zatím vyléčitelná ani jinak preventabilní, omezení rizikových faktorů, které známe, má zásadní význam. Kouření jednoznačně patří mezi tyto ovlivnitelné faktory.“

 

 

Lékové interakce se složkami tabákového kouře


Jednou z mnoha dalších klinických oblastí, kde se lze s důsledky kouření setkat, je farmakoterapie. Podstatu problému vysvětluje doktor Jan Miroslav Hartinger z oddělení klinické farmakologie a farmacie Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN: „Kromě nikotinu obsahuje tabákový kouř také polyaromatické
uhlovodíky. Jejich vlivem dochází k zesílení účinku enzymů, které degradují některá léčiva, a ta se proto při kouření rychleji eliminují,“ shrnuje klinický farmaceut Hartinger, podle něhož se u kuřáka mnohdy musí zvýšit dávka léku k dosažení účinku a někdy může vzniknout dojem, že léčivo nefunguje.

 

 

Riziko vzniká také při odvykání kouření, kdy se naopak vylučování léčiv zpomaluje – vrací se na normální úroveň – a může tak dojít k předávkování. Vzhledem k tomu, že se nejedná o vliv nikotinu, dochází k tomuto efektu i v případě, že pacient nahradí cigarety nikotinovými žvýkačkami nebo náplastmi. Doktor Hartinger upozorňuje, že polyaromatické uhlovodíky se vylučují pomalu po týdny až měsíce a nemusí tak být zřejmé, že ke změně farmakodynamiky a farmakokinetiky dochází v důsledku změny kuřáckých návyků.

 

 

Tento jev se týká běžně předepisovaných léků, například v léčbě astmatu nebo CHOPN, schizofrenie, deprese. Ovlivněna jsou některá léčiva používaná v léčbě onkologických onemocnění, například v léčbě plicního nebo kolorektálního karcinomu, dále léčiva neurologických onemocnění – amyotrofické laterální sklerózy nebo roztroušené sklerózy, ale také léky na revmatoidní artritidu a další.

 

 

„Zmíněné polyaromatické uhlovodíky se dobře vstřebávají, deponují se v organismu a velice pomalu se vylučují. Proto i odeznívání jejich účinku je pomalé, v řádu týdnů. Nelze tedy očekávat, že pokud pacient přestane kouřit, druhý den se to jasně projeví,“ varuje klinický farmaceut.

 

 

Škodlivé jsou též možné interakce: podávání beta-karotenu zvyšuje výskyt karcinomu plic u kuřáků. Doktor Hartinger zmiňuje studii, která ukázala, že 20 miligramů beta-karotenu denně zvyšovalo v průběhu osmi let výskyt plicních nádorů o 18 % a celkovou úmrtnost o 8 %. Problematická je také hormonální antikoncepce: u žen kuřaček ve věku nad 35 let je zvýšené riziko vzniku trombózy a tromboembolie,“ varuje doktor Hartinger.

 

 

Kouření je nemoc


Profesorka Eva Králíková z Centra pro léčbu závislosti na tabáku při III. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN upozorňuje, že kouření není zlozvyk, ale nemoc (podle MKN diagnóza F17), která označuje „poruchy duševní a poruchy chování v důsledku užívání tabáku“. Pro tuto nemoc existuje účinná léčba a měla by být nabízena a dostupná všem pacientům. „Je zarážející, že to většinou v České republice neděláme – podle Státního zdravotního ústavu v roce 2021 bylo kuřákům, kteří navštívili nějaké zdravotnické zařízení, doporučeno přestat kouřit v 30 % a nabídnuta léčba jen v 7 % případů. Nabídku využil nepochybně jen zlomek. Intenzivní intervence byla v České republice vykázána jen 1 200krát. Tedy jen 1 200 pacientů ze zhruba dvou milionů bylo léčeno,“ uvádí profesorka Králíková.

 

Zdroj: Medicína po promoci

 

 

Jak působí konopí v mladém mozku?

 

 

seedling-ge7bf54b7f_1920
 
 
 

Nedávno publikovaná práce v časopise Frontiers in Psychiatry rozebírá situaci mladých lidí užívajících pravidelně jakoukoli formu konopí (docela děsivé je, že jde o 29 % americké populace ve věku 19-20 let, u mladých dospělých jde o 8,3 %).

 

 

Co způsobuje konopí v mozku, který vlastně ještě neukončil svůj vývoj?

 

 

 

Vlivem zvyšujícího se množství tetrahydrokanabinolu (THC) v současných přípravcích dochází k neuroanatomické přestavbě především tzv. reward systému (systému odměny), jehož hlavním neuropřenašečem je dopamin. Ten se nám vyplavuje přirozeně při všech činnostech, kdy cítíme uspokojení. Mozek baží po uspokojení a je ochoten si k němu najít co nejkratší cestu. Proto má touha po rychlém uspokojení takovou prioritu v našem nevědomém jednání. Neuroanatomické okruhy, které používá tento systém odměny, jsou v mozku relativně rozsáhlé a dnes již slušně prozkoumané.

 

Druhá hlavní složka konopí, kanabidiol (CBD), je protektivní a působí proti škodlivému působení THC. Jak se však mění poměr mezi THC a CBD (a v některých tvoří THC až 90%), odpadá tento protektivní efekt a dochází k následujícím změnám:

 

Chroničtí uživatelé kanabisu vyvíjejí tzv. hypodopaminergní anhedonii a kognitivní poruchy.

 

 

Co to znamená? Anhedonie je neschopnost prožívat štěstí. O to ale uživateli konopí šlo, ne? Neschopnost prožívat štěstí je jeden z hlavních příznaků deprese.

 

 

Zobrazovací metody (MRI, PET) ukázaly, že změna rovnováhy neuropřenašečů způsobená chronickým užíváním konopí vede ke snížení objemu šedé hmoty mozkové, a to ve strukturách, které jsou zodpovědné za chování a jeho kontrolu, motivaci, rozhodování, paměť a další kognitivní funkce, a může vést dokonce k vývoji psychózy.

 

Chronické užívání kanabisu, zvláště u adolescentů, vede k omezenému uvolňování dopaminu ze struktury zvané striatum (hluboká mozková šedá hmota), což vede k hypodopaminergnímu stavu (stavu s nedostatkem dopaminu) a je zodpovědné za špatnou paměť, nepozornost a narušené učení. Sníží se i tvorba dopaminu, což vede ke sníženému vnímání odměny (která byla prvotním cílem uživatele drogy), motivace a nakonec apatie.

 

Zvýšení dávek THC pak vede sice ke zvýšení produkce dopaminu, ale za cenu potlačení jiného neuropřenašeče kyseliny gama-aminomáselné, což vyvolá zvýšení strachu.

 

Uživatelé konopí jsou tak vystaveni až čtyřnásobnému zvýšení výskytu deprese, a to i v případě, že před užíváním konopí žádné depresivní symptomy neměli.

 

Dříve byl obsah THC v konopí 2-4 % a k těmto patologiím významně nedocházelo.

 

Asi 200 miliónů lidí na celém světě trpí díky své frustrující a někdy fatální romantické potřebě dostat se denně do rauše. Je velmi obtížné se z této závislosti dostat a obnovit funkci dopaminového „reward“ systému. Zkouší se pohyb, vitaminy, různé aminokyseliny. Při tomto výzkumu bylo zjištěno, že genetická rozmanitost hraje i zde roli. O to je nebezpečnější si s touto závislostí zahrávat. Nebezpečí je největší od 15 do 25 let.

 

Klidová aktivita mozku je při chronickém užívání konopí narušena a s ní pak fungování řady systémů včetně vnímání radosti, motivace, paměti, emocí či dosažení akademických dovedností.

 

Nadšení z neškodnosti tzv. „rekreačního“ užívání konopí by tedy mělo být přehodnoceno.

 

 

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová

 

ZDROJ: Podle Blum K et al. Cannabis-induced hypodopaminergic anhedonia and cognitive decline in humans: Embracing putative induction of dopamine homeostasis. Front. Psychiatr, 2021, 12:623403.

 

 

Na vždy nás opustil pan Karel Hrkal

 

 

karel3
 
 
 

27. března náhle odešel ve svých 67 letech pan Karel Hrkal, bývalý prezident UNIE ROSKA. Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 6. dubna 2023 ve 12 hodin ve smuteční obřadní síni v Hořovicích.

 

Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho, věnujte mu společně se mnou tichou vzpomínku.

Hanka Potměšilová

 

Pohybem proti roztroušené skleróze, díl druhý: Tai-chi

 


taiji-g6fa9f8f20_1920

 

V současné době narážíme na velké množství sportovních aktivit, které příznivě ovlivňují průběh roztroušené sklerózy. V prvním díle jsem zabrouzdal do tajů Feldenkraisovy metody. V druhém se zaměřuji na tai-chi, jež může posílit fyzickou a mentální kondici pacienta a efektivně zmírňovat dopady roztroušené sklerózy.

 

 

Tai-chi patří mezi prastaré čínské bojové umění, které vychází z taoistické filozofie a aktivně pracuje se systémem meridiánů. Typickou součástí tohoto cvičení jsou pomalé kontrolované pohyby spojené s hlubokým dýcháním a správným postavením těla. Tyto specifické pohyby napomáhají vytvořit nové pohybové návyky a posílit svaly. Tai-chi je tak oblíbeným doplňkem rehabilitací a doporučují jej přední světoví neurologové. 

 

Benefity pravidelného cvičení tai-chi

 

Zlepšuje kvalitu života.
Prohlubuje dýchání.
Zmírňuje únavu a vyčerpání.
Navozuje psychickou pohodu.
Snižuje hladinu stresu.
Zlepšuje vnímání vlastního těla.
Odbourává stres a vnitřní neklid.
Umožňuje lépe zvládat každodenní aktivity.
Zlepšuje pohyblivost, mobilitu a koordinaci těla.
Pomáhá nabrat svalovou sílu. 
Zlepšuje spánek a zmírňuje nespavost.
Posiluje paměť a činnost vnitřních orgánů.
Snižuje hodnotu cholesterolu v krvi.
Zlepšuje koncentraci a soustředění.
Posiluje srdeční činnost.
Umožňuje lépe zvládat případné ataky.
Zprůchodňuje lymfatické uzliny.
Zatěžuje správné partie svalů a nepřetěžuje klouby.
Průběh lekce

 

Na začátku každé lekce se protáhnete a rozhýbete tělo. 

 

Následuje samotná sestava. Jednotlivé pohyby na sebe plynule navazují a každý má svůj důvod. 

 

Během cvičení lehce pokrčíte nohy a mírně podsunete pánev. Trochu nezvyklá pozice, ale brzy si zvyknete. 

 

V tai-chi naleznete pestrou škálu stylů a každý si tak může přijít na své. Někdo preferuje čistě zdravotní formy cvičení, jiný si vybere bojovnější styl. Lze cvičit „s prázdnýma rukama“, s vějířem nebo se zbraní (mečem, kopím, tyčí a šavlí).

 

Cvičit můžete sami, nebo ve dvojici, v úplném tichu, nebo za doprovodu hudby. Inspirativní doprovodnou skladbu si můžete poslechnout ZDE.

 

POZOR! Nelekněte se, když vám cvičení hned nepůjde. Tai-chi se učíte celý život. Když půjdete ve třetí lekci na opačnou stranu než ostatní, nic si z toho nedělejte. Dejte tomu čas a nevzdávejte to!

 

Druhy lekcí

 

Lekce mohou být skupinové, individuální nebo online. 

 

Za sebe doporučuji na prvním místě skupinové. Při takové lekci se vytrhnete z každodenního domácího nebo pracovního stereotypu a socializace taky neuškodí. 

 

Individuální lekce je ideální v případě introvertně založeného člověka. Případně pokud nestihnete začátek skupinové lekce.

 

Kde lekce probíhají?

 

Tai-chi se cvičí uvnitř i venku. Záleží na ročním období a preferenci lektora. 

 

Ze své zkušenosti cvičení venku vřele doporučuji. 

 

Jak si vybrat dobrého lektora

 

Lektora vybírejte pečlivě. Dejte na recenze i svůj pocit. 

 

Lektor by vám měl vyhovovat nejen jako odborník, ale i jako člověk. 

 

Dobrý lektor zvolí vhodný styl cvičení vzhledem k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

 

POZOR! Velká část lektorů nabízí ukázkovou lekci zdarma. Doporučuji využít.

 

POZOR! Pokud jste začátečník, necvičte bez dohledu odborníka! Zkušený lektor vás hned opraví a eliminuje zbytečné chyby. YouTube a knihy jsou dobrou inspirací, ale pro samotné cvičení je nejlepší zkušený lektor.

 

Co ke cvičení potřebujete?

 

Pohodlné oblečení, boty s tenkou měkkou podrážkou, pití a vytrvalost. Proč vytrvalost? Odpověď je jednoduchá. Jen pravidelné cvičení přinese požadované výsledky. Zacvičit si jednou za měsíc nestačí.

 

Pro koho jsou lekce určené?erř

 

Tai-chi si může zacvičit každý bez ohledu na věk nebo kondici.

 

POZOR! Jednotlivé styly tai-chi mají rozdílnou náročnost.

 

POZOR! Cvičit můžete i na invalidním vozíku. Existuje sestava pro horní polovinu těla. 

 

Kde si můžete zacvičit?

 

V České republice je z čeho vybírat. Mrkněte na net, najdete nespočet možností a stylů. 
Pro úplné začátečníky doporučuji Taoist tai-chi. Lokalitu podle bydliště si můžete vybrat ZDE. Nejbližší ukázková hodina se koná ve Frýdku-Místku už tento pátek. 
Tai-chi si zacvičíte i na Rehabilitačním oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Cvičení nabízejí i některá města Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS), který proběhne 24. a 25. března 2023.
Lekce zdarma a ukázky tai-chi

 

Pokud máte zájem o lekce zdarma, pak máte jedinečnou příležitost. Vlasta Pechová natočila šest videí v době koronavirové, v nichž se můžete seznámit s úplnými základy. Videa najdete ZDE.
Velmi povedenou ukázku tai-chi pro začátečníky si můžete prohlédnout ZDE. 
Ukázku bojovnějšího stylu můžete zhlédnout v televizním pořadu Dobré ráno. Své umění tam představilo Tai-chi chuan a doplnilo ho i zajímavým povídáním. Video si můžete prohlédnout ZDE. 
Ukázkou sestavy v přírodě se můžete pokochat ZDE.


Pro zajímavost přidávám i velmi zdařilou upoutávku cvičení se zbraněmi. Video najdete ZDE. 
Reference pacientky s roztroušenou sklerózou

 

Sylvii Guite diagnostikovali roztroušenou sklerózu v roce 1983. Měla velké problémy se ztuhlostí a částečnou nehybností. 

 

„Umění tai-chi jsem začala praktikovat v roce 2003 a po čtyřech měsících jsem se začala opět pohybovat. Cvičení mi umožňuje nalézt rovnováhu a uvolnit se, což mi pomáhá lépe chodit a cítit se lépe. Nejde o rychlou pomoc, jako když si vezmete pilulku, ale cvičení je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Vnitřně se cítíte skvěle a máte dobrou náladu.“

 

Na její svědectví se můžete podívat ZDE (v angličtině).

 

V příštím díle se můžete těšit na benefity silového cvičení.

 

Zdroj: Inspirate.cz, autor: Luka Kyčerka

 

 

 

Chybí vám v práci šťáva? Tipy, jak být produktivní, pro sovy, ranní ptáčata, poledňáky i šlofíčkáře

 


vase-g4c126f239_1920

 


Určitě jste to už někdy zažili. Je odpoledne, v kanceláři vydýcháno, hlava vám padá, oči se zavírají a v hlavě máte prázdno. Než vykročíte ke kávovaru nebo kuchyňce, zkuste pár tipů, jak energetický sešup vyrovnat citlivěji.

 

 

 

Začněte prevencí

 


V boji proti energetickým propadákům je základním kamenem všeho dostatečný spánek. O něm koluje éterem spousta pověr. Lidé se rozdělují podle typů spánkových cyklů na medvědy a delfíny, připisují se jim výkonnostní cykly. Ve skutečnosti však člověk spánku potřebuje ideálně 8–9 hodin denně. Když jeho délka spadne pod sedm hodin, prokazatelně se to podepíše na vašem fungování. Jak upozorňuje přední světový odborník na spánek, neurolog Matthew Walker, nevěřte, že patříte spolu s Napoleonem, Nikolou Teslou a Lady Gaga k lidem, kterým stačí spát tři hodiny. Sice se takové výjimky vyskytují, ale v populaci jich je mizivé procento.

 

 

 

Dopřejte si šlofíka a zasmějte se

 


Až si zvyknete pořádně spát v noci, můžete vyzkoušet i „power nap“. Krátký, 10–20 minut trvající spánek, který vám dodá energii na zbytek odpoledne, si pravidelně dopřával například Albert Einstein, Winston Churchill nebo John F. Kennedy. Ideální je zdřímnout si ihned po vypití kávy. Kofein v ní obsažený potřebuje právě asi 20 minut, aby začal působit, a jeho povzbuzující efekt se tedy spojí s osvěžením ze spánku. Jestli nemáte v kanceláři kanape, existuje i řada dalších způsobů, jak zrestartovat tělo a mysl. Patří k nim například dechová cvičení, meditace, ale i něco tak přirozeného, jako je smích.

 

 

 

Dejte si snídani

 


Správně sestavený a načasovaný jídelníček je pro udržení energie stejně zásadní jako dostatečný spánek. Pro optimální výkonnost během dne je ideální vydatnější snídaně s obsahem komplexních sacharidů (cereálie, celozrnné pečivo), které budou uvolňovat energii během celého dne. Oběd je naopak lepší nepřehánět, abyste předešli otupělému stavu způsobenému odlivem krve z mozku do trávicího traktu. Takový útlum zpravidla zkoušíme zahnat kávou. Té se mimochodem nemusíte bát. Podle studií jde o zdraví prospěšný nápoj, pokud to s ním ovšem nebudete přehánět. Místo třetího šálku se během dne radši nakopněte ořechy, ovocem (i sušeným), a když jde do tuhého, tak kouskem kvalitní čokolády, která kromě kalorií dodá i trochu kofeinu.

 

 

 

Vypněte si notifikace

 


Aspoň jednou za čas. Život v kanceláři je bohužel doprovázen mnoha ruchy, šumem, kolegy, kteří za vámi přicházejí. A aby toho nebylo málo, přihodil k tomu digitální svět notifikace z e-mailu, slacků, teamsů a všech jiných myslitelných platforem. Najděte si proto, pokud vám to práce umožňuje, čas na opravdu soustředěnou činnost. I jedna hodina toho, kdy vám nikde nic nebliká, vám dodá spoustu klidu na duši.

 

 

 

 

Pusťte k sobě světlo a přírodu

 


Nezapomeňte ani na to, že naše tělo je navyklé reagovat na intenzitu osvětlení. Roztáhnout v kanceláři závěsy a pustit dovnitř sluníčko může znamenat záchranu před proklimbaným odpolednem. Se soustředěním by měly pomoci i květiny na pracovišti. Prostě když si to uděláte v kanceláři hezké, bude se vám lépe pracovat.

 

 

 

Střídejte druh aktivity

 


Pocitem únavy nám organismus nedává najevo, že už dál nemůže, ale že má dost jednotvárné zátěže. Pokud vám tedy padá hlava do klávesnice, není pro vás řešením začít sjíždět facebook, ale vstát a zatížit místo hlavy pro změnu tělo. Podle zastánců střídání fyzické a psychické aktivity je nejúčinnějším životabudičem intenzivní hodinovka zahrnující kardio, silové cviky a protažení. Utrhnout se však z práce na hodinu do tělocvičny může být problém. Překonat odpolední útlum naštěstí pomůže i rychlá procházka, krátká jógová sestava nebo pár dřepů a pořádné protáhnutí.

 

 

 

Zjistěte, kdy jste nejproduktivnější

 


Sebepoznání je často tou nejlepší cestou k pracovní efektivitě. A lidé prostě mají v různé části dne jinak nastavené hodnoty energie. Klasicky se rozdělují na sovy a ranní ptáčata, pokud ale do těchto stereotypů nezapadáte, nezoufejte. Některé psychologické studie totiž zahrnují také tzv. poledňáky, kteří si rádi po ránu poleží a pak ze sebe to nejlepší vydají mezi jedenáctou a třetí hodinou. A vedle nich existují i šlofíčkáři, kteří zas dokážou být produktivní ráno i večer, ale nesmíte po nich chtít, ať to celé odmakají na jeden zátah. Další klasifikace jsou schopny energetické archetypy osobností drobit ještě do většího detailu. Klíčové je vždy najít si to, co vám samotným vyhovuje. A na dané období, kdy hýříte aktivitou, si zkuste plánovat ty nejdůležitější schůzky, brainstormingy a další nezbytnosti.

 

 

Inspirace: lmc.eu

 

 

Jak poznat a řešit diskriminaci

 

 

portrait-gd6594e59b_1920
 
 
 

První část bezplatného online kurzu o antidiskriminačním právu spustil Veřejný ochránce práv. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce rozumět tomu, jak diskriminaci poznat a řešit. Kurz bude mít celkem šest částí (modulů).

 

 

První část kurzu spouštíme u příležitosti Zero Discrimination Day, který připadá na 1. března. Můžete si tak vyzkoušet první modul, ve kterém vysvětlujeme základní pojmy v oblasti diskriminace. Celý e-learningový kurz je zdarma.

 

Jedním z úkolů ombudsmana je pomáhat obětem diskriminace, tedy zakázaného nerovného zacházení. Vyřizuje stížnosti lidí, kteří se z různých důvodů cítí být diskriminovaní. Ombudsman také provádí výzkumy a vydává doporučení, kterými prosazuje rovné zacházení. Nyní představuje e-learning o antidiskriminačním právu pro všechny, kteří chtějí diskriminaci rozumět.

 

V úvodní části kurzu se dozvíte, v jakých oblastech života a z jakých důvodů se nesmí diskriminovat. Naučíte se, jak diskriminaci poznat a posoudit.  Zjistíte, v jakých situacích se dokonce s lidmi může zacházet nerovně.

 

Na další části kurzu se můžete těšit v dubnu. Zaměříme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých je diskriminace zakázána – v pracovním prostředí, v přístupu ke zboží a službám, v bydlení a ve vzdělávání. A věnovat se budeme také obraně proti diskriminaci.

 

Připravili jsme kurz tak, aby se do studia mohl pustit každý. Rádi bychom, aby byl kurz užitečný především pro zaměstnance úřadů, které řeší stížnosti na diskriminaci. Typicky jde o inspektoráty práce, Českou školní inspekci nebo Českou obchodní inspekci. E-learning může být také doplňkovou studijní literaturou pro studující na právnických fakultách. Do kurzu jsme zařadili různé praktické příklady a kvízy, aby byl také zábavný,“ vysvětluje vedoucí Odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová. Kdo úspěšně vyřeší závěrečný test, může si stáhnout  elektronický certifikát o absolvování kurzu.

 

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.

 

Máte-li ke kurzu dotaz nebo připomínku, napište nám na adresu elearning@ochrance.cz.

 

Zdroj: Helpnet.cz

 

 

Ať žije cvičení paměti!

 

 

pocket-g1bf4652d1_1920
 
 
 

Ztratit se na rovné ulici, kde není víc než pět rodinných domů? Ještě před třemi lety norma. Zabloudit ve vlastním malinkém bytě? Zvládnuto mnohokrát. A pak že roztroušená skleróza nezasahuje paměť. Kolikrát já tu větu slyšel… Každopádně někdy je to lepší, jindy horší. Stejně jako u většiny příznaků roztroušené sklerózy.

 

 

Technicky záleží na mnoha faktorech:

 

 1. Na aktuální „vyhajanosti“ mozku. /Spát pod šest hodin je zhýralost mládí, kterou si už nemůžu dovolit./
 2. Míře prospěšného „trápení“ mozkových buněk. /Čtením, trénováním paměti a přemýšlením o nesmrtelnosti chrousta./
 3. Pohybové aktivitě přes den. /Bez pravidelného sportu hlásím knockaut./
 4. Psychickém rozpoložení. /Rozhozený zvládnu kulové, v klídku jde všechno líp./
 5. Spokojenosti v zaměstnání. /Seberealizace v redakci mi pomáhá v mnoha oblastech./

 

Nezahálím a makám na sobě ve všech pěti bodech. Zároveň neustále hledám další možnosti posilování kognitivních funkcí. Díky mému pátrání jsem loni objevil i program RehaCom, o kterém jsem už v Inspirante psal a vřele ho doporučuju.

 

 

Jak trénování vypadalo?

 

 

Trénink probíhal v nemocnici a byl hrazený pojišťovnou. Už samotné pravidelné docházení do nemocnice nebylo na škodu. Osobně mi pomohlo se zafixováním cesty tam i zpět.

 

Velkou výhodou bylo i soukromí během trénování. Hodilo se především v situacích, když jsem udělal nějakou botu. Noťas nikdy nezahálel a vyslal hlasitý nesouhlasný signál a já ho doplnil peprným nepublikovatelným výrazem. V přítomnosti jiné osoby bych si netroufl, a přišel tak o skvělou ventilaci momentální frustrace. Opačná situace nastala v případě úspěšných chvilek. Mé bujaré vyskočení radostí by vyhrálo každé Neváhej a toč. 

 

Během pár týdnů poctivého trénování se dostavily první výsledky. Rychlejší reakce, méně trablů s pamětí i se ztrácením v milovaném Brně. Je to příjemný pocit dojít někam na první dobrou. 

 

Bohužel, nic netrvalo věčně. V září mi do všech aktivit vpadla hospitalizace. S RehaComem byl utrum, ale i tak jsem si poradil a cvičil dál. Jak? Sehnal jsem si „vytuněná“ dětská sudoku a zaměstnal paměť i na nemocničním lůžku. Pokud vám klasická sudoku nejdou, doporučuju! Doplňovat sluníčka, pejsky a bouřkové mraky je stejně zábavnější. Kam se hrabou fádní čísla. 

 

Po propuštění z nemocnice jsem cvičil paměť hodinu denně. Jiný si doma otevře pivko a mrkne na seriál, já bombardoval mozkové závity. Pořídil jsem si i několik „mozkocvičebných“ chytrých knížek a pravidelně makal na paměti, prostorové orientaci, pozornosti i představivosti. 

 

Po čtyřměsíční pauze jsem se vrátil i k oblíbenému RehaComu. Před úvodním screeningem jsem zažíval směsici těšení a mírných obav z výsledků. Vypadalo to asi takhle: Jak to dopadne? Zlepšil jsem se, nebo naopak zhoršil? Nesnažil jsem se zbytečně? Jaké budu mít skóre v porovnání s předchozím screeningem? 

 

Nebudu dlouho napínat. Během samotného screeningu jsem měl dojem, že úkoly plním zlehka a bez většího zaváhání. Proti předchozímu totální balada. Zvláštní… Záhadu vyřešila odborná interpretace výsledků. Ve většině případů VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ! 

 

Sestřička příjemně překvapená a já víc než nadšený. Dlouho jsem uvažoval, s čím mé tehdejší pocity porovnat. No, nepřekvapím. Srovnatelnou radost jsem měl naposledy na maratonu STAR WARS nebo po zdolání magisterských státnic!

 

Rezavějící mozek jsem jednorázově pokořil, ale na vavřínech neusínám. Je třeba makat dál a nepolevovat. Ať už s RehaComem nebo mou každodenní hodinkou s „mozkocvičebnými“ knížkami. Motivovaný jsem na to dost a urputný ještě víc.

 

Mozkovým závitům zdar!

 

Zdroj: LUKA KYČERKAInspirante.cz

 

 

 

Co vám pomůže překonat krize? Především dobrá psychika

 

 

3sikana
 
 
 

Začátek nového roku je psychicky náročný téměř pro všechny. Zajímá vás, jak nedostat zimní blues a udržet si duševní rovnováhu? Dejte si záležet na psychohygieně a překonejte rizikové období bez starostí.

 

 

Leden nepatří mezi příliš přívětivé měsíce. Dny jsou krátké, většinou chladné a vánoční atmosféra je již dávno tatam. Dokonce se mluví o Blue Monday, jelikož tento den označil britský psycholog Cliff Arnall za nejsmutnější v roce. I když je jeho závěr některými výzkumníky označovaný za neodborný, tak je přesto vhodné mít se v lednu před chmury na pozoru. Předejít nepříjemným náladám můžeme celkem snadno dodržováním několika principů psychohygieny – a to po celý rok.

 

 

 

Psychohygiena je nejlepší prevence duševních problémů

 

 

Soubor nauk a metod, které se nacházejí na pomezí biologie, psychosomatiky a psychologie, pomáhá udržovat naše duše v dobré kondici. S pomocí psychohygieny si manažeři a HRisté vytvoří ochrannou auru, která pomůže zlepšit fungování malých i velkých pracovních týmů. Nejlepší je začít hned.

 

 

 

1. Sám sobě pozitivním psychologem

 

 

Čtení negativních zpráv, nedostatek pohybu nebo nepravidelný spánek mohou mít dopad na psychiku i správné fungování celého těla. Boj se stresem je extrémně náročný, ale v dlouhodobém měřítku přináší vždy pozitivní výsledky. Naučte se pečovat o duši i tělo s pomocí několika tipů z pozitivní psychologie.

 

 

 

2. Nebojte se odmítnutí

 

 

Přijímat kritiku rozhodně není snadné, ale někdy může taková zkušenost přerůst do obřích rozměrů. Hrůza z odmítnutí může člověka do velké míry paralyzovat a velmi znepříjemnit jeho pracovní život. Hlubší problémy spojené s těmito obavami mohou mít dalekosáhlé důsledky, dobrá zpráva ale je, že svůj strach z odmítnutí jde ovládnout.

 

 

 

3. Pracujte s emocemi ve svůj prospěch

 

 

Psychohygiena slouží jako skvělý základ pro pokročilou práci s emoční inteligencí. K jejímu rozvoji pomůže emoční trénink.

 

 

 

4. Haste včas syndrom vyhoření

 

 

Dlouhodobá zátěž může předcházet celkovému vyčerpání sil a následnému vyhoření. Nejvíc se to týká kolegů, kteří jsou zapálení do toho, co dělají, a vyzařují velké pracovní nadšení. Lidé, kteří takto investují mnoho energie do práce, by se měli zaměřit na rovnováhu a uvědomit si, že nemohou být za všechno zodpovědní.

 

 

 

5. Postavte se na tři základní nohy psychohygieny

 

 

Spokojený profesní život, dobré sociální vztahy a v neposlední řadě také péče o sebe sama. Takové jsou tři nohy rovnováhy, které bychom neměli zanedbávat, a to jak na osobní úrovni, tak u každého zaměstnance. Aby to dohromady fungovalo správně, je třeba pečovat o všechny nohy stejnou měrou.

 

Přeji vám, ať vaše duševní rovnováha nekulhá v lednu ani jiný měsíc v roce!

 

Inspirace: Lmc.eu

 

 

 

proti roztroušené skleróze

 

 

 

great-lakes-80383_960_720
 
 
 

V současné době se doporučuje celá řada pohybových a sportovních aktivit, které mohou příznivě ovlivnit průběh roztroušené sklerózy. Ale jak se v nich vyznat? Ne každý má prostor vyzkoušet všechny a postupně selektovat ty nejlepší. Udělám to za vás a postupně vám představím jednotlivé pohybové aktivity, jež jsou pro pacienty s roztroušenou sklerózou nejvhodnější.

 

 

 

Díl 1: Feldenkraisova metoda

 

 

Jako první představím Feldenkraisovu metodu, kterou na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti vědy, sportu a vlastních zdravotních problémů vytvořil známý izraelský myslitel, fyzik a učitel juda Moshé Feldenkrais (1904–1984).

 

Feldenkraisova metoda je speciálním druhem cvičení, jež rozvíjí schopnost přirozeného učení skrze pohyb. Pravidelné cvičení této metody může vést ke zmírnění celé řady fyzických i psychických problémů.

 

Metoda pracuje pomocí jemných pomalých pohybů a nezpůsobuje nadbytečnou únavu. Důraz klade na plné soustředění a vnímání celého těla. Tím je ideálním cvičením právě pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

 

 

 

JAK LEKCE PROBÍHÁ?

 

Feldenkraisova metoda využívá dvě formy:

 

 1. Pohybem k sebeuvědomění (z angl. Awareness Through Movement, ATM) je forma skupinové lekce. Lektor nepředcvičuje, ale navádí klienty prostřednictvím slovních pokynů. Lekce probíhají vleže na zádech, boku nebo na břiše (můžete se setkat i s cviky vsedě nebo vestoje). 

 

Během cvičení se neklade důraz na výkon, ale na vnímání pohybu, jeho kvalitu a prožití. Cviky se provádějí velmi pomalu a v malém rozsahu! Cvičení vychází z každodenních pohybových aktivit (např. úchop nebo zvednutí se). 

 

 1. Funkční integrace (z angl. Functional Integration, FI) je individuální formou Feldenkraisovy metody. Lekce se odehrává zpravidla vleže a vychází z aktuálních možností daného klienta. Lektor se klienta jemně dotýká a pohybuje s ním. Vedou tak spolu určitou formu nonverbálního dialogu. 

 

Během lekce dochází k prozkoumávání funkčnosti jednotlivých pohybů. Nefunkční pohybové návyky jsou nahrazeny těmi funkčními a ty jsou následně zapojovány do větších celků.  

 

BENEFITY PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ FELDENKRAISOVY METODY

 

 

 1. Zlepšuje koordinaci pohybů. 
 2. Snižuje únavu a přispívá k efektivnějšímu nakládání s energií.
 3. Zlepšuje individuální vnímání vlastního těla.
 4. Objevuje nové možností pohybu.
 5. Vyrovnává svalový tonus.
 6. Zlepšuje dýchání i tělesnou citlivost pacienta.
 7. Pomáhá tlumit nebo odstraňovat chronické bolesti.
 8. Snižuje hladinu stresu a udržuje psychickou rovnováhu.
 9. Stimuluje nervový systém.
 10. Zlepšuje narušenou rovnováhu.
 11. Zvyšuje kvalitu života.

 

JAK DLOUHÉ BÝVAJÍ LEKCE?

 

Lekce mívají různou délku, nejčastější je toto rozvržení:

Skupinová lekce trvá od 40 do 60 minut.

Individuální lekce trvá 50 minut

 

PRO KOHO JSOU LEKCE URČENÉ?

 

 

Ať už jste v kondici, nebo ne, můžete bez obav přijít. Metoda je určena každému bez ohledu na věk nebo vaši kondici. Lekce zdůrazňují potenciál, nikoli omezení!

 

Nikdo vás nebude do ničeho nutit. Tempo a množství pohybu si reguluje každý sám.

 

POZOR! Cvičit lze i na invalidním vozíku.

 

KDE SI MŮŽETE ZACVIČIT?

 

V České republice se postupně rozšiřuje počet lektorů Feldenkraisovy metody. Seznam najdete ZDE. Řada lektorů nabízí i cvičení online z domova. 

 

Feldenkraisovu metodu si zacvičíte i v Rosce České Budějovice nebo na Klinice léčebné rehabilitace ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

Metodu si můžete tradičně vyzkoušet i na Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS).

 

UKÁZKY LEKCÍ

 

 

Pokud vás tato metoda zaujala, mrkněte na hodinovou lekci, kterou vede skvělá lektorka Helena Gogelová. Video najdete ZDE.

 

Dalším zajímavým videem je i 50minutové cvičení na dobrou noc. Video najdete ZDE.

 

KOLIK ZA LEKCI ZAPLATÍTE?

 

 

Skupinová lekce stojí kolem 240 korun za jednu lekci.

Online verze skupinové lekce kolem 170 korun za jednu lekci.

Individuální lekce stojí kolem 1 100 korun za jednu lekci.

Řada lektorů nabízí i výhodné permanentky, díky kterým značně ušetříte.

V Rosce České Budějovice zaplatíte o něco méně v závislosti na diagnóze a členství.

Členové s RS s potvrzením neurologa zaplatí za skupinovou lekci 130 Kč.

Permanentka na 10 lekcí vyjde na 800 korun.

Veřejnost zaplatí za skupinovou lekci 150 korun.

Permanentka na 10 lekcí vyjde na 1 300 korun.

 

 

VÝROKY MOSHÉ FELDENKRAISE O JEHO LEKCÍCH:

 

„Lekce jsou uspořádány tak, aby vedly ke zlepšení schopností, tj. k rozšíření hranic našich možností: učinit nemožné možným, obtížné snadným a snadné příjemným.“

 

„Na konci lekce, která byla prováděna správně, byste se měli cítit osvěžení a uvolnění jako po dobrém spánku nebo dovolené. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste pohyby prováděli příliš rychle, s nadměrným úsilím a bez pozornosti k dechu.“

 

V příštím díle se můžete těšit na Tai-chi.

 

Zdroj: Inspirante.cz

 

 

                     Potkalo se tělo s duší

 

   Moninec

 


Na počátku onemocnění je podstatná edukace o chorobě a léčbě, zorientování se v nové životní situaci, přijetí nemoci a motivace k hledání cesty k plnohodnotnému a smysluplnému životu i s diagnózou RS. S tím vším, tempem, který odpovídá pacientově temperamentu a životní zkušenosti, může fyzioterapeut a psychoterapeut výrazně pomoci. To jsme si uvědomily – psychoterapeutka (Renáta Malinová) a fyzioterapeutka (Lucie Suchá) – při práci s našimi pacienty v RS centru na Karlově náměstí již dávno. Daly jsme tedy hlavy dohromady a spojily své síly ve společných programech, které našim pacientům nabízíme.

 

 

Vzhledem k „roztroušenosti“ všemožných symptomů nemoci zasahujících do všech oblastí života pacienta po celou dobu jeho žití, dává kontinuální rehabilitace (fyzioterapie + psychoterapie) velký smysl. Pravidelnost a dlouhodobost provázení pacienta v individuální fyzio/psychoterapii s navazující skupinovou fyzio/psychoterapií směřuje ke stabilizaci nemoci, nalezení a udržení kvality života.

 

Propojením psychoterapie a fyzioterapie dostává komplexní péče o pacienta další rozměr.

 

V psychosomatických programech VAŠE ZDRAVÍ PATŘÍ VÁM jsme zpracovaly téma symptomů a únavy. Cvičení jsme upravily dle specifických potřeb pacientů s roztroušenou sklerózou. Skupinový program probíhá v malé tělocvičně pro cca 12 lidí. Pacienti jsou vedeni psychoterapeutickými a fyzioterapeutickými technikami a intervencemi k vnímání signálů těla a pochopení souvislostí a významů svých symptomů. Sdílení emocí ve skupině a tělesná cvičení pomáhají pacientům dostat se sami k sobě, ke svým myšlenkám a pocitům a inspirují se tak k přeměně kontraproduktivních postojů a chování v laskavější a zdravější zacházení sami se sebou.

 

Podobný šestitýdenní program pro cyklus VAŠE ZDRAVÍ PATŘÍ VÁM jsme vytvořily na téma emoce, emoční zranění. V této skupině se pacienti učí vnímat, jak emoce a tělo spolupracují a jak je možné celý proces vnímat a měnit, a tím čelit akutnímu i chronickému stresu.

 

Na dotazníkové škále hodnotí absolventi programů jednoznačné zlepšení prožívání ve všech oblastech (v tělesných pocitech, ve vztazích, ve společnosti i v celkovém pocitu prožívané spokojenosti).

 

Intenzivní vícedenní (či víkendové) pobyty velmi významně potencují účinek léčby. Proto pacienti, kteří běžně pečují o svou fyzickou a psychickou kondici s fyzioterapeuty a psychoterapeuty, dostávají další šanci, jak se učit ovlivňovat průběh nemoci a svou životní pohodu v zážitkovém programu POTKALO SE TĚLO S DUŠÍ.

 

Program Potkalo se tělo s duší probíhá formou třídenních pobytů s cca šestnácti účastníky. Ve skupině jsou jak pacienti relativně nově diagnostikovaní, tak ti, kteří s nemocí již nějakou dobu žijí. Víkendovým pobytem si pacienti zajistí odstup od každodenních povinností, starostí a vlivů a získají čas a prostor sami pro sebe. Cyklus je nastaven na tři navazující pobyty. Během programu se vždy střídají fyzioterapeutické a psychoterapeutické techniky, které poskytují příležitost být v kontaktu se svým tělem i se svými myšlenkami. Nezanedbatelnou součástí programu je i řízená relaxace, a pokud počasí dovolí, cvičení v přírodě. Komunitní forma pobytu dává všem členům skupiny, kteří jsou „na jedné lodi“, příležitost i k neformálním rozhovorům a vzájemně inspirujícímu sdílení.

 

Cílem programu je prostřednictvím vybraných typů rehabilitace naučit pacienty lépe chápat propojení těla a duše, zvýšit jejich self-effi cacy, nastartovat odpovídající zdravotní styl, naučit je pracovat se symptomy onemocnění, zvýšit efektivitu léčby a oddálit invaliditu. O kladném působení skupinové rehabilitace není pochyb. Ke zlepšení dochází nejčastěji v oblasti symptomů, interpersonálních vztahů a životní spokojenosti.

 

Díky silnému sebepoznání jsou schopni a ochotni nastartovat odpovídající zdravotní styl a pracovat se symptomy onemocnění, což zvyšuje efektivitu léčby, a tím oddaluje invaliditu. Umí využívat své možnosti a zdroje ke kvalitnímu a smysluplnému životu a posilovat motivaci k tomu, aby se naučili s nemocí žít. Snášejí lépe obtíže, které s sebou nemoc i léčba přinášejí, udržují zájem o všechny oblasti svého života a dobře spolupracují s léčebným týmem. Cyklus je rozdělen do tří víkendů (úvodní seznámení, arteterapie, muzikoterapie) a do nástavbových pro pokročilé klienty (bioenergetika, Feldenkreisova metoda a další). Tyto víkendové pobyty probíhají díky podpoře Nadačního fondu Impuls již od roku 2011.

 

Zpětné vazby na naše programy jsou pro nás nejen cennou inspirací a materiálem pro další přemýšlení, ale i radostí. Tak i tento dopis od účastnice víkendového pobytu POTKALO SE TĚLO S DUŠÍ na Monínci z loňského podzimu nás velice dojal a potěšil:

 

Reakce jedné z účastnic posledního pobytu na Moninci
Roztroušenou sklerózu mám diagnostikovanou přibližně dva roky. V úplném začátku jsem obavy z budoucnosti a z toho, co by pro mě roztroušená skleróza mohla znamenat, zatlačila hluboko v sobě. Protože tuto nemoc přece zvládnu, já přece zvládnu všechno, musím… Nezvládla.

 

Během prvního roku po diagnóze jsem navštívila seminář “Roztroušená skleróza v životě pacienta a jejich blízkých”, kde jsem se dozvěděla o možnostech psychoterapie a fyzioterapie v rámci RS centra, a tom, jak důležité je v rámci léčby dbát o svou duši a své tělo. Požádala jsem svou neuroložku o kontakt a začala na svém zdraví aktivně pracovat.

 

V rámci terapie jsem si začala uvědomovat, jak důvěrně jsou má psychika, stres a celkové vnitřní rozpoložení propojeny s mými potížemi. Stejně jako jsem zjistila, jak důležité je zůstat v pohybu a aktivní. 

 

Když jsem na víkendový pobyt na Monínci jela poprvé, měla jsem již za sebou více forem skupinové terapie. Renatu Malinovou i Lucii Suchou jsem znala a měla k nim důvěru. Myslela jsem si tedy, že mám solidní představu o tom, co od pobytu čekat. 

 

Monínec ale předčil veškerá má očekávání. Zpočátku jsem nevěřila, že budu schopna otevřít se nové skupině a sdílet natolik, abych si něco odnesla. Přátelský způsob, kterým byla sezení vedena a bezpečné prostředí, které bylo hned od počátku nastaveno, mě rychle vyvedl z omylu.

 

Víkend byl koncipován tak, že jsme pracovali od chvíle, kdy jsme dorazili, až po poslední rozloučení. Samozřejmě s pauzami na spánek, jídlo i procházku po okolí. Psychoterapie a fyzioterapie byly poskládané promyšleně a s citem. Přestože jsme byli neustále v zápřahu, vždy byla doba, kdy si mohla odpočinout mysl a kdy si mohlo odpočinout tělo. 

 

Když se víkend chýlil ke konci, byla jsem vyčerpaná, plná pocitů, myšlenek a dojmů, které jsem i po odjezdu dlouhou dobu zpracovávala. Ovšem z terapeutického hlediska jsem cítila, že jsem udělala sedmimílový krok do úplně nové etapy.

 

Podle mého názoru je Monínec unikátní zážitek, kterým by měl projít každý pacient s roztroušenou sklerózou. Je to klubko sdílení, rad, vedení, motivace, pohybu, tipů, ale především uzemnění a vytržení z běžného života, což poskytne prostor si v klidném a bezpečném prostředí promyslet vše, co se na pobytu vynese a probere.

 

Pro mě osobně měl neuvěřitelnou hodnotu a jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit.

 

Děkuji, Diana

Autorka textu: Renáta Malinová, RS centrum VFN Praha

 

 

 

Začala velká rekonstrukce. V Domově sv. Josefa vzniknou chytré byty

 

 

 004349_05_022282

 


Odlehčovací pobyty v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové se rozšíří do nové budovy a na nemocné routroušenou sklerózou tu budou čekat chytré byty. Přestavba domu č. p. 126 bude stát přes 80 milionů a skončí na jaře 2024. 

 

V budově proto bude několik chytrých bytů s asistivní technologií pro nácvik soběstačnosti v domácím prostředí, ale i ergoterapie a vodoléčba. Nemocní tu získají krátkodobé přechodné bydlení, odbornou pomoc a podporu. Díky řadě terapií a aktivit jim odborníci z Domova sv. Josefa pomohou zvýšit soběstačnost, aby mohli i nadále žít doma se svojí rodinou a stýkat se s přáteli.

 

Domov sv. Josefa už odlehčovací pobyty nabízí, a to v budově bývalé barokní fary zvané Dům sv. Kláry, která stojí v sousedství. Stávající prostory jsou ale stísněné, proto možnost rozšířit službu i do další budovy je velmi vítaná. Konečně budeme moci zvýšit kvalitu odlehčovacích pobytů a celkové péče o nemocné. Obě budovy navíc nově propojí krytá prosklený koridor, který umožní bezpečný a bezbariérový pohyb pacientů mezi oběma objekty.

 

 Nová budova odlehčovací služby přivítá klienty v roce 2024.

 

Nová budova odlehčovací služby přivítá klienty v roce 2024.
Projekt přestavby domu je největší investiční akcí Domova sv. Josefa v tomto roce a zároveň byl dům poslední stavbou stojící na náměstí v Žirči, která čekala na rekonstrukci.Celkové náklady vč. DPH činí 84,5 mil. Kč. Na projekt se podařilo získat dotaci 57 mil. Kč z Evropské unie (IROP 6.1 React) a mimořádnou podporu 17 mil. Kč z Královéhradeckého kraje. Zbývá zajistit ještě necelých 10 mil. Kč. Stavební práce by měly skončit na jaře 2024, kdy budova přivítá první klienty.

 

Zdroj: Domov sv. Josefa

 

 

Zapomeňte na léčbu prací, ergoterapie umí mnohem víc

 

00_titulniFoto-min1-1024x768vvvv
 
 

Jste v produktivním věku, zdraví, ochotní přijet do Prahy a pomoct s výzkumem jemné motoriky? Pak možná Kateřinu Rybářovou, doktorandku a ergoterapeutku potkáte na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze osobně. Ale i kdyby ne, po přečtení rozhovoru o tom, co všechno ergoterapie při studiu i v praxi obnáší, se možná podivíte, proč už dávno svého ergoterapeuta nemáte.
 

Může se člověk s ergoterapií setkat i jinde než ve zdravotnickém zařízení?

 

Může, ergoterapeuti jsou po republice rozeseti mnohem více než kdysi. Pracují ledaskde, ve zdravotnictví, v sociálních službách, v prodejnách s kompenzačními pomůckami, ve školství, v soukromé sféře nebo ve firmách, jako je třeba Škoda Auto, kde řeší ergonomii jak pracoviště, tak i montáže samotných aut. Nově také pronikají do oblastí, jako je adiktologie nebo neonatologie, záběr je opravdu široký.

 

Ergoterapie se tedy zaměřuje i na prevenci?

 

Jasně, dokonce už se více posouvá od té terciární a sekundární, tedy od zmírnění dopadů následků onemocnění nebo zabránění rozvoje určitého chování v rizikových skupinách, k prevenci primární, a proto ergoterapeuti například školí zaměstnance ve firmách v úpravě pracovního prostředí. Učí je, jak si nastavit monitor, klávesnici, jaký typ myši používat a podobně.

 

Platí na vás, že kovářova kobyla chodí bosa?

 

Jak kdy a jak v čem. Já třeba úplně samozřejmě používám vertikální myš a podložku, protože fakt nestojím o syndrom karpálního tunelu. Mnoho podobných vychytávek se v praxi hodí a já je ráda poradím dál.

 

Máte nějakou hodně oblíbenou?

 

Ano, takovou univerzálně použitelnou. Pacienti po totální endoprotéze kyčle nesmějí nohu ohnout více než do pravého úhlu, aby si náhradu nevykloubili, tím pádem si ale nemůžou dobře nandat ponožky, protože nedosáhnou tam, kam potřebují. Sice na to existuje pomůcka, ale tu musí jednak sehnat a taky ji mít u sebe pokaždé, když se obouvají. Proto je dobré vědět, že do tvaru navlékače ponožek se dá srolovat obyčejný ručník. Ten zúžíte a na jednom konci z něj uděláte takové korýtko, na které ponožku nasadíte (jako na nohu, patou dolů). Takhle to opatrně hodíte na zem, strčíte tam palec, zatáhnete za druhý konec, co držíte v ruce, a tím ponožku navlečete. Tuhle praktiku ocení hodně lidí, včetně kamarádek ve vysokém stupni těhotenství.

 

Když vás tak poslouchám, napadá mě – musí být ergoterapeut sám šikovný?

 

Když vidím obavy v očích studentů z toho, že něco sami nedovedou, snažím se je uklidnit, že od toho tam přece mají toho pacienta. Mě například hodně oslovuje téma obratnosti prstů a jemné motoriky, a přitom nemůžu říct, že bych v tom sama byla zrovna nejlepší. O to nakonec ani nejde, kromě jiného je důležité spíše umět druhého dobře navést.

 

A představuju si správně, že většina ergoterapeutů má „to svý“? Že někdo je blázen do ruky, někdo do nohy…?

 

Přesně tak. Jsou ergoterapeuti, kteří například milují práci se seniory, jiní jsou v terénu, někdo nedá dopustit na své ambulantní pacienty nebo si třeba nedovede představit působit jinde než na jednotkách intenzivní péče nebo na lůžkových odděleních. Jsou specialisté na ergonomii, jiní se věnují hlavně jemné motorice, další víc řeší trénink kognitivních funkcí, jako je paměť a pozornost, každý má navíc svou oblíbenou techniku, kterou při práci nejvíc používá. Někteří se také více specializují na sociální začlenění pacientů, tedy na jejich volnočasové aktivity, a jiní zase naopak na pracovní uplatnění. Možnosti jsou velmi pestré a volba zaměření je pak člověk od člověka.

 

Dá se vůbec nějak jednoduše shrnout, co ergoterapie je?

 

Je to jedna z rehabilitačních profesí, která, byť se to nezdá, má v České republice velkou tradici a v posledních letech nabírá i díky výzkumu na obrátkách. Hlavním cílem ergoterapie je, aby každý člověk byl co nejvíce soběstačný a mohl se naplno věnovat činnostem, které potřebuje dělat nebo je dělat chce. Ergoterapie tedy pomáhá dětem, dospělým i seniorům s diagnózou i bez ní co nejlépe zvládat jak každodenní sebeobslužné, tak i veškeré další volnočasové a pracovní aktivity.

 

Teď v tom teprve pořádně slyším tu terapii!

 

Ano, dobrý ergoterapeut je hlavně dobrý poradce, který s vámi bude mimo jiné řešit co nejlepší kompenzační strategie, abyste i nadále mohla dělat to, na co jste zvyklá, nebo abyste se díky správným návykům do některých situací naopak vůbec nedostala.

 

To ale vyznívá úplně jinak než „léčba prací“, kterou si pamatuju z lázní.

 

S tímto pojmem má ergoterapii spojenou mnoho lidí a my bychom to opravdu moc rádi změnili. Léčba prací je sice doslovný překlad, ale bohužel dost nevhodný, vůbec nevystihuje pestrost naší profese. Je to podobné, jako kdybyste o fyzioterapeutovi řekla, že je masér, vlastně ho tím urazíte. Možná tenhle předsudek vznikl proto, že ergoterapie se v počátcích hodně rozvíjela na psychiatrických odděleních, kde bylo důležité, aby se pacienti hlavně nějak odreagovali a zaměstnali mysl něčím jiným. Ergoterapeuti tak pracovali v keramických, dřevařských, textilních a všelijakých dalších dílnách. Tam pak lékaři a jiný personál nakoukli a spojili si, že ergoterapeut je ten, kdo s pacienty jenom něco vyrábí.

 

To zamrzí.

 

Problém je v tom, že většina lidí má tendenci vidět jen výsledek. Nenechá si vysvětlit, co všechno ta činnost obnáší a proč ji ergoterapeut v léčbě vůbec využil. Dnes už jsou spíš než dílny běžnější jiné aktivity jako třeba vaření nebo práce na počítači a psaní na klávesnici, přesto je třeba dát si na takové zjednodušování pozor. Léčbu prací proto prosím už opravdu ne, to je pozůstatek minulosti. Kromě samotných činností při terapii běžně používáme specifické metody, techniky i robotické přístroje.

 

I tak si myslím, že povědomí o ergoterapii stále není moc velké, nebo se pletu?

 

Nepletete. Zčásti je to historickým vývojem, komunismus tu zdržel ledacos, včetně celé rehabilitace. Pak se logicky i ergoterapie rozvíjela s určitým zpožděním proti třeba skandinávským zemím nebo Velké Británii. To je dobře vidět na stránkách organizace COTEC, kde je v dokumentech obrovská tabulka Summary of the profession s daty o ergoterapii napříč Evropou. Tam je krásně vidět, že v České republice je zhruba 1400 ergoterapeutů, což je pořád málo, a proto nejsme všude tam, kde bychom potřebovali být.

 

Ani v médiích nejste tolik vidět.

 

Ergoterapeuti občas chodí do pořadů typu Sama doma nebo Dobré ráno, ale náš velký sen je dostat se do nějakého seriálu. V těch zahraničních je úplně běžné, že je ergoterapie nějak zakomponovaná do děje, i kdyby jen tím, že se z ní někdo právě vrátil. Něco takového u nás úplně chybí.

 

To je fakt, přitom se to v seriálech z lékařského prostředí vysloveně nabízí. Tak leda by teď v boomu detektivek nějaký ergoterapeut někoho zavraždil.

 

(Katka se rozesměje) Myslím, že ergoterapie si pozornost scenáristů zaslouží i bez toho. Jako obor je dost zajímavá sama o sobě, stejně jako některé životní osudy našich pacientů.

 

Jak to chodí v praxi i na studiích
Kdybych chtěla s ergoterapeutem trénovat jízdu na pražských eskalátorech, budu k tomu potřebovat doporučení lékaře?

 

Záleží na tom, jaké si najdete pracoviště. Pokud oslovíte ergoterapeuta, který dělá sám na sebe, tak mu zadáte zakázku a zbytek je na vaší domluvě, souhlas nikoho dalšího není potřeba. Ergoterapii můžete čerpat i jako sociální službu, kde se nejspíš neobejdete bez vstupního pohovoru a další administrativy, konkrétní podoba záleží na pravidlech organizace, která ji poskytuje. Když si ale vyberete ergoterapeuta, který pracuje ve zdravotnickém zařízení, což jsem například i já, tak tam to takto napřímo nepůjde. Jako pacientka musíte mít doporučení od vašeho praktického nebo odborného lékaře, s tím vás objednáme na vstupní lékařskou prohlídku k nám na kliniku a teprve po ní navrhneme konkrétní podobu terapie.

 

Můžu vůbec od ergoterapeuta očekávat práci v terénu nebo dokonce u sebe doma?

 

Můžete, někdy je to vyloženě žádoucí. Třeba při odstraňování konkrétních bariér v bytě, při nácviku používání kompenzačních pomůcek, pro natrénování nějaké rutinní trasy nebo když se pacientovi doma něco nedaří, protože několikrát upadl a už se bojí. Domácí prostředí hodně pomáhá i při práci s blízkými nebo s rodinnými příslušníky, kterým přímo na místě umíme dobře ukázat, že opravdu mají nechat pacienta, ať se sám oblékne, že to zvládne, byť mu to možná bude chvilku trvat.

 

Kde zaručeně najdu kontakty a další informace k ergoterapii?

 

Já všude cíleně odkazuji na www.ergoterapie.cz, oficiální stránku České asociace ergoterapeutů (ČAE), kde jsou informace z oboru jak pro laiky, tak pro odborníky. Na hlavní stránce rozkliknete „základy“ a tam je seznam zařízení, ve kterém můžete zadávat podrobnější kritéria vyhledávání. Momentálně je tam 178 pracovišť, takže zdaleka tam není vše, ale průběžně ho aktualizujeme a rozšiřujeme. Další možností je jít na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, kterou provozuje ÚZIS, a vyfiltrovat si ergoterapii tam.

 

Za celou dobu, co se pod dohledem profíků snažím být i s handicapem v co nejlepší kondici, nikoho ergoterapie nenapadla, ani mě ne. Jak moc je tedy běžná mezioborová spolupráce?

 

To je opět pracoviště od pracoviště. Na naší klinice je spolupráce jednotlivých profesí naprosto samozřejmá. Lékař je tu tak trochu na stejné úrovni jako terapeuti, ať už ergo, fyzio, muzikoterapeut, logoped, psycholog nebo speciální pedagog. Všichni chceme u pacienta dosáhnout konkrétního cíle a dokážeme se domluvit, kdo udělá kterou část terapie či vyšetření, aby se činnosti nepřekrývaly a byl čas na všechno potřebné. Podobně to může fungovat i jinde. Jsou lékaři, kteří vědí, že na určitý typ problému je tu právě ergoterapie, a doporučí ji, některé o to požádá sám pacient nebo jeho blízcí a někde to pořád ještě nemají zažité i proto, že u nich v zařízení ergoterapeut jednoduše chybí.

 

A čím si ergoterapie získala vás, proč jste se rozhodla ji studovat?

 

Protože jsem jako dítě vyrůstala na akcích Českého červeného kříže, kde jsem se učila, jak někomu zachránit život, a kde byl vrchol všeho, když pacienta odvezla houkající sanitka. Jenže mě vždycky děsně vrtalo hlavou, co se s tím člověkem děje pak, jaký má po úrazu život dál. A ten, kdo hodně pomůže zvýšit pacientovi kvalitu dalšího života, to je právě ergoterapeut. Ať už třeba tréninkem nějaké činnosti, kterou pacient kvůli úrazu hlavy zapomněl nebo v ní potřebuje znát nějaký nový fígl, buď s konkrétní pomůckou, nebo s běžně používanými věcmi… Na konci střední jsem hodně zvažovala medicínu, jenže tam trvá mnoho let, než vůbec můžete začít pracovat, a taky je tam striktně omezené zaměření. To jsem nechtěla, potřebovala jsem si nezavírat v uplatnění vrátka, chtěla jsem pestrost, kreativitu, volnost.

 

A tu ergoterapie má?

 

Jasně. Můžu pracovat s dětmi, s dospělými i se seniory, s lidmi s fyzickým i mentálním postižením, s poruchami vývoje nebo smyslů, s lidmi s vadami řeči nebo třeba s potížemi se soustředěním, je to úplně jedno. Samozřejmě i ergoterapeuti mají specializace, ale není to tak, že když se zaměříte třeba na dospělé, tak už nikdy nesmíte pracovat s dětmi. A zároveň hned po státnicích nastoupíte a pracujete samostatně, nikdo vám nemusí stát za zády. To jsou výhody, na které podle mě hodně studentů slyší.

 

Musí mít ergoterapeut vysokou školu?

 

Už dlouho ano, dnes musí být minimálně bakalář, ale pořád ještě potkáte diplomované specialisty, kteří ergoterapii vystudovali na vyšší odborné škole, když to ještě bylo možné… To je na ergoterapii další zajímavá věc, široký záběr znalostí, které cílí na funkční stránku člověka, na to, co je potřeba v běžném životě. To mě při výběru školy taky hodně ovlivnilo. Umíme totiž od každého něco, to klíčové z různých věd a oborů, z anatomie, z neurologie, ortopedie a dalších, akorát v trochu osekanější verzi, protože nikdy nebudeme například nastavovat medikaci nebo léčbu jako lékaři. Zároveň známe věci, které musí umět každý zdravotník, a máme přehled i v sociálních službách a legislativě, díky speciální pedagogice a psychologii dokážeme zase komunikovat s lidmi s různými typy disabilit a zohlednit psychosomatiku…

 

Přesto pořád dost lidem splývá ergoterapie s fyzioterapií.

 

Základ těchto profesí je sice úplně stejný, máme asi třetinu výuky společně, ale fyzioterapeuti se zaměřují hlavně na pohyb jako takový. Ergoterapeuta bude zajímat opravdu ledacos, včetně toho, jestli třeba pacienta při pohybu něco nerozptyluje a všechno si dobře pamatuje, jestli jeho výkon neovlivňuje třeba špatně nastavená výška stolu nebo proč mu to jde po obědě lépe než hned ráno. Dokáže zkrátka obsáhnout mnohem víc aspektů, které při tom úkonu hrají pro toho konkrétního pacienta důležitou roli.

 

Nepanuje mezi fyzioterapeuty a ergoterapeuty určitá řevnivost, například kvůli rozdílnému finančnímu ohodnocení?

 

To si nemyslím. Obě profese už jsou vysokoškolské, tedy tabulkově skoro stejně, navíc finanční stránka ergoterapie se v posledních letech i díky aktivitám ČAE hodně vylepšila. Dlouhodobě se sice zatím nedaří s pojišťovnami vyjednat například proplácení cest za pacienty mimo pracoviště, ale osvícený zaměstnavatel o tom ví a dokáže si s tím nějak poradit.

 

Dá se studium ergoterapie zvládnout i s handicapem?

 

Na to je těžké odpovědět, hodně záleží na tom, jaké konkrétní omezení student má a jak se mu daří ho kompenzovat. Absolvent bakalářského studia musí být připravený na práci se všemi typy pacientů a musí fungovat samostatně, to klade jak komunikační, tak fyzické nároky. Při praktické státnici u nás student například přesouvá pacienta z vozíku na lůžko nebo s ním nějak manipuluje a zajišťuje jeho bezpečnost, takže pokud má sám větší potíže se stabilitou nebo s pohybem, neumím si představit, jak by to zvládl. Máme ale rozhodně studenty s různými specifickými potřebami, třeba se zrakovou vadou, nebo mimořádně nadanou neslyšící absolventku.

 

Je tedy rozhodující, jak se člověk s handicapem na studium cítí, nebo potřebuje nějaké potvrzení?

 

Ergoterapeuti, stejně jako všichni zdravotníci, potřebují ke studiu formální potvrzení od praktického lékaře. Tam je jediný limit, a to těžká dekompenzovaná psychická porucha, nic dalšího. Pokud tedy má uchazeč například drobné fyzické problémy nebo některé smyslové vady, sám není v roli akutního pacienta a dokáže pomáhat dál, pak by studiu nic bránit nemělo. Vždycky je to ale člověk od člověka.

 

Může se laik dostat na užitečný kurz s ergoterapeutickou tematikou, existuje něco takového? Podobně jako si sportovní nadšenec může udělat kurz na trenéra nebo na maséra.

 

Pokud vím, tak ne. Tady bych byla obezřetná, protože v posledních letech se vyrojila řada pseudoprofesí, které nemají jasně ukotvené legislativní kompetence. Jestli vám někdo slibuje, že po absolvování jejich kurzu budete moct dělat ergoterapii, rychle pryč. Smysl naopak mají kurzy a konference pro rodinné příslušníky nebo pečující, kde vás obvykle naučí konkrétní techniku, kterou pak můžete sama doma třeba jako rodič se svým dítětem praktikovat.

 

Výzkum, do kterého se můžete zapojit
Sešly jsme se také proto, abychom představily váš výzkum. Je výzkumná práce obvyklou součástí práce ergoterapeuta?

 

Úplně automatické to není, většina ergoterapeutů se do výzkumu nehrne, bakaláři bývají čistě praktici a rádi pracují s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Díky magisterskému a doktorskému studiu se ale zvýšila publikační činnost, a tím vzrostla i aktivita ve výzkumu a význam oboru jako takového.

 

Do čeho jste se pustila vy?

 

Pustila jsem se do něčeho, co by mělo ergoterapii v České republice významně pomoci. Ergoterapeuti se totiž velmi často zajímají o fungování horních končetin a k měření používají standardizované testy. Já jsem se zaměřila na tři testy na jemnou motoriku, které se jak u nás, tak v zahraničí velmi často používají, jsou z těch levnějších, dají se poměrně rychle administrovat a není k nim potřeba žádná licence. Stačí si je tedy fyzicky koupit, tím je mít k dispozici a naučit se s nimi pomocí instrukcí v manuálu správně pracovat. Jenže právě to je v našem prostředí problém.

 

Proč?

 

Protože instrukce musí být napsané tak, aby byla jasně daná metodika, jak v kterých situacích postupovat, kam co umístit, co a kdy konkrétně měřit, jaké přesně fráze říkat a podobně. Díky tomu pak terapeuti všude ve světě s testy pracují úplně stejně a správně je vyhodnocují. A to se neděje, protože testy sice mají veškeré možné parametry unifikované, ale instrukce jsou anglicky a terapeuti u nás si je narychlo překládali jen tak na koleni. S klienty pak leccos udělají i změří, ale není to objektivní, nedá se to pořádně porovnávat. Navíc pro některé situace, například když člověku při testování upadne kolíček, instrukce úplně chyběly.

 

 

A k čemu je správně vyhodnocený test v praxi dobrý? U pacientů je fajn moct změřit nějaký pokrok, ale co u klientů, tedy mimo zdravotnická zařízení?

 

Testy využíváme například v ergodiagnostice, při které na žádost úřadu práce hodnotíme pracovní schopnosti uchazečů, můžeme tedy určit, k jakému typu práce se hodí, co je kompatibilní s jejich zdravotním stavem. Nebo si představte, že do montážní firmy potřebujete lidi, kteří jsou rychlí a zruční, aby dobře plnili normy. Když budou muset během pohovoru splnit test v daných kritériích, snadno tak vyloučíte ty pomalejší a neobratné.

 

Aha, jasně. Ale ať se neztratíme v překladu…

 

(Katka se rozesměje) Ano, zpět k výzkumu a k překladu. Přesné a jednoznačné instrukce v manuálech jsme vychytali technikou zpětného překladu, zahrnuli jsme do nich i některá nová pravidla z pilotního testování a z velkého dotazníkového šetření v České republice i ve Slovinsku, kde jsem zrovna byla na zahraniční stáži. Manuály jsou už publikované a jsou volně k dispozici na webovkách naší kliniky. Ke dvěma z nich i videomanuál, ke třetímu se teprve chystá. První část výzkumu je tedy hotová.

 

A ta druhá?

 

Kromě manuálů jsou u všech tří testů zastaralé a nedostatečné normy z Ameriky 50. let, které nemusí být adekvátní pro české prostředí. Já už mám totiž výkony lidí v testech poměrně v oku, protože jsem je dělala mnohokrát a poznám, že je někdo pomalý, i když mi vychází opak. V druhé části svého výzkumu chci proto stanovit aktuální normy pro současnou českou zdravou populaci v produktivním věku, tedy pro muže a ženy od 20 do 64 let včetně. Data se ale sbírají pomalu, na stanovení norem potřebuji relativně velký vzorek, minimálně 540 lidí. O výzkumu dáváme vědět všude, kde to jde, na sociálních sítích, přes kolegy i přátele, a já moc děkuju každému, kdo informaci šíří dál.

 

Teď nevím, jestli mi má být líto, že se nemůžu zúčastnit, ale pojďme si shrnout to, co by případný zájemce o účast ve výzkumu měl vědět.

 

Veškeré aktualizované informace k průběhu testování, včetně termínů a kontaktů, jsou na speciálním webu. Testování trvá 60 až 90 minut, probíhá u nás na klinice a jste při něm jen vy a ergoterapeut, součástí je i dotazník s několika jednoduchými zaškrtávacími otázkami. Kromě věku a profese nás zajímá třeba i to, co děláte ve volném čase. Každý test se dělá třikrát za sebou, protože když si například při testování špatně sednete, může to váš výkon ovlivnit, zároveň se tím i ukáže vaše schopnost tolerovat určitou zátěž.

 

Záměrně jsem se názvům testů vyhýbala, abych se nezamotala do angličtiny, ale teď je na ně ten správný čas.

 

Při Devítikolíkovém Testu (NHPT) zastrkáváte kolíky do otvorů v desce a pak je vyndáváte a vracíte zpět. Při Purdue Pegboard Testu (PPT) umisťujete menší kolíky do otvorů v desce a pak kolíky kompletujete s trubičkami a podložkami. A při Box and Block Testu (BBT) přehazujete kostky z jedné strany krabice na druhou. Není třeba se ničeho bát, ergoterapeut vám všechno vysvětlí a ukáže, vás to tak kromě času, energie a ochoty nic stát nebude.

 

Je něco, co se jako výsledek výzkumu rýsuje už teď?

 

Naprosto zřejmá je závislost obratnosti rukou na věku i na pohlaví. Je jasné, že ve dvaceti jste jako zdravá mladá žena násobně rychlejší než v padesáti. Také se nám podařilo významně zvýšit tzv. inter-rater reliabilitu, která ukazuje, nakolik se dva různí terapeuti shodnou na hodnocení jednoho člověka.

 

Co se bude dít, až výzkum dokončíte a stanovíte normy? Musíte si je například nechat nějak schválit?

 

To je velmi dobrá otázka. Výzkum je potřeba publikovat v kvalitním odborném časopisu. To, když se povede, máme vyhráno. Pak už s českými normami budou moct pracovat všichni po celém světě.

 

Našlo se pár zájemců i díky Světovému dni ergoterapie, který je každý rok 27. října?

 

Ano, v ten den jede osvěta naplno. Každý dává o ergoterapii vědět podle svých možností, někdo „jen“ sdílí příspěvek nebo odkaz na sítích, někdo třeba natočí o své práci zajímavé video, v nemocnicích můžete narazit na tematické stánky nebo nás možná potkáte venku na stáncích poblíž našich pracovišť. Fakt napínáme všechny síly, aby povědomí o ergoterapii proklouzlo úplně všude, do ordinací i jen tak mezi lidi… Ale já k tomu žádný speciální den nepotřebuji, mě ta práce nesmírně naplňuje a musím se přiznat, že bych o ní dokázala mluvit hodiny a hodiny.

 

Zdroj: Inspirante. cz, autorka Helena Tutterová

 

 

Kognitivní rehabilitace softwarem RehaCom

 

 

 

RehaCom-uvodni-fotka
 
 
 

RehaCom je počítačem podporovaná kognitivní rehabilitace, která byla vyvinuta v úzké spolupráci s předními neuropsychology. Využívá se pro podpůrnou terapii v oblastech kognitivních poruch ovlivňujících pozornost, koncentraci, vnímání, paměť, zorné pole, profesní výkonnost nebo aktivity denního života. RehaCom pomáhá například u diagnóz, jako jsou cévní mozková příhoda, schizofrenie, roztroušená skleróza, počáteční stádium demence, deprese, ADHD a další.

 

 

Účinnost rehabilitace RehaCom je vědecky prokázána ve více než 50 studiích. Systém byl vyvinut v Německu, kde se využívá v 95 % německých rehabilitačních klinik. Mimo Německo je úspěšně rozšířen po celém světě (největší zastoupení má Evropě a Americe).

 

V České republice se etabluje pozvolněji, najdete ho na 15 různorodých pracovištích. Pacienti se s ním mohou setkat například v Rehabilitačním ústavu Kladruby nebo v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Velkým propagátorem je i psychiatr MUDr. Slavomír Pietrucha v Kutné hoře. Seznam všech pracovišť v ČR naleznete ZDE.

 

 

 

RehaCom pomáhá u těchto diagnóz:

 

 

Cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, traumatické poranění mozku, počáteční stádium demence, obsedantně kompulzivní porucha, deprese, schizofrenie, ADHD, a další …

 

 

 

Jak funguje?

 

 

RehaCom je složen z mnoha terapeutických modulů a dvou screeningů. Na základě úvodního screeningu terapeut naplánuje trénink ve vybraných modulech. Během jednoho tréninku projdete třemi různými moduly, kterými si procvičíte kognitivní funkce. Díky závěrečnému screeningu zjistíte, jak jste trénováním pokročili.

 

 

 

 

Proč ho vyzkoušet?

 

 

 1. Software je přizpůsoben vašim individuálním potřebám.
 2. Poskytuje zpětnou vazbu v závislosti na chybách.
 3. Je automaticky adaptivní, což znamená, že aktivita se stává těžší nebo lehčí v závislosti na vašem výkonu, který po celou dobu monitoruje.
 4. Trénovat budete v češtině.
 5. Řešením jednotlivých úkolů můžete aktivovat mozkové procesy a obnovovat důležité mozkové funkce.
 6. Moduly pokrývají všechny kognitivní deficity včetně pozornosti, reakcí, paměti a exekutivních funkcí.
 7. I s vážným poškozením mozku můžete zaznamenávat zlepšení.
 8. Častým výsledkem pravidelného trénování bývá nejen snížení sekundárních následků poškození mozku, ale i zvýšení sebevědomí.
 9. Po celou dobu trénování máte dojem, že hrajete počítačovou hru. Žádný dril paměti nad knížkou s nulovou interakcí.
 10. Pravidelné a cílené cvičení paměti může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života.

 

 

 

 

 

 

 

Proplácí zdravotní pojišťovna trénování ve zdravotnických/sociálních zařízeních?

 

 

ANO, za těchto specifických podmínek:

 

 1. V prvé řadě potřebujete doporučení od lékaře! Vystavují ho neurologové, obvodní lékaři nebo psychiatři.
 2. Je nutné splňovat diagnózu.
 3. Pod dohledem zkušeného terapeuta trénujete přímo v jednom z 15 pracovišť.

 

 

Lze trénovat i doma?

 

 

ANO, má to své výhody i nevýhody:

 

 1. Trénujete z pohodlí domova.
 2. Nemusíte splňovat diagnózu! Pokud máte problémy s pamětí, ale nevlezete se do žádné diagnózy, RehaCom můžete bez problémů vyzkoušet.
 3. Úvodním a závěrečným screeningem je potřeba projít v jednom z 15 pracovišťObrovská nevýhoda, pokud nebydlíte blízko nebo jste imobilní.

 

 

Jak funguje trénování z domu?

 

 

Po úvodním screeningu vám terapeut vypracuje tréninkový plán, který je uložen na internetovém serveru. Do počítače si stáhnete verzi trénování pro pacienty, přihlásíte se a můžete začít. Tréninkový plán máte rozdělený do tréninkových modulů, které odpovídají vašim rehabilitačním potřebám. Terapeut průběžně sleduje vaše pokroky a úkoly mění pomocí vzdáleného dohledu. Po deseti týdnech trénování si zajedete na závěrečný screening a dozvíte se případné pokroky.

 

 

 

Proplácí zdravotní pojišťovna trénování z domova?

 

 

NE. Trénink si bohužel hradíte sami. I když nemusíte splňovat diagnózu, doporučuji žádanku od lékaře, nehradíte pak DPH.

 

 

 

Kolik stojí jedna hodina trénování z domova?

 

Jedna hodina stojí 200 korun. Pokud trénujete doporučovaných 30 minut, přepočtem zaplatíte 100 korun za jeden trénování.

 

 

 

Jak často probíhají tréninky?

 

 

Ideálně 3x-5x týdně po dobu 10 týdnů.

 

 

 

Kolik modulů stihnete během jednoho tréninku?

 

 

Za 30 minut tréninku stihnete 3 moduly po 10 minutách. Moduly se vymění, pokud dosáhnete nejvyšší úrovně.  

 

 

 

Koho kontaktovat, pokud máte zájem o trénink?

 

 

Můžete zavolat terapeutce/zdravotní sestře Evě Severové DiS z Psychiatrie Vyhlídka v Brně. Telefonní číslo do ordinace je 602 391 364. Navede vás, jak dále postupovat. Pokud máte zájem o domácí trénování, domluvíte se na screeningu v Brně a trénovat už můžete odkudkoli.

 

Případně kontaktujte další pracoviště, kde program RehaCom využívají. Seznam certifikovaných terapeutů a jednotlivých pracovišť naleznete ZDE.

 

 

 

Je dobré cvičit paměť i po dokončení tréninkového plánu?

 

 

ANO! Paměť cvičte dál, neusněte na vavřínech. Pokud mozek přestanete zaměstnávat, jeho funkce mohou klesat. Po dokončení tréninkového plánu čtěte knihy, luštěte sudoku, křížovky…

 

ZDROJE:

 

RehaCom® – Kognitive Therapie und Hirnleistungstraining, https://hasomed.de/produkte/rehacom/

RehaCom introduction, https://www.youtube.com/watch?v=ExT-vU2PtmE

Rehacom software application is effective in cognitive rehabilitation of patients with brain injuries, https://oatext.com/rehacom-software-application-is-effective-in-cognitive-rehabilitation-of-patients-with-brain-injuries.php

DE LA ROSA REAERCH, https://delarosaresearch.com/indexrehacom.php

Klinicky ověřená počítačová rehabilitace kognitivních funkcí, https://www.neuroterapie.cz/uvod-neuro.html FB stránka RehaCom Alta, https://www.facebook.com/rehacompolska

 

Zdroj: inspirante.cz, autor: Luky Kyčerka

 

 

Za roztroušenou sklerózou není jen dědičnost. Příčinou může být i nedostatek vitaminu D, kouření, nadváha nebo přesolená jídla, říká neuroložka Marta Vachová

 
 
 

Roztroušená skleróza představuje léčitelné, ale bohužel nevyléčitelné onemocnění. Přesto už dávno není takovým strašákem jako v minulosti. Lidé s touto diagnózou mohou podle primářky neurologického oddělení v Nemocnici Teplice Marty Vachové žít kvalitní a normální život. I když podle posledních statistik těchto lidí strmě přibývá.

 

 

Co roztroušenou sklerózu vyvolává? Lze se proti ní nějak preventivně bránit? Co způsobuje, že nemocných s roztroušenou sklerózou přibývá? Proč onemocní většinou dívky? A proč považuje paní doktorka současnou mladší generaci za křehkou?

 

 

 

Letos jste zvítězila v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022. Co se svým týmem považujete za váš největší úspěch?

 

 

Za největší úspěch považuji to, že naše centrum funguje tak, jak funguje. Oproti jiným centrům roztroušené sklerózy (RS) jsme vznikli v relativně malé nemocnici, a tím pádem si zachováváme rodinný přístup k pacientům. To znamená, že každý lékař má svoji skupinu pacientů, nebo když to otočím, každý pacient má svého ošetřujícího lékaře, se kterým naváže vztah. A protože je to dlouhodobé, byť léčitelné, ale nevyléčitelné onemocnění, tak ten vztah trvá třeba desítky let. Někteří z pacientů jsou u mě od doby, co jsem nastoupila po škole.

 

 

 

Kolik pacientů u vás vychází na jednoho lékaře?

 

 

Já mám na starosti v průměru asi 600 pacientů s RS, kteří ke mně pravidelně docházejí. U ostatních lékařů, kteří ještě nepracují tak dlouho, je to okolo 400 lidí.

 

 

 

U hodně lékařů panuje velký přetlak pacientů, a právě takové to popovídání, konzultace a zodpovězení otázek někdy chybí. Není čas. Kolik času máte zhruba na jednoho pacienta?

 

 

Minimálně 15 až 20 minut na každého pacienta. Míň ani nelze. Máme vyčleněno 30 minut, Někdy přijde pacient na kontrolu s tím, že je vše v pořádku a jen potřebuje dopsat lék. Pak stejně skončíme na tom, jak se mají děti, kdo kam chodí do školy. (říká s úsměvem) A když nejsou děti, máme ještě psy. Myslím, že máme dobře organizovaný systém. O pacienta se stará tým lidí. Každý lékař má svoji sestru. Pacient má v den kontroly před neurologickým vyšetřením odběr krve. Pokud je to návštěva s kontrolní magnetickou rezonancí, tak ten samý den ji absolvuje. Pak se většinou dojde najíst a my mezitím obdržíme výsledky.

 

Sanitářka pacientovi ještě změří rychlost chůze. Nemocný se dostaví k sestřičce RS centra, ta s ním probere sesterské záležitosti, a pak jde k lékaři. My doladíme lékařskou stránku věci včetně neurologického vyšetření a vyhodnotíme, jestli budeme pokračovat stejně, nebo se léčba změní.

 

 

 

Při vyhledávání výrazu roztroušená skleróza ve vyhledávačích na mě vyskočily hodně negativní zprávy. Velké omezení života, do 10 až 20 let úmrtí. Je opravdu stále takovým strašákem?

 

 

Dneska už to takhle právě není. Samozřejmě pět procent z pacientů onemocní maligní formou, kdy ať se dělá, co se dělá, pacient progreduje (zhoršuje se, pozn. red.) i přesto, že má intenzivní biologickou léčbu. I v tomto směru se ale extrémně posouváme. Když u pacientů pozorujeme například na magnetické rezonanci více rizikových faktorů, hodně rozvinutý proces onemocnění nebo těžkou první ataku s následnou malou úzdravou, můžeme začínat s léky ze skupiny s vyšší účinností. Tím se lepší i výhled těchto pacientů. A my máme lidi i po 20 letech plně chodící, že byste na nich nepoznala, že tak závažnou chorobu mají. To je díky tomu, jak se léčba opravdu extrémně posunula dopředu.

 

Strašákem tedy roztroušená skleróza je ve chvíli, kdy se to člověk dozví, a první rok s touto nemocí. Postupně se s ní ale nemocní smíří a po roce přijdou, že žijí dál svůj normální život. Sportují, pracují a věnují se rodině.

 

 

 

Z 30 procent genetika, ze 70 procent zevní faktory

 

 

Kolik lidí v ČR tuto diagnózu má?

 

Podle posledních dat z roku 2008 má tuto diagnózu 170 na sto tisíc obyvatel, ale to číslo se evidentně zvyšuje. Nyní děláme novou epidemiologickou studii, kde se ukazuje, že nemocných může být 190 až 200 na sto tisíc obyvatel. Incidence, tedy výskyt nových případů, se pohybuje okolo 11 až 12 nových pacientů na sto tisíc obyvatel za rok.

 

 

Co může být příčinou takového nárůstu?

 

Je to autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém lidově řečeno zblbne a začne narušovat svoje vlastní neurony v mozku a míše a jejich obal, je špatně regulovaný. Ze 30 procent hraje roli genetická dispozice. Když budeme mít dva jedince se stejnou genetickou výbavou, jako jsou jednovaječná dvojčata, tak riziko, že onemocní roztroušenou sklerózou, je 30 procent. Zbývajících 70 procent je dáno takzvaně zevními faktory prostředí.

 

 

Jaké ty zevní faktory prostředí jsou?

 

Zevní faktory prostředí mohou mít i ochranný vliv a jedním z takových těch nejvíce prokázaných je hladina vitaminu D. Už v době těhotenství, pokud matky měly nízkou hladinu vitaminu D, jejich děti mají dvojnásobně vyšší riziko, že se u nich rozvine třeba ve 20 letech roztroušená skleróza mozkomíšní. U nás má přitom nedostatek vitamínu D v podstatě většina populace, protože v našem mírném pásmu se vitamin D půl roku v kůži skoro vůbec netvoří a zbývající polovinu většina z nás sedí doma u počítačů a na slunci pobývá minimálně.

 

 

Lidé žijící v jižních státech tedy trpí roztroušenou sklerózou méně?

 

Ano, tam je nemocných méně. Nejnižší výskyt roztroušené sklerózy je na rovníku a od něj směrem k pólům se prevalence (podíl počtu jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci, pozn. red.) zvyšuje. Na rovníku jsou tři nemocní na sto tisíc obyvatel. Jiným extrémem je například Sardinie, kde je naopak extrémně vysoký výskyt podobně jako u nás – 200 a více nemocných na sto tisíc obyvatel. Je to dáno uzavřenou ostrovní populací a dominuje zde genetické riziko.

 

 

Jaká jsou další rizika vedle nedostatku vitaminu D?

 

Dalšími riziky je kouření a celkově znečištěné životní prostředí. To je také důvod, proč naše RS centrum vzniklo v Teplicích. V 80. letech jsme měli takové podmínky ovzduší, že v podstatě každý byl pasivní kuřák. U kuřáků se roztroušená skleróza rozvine dvakrát častěji než u těch, kteří mezi 15. a 20. rokem života nekouřili. A pokud daný kuřák nepřestane kouřit ani do budoucna, nemoc progreduje čtyřikrát rychleji nejen v rychlosti nárůstu ložisek na magnetické rezonanci, ale také v rychlosti ochrnutí i přes nasazení biologické léčby. Dalším velmi významným vlivem, který nelze ovlivnit, je prodělaná infekční mononukleóza. To jsou tři základní zevní faktory.

 

Minoritními dalšími faktory je ještě slaná dieta – stravování ve fastfoodech a přesolenými jídly – a také nadváha. Jedna americká studie ukázala, že dívky s roztroušenou sklerózou měly v období dospívání významně zvýšený BMI (body mass index neboli index tělesné hmotnosti, pozn. red.). Následně to potvrdila jedna severská studie i u chlapců. Takže nadváha v dospívání je další rizikový faktor a obezita dětí nám narůstá extrémně.

 

 

Ženy jsou složitější, a proto také náchylnější k porouchání

 

Roztroušenou sklerózou trpí častěji ženy, poměr je nyní 3:1 oproti mužům. Je to dáno geneticky? Nebo jak je to možné?

 

 

Imunitní systém dívek je významně složitěji regulován z důvodu potenciální gravidity a porodu. A když je něco složitého, je to samozřejmě náchylnější na porouchání. Proto ženy obecně častěji onemocní autoimunitními chorobami. Když to ještě podpoří takovým faktorem, jako je například kouření, čísla nám extrémně narůstají. Dříve bylo kouření doménou spíše pár zlobivých kluků kouřících za školou, dneska je ale módní i mezi dívkami.

 

Nehraje u navýšení počtu lidí s RS roli také třeba lepší diagnostika?

 

Ano, jakmile přijde mladý člověk s neurologickými příznaky mezi 20. a 40. rokem věku, je dnes vždycky poslán nejen na neurologické vyšetření, ale i na magnetickou rezonanci (MRI). Tam ale můžeme vidět i zánět způsobený třeba boreliózou nebo jinou infekcí, takže v případě nálezu podezřelých ložisek na MRI musí vždy následovat dovyšetření mozkomíšního moku. Ten se odebírá tzv. lumbální punkcí, kdy se vpichem v bederní oblasti mezi obratli odebere tekutina, která mozek a míchu obklopuje. Rozbor nám pak řekne finální verdikt. Autoimunitních onemocnění je větší množství, nemusí jít pouze o roztroušenou sklerózu a také to mohou být výše zmiňované infekce.

 

 

Sama jste řekla, že nemoc se nejčastěji objevuje mezi 20. a 40. rokem. Jaké je procento dětí s tímto onemocněním a třeba seniorů?

 

Zhruba 10 procent případů bývá diagnostikováno před 20. rokem. A jen pět procent z celého počtu nemocných s RS má první příznaky po 40. roce věku. Někdy bývají první příznaky přehlédnuty nebo bagatelizovány. Například brnění může být i od krční páteře. Nedávno jsem tu měla dívku, která oslepla na oko, což může být jeden z prvních příznaků roztroušené sklerózy. Máme na to takovou poučku: „Nevidí nic pacient, ale nevidí nic ani lékař.“ Šla na oční, kde jí řekli, že je vše v pořádku, a doporučili neurologické vyšetření. Jenže neurolog ji poslal jen na CT vyšetření mozku, kde bylo vše v pořádku. CT ale není schopné roztroušenou sklerózu rozpoznat. Zde je zásadní magnetická rezonance. Případ byl uzavřen jako stresová záležitost. K nám přišla rok a půl od prvních příznaků, kdy už ochrnula, takže nemoc byla jednoznačně diagnostikována. V dokumentaci měla uvedeno, že prodělala tzv. ataku „psychogenní slepoty“. Bohužel i podle dalších vyšetření bylo potvrzeno, že šlo o první příznaky RS. Mohla se léčit o rok a půl dříve.

 

 

Jaké jsou vedle slepoty prvotní příznaky? Nebo se to pozná, až nastane nějaká ataka?

 

Ataka znamená, že člověk má 24 hodin v kuse trvající nové neurologické příznaky, které nemají spontánní tendenci k úpravě, a zároveň nemá infekci nebo horečku. Atakou může být zhoršené vidění na jednom oku, nemožnost rozeznat světlo a tmu, necitlivost nebo brnění na polovině těla, poruchy kontroly močení nebo někdo jen přijde, že zakopává. Příčin může být mnoho, a proto je důležité neurologické vyšetření, které odhalí typ postihu.

 

 

Velmi křehká současná mladá generace

 

Zmínila jste dostatek vitaminu D, nekouřit, nepřesolovat a další opatření. Jsou další možnosti prevence, když například někdo už roztroušenou sklerózu v rodinné anamnéze má?

 

Přestože výsledky ze studií na jednovaječných dvojčatech prokazují význam genetiky ze 30 procent, tak pouze čtyři procenta našich pacientů mají stejně postiženého příbuzného v první linii. To znamená rodiče, děti nebo sourozence. Rodinný výskyt je tak vlastně extrémně nízký a 96 procent našich pacientů má úplně zdravé děti a nikdo jiný v rodině tuto nemoc nemá. Jinak vedle již zmíněných zevních faktorů je celkově důležité pečovat o zdravý životní styl i duševní rovnováhu. Mně přijde současná mladá generace velmi křehká. Někde jsem slyšela, že generace dospívajících se označuje jako generace sněhových vloček. Vytváří si virtuální svět bez chyby, ale jakmile přijde problém v tom reálném, tak je to vykolejí a oni vlastně roztají, protože nejsou odolní vůči stresu. Myslím si, že je to chyba nás rodičů. Snažíme se je vychovávat, aby netrpěli tím, co nám vadilo v dětství. Tím, že mají všeho dostatek, někdy až nadmíru, pak nejsou připravení na střet s realitou a jakýkoliv malý stres v nich vyvolá takové změny, že jejich imunitní systém selže a dojde k rozvoji onemocnění. Měli bychom děti více psychicky utužovat, nevychovávat je úplně v bavlnce.

 

 

Rukama vám projde spousta pacientů. Utkvěl vám v paměti nějaký příběh, ze kterého máte radost?

 

Mám vždy radost, když se něco opravdu podaří. Zejména u mladých dívek, kterých je mezi našimi pacienty většina. Je-li na magnetické rezonanci rizikový nález a my zahájíme léčbu – nejdříve to moc nevypadá, změníme léčbu, nakonec se zastabilizují, vdají se a mají děti. Mám třeba příběh jedné strašně milé mladé dámy, která neměla ze začátku průběh choroby úplně lehký, nicméně se zastabilizovala, měla první dítě, ale těhotenství si moc neužila. Když jsme to všechno po porodu zvládli, došlo bohužel k další atace a ona se dostala k léku s vyšší účinností, na kterém se může otěhotnět, a najednou se dostala do velmi dobrého stavu. Ptala jsem se jí, jestli plánuje druhé dítě, a ona rezolutně ne. Odpověděla jsem: „Teď jste stabilní, tak kdy jindy?“ A ona přišla za tři měsíce a opravdu byla těhotná a má krásné zdravé dítě. (spokojeně se usmívá) To je jeden z příběhů, který mě strašně nabil. Porod v pořádku, dítě v pořádku a maminka v pořádku dál profituje ze své léčby a život ubíhá, jak má.

 

 

Jaké jsou hlavní typy léčby roztroušené sklerózy? Jaký je rozdíl mezi léky s nižší a vyšší účinností a jsou na obzoru nové možnosti léčby? Co dělá ve své funkci jako investigátor? Přečtěte si v druhé části rozhovoru s paní doktorkou Vachovou.

 

Autor: Pavlína Zítková

 

Foto: Krajská zdravotní, a.s.

 

 

 

Celý život bojujeme proti chronickým zánětům nízkého stupně

 

 

Vydáno: 23.8.2022
Tisk článku
Autor: CZVP SZÚ
Informace a doporučení Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
 
 

 

 

 

Vědecké znalosti prokázaly, že chronický zánět nízkého stupně se může stát vážným problémem našeho zdraví. Přispívá ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, cukrovky 2. typu, komplikuje léčbu astmatu, alergií, autoimunitních onemocnění, revmatoidní artritidy, lupusu, roztroušené sklerózy, lupénky a dalších onemocnění. Tři z pěti lidí na světě umírají na onemocnění související se zánětem. Bojujte proti zánětu! Naštěstí existuje spousta možností, jak se zánětu bránit.

 

 

8 zásadních strategií jak omezit záněty v těle

 

 1. Dieta je jedna z důležitých obran proti zánětu. Existuje mnoho diet, které nejsou vědecky podložené. Na našem webu SZÚ jsou některé možnosti stravování, které pomáhají potlačit zánět.
 2. Prostě potřebujete pohyb. Boj proti zánětu odhaluje, kolik překvapivě málo aerobního cvičení je potřeba ke snížení hladiny zánětu. Ale pozor! Příliš mnoho cvičení může ve skutečnosti vyvolat zánětlivou reakci.
 3. Kontrolujte svou hmotnostObjevte jednoduché strategie, které vám pomohou snížit množství břišního tuku. Ten produkuje prozánětlivé chemické látky.
 4. Dopřejte si spánek. Nedostatečný spánek vás připravuje o energii a produktivitu, ale také zvyšuje záněty. Je to obzvláště nebezpečné pro zdraví srdce. Dostatečný  a osvěžující spánek je pro zdraví velmi důležitý.
 5. Dobrá nálada a pozitivní psychologie je hodně důležitá. Je lepší být optimistou a mít pozitivní myšlení. Můžete lépe zvládnout těžká období. Nemoc, smrt v rodině, rozchod/rozvod, přichází bez vyzvání a každý z nás jimi v životě prochází. Je jen na nás, jak se s nimi vyrovnáme.
 6. Překonejte chronický stres. Chronický stres může podnítit rozvoj zánětu a způsobí vzplanutí problémů, jako je revmatoidní artritida, kardiovaskulární onemocnění, deprese a zánětlivé onemocnění střev. Často se dostáváte do citlivých období, třeba o svátcích, kdy si vše uvědomujete s větší intenzitou.
 7. Omezte alkohol. Pokud jde o zánět, může být vaším přítelem, nebo nepřítelem. Trocha alkoholu je (ne)užitečná, ale kolik je už přes čáru, abyste udrželi zánět pod kontrolou.
 8. Přestaňte kouřit. Odborníci tvrdí, že zbavení se tohoto zlozvyku může vést k dramatickému snížení hladiny zánětu během několika týdnů. I když jste se již dříve pokoušeli přestat kouřit, je potřeba se stále pokoušet opět přestat a vytrvat.

 9.  

Těchto 8 kroků zařaďte do svého života. Čím dříve, tím lépe!

Prof. J. Ruprich, CZVP SZÚ, 22. 8. 2022


Zdroj: SZ

 

 

 

 

CBD produkty opravdu pomáhají. Jak se v nich ale orientovat a na co si dát pozor?

 

 

Trh je zaplavený produkty s výtažky z konopí, často označované jako CBD. Objevují se v různých provedeních a pro laickou veřejnost jeopravdu těžké se mezi nimi orientovat a vybrat ty opravdu účinné a legální. Co to vlastně výrobky s CBD jsou?

 

 

Cannazulene2Cannazulene

 

 

Konopí, CBD, THC a kanabinoidy


Konopí je historicky ceněno pro svoje antibakteriální, analgetické a antibiotické účinky. Z hlediska zákona se vymezují tzv. certifikované odrůdy technického konopí, obsahující limitované množství psychoaktivní látky d9-THC a konopí pro léčebné použití.

 kanabinoidy obsažené v konopí patří:

 

Delta-9-trans-tetrahydrokanabinol (THC), obvykle uváděn jako tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní složkou konopí. THC se vyskytuje prakticky ve všech odrůdách a kultivarech,avšak v odlišném množství, od stopového až po 95% ze všech obsažených kanabionoidů. V rostlině se vyskytuje primárně ve formě d9-THCA (delta 9-tetrahydrokanabinolové kyseliny). THC vzniká z THCA působením tepla (procesem tzv. dekarboxylace) a vykazuje analgetické účinky, zvyšuje chuť k jídlu a pomáhá snížit pocity nevolnosti. Tato látka, jakož i rostlina konopí, jsou na seznamu zakázaných omamných a psychotropních látek a nakládání s nimi je podmíněno licencí umožňující pouze výzkumné a omezené léčebné využití.

 

Právní úprava platná v současnosti v České republice umožňuje pěstování konopí pro léčebné použití na základě licence udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který zároveň zajišťuje jeho distribuci k pacientům. Indikace, na které je možné konopí předepisovat, jsou zejména chronická neutišitelná bolest, spasticita u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nauzea, zvracení nebo stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologických onemocnění, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou, povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí a léčba Gilles de la Tourette syndromu.

 

Dalším nejčastějším kanabinoidem je kanabidiol (CBD), který byl také zaznamenán téměř ve všech odrůdách konopí, a to též od stopových množství až po 95% všech kanabinoidů. CBD nemá psychoaktivní účinky, vykazuje však účinky protizánětlivé a antibakteriální a je schválen pro použití v kosmetických přípravcích.

 

 

CBDPropolisBalmCBDPropolisBalm

 

Certifikované odrůdy technického konopí jsou většinou šlechtěny na produkci konopného vlákna, případně konopných semen a oleje ze semen a většinou obsahují pouze malá množství CBD, CBG a THC a jejich kyselých forem.


Typická rostlina, ať již léčebného tak technického konopí, však může obsahovat stovky (resp. je v literatuře udáváno přes tisíc) různých biologicky aktivních látek, tzv. sekundárních metabolitů, přičemž jen látek ze skupiny tzv. kanabinoidů může být více než 140 (známé jsou dále např. CBC – kanabichromen, CBL – kanabicyklol, CBN – kanabinol nebo CBG – kanabigerol). Pěstitelé na trh dodávají nepřeberné množství kříženců konopí, ve kterých se pak d9-THC, CBD a další kanabidioly a jejich kyseliny nachází v různých poměrech, což zásadně ovlivňuje i účinky na organismus. Další změny ve složení tohoto „koktejlu“ bioaktivních látek pak mají na svědomí konkrétní podmínky při pěstování rostliny, a zejména podmínky při skladování a zpracování květů, bohatých na kanabinoidy, které mohou tvořit až 35-40% hmotnosti květů. Výsledkem nepřeberných postupů zpracování jsou pak různé širokospektrální extrakty a oleje, obsahující směsi kanabinoidů, často s dalšími látkami z konopí, a vysoce čištěné izoláty jednotlivých kanabinoidů.


Tyto různé chemické látky se ve svých účincích ve směsích vzájemně ovlivňují, známý, byť vědou teprve pomalu objasňovaný je synergický efekt (tzv. Entourage effect) mezi kanabinoidy a terpeny, další skupinou látek přirozeně se vyskytujících v konopí
(a odpovědných za známé konopné aroma).


Je tedy zřejmé, že se jedná o velmi složitou problematiku. Příprava preparátu s definovaným složením a vlastnostmi vyžaduje odborné znalosti a přístup k moderním metodám chemické analýzy, schopným popsat detailně složení a biologickou aktivitu konopných produktů.

 

 

CBDSkinRepaiBalmCBD SKIN REPAIR BALM

 

Plánujete si vyrobit domácí mast?


I když pro výrobu domácí masti použijete pouze certifikovanou odrůdu technického konopí, pro jeho extrakci vyžaduje zákon licenci pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami, bez ní zákon překračujete a hrozí vám trestní postih. Bez kvalitně vybavené laboratoře je pak nemožné připravit standardizovaný produkt, garantující stabilní složení produktu a jeho zdravotní nezávadnost. Samotnou kapitolou je možný obsah kontaminantů v doma vyrobeném produktu – ať již reziduí pesticidů a herbicidů, zbytků nebezpečných extrakčních rozpouštědel (často rakovinotvorné látky) či polyaromatických uhlovodíků (také podezřelých z rizika tvorby rakoviny), jejichž vznik hrozí při neodborném zpracování konopí.

 


Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

 

cbdkastANEK22

 


- český vědec, ředitel a zakladatel výzkumné laboratoře EcoFuel Laboratories, která se specializuje na celý řetězec výzkumu a využití přírodních bioaktivních látek a zakladatel BIOCEN Laboratories, českého výrobce inovativní kosmetiky a doplňků stravy. Přednáší na VŠCHT Praha a je ředitelem centra BIORAF - Centrum kompetence pro výzkum biorafinací. Jeho výzkumná činnost zahrnuje oblast bioreaktorů, biotechnologických způsobů kultivace a využití mikroorganismů a léčivých rostlin, izolace přírodních bioaktivních látek a přípravu finálních preparátů na jejich bázi. V rámci jím řízených výzkumných projektů jsou mj. vyvíjeny nové léčivé přípravky na bázi účinných látek z konopí pro léčbu zánětů, poranění pokožky a chirurgických ran ve formě inovativních nanočástic nebo nové účinné látky do kosmetiky. Držitel řady patentů (nejnovější byl představen na EXPO Dubaj v rámci českého pavilonu) a ocenění, např. Vizionář 2016.

 

 

 

V areálu českobudějovické nemocnice vznikne unikátní sociální zařízení i byty

 

 

 

Nemocnice-Ceske-Budejovice-letecky-snimek-dolniho-arealu-678x381
 
 

Unikátní sociální zařízení, které svým zaměřením a rozsahem nemá na jihu Čech a zřejmě ani v celé republice obdoby. V dolním areálu nemocnice vznikne do čtyřech let důstojný domov pro občany města a kraje, a to seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytovat se zde bude rovněž kvalitní péče pro pacienty s neurodegenerativním onemocněním, mezi které patří například roztroušená skleróza, Parkinsonova, Alzheimerova či Huntingtonova choroba.

 

 

V zařízení budou také lůžka pro hospicovou péči. V atraktivní lokalitě v centru města tu dále vyrostou i nájemní byty, které kraj chce následně využít pro lékaře nebo učitele. „Celkem tu počítáme se sto sedmdesáti lůžky pro klienty sociálních služeb, sto padesáti novými byty pro tři sta padesát lidí i se vznikem sto čtyřiceti pracovních míst,“ upřesnil hejtman kraje Martin Kuba s tím, že v dané lokalitě díky tomuto projektu navíc vznikne také náměstíčko, které tu dosud chybí. Čímž se vytvoří i příjemný prostor osázený zelení, s jezírkem, lavičkami a dalšími zahradními prvky pro setkávání lidí.

 

Generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek pak sdělil, že nemocnice na přípravě tohoto projektu s krajem, který je jejím zakladatelem, plně spolupracovala. „Jsme přesvědčeni, že budoucí využití dolního areálu pro sociální služby je to, co nejen krajské město, celá jeho aglomerace, ale i naše nemocnice velmi potřebuje,“ zdůraznil Šnorek. Zároveň sdělil, že dolní areál nemocnice bude uvolněn ve dvou fázích mezi lety 2023 až 2025. „Vše je podmíněno dokončením rekonstrukce pavilonu CH v horním areálu, která bude začínat v následujících týdnech.

 

zdroj: kraj-jihocesky.cz, foto jihnem.cz

 

 

Sedm tipů, jak si usnadnit život s roztroušenou sklerózou

 

 

 

Roztroušená skleróza Dominika Šťastná  22.7.2022
Psychoterapie je standardní součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy

Život s roztroušenou sklerózou přináší řadu nástrah. Proč si ho tedy trochu neusnadnit? Přinášíme několik tipů.

 

 

 

1. Máte nárok na sociální poradenství

 

 

Orientovat se v sociální problematice není snadné. I proto existuje tzv. sociální poradenství. To dle zákona o sociálních službách poskytují bezplatně tato zařízení:

 

 • občanské poradny,
 • manželské a rodinné poradny,
 • poradny pro seniory,
 • poradny pro lidi se zdravotním postižením,
 • poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí a
 • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu.
 •  

Základní sociální poradenství získáte u každého poskytovatele sociálních služeb. S hledáním vhodného poskytovatele vám pomůže vyhledávač registru poskytovatelů sociálních služeb. Najedete ho na jeho webové adrese v sekci Vyhledání služby → Rozšířené vyhledávání. Z nabízených druhů sociálních služeb vyberte odborné sociální poradenství.

 

 

 

2. Fyzioterapie je důležitá už od počátku nemoci

 

 

Cvičení je důležité pro všechny. Lidé s roztroušenou sklerózou rozhodně nejsou výjimkou, ba naopak. Vhodné je ve všech fázích nemoci. Povzbudí na duchu, pomůže s hybností, rovnováhou a uleví od bolesti. A čím dříve začnete, tím lépe! Zeptejte se na možnost fyzioterapie svého lékaře v RS centru nebo se podívejte na stránku Msrehab.cz.

 

 

 

3. Víte, jak vám život usnadní ergoterapie?

 

 

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. K čemu je užitečný? Začíná tam, kde fyzioterapie končí. Pomáhá nabyté schopnosti uplatnit v praxi. Co od ní můžete očekávat?

 

 • Nabízí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání.
 • Pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.
 • Zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy.
 • Poradí s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.).
 • Napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity.
 • Podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity.
 • Navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti.

 

Ergoterapeuta se specializací na neurologickou problematiku je možné najít v rehabilitačních ústavech, na větších rehabilitačních odděleních nemocnic nebo i v některých RS centrech. Kontakty na konkrétní ergoterapeuty se znalostí problematiky neurologického onemocnění naleznete také na webu Msrehab nebo Ergoterapie.

 

 

 

4. I mozek je potřeba trénovat

 

 

Stejně jako je důležité trénování svalů v těle pravidelným pohybem, je třeba nezapomínat ani na trénink kognitivních funkcí. A ideální je, když vás takový trénink baví. Zkuste přesmyčky, pranostiky a křížovky nebo se naučte cizí jazyk! Začít můžete například s Posilovnou do kapsy, dostupnou v sekci Ke stažení na webových stránkách Život v hlavní roli.

 

 

 

5. RS zápisník a dotazník mohou zefektivnit návštěvu lékaře

 

 

Trénink paměti je důležitý. I tak je ale dobré mít po ruce během kontroly u lékaře pomocníka – například RS dotazník nebo zápisník. Stáhnout si je můžete na také na webu Život v hlavní roli. Můžete si do nich zapsat jakékoliv změny týkající se vašeho zdravotního stavu, důležité poznámky a informace ohledně léčby, postřehy, dotazy na lékaře a užívané léky. Léky si zapište i s dávkováním a také s poznámkou, zda je budete potřebovat znovu předepsat. Nezapomeňte si poznačit také termín další návštěvy u lékaře, případně vyšetření. RS zápisník a dotazník vás samy navedou.

 

 

 

6. Zdravá strava je základ

 

Určitě víte, jak je zdravá strava důležitá. Platí to i u roztroušené sklerózy. To neznamená, že je třeba vrhat se na drastické diety. Pamatujte na dostatek ovoce a zeleniny, vitaminu D a udržování přiměřené tělesné hmotnosti. Budete se cítit lépe po fyzické i duševní stránce.

 

 

 

7. V RS centrech najdete i psychoterapeuta

 

 

Psychoterapie je standardní součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy. Nebojte se na ni proto zeptat ve svém RS centru. Péče o nitro člověka je neodmyslitelnou součástí procesu znovunabytí sil a dovednosti žít spokojený život, byť s diagnózou roztroušené sklerózy.

(dos)

 

Zdroje:

https://www.zivotvhlavniroli.cz/en/node/1321

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1655929108268_4

http://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/157-lecba-symptomu-rs-pomoci-rehabilitace

https://ergoterapie.cz/

https://msrehab.cz/

Autor článku:Dominika Šťastná

 

 

Zdravotnická dopravní služba

 

 

 

Sanitka_Melnik
 
 
 

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu.

 

 

Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného formuláře Příkaz ke zdravotnímu transportu, vyplněného odesílajícím lékařem, který přepravu požaduje. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný.

 

 

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař poskytovatele, který o kontrole rozhodl. Může však nastat situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví – např. když jste pozváni na kontrolu až za delší časové období, takže nelze vyloučit změnu vašeho zdravotního stavu, a tím i indikace k přepravě. V takovém případě byste se měli obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí váš aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava ze zdravotních důvodů indikována, vystaví vám příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu
zpět však již vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, pokud jste nebyli v péči nelékařských zdravotnických pracovníků (např. rehabilitace, rentgen). V tomto případě vám praktický lékař vypíše příkaz ke zdravotnímu transportu na cestu tam i zpět.

 

 

Lékař může také indikovat přepravu doprovodu pacienta – na formuláři Příkazu ke zdravotnímu transportu však musí slovně uvést důvod přepravy doprovodu sanitním vozidlem (je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce). Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření, zejména kvůli potřebě poskytnutí informací (pokud informace nelze zajistit jinak – např. lékařskou zprávou).

 

 

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje pouze pomoc při přepravě, je to plně v kompetenci posádky dopravní služby. Odborný dohled a dopomoc při přepravě včetně předání pacienta u poskytovatele zdravotních služeb pak zajišťuje druhý člen posádky v rozsahu své kvalifikace. Pokud vám váš ošetřující lékař zdravotnickou dopravní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Pokud ošetřující lékař neshledá důvody pro přepravu sanitním vozidlem hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, můžete po domluvě se zdravotnickou dopravní službou využít přepravu sanitním vozidlem jako samoplátce.

 

 

Pamatujte, že při přepravě pacienta sanitním vozidlem není povinností dopravce převážet kompenzační pomůcky (např. invalidní vozík), pokud pro to není vozidlo uzpůsobeno. Povinností dopravce je odborné naložení a vyložení pacienta, které je zajištěno posádkou za využití zákonem stanoveného vybavení sanitního vozidla (nosítka, transportní křeslo). V případě, že jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené. I o této přepravě rozhoduje ošetřující lékař, který případně vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu.

 POZOR! Pokud si zvolíte transport do vzdálenější nemocnice nebo vzdálenějšího zdravotnického zařízení (tj. smluvního poskytovatele vaší zdravotní pojišťovny), je z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazena pouze přeprava ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout, a rozdíl uhradíte zdravotnické dopravní službě.

 

 

Pokud se rozhodnete pro přepravu soukromým vozidlem (řízeným jinou osobou a podle podmínek, které jsou stejné jako u přepravy sanitním vozidlem) a pokud vám ošetřující lékař takovou dopravu schválí, budou vám uhrazeny cestovní náklady. I zde však platí, že pouze ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

 

 

Mýtů a dezinformací o RS je hodně

 

 

 

smart
 
 
 

„Žijeme ve světě, který nám přináší každou vteřinu spoustu informací, jež nejsme schopni pojmout, natož ještě zpracovat. Otázka je, co z těch informací si chceme připustit a jakým způsobem je zpracujeme. Ukázalo se to například v době covidové, kdy nastal velký boom takových informací. Pokud šlo o informace nepravdivé či zkreslené, mohly zasáhnout do našich životů a ovlivňovaly naše myšlení a jednání nesprávným způsobem,“ vysvětlil v úvodu své přednášky MUDr. Pavel Hradílek, vedoucí lékaře Centra pro léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky ostravské Fakultní nemocnice, který si na Světový denRoztroušené sklerózy připravil přednášku o mýtech a dezinformacích, které kolem RS kolují.

 

 

Na našem webu Aktivní život se čtenáři mohou dozvědět řadu důležitých informací od odborníků, kteří se na léčbu zaměřují. V sekci nazvané „Žumpa“ pak lékaři reagují na některé mýty a dezinformace.

 

 

Co to je dezinformace a jak může škodit

 

 

Lékař také vysvětlil, co je dezinformace, a popsal, jak vzniká. Jak uvedl, je to zpráva, která je záměrně upravena tak, aby nějakým způsobem negativně ovlivnila úsudek a poté i jednání člověka nebo skupiny osob. „Dezinformace má vyvolat zdání důvěryhodnosti a pravdivosti, přitom je to informace, která se na pravdě nezakládá. Ten, kdo ji do světa vypouští, tak činí záměrně a vědomě. Na počátku je určitá zpráva, která může být zprvu i pravdivá, může to však být také lež. Každý, kdo s takovou informací dále nakládá, má možnost ji upravit a dále ji šířit, a to tak, aby cíloví posluchači a čtenáři získali zprávu v podobě, jakou zamýšlí šiřitel. Může například záměrně opomenout určité aspekty, nebo naopak zdůraznit jiné, které původní zprávě už dávají jiný smysl. Ale dezinformace už vznikají záměrně a chtějí člověka uvést v omyl,“ objasnil lékař. Zároveň doplnil, že jsou i případy, kdy šiřitel zprávy tak nečiní úmyslně a nechce uškodit, ale má třeba jen špatný odhad. I taková mylná informace může mít podle Pavla Hradílka škodlivý nebo negativní význam, může škodit nepřímo. Jak uvedl na příkladu, v souvislosti s onemocněním covid-19 byl zpracován Index důvěry v mýty a konspirace. „Z tohoto indexu vyplývá, že jen každý pátý člověk nedůvěřoval žádné z konspirací a mýtů, což ukazuje, že zbylých 80 procent populace má určitou tendenci ‚občas na něco naletět‘. Šiřitelem dezinformací může být například senior, který zůstal doma osamocen, a tak shání informace a přeposílá je dál. Stejně tak to může být i mladý a nezralý člověk nebo například typ člověka, jemuž se říká ‚světák‘, případně to může být i tzv. expertní typ, tomu se říká ‚všeználek‘. Důležité je, že tak nedělají v souladu s tím, aby se dostali na kloub pravdivé informaci,“ upozornil MUDr. Hradílek.

 

 

Příklady dezinformací o RS

 

 

Mezi dezinformace, které se v souvislosti s RS šířily, uvedl například ty, které hlásaly, že tuto nemoc způsobují bakteriální, prionové, parazitární či virové agens. Další byla například zpráva, že s vyšším rizikem rozvoje RS souvisí i konzumace mléka. „U posledního příkladu je opak pravdou. Lékaři naopak pacientům doporučují, aby právě mléko a mléčné výrobky konzumovali, protože u nich je důležité, aby měli vysokou hladinu vitaminu D. O žádné ze zmíněných rad se nedá říct, že jsou pro léčbu pacientů s RS účinné a vědecky podložené. To platí i pro léčebné postupy, které dezinformátoři také doporučují, například pro léčebný postup spočívající v podávání protivirových léků, antiparazitik a podobných. Pro léčbu RS opravdu účinné nejsou a ani nejsou vědecky podložené,“ upozornil MUDr. Pavel Hradílek. Jak doplnil, někteří pacienti však těmto ‚zaručeným radám‘ uvěřili a neakceptovali klasickou léčbu, podloženou výsledky rozsáhlých vědeckých studií. „Po určité době se k nám tito pacienti vrátili, avšak už ve výrazně zhoršeném stavu. Tady je třeba upozornit, že u RS platí, že léčbu je potřeba zahájit co nejdříve. Když se pak zmínění pacienti k nám vrátili, byli už v takovém stavu, kdy byla jejich nervová vlákna ztracena a my jsme už jim nemohli pomoci. Nervová vlákna totiž úplně obnovit neumíme,“ vysvětlil lékař.

 

 

Transplantace kmenových buněk a alemtuzumab    

 

 

Jako další příklady uvedl neurolog novinové články o zázračných lécích a postupech, které vzbudily u pacientů velké naděje. V novinách se například objevil na první stránce článek s velkými titulky o alemtuzumabu (monoklonální protilátka), obdobné to bylo i v příspěvku o transplantaci kmenových buněk. „V tomto případě lze upřesnit, že obě metody využíváme, ale mají význam pro úzce specifickou skupinu nemocných, navíc mají i určitá rizika nežádoucích účinků. A ta rizika nejsou zanedbatelná. Po zveřejnění článku jsme museli v naší ambulanci čelit dotazům pacientů. Mnoho z nich se ptalo, jestli jde o převrat v léčbě a proč jsme jim tuto léčbu ještě nenasadili. Další desítky pacientů nás pak bombardovaly telefonáty. Takže v těchto případech udělaly zmíněné zprávy tak trochu medvědí službu. Popularizace těchto informací je jedna věc, ale na druhou stranu by měly zaznít z úst lékařů, ne z úst redaktorů, kteří nemají a ani nemohou mít takové znalosti jako odborníci,“ přiblížil další příklad z praxe lékař.

 

 

Jak se v tom vyznat?

 

 

Lékař zmínil také mýty, které o roztroušené skleróze vznikaly a stále ještě vznikají. O mýtech platí, že vznikaly před určitou dobou a postupem času byly upravovány a pozměňovány. „Pokud to vztáhneme na roztroušenou sklerózu, tak před půl stoletím byly vědomosti a informace o RS výrazně jiné než v současnosti. Pro pacienty je pak dost obtížné se v tom vyznat. Proto bych doporučoval, pokud se na internetu nebo i jinde objeví nějaká zpráva, aby si čtenář zjistil, kdo je autorem článku, jak je zpráva napsána, jaké zdroje cituje, jaké jsou u článku fotografie a důležité je i stáří této zprávy. Takové články samozřejmě vyvolávají emoce, které mohou být i negativní a jsou třeba namířeny i proti zdravotníkům. O těch se třeba píše, že jde o ,bílou mafii’, která to s lidmi nemyslí dobře,“ poznamenal v závěru přednášky MUDr. Pavel Hradílek a dodal: „Platí, že nikdo není vševědoucí a nikdo nemá sto procent informací. Když to však uvedu na příkladu, tak bych byl rád, pokud o provozu jaderné elektrárny bude rozhodovat jaderný fyzik, a ne třeba učitelka hudební výchovy. Obdobné platí i o léčbě RS. Jako lékaři specializující se na toto onemocnění jsme vystudovali vysoké školy, máme za sebou vědecké publikace a touto chorobou se zabýváme desetiletí. Takže je zřejmé, že máme i daleko více relevantních informací.“

 

 

Mýty o roztroušené skleróze

 

 

 • je to nemoc seniorů
 • s RS nemůžu mít děti
 • RS po mě zdědí mé děti
 • při RS se nemá cvičit
 • každý pacient s RS jednou skončí na vozíku
 • pokud příznaky nejsou vážné, není třeba RS léčit – při RS není možné pracovat

 

Zdroj: INSPIRANTE.CZ

 

 

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

 

 

 

medications-g4fdd3f9ac_1920
 
 
 

Vysvětlíme, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá Váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní ale přiložit vyjádření lékaře. Popíšeme, jak řízení probíhá a co dělat, když Vám zdravotní pojišťovna nevyhoví.

 

 

 

Kdy o úhradě rozhoduje zdravotní pojišťovna předem?

 

 

Většinu zdravotních služeb Vám poskytne Váš lékař sám, pak je vykáže zdravotní pojišťovně a zdravotní pojišťovna mu za ně zaplatí. Například u preventivního vyšetření nebo při zajištění přepravy sanitkou. Některé zdravotní služby ale musí zdravotní pojišťovna předem schválit. Například některé nové léky, biologickou léčbu, lázně nebo vozík.

 

 

 

Jak mám postupovat?

 

 

Poskytnutí zdravotních služeb Vám navrhne lékař. Jako pojištěnec a pacient požádáte zdravotní pojišťovnu o jejich úhradu. Žádost můžete podat prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře, který ji za Vás doručí zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna pak o úhradě rozhodne.

 

Ošetřující lékař navrhne zdravotní služby  → Vy jako pacient (pojištěnec) požádáte o úhradu prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo sami → Zdravotní pojišťovna rozhodne o žádosti

 

 

 

Může zdravotní pojišťovna navrhnout, jak se mám léčit?

 

 

Ne. Zdravotní pojišťovna posuzuje podmínky úhrady. Posoudit zdravotní stav a navrhnout léčbu je naopak úkol Vašeho lékaře.

 

 

Mohu žádost podat sám/sama?

 

 

Ano, žádost můžete podat i sám/sama. Musíte k ní ale přiložit aktuální lékařskou zprávu s vyjádřením lékaře. Poraďte se o tom se svým lékařem. Pokud jednáte za někoho jiného (zastupujete ho), doložte také plnou moc nebo důvod zastoupení (například pokud jste opatrovník).

 

 

 

Jak rychle pojišťovna rozhodne?

 

 

Zdravotní pojišťovna musí o žádosti rozhodnout co nejdříve. Žádost většinou schválí do 15 dnů od obdržení žádosti. Tehdy vyrozumí toho, kdo žádost podal, tedy Vás, nebo Vašeho lékaře. Pokud žádost neschválí nebo potřebuje další podklady, oznámí Vám to. Pak vydá rozhodnutí, kterým žádosti vyhoví, nebo ji zamítne. Tehdy rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve složitých případech do 60 dnů.

 

 

 

Co když chce zdravotní pojišťovna další doklady?

 

 

Zdravotní pojišťovně můžete do vydání rozhodnutí sami navrhnout další podklady a doplnit je. Pokud zdravotní pojišťovna potřebuje informace od Vašeho lékaře, jedná přímo s ním.

 

 

 

Mohu se obrátit na advokáta?

 

 

Ano, můžete se také poradit s advokátem. Ten by Vám mohl například poradit, jak žádost po právní stránce doplnit, a mohl by věc vyřídit za Vás (zastupovat Vás).

 

 

 

Zdravotní pojišťovna mou žádost zamítla. Jak se mám bránit?

 

 

Proti zamítnutí žádosti můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Z odůvodnění rozhodnutí se dozvíte, proč zdravotní pojišťovna žádost zamítla. Poraďte se se svým lékařem, jak se vypořádat s důvody zamítnutí. Někdy pomůže získat druhý názor od jiného lékaře. V odvolání musíte napsat, proti kterému rozhodnutí se bráníte, co napadáte (s čím nesouhlasíte) a proč (důvod). Pokud se Váš zdravotní stav v mezidobí změnil, můžete podat novou žádost.

 

 

 

Co mohu dělat, pokud zdravotní pojišťovna zamítne i odvolání?

 

 

Proti rozhodnutí o odvolání se nemůžete dále odvolat. Pokud neuspějete u zdravotní pojišťovny,můžete podat správní žalobu k soudu, nebo napsat ombudsmanovi.

 

 

 

Jak mám podat žalobu k soudu?

 

 

Správní žalobu podejte ke krajskému (v Praze k městskému) soudu. Za podání žaloby zaplatíte 3 000 Kč. Žalobu musíte podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání. Pokud je Váš zdravotní stav vážný, můžete soud požádat o přednostní projednání. Soud nemůže změnit rozhodnutí zdravotní pojišťovny tak, že sám žádosti o úhradu vyhoví.
Žalobu zamítne, nebo rozhodnutí zruší a věc vrátí zdravotní pojišťovně k rozhodnutí. Soud rozhoduje podle zdravotního stavu v době rozhodování zdravotní pojišťovny. A to i v případě, že se později Váš zdravotní stav zhorší nebo jinak změní.

 

 

 

S čím mi pomůže ombudsman?

 

 

Ombudsman může prošetřit postup zdravotní pojišťovny při rozhodování o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Prověří, jestli ve Vaší věci rozhodla podle zákona (správně a včas). Například posoudí, zda pojišťovna rozhodnutí dostatečně zdůvodnila nebo zda přiznala úhradu, pokud jste splnili zákonné podmínky.

 

 

 

S čím mi nepomůže ombudsman?

 

 

Ombudsman nemůže za zdravotní pojišťovnu rozhodnout ani její rozhodnutí měnit nebo rušit. Nemůže také hodnotit postup Vašeho lékaře. Nemůže posuzovat odborné (medicínské) otázky, doplnit medicínské zdůvodnění rozhodnutí ani Vám navrhnout vhodnou léčbu. Nesmí zasahovat ani do rozhodovací činnosti soudu. Mohl by se zabývat jen případnými bezdůvodnými průtahy v soudním řízení. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na advokáta

 

Zdroj: www.ochrance.cz

 

 

Desatero o bezpečí pacienta 2. DÍL

 

 

 

ambulance-g11f284fcd_1920
 
 
 

Bezpečí je pocit, který nás provází, když se pohybujeme ve známém prostředí, kde nám nehrozí
žádná újma, kde nás okolí chápe a podporuje. Do zdravotnického zařízení většinou nepřicházíme dobře naladěni. Jsme nemocní, máme potíže, bolesti a obavy. Tomu, aby pomoc zdravotnických pracovníků byla opravdu účinná a bezpečná, můžeme mnohdy napomoci sami.

 

Tím, že:
• budeme dobře informováni,
• budeme vědět, co se s námi děje,
• víme, o čem můžeme rozhodnout, a rozumíme tomu, o čem rozhodujeme,
• sami zkontrolujeme, co zkontrolovat můžeme a umíme.

 

 

 

6. VZDĚLÁVEJTE SE

 

Řada zdravotnických organizací (např. profesní lékařské či sesterské organizace) vydává kromě odborných publikací též texty věnované pacientům. Existuje množství dostupných tištěných prospektů a brožur, které popisují jednotlivá onemocnění nebo obsahují informace o léčbě. Ptejte se svého lékaře, jakou literaturu nebo jiný zdroj informací by vám doporučil. Také pacientské organizace se intenzivně věnují vzdělávání pacientů. Tyto informace poskytují i stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde můžete nalézt mnoho údajů nebo odkazy na různé instituce ve zdravotnictví.

 

Pozor! Ne všechny informace, které jsou elektronicky dostupné, jsou vědecky ověřené a aktuální. Zajímejte se o vše, co může souviset s vaším zdravotním stavem, a to i v době, kdy jste zdrávi. Lze nalézt spoustu informací, díky kterým můžete předejít nemocem nebo komplikacím. Ve vlastním zájmu si z dostupných zdrojů nastudujte vše o své nemoci. Budete se pak lépe rozhodovat a zdravotnickým pracovníkům lépe rozumět. Také budete moci lépe ohlídat svá práva a povinnosti.

 

 

 

7. POMOZTE OMEZIT VÝSKYT A ŠÍŘENÍ INFEKCÍ

 

Při pobytu v nemocnici dodržujte pečlivě zásady osobní hygieny, je to ještě důležitější než v běžném životě (pečlivé a časté mytí rukou, sprchování). Dodržujte respirační etiketu (ochrana dýchacích cest při kašli a kýchání). Buďte ohleduplní ke svému okolí (k ostatním pacientům i zdravotnickému personálu).

 

Dojde-li ke kontaminaci (znečištění) vaší osoby, vašeho okolí nebo jiných osob tělními tekutinami (např. při manipulaci s močovou cévkou, při průjmu, při prosakování rány, při odkašlávání apod.), požádejte neprodleně zdravotnický personál o pomoc, aby se účinně omezilo riziko přenosu infekce. V mezích svých možností dbejte na bezpečnou likvidaci infekčního odpadu. Pokud si nejste jisti správným postupem, požádejte o pomoc zdravotnický personál.

 

 

 

8. DĚLEJTE SI POZNÁMKY

 

Často se stává, že si pacient při rozhovoru s lékařem nevzpomene na vše důležité. Zvláště když má pacient rozsáhlou zdravotní historii, může být rozpomenutí se na všechny potíže, prodělané nemoci, data výkonů a užívané léky opravdu nesnadné. Je užitečné si předem poznamenat vše, co byste chtěli svému lékaři sdělit. Dělejte si poznámky též při
rozhovoru s lékařem a ošetřujícím personálem, zejména tehdy, informuje-li vás o tom, co máte udělat, kam jít na vyšetření, co jíst, co nejíst atd.

 

 

 

9. VEZMĚTE SI S SEBOU DOPROVOD

 

Pacient má často větší jistotu, pokud jej doprovází osoba, které důvěřuje, ať už je to nejbližší příbuzný, nebo jiný blízký člověk. Máte právo, aby se doprovázející osoba účastnila všech výkonů, s výjimkou těch, kde by mohlo nastat ohrožení jejího zdraví nebo kde to hygienické požadavky neumožňují (např. rentgen, operační sál apod.) anebo kde by mohlo dojít k narušení poskytnutí zdravotních služeb. Vámi určená osoba vás může doprovázet i do ordinace a promluvit si s lékařem místo vás nebo společně s vámi.

 

 

 

10. NEBOJTE SE

 

Někdy je obtížné se ptát a někdy je obtížné některé informace sdělit. Tím, že pacient přistupuje ke zdravotním službám aktivně, pomáhá nejen sobě, ale i zdravotnickému personálu. Nic není cennější než lidské zdraví, je tedy zcela na místě se ptát, informovat, prověřovat.

 

Nebojte se oslovit personál, kdykoli něco potřebujete. Jakékoli zhoršení potíží ihned hlaste. Je nezbytné, aby lékař věděl o všech lécích, které užíváte, včetně těch, jež jste si „naordinovali“ sami nebo které jste přestali brát v minulosti kvůli nežádoucím účinkům. Nebojte se sdělit i takové informace, s nimiž se nesvěřujete ochotně. Uvědomte si, že lékař není váš soudce. Pokud zatajíte své neřesti, které ovlivňují vaše zdraví, jako např. kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, soli, cukru apod., nemůže pak lékař správně nastavit váš vyšetřovací ani léčebný plán. Lékař pracuje s informacemi, které mu sdělíte, a na nich pak staví, proto zde doslova platí, že podle zkreslených plánů dobrý dům nepostavíš…

 

Zdroj: Minimisterstvo zdravotnictví

 

 

 

Desatero o bezpečí pacienta 1. DÍL

 

 

 

doctor-g7c7155da9_1920
 
 
 

Cítíte se ve zdravotnickém zařízení bezpečně? Pokud ne, hned si položte druhou otázku: „Mohu to nějak ovlivnit?“ Správná odpověď zní: „Ano, mohu to významně ovlivnit!“

 

 

 

IDENTIFIKACE

 

Zdravotničtí pracovníci se snaží poskytovat pacientovi odpovídající péči. Přesto se může stát, že dojde k záměně. Tomuto riziku lze předejít tzv. identifikačními náramky, označováním operovaných míst přímo na těle pacienta před výkonem a dalšími bezpečnostními prvky. Pacient, pokud je bdělý, by měl prověřit, zda je konkrétní úkon (např. podání léku, vyšetření) určen právě jemu.

 

Neustále upozorňujte na svou totožnost, kdykoli nemáte jistotu, že jste byli správně identifikováni – při podání léku, předpisu receptu, absolvování vyšetření, jakémkoli výkonu. Před celkovou anestezií požadujte ujištění, že personál ví, kdo jste a na jakou operaci jdete. Ptejte se na konkrétní způsob prevence záměny ve vaší nemocnici. Buďte obezřetní především v situacích, kdy o vás přechodně pečuje někdo, kdo vás nezná. Pokud máte alergii na léky nebo potraviny, sdělujte to zdravotnickým pracovníkům opakovaně a zjišťujte, zda mají patřičné informace zaznamenány ve vaší zdravotnické dokumentaci.


Pamatujte, že jste povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím vám poskytovatel poskytuje zdravotní služby, požádá, a současně předložit průkaz pojištěnce. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti.

 

Po předložení všech nutných podkladů vám bude zpravidla vystaven identifikační náramek, což je základní předpoklad pro bezpečnou identifikaci kdykoli v průběhu vaší hospitalizace.

 

POZOR! Pokud dostanete jiný lék, než na který jste zvyklí, ptejte se lékaře. Nejenže na tyto informacemáte právo, ale můžete tím zabránit nechtěné záměně léků. Pokud jste oslovováni jiným jménem nebo nerozumíte jménu při oslovení, ujistěte se, že se jedná skutečně o vás.

 

 

 

ZNEJTE SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV

 

Zdravotnický pracovník se bude ptát na váš zdravotní stav, tzn. jaké nemoci, operace nebo vyšetření jste kdy měli, jaké aktuálně užíváte léky, jaké nemoci se vyskytují ve vaší rodině, kdo z vašich nejbližších (např. rodiče, sourozenci, prarodiče) měl či má například rakovinu, vysoký krevní tlak, srdeční infarkt či mozkovou mrtvici.

 

 

 

UPOZORŇUJTE, KDYKOLI JE TO TŘEBA

 

Hlaste jakékoli změny, jakoukoli nepohodu, nebojte se říci si o pomoc. Máte-li nějaká omezení nebo problémy, o kterých by zdravotnický pracovník měl vědět, sami na ně aktivně upozorňujte (např. alergie, bolest, omdlévání, poruchy zraku, sluchu, dietní omezení, kardiostimulátor, zvýšené krvácení a další).

 

 

 

DODRŽUJTE PRAVIDLA HRY

 

Hlavním cílem zdravotnických pracovníků je snaha o vaše uzdravení. Všechny činnosti a doporučení směřují k tomu, abyste se ve zdravotnickém zařízení cítili bezpečně, abyste byli ušetřeni rušivých vlivů okolí. Proto jsou vypracovávána pravidla, kterými je žádoucí se řídit. Pravidla bývají viditelně vyvěšena na odděleních nebo v čekárnách ambulancí.

 

Pokud pravidla, tzv. vnitřní řád, nikde nenajdete, vyžádejte si je od personálu. Většinou bývají k dispozici při příjmu do zdravotnického zařízení a pacient podepisuje, že se jimi bude řídit. Týkají se např. režimu návštěv, kouření, konkrétních omezení či doporučení. Pokud máte nějaké individuální požadavky, poraďte se s personálem. Některá pravidla, jako například trpělivost při čekání v ordinaci nebo dochvilnost, pokud jste objednáni na konkrétní čas, však upravit nelze.

 

 

 

PTEJTE SE

 

Mlčení se nikdy nevyplácí! Nebojte se zeptat – jde přece o vaše zdraví! Máte právo na získání srozumitelné informace. Mimo jiné tím pomůžete i zdravotnickému personálu a připomenete mu, pokud na něco zapomněl.


Ptejte se, kdykoli vám není něco jasné, zvláště máte-li se rozhodnout ohledně operace nebo nějakého náročného výkonu. Máte právo na druhý názor. Nebojte se o něj požádat!

 

 

Právo na informace o vašem zdravotním stavu

 

 

bag-g91d9b08e0_1920
 
 

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění). Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnance kromě informace o zdravotní způsobilosti pracovníka vykonávat danou pozici.

 

 

 

U lékaře

 

 

Máte právo určit jakoukoli osobu nebo osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoli po přijetí. Určení osoby nebo osob můžete kdykoli změnit. Jména vámi určených osob budou součástí vaší zdravotnické dokumentace.

 

Zdravotničtí pracovníci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí. To znamená, že informace o vašem zdravotním stavu mohou podat pouze vám, osobám vámi určeným a dále osobám uvedeným v zákoně o zdravotních službách (další možnosti prolomení povinné mlčenlivosti viz § 51 zákona o zdravotních službách).

 

Zdravotničtí pracovníci podávají informace pouze v rozsahu svých kompetencí!

 

V případě poskytování informací po telefonu může být totožnost osob ověřena prostřednictvím hesla či kódu. V tomto případě při přijetí do zdravotnického zařízení lůžkové péče obdržíte číselný kód, popřípadě budete vyzváni ke stanovení vlastního hesla. Pak už záleží jen na vás, komu tento kód či heslo sdělíte. Osobě, která tento kód či heslo uvede, jsou pak informace podávány. Ověření totožnosti volajícího je možné i formou tzv. kontrolních otázek. Volba způsobu ověřování totožnosti osob, jimž jsou podávány informace, záleží na poskytovateli zdravotních služeb. Telefonické informace mohou být podávány na základě znalosti kódu a současně pouze osobám určeným dle předchozího odstavce, probíhá tzv. dvojí kontrola.

 

S obdobným stanovením hesla se můžete setkat i u poskytovatelů ambulantní péče, včetně svého registrujícího lékaře.

 

Zároveň máte máte právo zakázat poskytování informací o vašem zdravotním stavu komukoli.

Můžete vyslovit zákaz podávání informací o vašem zdravotním stavu jakékoli osobě nebo osobám, a to při přijetí k poskytování zdravotních služeb nebo kdykoli po přijetí.

 

Tento Váš zákaz bude součástí vaší zdravotnické dokumentace, přičemž zákaz můžete kdykoli odvolat.

 

Tento zákaz se však nevztahuje na osoby, jež jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace za podmínek stanovených zákonem, i bez souhlasu pacienta (§ 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách).

 

 

 

V zaměstnání

 

 

V české legislativě se otázce zpracování osobních údajů na pracovišti věnuje zákoník práce a zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje zaměstnavateli zjišťovat, shromažďovat a evidovat určité osobní údaje zaměstnanců, které nemají souvislost s jejich výkonem zaměstnání. Mezi těmito osobními údaji pak zaujímají speciální postavení tzv. citlivé údaje, mezi které se řadí právě i zdravotní stav pracovníka. Případné zpracování citlivých údajů by mohlo vést k porušení základních lidských práv na ochranu osobnosti nebo k diskriminaci, a proto se na citlivé údaje vztahují přísnější pravidla než na ostatní osobní údaje.

 

Existují 4 pracovní kategorie, do kterých se povolání rozdělují podle fyzické a psychické náročnosti. A to, zda je pracovník k výkonu pozice způsobilý, určuje závodní nebo osobní lékař na prohlídce. Ta se provádí buď před vznikem pracovního poměru, nebo pravidelně podle stupně náročnosti dané pozice. Lékař na těchto prohlídkách ale zaměstnanci pouze „dává zelenou“ k výkonu povolání a důvod nezpůsobilosti či případné zdravotní problémy, které s výkonem práce nesouvisejí, lékař do posudku nevypisuje.

 

Zajímavou a v dnešní době aktuální otázkou pak je, zda má zaměstnavatel právo zjišťovat o kandidátech či zaměstnancích citlivé údaje, pokud jsou veřejně dostupné, například na sociálních sítích. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy se na svém profilu na Facebooku veřejně přiznáte, že jste absolvovali pobyt v protialkoholní léčebně. Může zaměstnavatel tento veřejný údaj použít při rozhodování v rámci výběrového řízení?

 

Odpověď zní: ne. Zaměstnavatel smí získávat informace o uchazečích prostřednictvím sociálních sítí jen v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby uzavření pracovní smlouvy. Může se tedy podívat na indikátory pracovního výkonu kandidáta, jako jsou vystudované školy, certifikace nebo odborné znalosti. Pokud by se ale zaměstnavatel snažil přes sociální sítě dohledávat informace, příspěvky nebo fotografie ze soukromého života uchazeče, může být takový postup považovaný za diskriminační. V praxi je ale samozřejmě velmi těžké prokázat, s jakými informacemi personalisté u zaměstnavatele pracují, a doporučujeme tedy používat zdravý rozum: nezveřejňujte na internetu informace, u kterých nechcete, aby byly zaměstnavatelům volně přístupné.

 

Pokud máte otázky, pochybnosti nebo stížnosti týkající se citlivých údajů, pomohou vám následující odkazy:

 

 

Zdroje: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Zákoník práce, Welcome to the Jungle

 

 

Na jaké preventivní prohlídky máte nárok a které byste neměli opomíjet

 

 

doctor-gc950c6dd0_1920
 
 

Celá řada zdravotních problémů a onemocnění se dá poměrně účinně léčit, pokud se objeví včas. A naopak, v případě, že je zanedbáte, může být v některých případech na řešení už pozdě. Kdy a jak často byste měli zavítat do ordinace lékaře a na co máte nárok zdarma?

 

 

Pokud bude mít jedinec pocit, že lékař jeho prohlídky neprovádí dostatečně důsledně a v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, neměl by nad tím mávnout rukou! Pokud k lékaři nemáte důvěru, vždy je lepší vyhledat jiného.

 

Pokud žádného jiného lékaře neznáte, pak se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která vám pomůže se zajištěním jiného registrujícího lékaře. Využít opět můžete i pomoci služby jako uLékaře.cz.

 

Na lékaře je možné si i stěžovat. V první řadě zřizovateli daného zdravotnického zařízení (je-li to někdo jiný než konkrétní lékař), následně se pacienti mohou obrátit na zdravotní pojišťovnu, případně na Českou lékařskou komoru.

 

 

 

Praktický lékař

 

 

Může odhalit celou řadu potíží od vysokého krevního tlaku přes počínající cukrovku, onemocnění štítné žlázy nebo třeba ledvin. 

 

Jak často: 

 

Dospělí od 18 let mají nárok na hrazenou preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky.

 

Co vás čeká: 

 

Lékař zkontroluje vaši anamnézu z minulosti, poslechne si vaše srdce a plíce, prohmate štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách, změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti. Orientačně vám může vyšetřit i zrak nebo sluch. Součástí preventivní prohlídky je i kontrola očkování a předepsaná preventivní vyšetření včetně těch screeningových jako je prevence rakoviny. 

 

Oční

 

Orientační vyšetření zraku se provádí praktický lékař v ordinaci praktického lékaře, který ovšem nemá přístroje jako specialista, a proto byste měli absolvovat i vyšetření u očního specialisty. Preventivní prohlídka ale může odhalit například problém zeleného zákalu nebo silné krátkozrakosti. Přístrojové měření mohou pak odhalit závažnější oční vady a celkové onemocnění očí.

 

Jak často: 

 

V dospělosti se vyšetření očním lékařem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do věku 45 let věku a jednou za dva roky po 45. roce. U starších ročníků je vhodné navštívit oftalmologa každý rok. 

 

Co vás čeká: 

 

V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti, refrakčních vad a změny dioptrií. Nechybí měření zorného pole a nitroočního tlaku, který je právě rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu. 

 

Gynekologie

 

Gynekologické prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a slouží k zhodnocení zdravotního stavu pohlavních orgánů, zjištění případných obtíží a včasnému odhalení závažnějších onemocnění, jako je například rakovina. 

 

Jak často: 

 

Počínaje 15. rokem věku by preventivní prohlídky na gynekologii měly být běžnou součástí života každé ženy. Prohlídku u gynekologa by měla žena absolvovat každý rok, bez ohledu zda je v aktivním reprodukčním věku nebo již po menopauze.

 

Co vás čeká:

 

Na začátku preventivní prohlídka s vámi lékařka či lékař probere aktuální zdravotní stav. Zeptá se, zda máte nebo jste měli nějaké potíže, zda jste prodělala operaci či nemoc a jaké léky užíváte. Prohlídky jsou přizpůsobené věku i faktu, zda je žena sexuálně aktivní či nikoliv. Lékař zkontroluje pochvu, děložní hrdlo a může vyšetření doplnit i ultrazvukem. Každoročně také v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla odebírá gynekolog cytologický stěr, který zasílá k laboratornímu vyšetření.

 

Kožní

 

Preventivní vyšetření kůže je součástí preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře a provádí se jedenkrát za dva roky. Lékař v případě nálezu standardně indikuje další případná vyšetření, včetně odborného vyšetření u kožního lékaře. Pacient tak může navštívit dermatologa případně i bez doporučení, pokud zaznamená změny vzhledu kůže. Vyšetření u kožního lékaře je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 

Jak často: 

 

Specialisté doporučují preventivní prohlídku absolvovat jednou ročně. V případě, že však na své kůži budete pozorovat jakékoliv změny, návštěvu se rozhodně nedoporučuje odkládat.

 

Co vás čeká:

 

Při preventivní prohlídce vám lékař zkontroluje kožní znaménka a pihy po celém těle. K moderním vyšetřovací přístrojům patří například digitální dermatoskop, který dokáže zvětšit znaménko až padesátkrát, snímek uložit do počítače a lékař tak následně může pozorovat jako vývoj.

 

Stomatologie

 

Péče o chrup patří mezi základní úkoly, a přesto ji mnoho lidí zanedbává. I přestože se zuby problémy nemáte, je proto velice důležité dvakrát ročně navštívit zubního specialistu, který zkontroluje stav chrupu, paradontu, bude pátrat po přednádorových či nádorových změnách. Mezi další ochranu vašeho chrupu by pak měla patřit návštěva zubní hygieny, kde vám specialista odstraní zubní kámen a poučí vás o udržování správné ústní a zubní hygieny.

 

Jak často:

 

Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u zubního lékaře. Preventivní prohlídky se mají konat 1x ročně s cca 11 měsíčním odstupem, ale po 5 měsících od provedení preventivní prohlídky můžete přijít ještě na tzv. pravidelnou prohlídku, aniž byste měli jakékoliv problémy. Obě tyto prohlídky v roce jsou plně pojišťovnou hrazeny. Těhotné ženy mají v době těhotenství nárok na dvě bezplatné preventivní prohlídky. Dozví se při nich vše o správné hygieně dutiny ústní, stomatologických onemocněních v průběhu těhotenství, o fluoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem. 

 

Co vás čeká: 

 

Lékař při preventivní prohlídce vyšetřuje stav chrupu a paradontu, sliznice a dalších tkání, zjišťuje anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá po nádorových změnách a zaměřuje se na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění. 

 

 

Preventivní prohlídky ženy

 

Preventivní prohlídky 18-35 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • v 18 a ve 30 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

 

Preventivní prohlídky 35-50 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • ve 40 a 50 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG
 • od 45 let a dále každé dva roky mamografické vyšetření

 

Preventivní prohlídky 50 let a starší

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • každé dva roky mamografické vyšetření
 • od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 50 let věku jednou za 4 roky laboratorní vyšetření sérového kreatinu a odhad glomerulární filtrace u lidí s cukrovkou, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním nebo těch, co mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze
 • od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKSod 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS
 • v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

 

 

Preventivní prohlídky muži

 

Preventivní prohlídky 18-35 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • v 18 a ve 30 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

 

Preventivní prohlídky 35-50 let

 • každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • ve 40 a 50 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG

 

Preventivní prohlídky 50 let a starší

 • každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • od 50 let věku jednou za 4 roky laboratorní vyšetření sérového kreatinu a odhad glomerulární filtrace u lidí s cukrovkou, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním nebo těch, co mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze
 • od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
 • v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

 

Zdroj: VZP, ZPMV Čr, Novinky.cz

 

 

Příspěvek na koupi auta

 

auto
 
 

V tomto příspěvku vysvětlíme, kdy můžete dostat „příspěvek na zvláštní pomůcku“ na pořízení auta. Uvedeme, kolik můžete dostat a jestli příspěvek dostanete i před nákupem auta. Popíšeme, kdy budete muset příspěvek vrátit. Poradíme, jak snížit cenu auta o daň z přidané hodnoty.

 

 

Příspěvek upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pokud dále píšeme o zákonu, myslíme tento. Najdete ho třeba na www.zakonyprolidi.cz.

 

 

 

Mohu dostat příspěvek na auto?

 

 

Příspěvek můžete dostat, pokud

 • máte některé ze zdravotních postižení vyjmenovaných v zákoně,
 • jsou Vám alespoň 3 roky,
 • pravidelně cestujete třeba kvůli práci, studiu nebo k lékaři (předložíte čestné prohlášení) a
 • můžete řídit auto nebo Vás někdo může vozit (Váš zdravotní stav nebrání převozu)

 

 

Které ze zdravotních postižení musím mít?

 

Příspěvek můžete dostat, pokud máte buď

 

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí vyjmenovanou v zákoně a zde:
 1. anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 2. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 3. funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
 9. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
 10. anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla, nebo
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci nebo stav na rozhraní těžké mentální retardace.

 

 

Co když mám jiné než v zákoně vyjmenované postižení?

 

 

Pokud máte jiné než vyjmenované postižení, příspěvek nemůžete dostat, i kdyby Vaše postižení bylo podobné (stejně závažné) jako vyjmenované. Zákon bohužel pamatuje jen na problémy způsobené vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

 

Příspěvek proto nemůžete dostat, pokud máte problémy s chůzí z jiného důvodu, třeba kvůli poškození mozku (roztroušená skleróza, demence, Parkinsonova nemoc…). To platí, i kdybyste se mohli pohybovat jen na invalidním vozíku.

 

 

 

Co když nemám mentální retardaci, ale demenci?

 

 

Pokud máte demenci, příspěvek nemůžete dostatRetardace je vrozené postižení nebo postižení získané nejpozději do dvou let věku. Demenci způsobuje poškození mozku po druhém roce života.

 

 

 

Kolik dostanu?

 

 

Nezletilí dostanou 200 000 Kč.
Dospělí dostanou 100 000 Kč až 200 000 Kč podle výše příjmů (svých nebo celé rodiny, pokud nežijí sami). Podrobnosti jsou v § 10 odst. 5 zákona a zde:

 

příjem podle násobků životního minima jednotlivce nebo rodiny příspěvek
nepřekročí 16násobek 200 000 Kč
nad 16násobek, ale nepřekročí 17násobek 180 000 Kč
nad 17násobek, ale nepřekročí 18násobek 160 000 Kč
nad 18násobek, ale nepřekročí 19násobek 140 000 Kč
nad 19násobek, ale nepřekročí 20násobek 120 000 Kč
nad 20násobek 100 000 Kč

 

 

Životní minimum jednotlivce (pokud žijete sami) je 3 860 Kč měsíčně.

 

U životního minima rodiny záleží na počtu lidí a věku dětí. K výpočtu můžete použít kalkulačku na webu MPSV (www.mpsv.cz: Působnost MPSV → Příjmy a životní úroveň → Životní a existenční minimum → Kalkulačka…).

 

Například 200 000 Kč dostanete, když Váš příjem nepřekročí 61 760 Kč, pokud žijete sami, a 171 040 Kč, pokud žijete s manželem/manželkou a dvěma dětmi do 6 let věku.

 

 

Dostanu příspěvek před koupí auta?

 

Žádost o příspěvek můžete podat před nákupem auta nebo až 12 měsíců od jeho zakoupení.

 

 

Mohu příspěvek po čase dostat znova?

 

Ano. Po sedmi letech. Přesněji po uplynutí 7 let (84 měsíců) od konce kalendářního měsíce, ve kterém Vám úřad prácepřiznal dřívější příspěvek (rozhodnutí nabylo právní moci).

 

Dříve než po 7 letech můžete o příspěvek požádat, pokud jste dřívější příspěvek (nebo jeho část) vrátili, nebo Vám úřad práce vrácení prominul.

 

 

Kdy musím příspěvek vrátit?

 

 

Příspěvek budete muset vrátit, pokud:

 • příspěvek (nebo jeho část) nepoužijete ke koupi auta do 3 měsíců od vyplacení nebo ve lhůtě určené úřadem práce,
 • příspěvek použijete jinak, než jste měli podle rozhodnutí o jeho přiznání,
 • autem přestanete pravidelně jezdit nebo nebudete schopni převozu – auto přestanete používat před uplynutím 7 let po měsíci od vyplacení příspěvku,
 • o auto přijdete před uplynutím 7 let po měsíci od vyplacení příspěvku,
 • se prokáže, že jste v žádosti o příspěvek uvedli nepravdivé nebo zkreslené údaje.

 

Zvažte dobré pojištění auta. Příspěvek totiž budete muset vrátit, i kdyby Vám auto ukradli nebo kdyby se zničilo při nezaviněné havárii.

 

Jsou výjimky, kdy příspěvek nebudu muset vrátit?

 

 

Ano. Příspěvek nebudete muset vracet, pokud:

 • autem přestanete pravidelně jezdit nebo nebudete schopni převozu, protože se změnil Váš zdravotní stav,
 • zemřete (příspěvek nebudou vracet ani Vaši dědicové),
 • Vám úřad práce promine povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část.

 

O prominutí musíte úřad práce požádat. Žádost pečlivě zdůvodněte – vysvětlete, proč by Vám úřad práce měl vrácení prominout. Úřad práce Vám nemusí vyhovět. Udělá to, pokud uzná, že máte „důvody hodné zvláštního zřetele“.

 

 

Dá se ještě snížit cena auta? Mohu dostat zpět daň z přidané hodnoty?

 

Ano. Pokud dostanete příspěvek na pořízení auta, finanční úřad Vám vrátí daň z přidané hodnoty, kterou jste zaplatili v ceně auta, pokud o to požádáte do 3 let od konce měsíce, ve kterém jste dostali příspěvek nebo koupili auto (podle toho, co bylo později). Podrobnosti najdete v § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Chci změnit (zvýšit) důchod

 

 

 

paper-boat-g3b7d57e82_1920
 
 
 

V tomto článku si vysvětlíme, kdy a jak můžete požádat o zvýšení důchodu nebo jeho přiznání k dřívějšímu datu (a doplacení). Uvedeme, jak se můžete bránit, když neuspějete.

 

 

 

Mám důchod, ale měl by být vyšší nebo jsem ho měl/a dostat dřív. Co dělat?

 

 

I když jste dříve nezpochybnili rozhodnutí o důchodu (nepodali jste námitky), můžete později požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby Váš důchod znovu posoudila. Pokud totiž zjistíte něco nového, dá se rozhodnutí o důchodu kdykoliv změnit.

 

 

 

Jak a kde mám o změnu požádat?

 

 

O změnu důchodu musíte písemně požádat. Až na výjimky (níže) na to není formulář. Žádost můžete poslat ČSSZ, která o ní rozhoduje. Pokud potřebujete poradit, můžete žádost sepsat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) [v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ)] podle místa Vašeho trvalého bydliště. OSSZ (PSSZ, MSSZ) pak Vaši žádost předá ČSSZ.

 

Pokud žádáte o zvýšení invalidního důchodu kvůli vyššímu stupni invalidity, musíte přijít na OSSZ (PSSZ/MSSZ), kde s Vámi žádost sepíší na předepsaném formuláři.

 

 

 

Co musím v žádosti uvést nebo doložit?

 

 

Uveďte a doložte, co nového se stalo nebo co jste nově zjistili – cokoliv, o čem ČSSZ nevěděla (nebo si toho nevšimla), když rozhodovala o Vašem důchodu. Například:

 

 • důkazy o nové (dosud nezapočtené) době pojištění,
 • důkazy o výši výdělku,
 • upozornění na možnou chybu při výpočtu výše důchodu,
 • lékařské nálezy o závažnosti Vašeho zdravotního stavu a jeho vlivu na Vaši schopnost pracovat,
 • upozornění na nesprávně určené datum vzniku invalidity (s vysvětlením nebo doklady).

 

 

Pokud neuvedete nebo nedoložíte nic nového, může ČSSZ řízení o žádosti zastavit.

 

 

V žádosti uveďte jasně, že žádáte o zvýšení důchodu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, tedy proto, že Vám ČSSZ přiznala nižší důchod, než Vám náleží, nebo že Vám ho přiznala od pozdějšího data. Jinak by totiž ČSSZ Vaši žádost mohla považovat za opožděné námitky, stížnost nebo žádost o vysvětlení dřívějšího rozhodnutí o důchodu.

 

 

 

Jak rychle ČSSZ rozhodne?

 

 

ČSSZ rozhodne do 90 dnů od podání žádosti. K tomu ale může připočíst dobu nutnou k došetření rozhodných skutečností (např. u zaměstnavatele, úřadu či jiného státu) a kterou Vám ČSSZ stanovila k odstranění vad žádosti.

 

 

 

Co když ČSSZ nevydá rozhodnutí, ale jen mi pošle dopis?

 

 

Požádejte Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby přijalo opatření proti nečinnosti ČSSZ. Pokud to nepomůže, napište Veřejnému ochránci práv.

 

 

 

Co když ČSSZ mou žádost zamítne?

 

 

Můžete podat námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

 

Nesouhlasím ani s rozhodnutím o námikách. Co mohu dělat?

 

 

Do dvou měsíců od doručení rozhodnutí můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu bydlíte. Také můžete napsat Veřejnému ochránci práv.

 

 

 

Doplatí mi ČSSZ důchod zpětně? Za kolik let?

 

 

Pokud Vám ČSSZ důchod zvýšila, protože díky novým informacím nebo dokladům zjistila, že byl nižší, než měl být, doplatí Vám rozdíl až za 5 let zpětně od podání žádosti o zvýšení důchodu (ale nejdřív od přiznání důchodu).

 

Pokud jste ale měli nižší důchod kvůli chybě ČSSZ, doplatí Vám důchod za celou dobu od přiznání důchodu, ale nanejvýš od 1. ledna 2006.

 

ČSSZ udělá chybu například, když:

 

 • o invalidním důchodu rozhodne na základě neúplného a nepřesvědčivého posudku o invaliditě (třeba když je v něm nesprávné datum vzniku invalidity, chybí odůvodnění určeného stupně invalidity, snížení stupně invalidity nebo jejího zániku)
 • nezapočte doby pojištění nebo výdělky, o nichž věděla, nebo je měla sama zjistit, protože jste na ně upozornili (v žádosti o důchod nebo i dříve v jiném řízení o důchodu)
 • opomene některé podklady, které jsou ve Vašem spisu, něco přehlédne nebo zamění
 • splete se ve výpočtu
 • neprovede takzvaný srovnávací výpočet, když to podle zákona musí udělat
 • případ nesprávně „právně“ posoudí – třeba nezohlední ustálený výklad správních soudů nebo výklad Ministerstva práce a sociálních věcí

 

 

Mohu se bránit, když nesouhlasím s výší doplatku důchodu?

 

 

Proti rozhodnutí o doplatku můžete podat námitky do 30 dnů od jeho doručení.

 

 

Kundaliní jóga jako nástroj změny a transformace pro každého

 

 

 

44307957_10156906103677578_8803933665395474432_n
 
 
 

Jóga není sport, není to soutěž ani disciplína, ve které se můžete porovnávat jeden s druhým. Je to o vztahu k vašemu tělu. Každé cvičení, každé protažení vaše tělo pozitivně podporuje. Klienti, kteří nemají rovnováhu nebo jsou na vozíčku, cvičí vsedě. Jednotlivé cviky se upraví pro tuto variantu.

 

 

Každé cvičení, každé protažení vaše tělo pozitivně podporuje. V kundaliní józe cvičíme jógové sestavy – krije. To je soubor cviků, které, tak jak jdou po sobě, tak postupně posouvají a uvolňují energii v těle žádoucím způsobem. Na celkové úrovni harmonizují celé tělo a zároveň posilují určitou oblast.

 

Krije jsou základem každé lekce kundaliní jógy. Výhodou je, že většinu cviků zvládne každý člověk. Každý cvičí tak nejlépe, jak dokáže. Postupně dochází k protažení a uvolnění svalů. Není žádoucí cokoliv uspěchat. Cviky, které klienti nemohou ze zdravotních důvodů dělat, mohou nahradit jednodušším cvikem, nebo cvik udělají „jenom“ mentálně.

 

Často se mě začátečníci ptají, co mají dělat, že třeba nezvládnou některý cvik, nebo že u některého cviku nevydrží celou dobu. Někomu vadí, že musí mít při cvičení zavřené oči. Vždy odpovídám, ať každý dělá, co dokáže. Dělejte každý cvik tak, abyste se cítili bezpečně a dovolte tělu, aby si postupně zvyklo. Nikdo nechce, abyste si ublížili. Dělejte cvičení s upřímným odhodláním a odevzdáním udělat pro sebe to nejlepší. Každý jsme jiný a každému z nás půjde jiný cvik a u jiného cviku budeme mít potíže (tedy, existují i cviky, které jsou oříšek pro každého).

 

Kundaliní jógu si buď zamilujete, anebo ne. Někdo potřebuje čas, aby dozrál, někdo má úplně jinou cestu. Každému padne do noty jiný učitel. Co vám ale můžu slíbit, je, že praktikování kundaliní jógy funguje a přináší do života změny. Je zde jedna základní podmínka a tou je, že musíte praktikovat.

 

Život se neustále mění ať už cvičíme, anebo ne. Praxe kundaliní jógy mně přinesla do života pevné nervy, vnitřní klid, jasnou mysl, vybudovala jsem si sebeúctu a sebelásku, upevnila jsem si zdraví a lépe jsem se vyrovnala s tím, co nemohu změnit. Je důležité si uvědomit, že každý máme jinou cestu. Co máme společné, je, že jsme každý zodpovědný za svůj vlastní život. Nikdo jiný za nás naši práci neudělá. Ať už jsme zdraví nebo ne, vždy můžeme dělat kroky k pozitivní změně v životě.

 

Pro mě je velkou pomocnicí a nástrojem kundaliní jóga. Vyzkoušet ji může každý.

 

Vřele doporučuji.

Sat Shabad Kaur (Ing. Martina Krausová)

 

 

 

Praktická ukázka pro každého

 

 

Samostatnou kapitolou jsou dechová cvičení. Ta jsou vhodná pro každého i pro lidi s velkými fyzickými omezeními. Důležité je upravit si pozici tak, abyste seděli s rovnou páteří. Pokud sedíte na zemi, srovnejte si sedací kosti tak, aby rovnováha byla rozložena rovnoměrně, nohy máte v tureckém sedu. Pokud sedíte na židli nebo vozíčku, seďte s rovnou páteří, obě chodidla jsou celou plochou na zemi (pokud můžete) a nohy se nekříží.

 

 

 

Dechová technika (pranajám)

 

Perspektiva a emoční rovnováha

 

 

Toto je jedna ze základních jógových technik. Je výborné ji praktikovat před spaním. Pomůže vám ulevit od starostí, které se nahromadily během dne. Tato meditace také dobře funguje k získání nové perspektivy, emoční rovnováhy a klidu po obdobích intenzivního stresu nebo šoku.

 

Před začátkem se nalaďte. Spojte ruce do pozice modlitby před hrudník a 3x zopakujte mantru:

 

Ong namó guru dév namó

 

Sed: seďte s rovnou páteří, bradu mírně přitáhněte ke krku

 

Oči: jsou zavřené a jemně stočené do bodu mezi obočím

 

Dech: palcem pravé ruky ucpěte pravou nosní dírku a nadechněte se levou. Po úplném nádechu ucpěte ukazováčkem nebo malíčkem pravé ruky levou nosní dírku a vydechněte pravou nosní dírkou. Dech je plynulý, úplný a nepřerušovaný. Pokračujte ve stejném vzorci. Nadechujte levou nosní dírkou a vydechujte pravou nosní dírkou.

 

Čas: 3 – 11 minut.

 

Na závěr: Nádech, výdech, krátká zádrž dechu a uvolněte se.

 

Ukončete praxi: ruce v pozici modlitby.

 

Recitujte 3x Sat Nám. Dlouhé Sat (6 dob), krátké Nám (1 doba)

 

Autorka je od roku 2011 lektorka kundaliní jógy. Od roku 2021 vede on-line lekce pro klienty s roztroušenou sklerózou. Od roku 2014 se věnuje meditativní léčebné metodě Sat Nam Rasayan. Více zde: www.satshabadkaur.cz

 

 

DALŠÍ TIP: Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, RS centrum při VFN, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy

 

 

Vědci dokázali zbrzdit přehnanou imunitní reakci. Zatím to funguje u myší.

 

 

 

animal-g081145ca1_1920
 
 

Autoři studie poprvé demonstrovali, že nový nástroj dokáže vyléčit zvíře, laboratorní myš. Zároveň metodu úspěšně vyzkoušeli na genu Itga4, klíčovém pro rozvoj myšího modelu roztroušené sklerózy.

 

 

 

Genetičtí inženýři z Tokia vytvořili nástroj, který opravuje špatnou imunitní odpověď. Hybridní molekula složená z DNA i RNA umí vyhledávat chyby v přepisu genů pro bílé krvinky, obranné B a T- lymfocyty. Článek o tom vyšel v odborném časopise Nature Communications.

 

Bílé krvinky za normálních okolností spolupracují, aby zbavili tělo cizorodých látek. Pokud se ale jejich geny aktivují v nesprávnou dobu, vede to k onemocnění. To by měl pomoci spravit nový nástroj genové terapie zvaný HDO.

 

„Funguje jako brzda, která se dá na koleje,“ ilustruje situaci chemik Petr Cígler. Dodává, že se pod vlivem HDO v buňkách zasekne mašinerie, která umožňuje vznik bílkoviny z mRNA.

 

„Přidaný malý kousek RNA nejenže přepis zablokuje, ale dokonce buňku naviguje na místo určené ke zničení,“ upozorňuje Cígler. Připomíná, že už teď se podobná metoda využívá u léčby některých vzácných chorob.

 

 

 

Přehnaná reakce

 

 

Zmíněný nový nástroj genové terapie zafungoval zatím jen na myším modelu, klinické zkoušky ho teprve čekají. Má pomoci zabránit příliš silné imunitní reakci, kterou známe například z covidu-19.

 

„Můžeme blokovat látky, s jejichž pomocí spolu imunitní buňky komunikují, anebo fyzicky bránit těmto buňkám, aby pronikaly do tkání,“ vysvětluje biochemik a molekulární imunolog Marek Cebecauer.

 

Využívání protilátek je podle něj méně citlivá metoda. „Ne vždy je dobré zasahovat do povrchových molekul,“ argumentuje vědec.

 

Na rozdíl od aplikace protilátek dokáže nová metoda HDO blokovat ty správné trasy, a s protilátkou léčbou ji lze případně kombinovat.

 

 

 

Obtížná doprava

 

 

Nejtěžší na testech nové metody bylo dostat zmíněnou bariéru nikoliv do imunitních buněk, ale do těla, zvláště pak do krve.

 

„Vytvořili molekulu, která je chemicky stabilizovaná a dostane se tam, kam má,“ říká Marek Cebecauer. Výhodou toho postupu je, že pomyslné koleje zablokuje jen na určitou dobu.

 

„Pokud nepoužijeme úplně správné zátarasy, organismus může zkusit použít jinou terapii,” radí biochemik a imunolog.

 

„Pracuje se na tom od roku 2015. Letošní studie ukazuje, jak je výzkum náročný,“ podotýká Petr Cígler. Pro léčebné účely je třeba látku podávat opakovaně.

 

Průlomem by bylo, kdyby se dala aplikovat v podobě masti nebo nosních kapek. „Tím, jak zlepšili její stabilitu, šance tam je,” míní Marek Cebecauer.

 

Zdroj: ČRo – plus.cz

 

 

Sekundární progresi RS odhalí mimo jiné sledování kognitivních funkcí

 

 

 

despair-g6ecf33836_1920
 
 

Stanovení přechodu roztroušené sklerózy (RS) do sekundární progrese bylo v minulosti často oddalováno. S příchodem nových léčebných možností však nabylo na důležitosti. Jak poznat přechod do sekundárně progresivního stadia a jakou roli má v této problematice vyšetření kognice?

 

 

 

Nemoc tisíce tváří

 

 

Roztroušená skleróza (RS) probíhá u jednotlivých pacientů značně individuálně a postupem času mění svůj charakter. Na základě společných rysů je však klasicky dělena do 4 základních forem:

 

 1. Relabující-remitující forma (RRRS) je charakterizovaná střídáním atak/relapsů (nové nebo znovu se objevující příznaky trvající alespoň 24 hodin bez přítomnosti infekce) a remisí.
 2. Sekundárně progresivní forma (SPRS) je typická plynulým zhoršováním neurologických obtíží. Při přirozeném průběhu (bez ovlivnění léčbou) přechází do progresivního stadia po 10 letech přibližně 30–40 % pacientů s RRRS.
 3. Primárně progresivní formu (PPRS) definuje postupné zhoršování již od počátku onemocnění.
 4. Progresivní relabující RS je nejvzácnější a nejzávažnější formou s těžkými atakami a progresivním zhoršováním neurologického stavu.

 

 

Magická hranice sekundární progrese… neexistuje

 

 

Přesný bod − magická hranice, ve které by došlo k přechodu RRRS do SPRS − neexistuje. Přechod je tak spíše pozvolný. Atak, po nichž zůstává stále větší zbytkové neurologické postižení, postupně ubývá a začíná dominovat pozvolné zhoršování stavu. V současnosti bohužel nejsou k dispozici validované biomarkery ani zobrazovací metody, jež by SPRS objektivně označily. Hlavní roli ve stanovení přechodu do sekundární progrese má proto stále klinické zhodnocení, kontakt s pacientem a jeho pečlivé sledování.

 

 

 

Opomíjená kognice

 

 

Při posuzování závažnosti neurologického postižení u RS se již více než 30 let používá Kurtzkeho škála (EDSS − Expanded Disability Status Scale). Je založena na neurologickém vyšetření 7 funkčních systémů (zrakový, kmenový, pyramidový, mozečkový, senzitivní, mentální, sfinkterové funkce) a na zhodnocení chůze, respektive aktuální mobility a soběstačnosti. Tato škála pomáhá i při rozhodování o diagnóze přechodu do SPRS. Již při hodnotě EDSS 3 je u > 76 % pacientů rozeznatelná progrese, u 70 % nemocných je však SPRS v současné klinické praxi diagnostikována až při hodnotách EDDS ≥ 6.

 

Škála EDSS má nicméně řadu nedostatků − jedním z nich je i nedostatečné vyhodnocení kognitivního postižení. To přitom u velké části pacientů bývá přítomné už v brzkých stadiích nemoci a jeho prohlubování bývá známkou přechodu do sekundární progrese. Často dokonce zhoršování kognice předchází zhoršování fyzické zdatnosti! První, kdo si kognitivního postižení všimne, většinou bývá nikoliv samotný pacient, ale spíš člen rodiny, někdo z přátel nebo kolegů v práci. Objevují se problémy s hledáním slov, udržením tempa konverzace, se zapamatováním a plánováním denních povinností. Nemocný má problémy se soustředěním, krátkodobou pamětí, rozhodováním. Práce vyžaduje více času.

 

Mezi nejčastější symptomy zhoršení kognitivních funkcí u pacientů s RS obecně patří:

 

 • zpomalená rychlost zpracování informací
 • zhoršená dlouhodobá epizodická paměť (informace vztahující se k prostoru a času – co, kdy, kde)
 • poruchy exekutivních funkcí (plánování, rozhodování, pracovní paměť)
 • zhoršení v oblasti zrakově-prostorových a řečových funkcí

 

Sledování a hodnocení kognice u pacientů s RS může jednoznačně posloužit jako důležitý indikátor progrese onemocnění. V praxi je důležité sledovat pacienty dlouhodobě. Nadprůměrní jedinci s větší kognitivní rezervou mohou i přes úbytek kognitivních schopností ve srovnání s ostatními své postižení dlouho maskovat a unikat pozornosti. Při pravidelném sledování je však možné zaznamenat úbytek kognitivních schopností u každého individuálně.

 

 

 

Běžné testy na kognici u RS nestačí

 

 

Běžné screeningové testy využívané k hodnocení kognice (např. Mini-Mental State Exam) jsou u pacientů s RS nevhodné. Základem psychologického vyhodnocení kognice u pacientů s RS je testová baterie BICAMS (Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis). Skládá se ze 3 testů pokrývajících 3 kognitivní domény:

 

 • rychlost zpracování informací (SDMT – Symbol Digit Modalities Test)
 • paměť a schopnost učení se verbálnímu obsahu (CVLT-II – California Verbal Learning Test)
 • paměť a schopnost učení se neverbálnímu obsahu (BVMT-R – Brief Visuospacial Memory Test-Revised)

 

V případě časové tísně bývá doporučován test SDMT. Rychlost zpracování informací je totiž nejčastěji postiženou doménou kognice pacientů s RS. Tento test má šanci zachytit až 70 % lidí s kognitivními potížemi z těch, které by jinak byla schopna zachytit celá baterie BICAMS. Administrace samotného testu SDMT zabere přibližně 5 minut včetně vyhodnocení a instrukcí. Testovaný nahlas říká číslice, jež přiřazuje dle vzoru k prezentovaným symbolům. Administrátor zapisuje správné a špatné odpovědi.

 

 

 

Světlo na konci tunelu?

 

 

Chorobu modifikující léky (DMDs) dlouho nebyly u pacientů se SPRS indikované. Sdělení a určení této diagnózy proto bylo často odkládáno a přinášelo s sebou velké obavy. V posledních letech se však naštěstí ukazuje, že léčba má pravděpodobně význam i v progresivní fázi nemoci, a do klinické praxe se postupně dostávají léčebné možnosti také pro tuto formu RS. Přístup ovšem musí být vždy přísně individuální, s pečlivým vyhodnocením přínosů a rizik léčby. Prioritou nadále zůstává ovlivnění RRRS v časných fázích a oddálení nástupu progrese.

 

 

Zdroj:Prosestru.cz

 

 

Roztroušená skleróza: dědičnost, těhotenství a péče o dítě

 

 

pregnant-g2315b5f7b_1920
 
 

Doby, kdy bylo ženám s roztroušenou sklerózou doporučováno nemít děti, jsou dávno ty tam. Plánování těhotenství u těchto pacientek má ovšem stále svá specifika. Jaká je role dědičnosti u roztroušené sklerózy? Jak postupovat před těhotenstvím? A liší se nějak péče o dítě?

 

 

 

Otázky rizikovosti

 

 

Roztroušená skleróza (RS) postihuje zejména mladé ženy v reprodukčním věku. RS neovlivňuje fertilitu, schopnost donosit zdravý plod ani schopnost normálně porodit. Gravidita je tak jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr a celkovou strategii terapie.

Častým dotazem je také otázka dědičnosti roztroušené sklerózy. V běžné populaci činí riziko RS jen asi 0,1–0,2 %, sourozenci a přímí příbuzní pacientů s roztroušenou sklerózou mají riziko kolem 3 %, což je stále relativně nízká hodnota.

 

 

 

Vliv těhotenství na aktivitu nemoci

 

 

Dlouhou dobu bylo na těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou pohlíženo skepticky. Zlom nastal s publikací studie PRIMS, která zdokumentovala pokles aktivity nemoci (pokles poctu relapsů) v graviditě, hlavně ve III. trimestru, bez negativního vlivu gravidity na krátkodobý či dlouhodobý průběh nemoci. Během těhotenství se imunitní systém nastavuje tak, aby toleroval molekuly, které jsou na tkáních vyvíjejícího se plodu a které jsou od otce. Samo těhotenství je tedy pro roztroušenou sklerózu výhodné, dochází k potlačení imunitní odpovědi. Po porodu však dochází ke změně nastavení imunitního systému s rychlým návratem k původní situaci. Počet atak v prvních 6 měsících po porodu tedy naopak bývá zvýšený. Situace se tak v průměru v podstatě dostává k normálu, respektive četnost relapsů je průměrně stejná jako v období před otěhotněním.

 

 

 

Plánované rodičovství je základ

 

 

Většina léků modifikujících onemocnění (DMDs) využívaných v léčbě roztroušené sklerózy má vliv na vyvíjející se plod. Pro vývoj nemoci během těhotenství a zejména po něm je též zásadní stabilizace choroby před otěhotněním. Otěhotnění u pacientek s RS by tedy mělo být vždy plánované. Mělo by následovat po delší době od ataky (nejméně 1 rok), v době stabilizace a také v době, kdy má matka dostatečné zázemí. Neměla by být vystavena zbytečnému stresu, který je pro pacientky s RS obzvláště rizikový.

 

Případné plánování těhotenství je rovněž třeba probrat s ošetřujícím lékařem již v době zahájení léčby. Některé léky je nutné před otěhotněním s předstihem vysadit (na různě dlouhou dobu). U některých DMDs také hrozí tzv. rebound fenomén, kdy po vysazení dochází ke zhoršení průběhu onemocnění. Tyto léky je vhodnější u pacientek plánujících koncepci nepodávat.

 

U plánovaného rodičovství hraje důležitou roli antikoncepce. Obecně je většina přípravků a metod pro pacientky s roztroušenou sklerózou bezpečná. Účinek antikoncepce není snížen žádným z přípravků užívaných v dlouhodobé léčby roztroušené sklerózy. V průběhu těhotenství je samozřejmě důležité dodržovat režimová opatření:

 

 • zákaz kouření
 • spánková hygiena
 • substituce vitaminu D
 • užívání kyseliny listové

 

 

Umělé oplodnění – ano, či ne?

 

 

Roztroušená skleróza sama o sobě nemá na plodnost vliv. Může však způsobit pokles libida, poruchy cyklu nebo erektilní dysfunkci. Porucha plodnosti je u nemocných s roztroušenou sklerózou stejně častá jako u zbytku populace. V případě poruchy plodnosti často přichází řeč na eventuální možnost umělého oplodnění. Zde je důležité zmínit zvýšené riziko relapsu při použití protokolu s agonisty GnRH – tzv. dlouhodobého protokolu. Tyto přípravky totiž mohou přímo stimulovat imunitní systém, navíc ve srovnání s protokoly využívajícími antagonisty tohoto hormonu jsou používány vyšší dávky a stimulace trvá déle.

 

 

 

Pro dítě je důležité mít zdravou matku

 

 

Porod je velkou fyzickou i psychickou zátěží. Obecně by měl být veden co nejšetrněji a bez zbytečného prodlužování. Indikace porodu per vias naturales nebo císařským řezem je v kompetenci porodníka. Z neurologického hlediska není námitek ani proti jedné z těchto možností.

 

Kojení je velmi citlivou otázkou. Prolaktin, hormon zajišťující tvorbu mléka, může aktivovat imunitní buňky, které se podílejí na roztroušené skleróze. U většiny žen není s 2−3měsíčním kojením problém. Pokud se však v tomto období objeví ataka, je nutné podávat příslušnou léčbu kortikoidy. Poté je vždy třeba další dávku mléka odstříkat, protože kortikoidy do mléka přecházejí. Jde-li o těžší ataku, je vždy lepší laktaci ukončit. U pacientek s aktivní chorobou již před otěhotněním je doporučován rychlý návrat k léčbě s minimální dobou kojení. Je důležité pacientce vysvětlit, že obětovat své zdraví kvůli kojení není ve prospěch dítěte. To potřebuje matku, která o něj bude moci plnohodnotně pečovat.

 

 

 

Radost z vlastního potomka

 

 

V současné době má naštěstí většina žen s roztroušenou sklerózou možnost přivést na svět svého vlastního zdravého potomka bez toho, aby se její stav v krátkodobém či dlouhodobém horizontu zhoršil. K tomu je však třeba důsledné plánování a načasování těhotenství, dodržování stanovené léčby a úzká komunikace s ošetřujícím neurologem.

 

 

Další články na toto téma najdete ZDE

 

zdroj:prosestru.cz

 

 

Únava při RS

 

 

 

disease-g9ebece89b_1920
 
 

Velmi častý a neviditelný příznak RS. Jaké má příčiny a jak na ni? To se dozvíte v krátkém videu od MSrehab.

 

 

 
Share on facebook
FACEBOOK
Share on twitter
TWITTER
Share on linkedin
LINKEDIN
 

 

 

Vitamin D3 a jeho role v našem zdraví

 

 

 

beach-g2630d849f_1920
 
 
 

Nedostatek vitamínu D se v posledních letech prokázal jako jeden z faktorů pro rozvoj autoimunitních onemocnění. Jeho nízké množství se objevuje například u lidí s roztroušenou sklerózou nebo syndromem dráždivého střeva. Optimální hladina vitamínu D se tak dá považovat i za prevenci před rozvojem poruch autoimunity.

 

 

Vitamin D je tzv. “slunečním vitaminem” – dokážeme ho přirozeně získat při pobytu na slunci, přesto ho většina z nás nemá dostatek. Historicky se spojoval zejména s pozitivním vlivem na metabolismus kostí, benefitů má však pro naše tělo mnohem víc.

 

 

 

Přirozené zdroje vitaminu D

 

 

Jedná se o v tucích rozpustný vitamín, to znamená, že ke svému efektivnímu vstřebání v těle potřebuje jako nosič molekuly tuku. Jeho výjimečnost tkví také v tom, že jsme schopni si jej vytvořit v kůži při pobytu na slunečním světle – když sluneční paprsky dopadají na naši kůži spouští se kaskáda procesů, které v našem těle přemění prekursor vitamínu D na jeho aktivní formu, kterou je poté tělo schopné dále využívat. Před sluníčkem je tak fajn se stále neschovávat, ale naopak se mu v rozumné míře hezky vystavit.

 

Když je naše kůže vystavená slunečnímu záření, je v ní nejprve z provitaminu, který absorbuje UVB paprsky, produkován vlastní vitamin D3, tzv. cholekalciferol. Asi jen 15% se přemění na samotný vitamín D3 – příroda to chytře vymyslela, abychom se ze slunce nemohli předávkovat vitaminem D. Následně již jako cholekalciferol putuje do jater a poté do ledvin, kde se přeměňuje z kalcidiolu na aktivní formu vitaminu D zvanou kalcitriol, tuto formu si měříme v krevních testech.

 

Důležité je však také vědět, že optimální přeměna vitamínu D na jeho aktivní formu probíhá nejlépe při dostatku hořčíku v těle. Enzymy vytvářející aktivní formu vitamínu D v játrech a ledvinách totiž nemohou efektivně pracovat bez dostatečného množství magnesia. 

 

Kromě slunečního světla jsme schopni vitamín D v menším množství získat i z některých potravin, jeho bohatými zdroji jsou především různé druhy ryb – losos, sleď, olej z tresčích jater, nebo také vaječné žloutky. Velmi však záleží na kvalitě těchto potravin – například z divokého lososa loveného v moři můžeme získat přes 900 IU (mezinárodních jednotek), oproti tomu z lososa farmového, který se běžně prodává ve velkých obchodech, jsme schopni získat jen zhruba 25% uvedeného množství.

 

 

 

Podporuje naši imunitu

 

 

Nejčastěji se vitamín D spojuje s pozitivními účinky na stav našeho imunitního systému, což pro nás v dnešní době může být jedním z jeho největších přínosů. Napomáhá totiž antimikrobiální a antivirotické aktivitě některých imunitních buněk. Má také protizánětlivý účinek, takže může napomáhat v léčbě chronického zánětu. Vitamin D všeobecně podporuje aktivitu mnoha druhů našich imunitních buněk, které jsou tak díky němu schopné lépe reagovat na nebezpečí.

 

 

Roztroušená skleróza: vztah mysli a těla

 

 

 

young-woman-g890b19997_1920
 
 
 

Deprese se vyskytuje u pacientů s roztroušenou sklerózou přibližně třikrát častěji než u běžné populace. Proč tomu tak je? Jedná se jen o vliv složité situace, nebo za tím stojí něco víc? Kdy zpozornět a jak problém řešit?

 

 

 

Úvod

 

 

Depresí trpí přibližně 20–50 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Řada z nich zažije depresivní epizodu dokonce ještě před stanovením diagnózy RS. Deprese není vázána jen na akutní vzplanutí autoimunitního zánětu, tedy ataku. Řada nemocných může trpět depresí i v dalším průběhu nemoci. Čím je vyšší výskyt deprese u pacientů s RS způsoben?

 

 

 

Příčin je několik

 

 

Příčin vzniku deprese je u roztroušené sklerózy hned několik. Vliv má bezesporu chronický zánětlivý proces probíhající v centrálním nervovém systému. Negativní roli hrají například prozánětlivé cytokiny, které jsou uvolňovány aktivovanými makrofágy v rámci autoimunitní reakce. Podávání těchto cytokinů zdravým dobrovolníkům vyvolává příznaky splňující kritéria deprese.

 

Deprese souvisí i s lézemi a atrofií v částech mozku, které bývají při RS postižené. Vliv na depresi má rovněž ztráta nervových vláken. Svou nezanedbatelnou roli mají bohužel také nežádoucí účinky léčby roztroušené sklerózy. To se týká jak léčby akutní, tak dlouhodobé.

 

Riziko deprese stoupá s nezaměstnaností, dlouhodobým pobytem v domácím prostředí, nízkým životním standardem a při progresi onemocnění také s narůstající disabilitou. I přesto je nejvyšší riziko výskytu depresivní epizody v prvních měsících po stanovení diagnózy. Depresivní epizoda v tomto období postihne až 40 % nemocných. Výrazným problémem u pacientů s roztroušenou sklerózou je dále vysoký výskyt úzkosti. Ta potká až 90 % pacientů.

 

 

 

Všímejte si varovných příznaků

 

 

Nejen u pacientů s RS je třeba si všímat varovných projevů – signálů deprese. V terénu RS je bohužel posouzení projevů deprese často obtížné. Problematické je například posouzení chronické únavy, která se u nemocných s RS vykytuje v 75–80 % případů, ale patří rovněž k příznakům deprese. Mezi hlavní symptomy tohoto psychiatrického onemocnění dále patří:

 

 • podráždění, smutek
 • ztráta zájmu o dřívější záliby
 • pocity beznaděje, neužitečnosti
 • problémy se soustředěním
 • nekontrolovatelný pláč
 • problémy s rozhodováním
 • zvýšené nutkání ke spánku
 • problémy s usínáním a nočním spánkem
 • nevysvětlitelné bolesti
 • zažívací obtíže, nevolnost
 • sexuální problémy
 • bolest hlavy
 • změny chuti k jídlu spojené se změnami hmotnosti
 •  

Některé projevy a tvrzení jsou přímo varováním před suicidálním pokusem:

 

 • zmiňování sebevraždy
 • časté hovory či myšlenky o smrti
 • komentáře o beznaději, vlastní bezcennosti
 • sdělení typu „Bylo by lepší, kdybych tady nebyl!“
 • zhoršování projevů deprese (problémů se spánkem, jídlem apod.)
 • náhlá změna nálady – klid a dobrá nálada ihned po depresivním období
 • nebezpečné chování (jízda na červenou apod.)
 • snaha uspořádat si záležitosti, sepsat poslední vůli

 

 

Mysl a tělo spolu úzce souvisejí

 

 

Deprese, imunitní systém a nervový systém spolu souvisejí víc, než by se mohlo zdát. Každé vychýlení z rovnováhy v oblasti psychiky vede ke změnám činnosti mozku i imunitního systému. Deprese, znechucení či úzkost způsobují produkci takových mediátorů, které nepříznivě ovlivňují imunitní systém. Snižuje se jeho schopnost uhlídat rovnováhu organismu. Člověk snáze podlehne infekci, imunitnímu systému snáze unikne vyvíjející se nádor. Pozitivní nálada, pozitivní myšlení a ladění naopak imunitní systém ovlivňují příznivě.

 

Nelze se zaměřit pouze na tělo a mysl vynechat. Jakékoliv projevy deprese či úzkosti by měly být včas podchyceny a léčeny. Ideální je samozřejmě psychiatrická a psychologická péče. Nejrizikovější skupinou jsou nově diagnostikovaní pacienti. Těm pomáhá překonat těžké počáteční období také například Sdružení mladých sklerotiků nebo Unie Roska. Důležité je pacientům vysvětlit, že psychické obtíže je třeba řešit, a poradit jim, kam se mohou obrátit.

 

Zdroj:prosestru.cz

 

 

Urologické a sexuální obtíže u RS: Zdraví nesmí být tabu!

 

 

 

white-g7d34510ed_1920
 
 
 

Urologické a sexuální obtíže velmi významně ovlivňují kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. I tak se o nich v ordinaci lékaře málokdy mluví. Proč a jak se na tyto obtíže ptát a jak je řešit?

 

 

Potíže s močením a sexuálními funkcemi se u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují relativně často. Mají vliv na všechny sféry života – pracovní, rodinnou, intimní i společenskou. A protože je možné tyto neduhy léčebně ovlivnit, je důležité o nich v první řadě vědět.

 

 

 

Náchylné k poškození

 

 

Dráhy ovládající močení, svěrače a sexuální funkce jsou velmi dlouhé. Začínají v čelním laloku – centru, kde se rozhoduje, zda je společensky vhodné se vyprázdnit. Prochází prakticky celou míchou a vedou až do sakrální oblasti – ke sfinkterům. Vzhledem k jejich dlouhému průběhu je bohužel velká šance, že je autoimunitní zánět při RS zasáhne.

 

 

 

Závažnější, než se zdá

 

 

Obtíže s močením obvykle začínají jako tzv. urgence – pocit, že se pacient musí urgentně vymočit, nebo dojde k pomočení. Dále může docházet k pocitu neúplného vymočení – tzv. retenci. Tyto problémy se potencují. Přetrvávající náplň močového měchýře snižuje jímací schopnost a vede k častější potřebě močit.

 

Reálným problémem je moč, která není vyprázdněna. Je ideální živnou půdou pro bakterie. Pacienti si navíc infekce snadno nevšimnou. Vzhledem ke snížené citlivosti sliznice močových cest totiž nemusejí vnímat dysurie, které infekci běžně provázejí. Infekce tak snadno přechází do chronického stadia, což ve výsledků ohrožuje pacienta vzestupnou infekcí horních cest močových – pyelonefritidou. Ta může v krajním případě vést až k sepsi a selhání ledvin.

 

I proto je důležité sfinkterovým obtížím věnovat aktivní pozornost a vyhledávat infekci i v nepřítomnosti aktivních stesků. Pacientům je také třeba vysvětlit, aby k této situaci nepřispívali nedostatečným pitným režimem. Proud moči močové cesty čistí a mnohdy dokáže eliminovat i drobnou infekci.

 

Co se funkce střev týká, nejčastějším steskem pacientů s RS je zácpa. Může se však vyskytnout rovněž inkontinence stolice.

 

 

 

(Ne)urologie

 

 

Ačkoliv je RS neurologickým onemocněním, problémy s močením je nezbytné řešit ve spolupráci s urologem. Před vyšetřením u urologa je vhodné, vede-li si pacient tzv. mikční deník, kam si zapisuje četnost močení, množství moči, množství a charakter vypitých tekutin i zda došlo k nechtěnému, mimovolnému úniku moči. Mikční deník by pacient měl doplnit údaji o stolici (zácpě) a použití inkontinenčních pomůcek.

 

Hyperaktivní měchýř a inkontinence jsou léčitelná onemocnění rovněž u pacientů s RS. A to jak medikamentózně, tak režimovou změnou (správný pitný režim, posilování pánevního dna či trénink močového měchýře, při němž se pacient snaží oddálit močení i při velmi silném nucení). Pokud tato léčebná opatření selžou, lze přistoupit k dalším (aplikace botulotoxinu či operace). V současnosti urologové s hrdostí prohlašují, že urologie umí většinu potíží s močením eliminovat.

 

 

 

Stud hoďte za hlavu

 

 

Sexuální aktivita je zasažena až u 90 % pacientů s RS − a to mužů i žen. Může se jednat o sexuální poruchy primární (např. změny citlivosti, změny v nervově navozené sexuální odpovědi), sekundární (poruchy hybnosti, svalová ztuhlost, únava či urologické obtíže) i terciární (způsobené psychologickými a sociálními problémy).

 

I pro tyto obtíže existuje řešení, a to jak na úrovni medikamentózní, tak partnerské a komunikační. Pokud se o problému nemluví (jak s partnerem, tak s lékařem či sestrou), těžko dojde k jeho vyřešení.

 

 

 

Abychom problém vyřešili, musíme o něm vědět

 

 

Svěřit se s poruchou hybnosti nebo citlivosti zpravidla nebývá problém. Když ovšem přijde řeč na sfinkterové obtíže nebo sexuální funkce, leckomu dojdou slova. Mluvit o těchto tématech je však velice důležité. Je třeba tuto citlivou tématiku ve vhodný okamžik otevřít. A pokud se vám pacient svěří, povzbuďte ho, aby problém nastínil i lékaři.

 

 

 

TIP na PŘEDNÁŠKU: MUDr. Ivana Obhlídalová, RS centrum Teplice

 

Sexuální poruchy u RS aneb možnosti řešení tu jsou

 

 

Zdroj: Všeobecná sestra

 

 

Dlouhodobé ošetřovné

 

 

 

hands-ga69f40e52_1280
 
 

Dlouhodobé ošetřovné jednou z novějších dávek nemocenského pojištění. Má zabezpečit toho, kdo nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože se stará o dlouhodobě nemocného člověka, člověka po úrazu nebo o člověka, kterému se závažně zhoršilo zdraví.

 

 

Kdy mám nárok na dlouhodobé ošetřovné?

 

 

 • Jste po určitou dobu pojištěni podle zákona o nemocenském pojištění.
 • Pečujete o člověka, který po propuštění z nemocnice potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí (ošetřovaná osoba).
 • V průběhu dlouhodobé péče o ošetřovanou osobu nechodíte do zaměstnání či nejste samostatně výdělečně činní.
 • Máte příbuzenskou nebo jinou vazbu k ošetřované osobě.
 • Jste-li zaměstnanci a získali jste písemný souhlas zaměstnavatele s Vaší nepřítomností v době poskytování péče

 

 

Jak dlouho musím být pojištěn podle zákona o nemocenském pojištění?

 

 

 • Jste-li zaměstnanci, musíte se účastnit nemocenského pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících přede dnem, kdy je potřeba, abyste o nemocného člověka začali pečovat.
 • Jste-li osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), musíte se účastnit nemocenského pojištění alespoň po dobu 3 měsíců přede dnem, kdy je potřeba, abyste o nemocného člověka začali pečovat.

 

 

POZOR! Ne všichni zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění. Podmínky, za kterých vzniká nemocenské pojištění, upravuje ustanovení § 5 a násl. zákona o nemocenském pojištění. Například zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce, jsou nemocensky pojištěni v případě, že jejich příjem je vyšší než 10 000 Kč měsíčně.

 

 

Kdo je ošetřovanou osobou?

 

 

Člověk, který má závažnou poruchu zdraví a byl s touto poruchou alespoň 7 dnů hospitalizován. Závažnou poruchou zdraví je, pokud je člověk akutně nemocný, po úrazu, nebo se mu závažně zhoršilo dlouhodobé onemocnění. Zároveň takový člověk potřebuje, aby se o něj po návratu z nemocnice někdo alespoň po dobu 30 dnů doma celodenně staral

 

 

 

Co znamená dlouhodobá péče?

 

 

O ošetřovaného člověka musíte pečovat celodenně. Pomáháte mu dodržovat léčebný režim a staráte se o něj. Například pomáháte při podávání jídla a pití, při oblékání, při tělesné hygieně, při výkonu fyziologické potřeby.

 

 

 

Jakou musím mít vazbu k ošetřované osobě?

 

 

 • Manžel či manželka.
 • Registrovaný partner či partnerka.
 • Potomek v přímé linii – dítě, vnuk, pravnuk.
 • Předek v přímé linii – rodič, prarodič.
 • Jiný blízký příbuzný – sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, teta nebo strýc.
 • Manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka příbuzných ošetřovaného, kteří jsou uvedeni v předchozích třech bodech.
 • Druh či družka nebo ten, kdo žije s ošetřovanou osobou v jedné domácnosti; v těchto případech musíte doložit, že jste sdíleli společnou domácnost. Zároveň byste měli mít stejné místo trvalého pobytu alespoň 3 měsíce před začátkem poskytování péče.

 

 

Musí zaměstnavatel udělit souhlas s mojí nepřítomností v práci po dobu péče?

 

 

Nemusí, avšak odmítnout by jej měl pouze výjimečně. Podle zákona jen tehdy, brání-li mu v udělení souhlasu vážné provozní důvody. Co je vážnými důvody, se posuzuje případ od případu. Podle rozhodnutí soudů musí být důvody skutečně vážné, to znamená, že udělením souhlasu by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz
zaměstnavatele.

 

 

 

Kdo vyplácí ošetřovné?

 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) podle místa Vašeho trvalého pobytu.

 

 

 

Postup při uplatnění nároku na dávku

 

 

Lékař z nemocnice, kde byla ošetřovaná osoba hospitalizována, vydá v den propuštění
z nemocnice rozhodnutí o tom, že ošetřovaná osoba potřebuje dlouhodobou péči. Rozhodnutí
nelze vystavit zpětně.
Rozhodnutí lékař vydá na tiskopisu, který má tři díly.
I. díl odešle nemocnice OSSZ. Tak bude OSSZ vědět, že ošetřovaný člověk potřebuje péči.
II. díl dostane ošetřovaný člověk.
III. díl jako pečující osoba předložíte zaměstnavateli. Omlouvá Vás ze zaměstnání.

↕

Jako pečující osoba musíte o dávku požádat. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu,
který dostanete na OSSZ nebo je ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zodo

↕ ↕

Pokud jste zaměstnancem, předáte žádost o dávku
svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel ji poté,
co vyplní přílohu k žádosti o dávku, neprodleně za-
šle OSSZ.
Pokud jste OSVČ, zašlete žádost sami příslušné OSSZ
podle místa svého trvalého pobytu.
OSSZ rozhodne o žádosti o dlouhodobé ošetřovné. Pokud jste splnili
všechny podmínky, OSSZ Vám dávku přizná. Pokud ne, žádost zamítne.

↕

Jestliže nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete podat odvolání. V zamítavém rozhodnutí Vám OSSZ v poučení napíše, jak to máte udělat.

 

 

Co mám dělat, když mi nevznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné?

 

 

Pokud na dávku nemáte nárok, protože délka ošetřování nemocného člověka v domácí péči má být kratší než 30 dnů, můžete požádat o přiznání krátkodobého ošetřovného. Jak požádat o krátkodobé ošetřovné, se dozvíte u svého praktického lékaře.

 

 

 

Od kdy mi bude ošetřovné náležet?

 

 

Od prvního dne, kdy jste začali o nemocného člověka pečovat. Nejčastěji to bude ode dne, kdy ho propustili z nemocnice domů nebo ode dne, kdy jste někoho v péči vystřídali.

 

 

 

Jak dlouho budu ošetřovné dostávat?

 

 

Do dne, kdy nemocný člověk přestane péči potřebovat nebo kdy Vás někdo jiný v péči vystřídá. Nejdéle však po dobu 90 dnů (říká se tomu „podpůrčí doba“). To platí, i když nemocný ještě celodenní péči potřebuje.

OSSZ Vám dávku vyplatí za všechny dny, kdy jste o ošetřovaného člověka skutečně pečovali.

Nenáleží Vám za dny, kdy jste nepečovali, a to např. z důvodu nemoci nebo dovolené.

 

 

 

Mohu po skončení poskytování ošetřovného o dávku požádat znovu?

 

 

Ano, ale nárok na další poskytování ošetřovného Vám vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

 

 

 

Výše dávky

 

 

Dávka se počítá stejně jako v případě krátkodobého ošetřovného nebo nemocenského. Výše dávky dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Například průměrnému měsíčnímu příjmu zhruba 31 000 Kč odpovídá dávka dlouhodobého ošetřovného ve výši zhruba 16 440 Kč. Konkrétní výši dávky si můžete spočítat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz → MPSV Portál → Působnost MPSV → Nemocenské pojištění → Kalkulačka pro výpočet dávek.

 

 

 

Mohu se při poskytování dlouhodobé péče vystřídat s jinou osobou?

 

 

Ano. Můžete se s někým vystřídat, dokonce i opakovaně v průběhu 90 dnů, kdy pečujete. Váš nárok na dlouhodobé ošetřovné se posoudí vždy ke dni, kdy jste začali o nemocného člověka znovu pečovat (k okamžiku, kdy jste začali pečovat jako první nebo jste vystřídali někoho jiného). OSSZ na předepsaném tiskopisu zašlete Oznámení o ukončení dlouhodobé péče, kde bude uvedeno, že se střídáte s jinou osobou. Tato jiná osoba opět podá žádost o dlouhodobé
ošetřovné tak, jak je popsáno výše na třetí stránce tohoto letáku.

 

 

 

Kdo kontroluje trvání potřeby dlouhodobé péče?

 

 

Praktický lékař ošetřované osoby. Ten vždy zároveň stanoví termín příští lékařské kontroly, který vyznačí na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

 

 

 

Kdy končí dlouhodobá péče?

 

 

V den, kdy se ošetřovaná osoba zotaví natolik, že už celodenní péči dalšího člověka nepotřebuje. Rozhoduje o tom praktický lékař. Datum ukončení může stanovit nejpozději ke třetímu dni následujícímu po vyšetření. Praktický lékař dlouhodobou péči ukončí i v případě, že se ošetřovaný člověk nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole nebo
se nepodrobí vyšetření zdravotního stavu. Pokud ošetřovaný člověk později prokáže, že se nemohl dostavit z vážných důvodů, praktický lékař nové rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

 

 

 

Srážky ze mzdy

 

wallet-g6a7c652fb_1920

 

 

 
 

 

Vysvětlíme si, kolik Vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další), když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Pokud výpočet sami nezvládnete, navrhneme použít „kalkulačku“. Poradíme, co dělat, když si myslíte, že Vám zůstává méně, než by mělo.

 

 

Co je základní (nezabavitelná) částka?

 

Částka, která Vám ze mzdy zůstane vždy. Pokud máte manžela/manželku nebo děti, jde o součet několika částek. Ve skutečnosti Vám ale zůstane ještě víc než nezabavitelná částka. Záleží na výši mzdy a na druhu vymáhaných dluhů.
Nezabavitelná částka na Vás (dlužníka) je 8 006,25 Kč. Jsou to tři čtvrtiny součtu životního minima (3 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6 815 Kč).

 

K tomu se připočte 2 668,75 Kč na každou osobu, které musíte poskytovat výživné. Je to třetina Vaší nezabavitelné částky. Tato částka se

 

 

PŘIPOČTE   NEPŘIPOČTE
na Vašeho manžela/manželku, i když má
samostatný příjem,
X na osoby, jejichž výživné se v exekuci
vymáhá
 (například se nezapočítává částka
na dítě na dítě, pokud se vymáhá jeho výživné)
na dítě, a to u každého z manželů, pokud se se sráží z obou mezd.    

 

 

Výpočet srážek

 

 • Od čisté mzdy se odečte celková nezabavitelná částka (součet nezabavitelných částek na Vás, manžela/manželku, děti) a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
 • Pokud zbytek překračuje dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (21 350 Kč), srazí se vše nad tuto částku.
 • Dále se zbytek zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro nepřednostní pohledávky se srazí jen jedna třetina; pro přednostní pohledávky (např. výživné, daně, poplatky, pojistné na veřejné zdravotní pojištění), i druhá třetina.

 

 

čistá mzda
 
nezabavitelná částka mzda po odečtení
nezabavitelné
částky
≤ 21 350 Kč
část mzdy převyšující součet
nezabavitelné částky a částky
21 350 Kč
povinný/á manžel/ka vyživované dítě
8 006,25 2 668,75 2 668,75 1/3 1/3 1/3  
zůstatek srážky pro nepřednostní pohledávky
                                                     zůstatek srážky pro přednostní pohledávky

Neumím to spočítat, co mohu dělat?

 

 

Můžete použít kalkulačku na stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz v sekci Poradny

 

Kdo vypočítá a provede srážky?

 

 

Srážky vypočítá a provede zaměstnavatel nebo plátce jiného příjmu (např. Česká správa sociálního zabezpečení při výplatě důchodu). Sražené částky pošle Vašemu věřiteli – tomu, komu dlužíte (při soudním výkonu rozhodnutí), soudnímu exekutorovi (při exekuci), případně insolvenčnímu správci (při oddlužení).

 

Zaměstnavatel se srážkami sám přestane, jakmile vymůže Váš dluh (zvýšený o úroky z prodlení, penále, náklady soudního řízení, odměnu advokáta Vašeho věřitele, náklady exekuce a podobně).

 

Co mám dělat, když si myslím, že mi ze mzdy zůstává méně než by mělo?

 

Požádejte zaměstnavatele (nebo toho, kdo Vám vyplácí jiný příjem) o vysvětlení a nápravu. Pokud neuspějete, obraťte se na soud (při soudním výkonu rozhodnutí), na soudního exekutora (při exekuci) nebo insolvenčního správce (při oddlužení) a požádejte, aby určili částku, kterou má zaměstnavatel srážet.

 

 

 

Pomůže mi se srážkami ombudsman?

 

Jen pokud srážky provádí správní úřad (třeba Česká správa sociálního zabezpečení nebo úřad práce). Nejprve ale podejte stížnost u tohoto úřadu. Pokud neuspějete, napište ombudsmanovi.

 

 

 

Odborné sociální poradenství

 

 

 

stress-g731d4c9cd_1920
 
 
 

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se na potřeby jednotlivých skupin lidí (rodiny, seniory, lidi se zdravotním postižením, oběti domácího násilí a jiných trestných činů apod.). Zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. Za poradenství nebudete nic platit.

 

Kdo mi poskytne odborné sociální poradenství?

 

Podle zákona o sociálních službách poskytují odborné sociální poradenství tato zařízení:

 

 • občanské poradny,
 • manželské a rodinné poradny,
 • poradny pro seniory,
 • poradny pro lidi se zdravotním postižením,
 • poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí a
 • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu.

 

Odborné sociální poradenství poskytují i jiná zařízení sociálních služeb, která si registrovala tento druh sociální služby, přestože slovo „poradna“ nemají v názvu. Základní sociální poradenství získáte u každého poskytovatele sociálních služeb.

 

 

Jak najdu vhodného poskytovatele sociálního poradenství?

 

 

Nejlépe v rozšířeném vyhledávání Registru poskytovatelů sociálních služeb (na iregistr.mpsv.cz → Vyhledání služby → rozšířené vyhledávání).

 

Z nabízených druhů sociálních služeb vyberte odborné sociální poradenství. Podle povahy svého problému zadáte cílovou skupinu (např. senior, osoba se zdravotním postižením) a podle bydliště oblast (kraj, okres nebo obec), kde službu potřebujete.

 

 

Jak mi pomohou v občanské poradně?

 

Občanské poradny mají obecnější zaměření (nesoustředí se na konkrétní cílovou skupinu). Poskytují poradenství například v těchto oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkové vztahy.

 

V poradnách většinou pracují poučení a zkušení praktici, nikoliv právníci. Poskytují podporu, informace, radu a praktickou pomoc, abyste se vyznali ve svých právech a povinnostech a mohli svou situaci sami řešit. Mohou Vám dát kontakt na další odborníky. V některých poradnách Vám pomohou i s oddlužením. Občanské poradny nenahrazují advokátní kanceláře.

 

Kontakty na některé občanské poradny najdete na www.obcanskeporadny.cz

 

 

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) a jaká dodržet pravidla

 

 

 

child-g2233d7092_1920
 
 
 

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) má nárok
zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s výjimkami).
 Obzvlášť v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, když je dítě v karanténě nebo v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa.

 

 

Nárok má i zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, např. jestliže jeho školské zařízení bylo uzavřeno (třeba z důvodu pandemie nebo havárie, živelné katastrofy apod.).

 

Aby mohl člověk čerpat ošetřovné, musí být účasten nemocenského pojištění.

 

Pokud jde o zaměstnance, tato účast vzniká v den nástupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení pracovního poměru.

 

Dalším pravidlem je, že osoba, o kterou zaměstnanec pečuje nebo ji ošetřuje, s ním musí žít ve stejné domácnosti. S výjimkou ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé, sourozence nebo manžela/manželky.

 

O vystavení Rozhodnutí o potřebě ošetřování nebo péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, případně krajská hygienická stanice (například v případě karantény). Zaměstnanec je povinný tiskopis neprodleně předat zaměstnavateli. Zaměstnavatel musí předat potřebné podklady pro výplatu ošetřovného příslušné správě
sociálního zabezpečení
, která příspěvek vyplácí.

 

Zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnance po dobu jeho nepřítomnosti, pokud předložil Rozhodnutí o potřebě ošetřování.

 

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je i v době, kdy rodič je v dočasné pracovní neschopnosti nebo ošetřuje či pečuje o dítě mladší než 10 let nebo ošetřuje jiného člena domácnosti.

 

Jelikož zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, není sám nemocný, nemá nijak omezené vycházky (pokud zvládá zajistit plnohodnotnou péči o dítě či nemocnou osobu). Správa sociálního zabezpečení tedy v tomto případě zaměstnance běžně nekontroluje.

 

Na ošetřovné nemají nárok rodiče dětí, na něž jiná osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Toto pravidlo ale neplatí ve chvíli, kdy osoba pobírající mateřskou nebo rodičovskou také onemocněla nebo je po úraze apod.

 

Na ošetřovné také nemají nárok zaměstnanci během prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, dále OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné (ani v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění) a také lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

 

 

VÝŠE OŠETŘOVNÉHO A VÝPOČET

 

 • Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování člena rodiny, ale maximálně po dobu 9 kalendářních dnů (počítají se tedy i víkendy, stejně jako u nemocenské).
 • Rodiče se mohou v průběhu ošetřování jednou prostřídat, ale maximální doba ošetřování se tím neprodlužuje.
 • Výjimku v povolené délce ošetřování mají osamělí zaměstnanci (tzv. samoživitelé), kteří mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku. U nich je ošetřování prodloužené na 16 kalendářních dnů.
 • Výše ošetřovného činí 60 % z denního vyměřovacího základu.
 • Výpočet toho základu zahrnuje především průměrný denní příjem za rozhodné období, kterým je obvykle 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy vznikla potřeba péče.
 • Tento základ je následně snížený o redukční hranice (existují 3), jež se každoročně mění. Tak vznikne redukovaný denní vyměřovací základ.
 • Tento základ je následně snížený o redukční hranice (existují 3), jež se každoročně mění. Tak vznikne redukovaný denní vyměřovací základ.
 • Správa sociálního zabezpečení vyplácí ošetřovné na dítě či nemocnou osobu nejpozději do 1 měsíce, který následuje po dni, kdy jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

 

CO JE TO DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ A JAKÉ MÁ PODMÍNKY

 

Pokud od začátku víte, že péče o člena rodiny či dítě bude trvat déle než 9 kalendářních dní, můžete si zažádat o dlouhodobé ošetřovné. Slouží zaměstnancům, kteří se starají o blízké nejčastěji s vážnou chorobou nebo po těžkém úrazu. Tento příspěvek jim poskytuje přiměřenou náhradu běžného příjmu, aniž by přišli o práci nebo museli celou dobu čerpat dovolenou.

 

Na dlouhodobé ošetřovné má nárok příbuzný ošetřované osoby, manžel/manželka, případně druh/družka a další osoby se shodným místem trvalého pobytu.

 

Aby bylo dlouhodobé ošetřovné uznané, je kromě účasti na nemocenském pojištění nutné doložení hospitalizace ošetřované osoby, která trvala minimálně 4 po sobě jdoucí kalendářní dny, nebo je potřeba lékařsky potvrzená celodenní péče v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů následujících po propuštění z nemocnice.

 

Poslední podmínkou je souhlas ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče pro člověka, který se o ni bude starat a dávku pobírat. Tuto dávku může zaměstnanec čerpat až po dobu 90 kalendářních dní.

 

 

Mimořádná okamžitá pomoc

 

 

urad_prace
 
 
 

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a?

 

 

V tíživé sociální situaci můžete žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou

 

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení a
 • mimořádná okamžitá pomoc.

 

Tyto dávky poskytuje Úřad práce České republiky.

 

 

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

 

JEDNORÁZOVÁ jedna žádost = jedna dávka (můžete však podat další žádost)

 

NENÁROKOVÁ dávku nemusíte dostat, úřad práce však zamítnutí musí řádně odůvodnit

 

PODPŮRNÁ dávku dostanete, pokud situaci nemůžete zvládnout vlastními silami
nebo za pomoci blízkých či charity

 

 

Kdy mohu získat mimořádnou okamžitou pomoc?

 

Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc v následujících šesti situacích:

 

► Hrozí Vám vážná újma na zdraví

 

Nemáte peníze na nákup potravin, ale nesplňujete podmínky pro poskytnutí příspěvku na živobytí
(např. jste byli vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání). Můžete dostat až 2 490 Kč.

 

Pokud pobíráte příspěvek na živobytí, požádejte o mimořádnou okamžitou pomoc v měsíci,
kdy se Vám v rodině narodí dítě, protože příspěvek na živobytí úřad práce zvýší až další kalendářní
měsíc.

 

Existují také potravinové banky, kde můžete získat pomoc

 

► Nemáte peníze na nezbytný jednorázový výdaj

 

 • správní poplatek při prokázané ztrátě osobních dokladů
 • poplatek při vydání duplikátu rodného listu
 • poplatek při vydání dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání (výpis z rejstříku trestů, potravinářský průkaz apod.)
 • poplatek za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání
 • jízdné v případě ztráty peněz
 • poplatek za nocleh na noclehárně
 • jistota (kauce), kterou vyžaduje pronajímatel při uzavření nájemní smlouvy
 • náklady na stěhování apod.

 

Výdaj musíte jasně popsat a vyčíslit.
Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje.

 

► Nemáte peníze na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby

 

Např. pračka, lednička, vařič, záchodová mísa, postel, stůl, židle, skříň, vodovodní kohoutek, umyvadlo, kotel, dioptrické brýle v základním provedení, kočárek, pokud jej nelze koupit z porodného.

 

Pokud jsou náklady minimální (například na povlečení, prostěradla), úřad práce dávku nepřizná. Úřad práce může dávku přiznat i opakovaně, maximálně však 38 600 Kč za rok.

 

 

POZOR!

 

 • Nábytek můžete získat bezplatně i od charity, existují také nábytkové banky.
 • Nejprve si zjistěte, zda opravy v bytě neuhradí pronajímatel.
 • Úřad práce nemusí dát peníze na nákup nových věcí, někdy postačí funkční věci z bazaru.

 

► Nemáte na odůvodněné náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte nebo se sociálně-právní ochranou dětí

 

Např. učebnice a učební pomůcky, cvičební úbor, sportovní obuv, přezůvky do školy, školní aktovka či batoh, pracovní oděv a pomůcky pro učně, zimní lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě, dojíždění z místa bydliště do školy, školkovné (není-li rodina osvobozena), zájmové kroužky, sportovní aktivity, letní tábor, malířské potřeby, hudební nástroje (i zapůjčení).

 

 

Dávku lze žádat i na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí, např. na poradenskou pomoc, jízdenku potřebnou k návštěvě dítěte v dětském domově nebo na výdaje spojené s dočasným pobytem dítěte u rodičů, jde-li o dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo dítě v ústavní nebo ochranné výchově. V jednom roce nesmí výše poskytnutých dávek přesáhnout 38 600Kč.

 

 

► Postihla Vás vážná mimořádná událost

 

 • např. povodeň, vichřice, zemětřesení, požár, jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie, epidemie,
 • máte dům zamořený parazity, chemickými látkami či plísněmi,
  došlo ke zkratu elektrického vedení, výbuchu zemního plynu, pádu stromu pod tíhou námrazy, pádu střechy pod tíhou sněhu
 • a s ohledem na svou celkovou situaci nemůžete nepříznivou situaci překonat vlastními silami (i s pomocí pojišťovny či obce).

 


Můžete dostat až 57 900Kč.

 

► Jste ohrožen/a sociálním vyloučením

 

Např. byl/a jste propuštěn/a z výkonu zabezpečovací detence, vazby, z výkonu trestu odnětí svobody, z dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, z dětského domova, výchovného ústavu, jste osobou bez přístřeší nebo obětí trestné činnosti.

 

Můžete dostat až 1 000 Kč, a to i opakovaněmaximálně lze v jednom roce vyplatit 15 440 Kč.

 

 

Mohu dostat mimořádnou okamžitou pomoc na léky, regulační poplatek nebo dopravu k lékaři?

 

 • Mimořádnou okamžitou pomoc nelze přiznat na úhradu léků.
 • Požádejte svého ošetřujícího lékaře o předepsání léku bez doplatku nebo se v lékárně zeptejte na lék se stejnou účinnou látkou, ale bez doplatku nebo s nižším doplatkem. Pokud užíváte lék, který není ani částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře požádat svou zdravotní pojišťovnu,
  aby výjimečně uhradila lék jinak nehrazený z pojištění, pokud je jedinou možností Vaší léčby.
 • Mimořádnou okamžitou pomoc nelze přiznat na úhradu regulačního poplatku.
 • Pokud však pobíráte některou z dávek pomoci v hmotné nouzi a prokážete to oznámením, rozhodnutím nebo potvrzením úřadu práce ne starším 30 dnů, neplatíte regulační poplatek ve zdravotnictví.

 • Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat na úhradu dopravy k lékaři, je-li návštěva lékaře nezbytná, Váš zdravotní stav nevyžaduje přepravu sanitkou a na úhradu tohoto nákladu musíte vynaložit podstatnou část příjmu (např. dojíždíte několikrát týdně na rehabilitační léčbu).

 

Než jsem požádal/a o mimořádnou okamžitou pomoc, výdaj jsem uhradil/a ze svého. Mohu dávku dostat?

 

Výjimečně ano, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc však požádejte co nejdříve, nejlépe v tomtéž kalendářním měsíci.

 

 

Musím přiznanou dávku využít jen na výdaj, na který byla určena?

 

 

Ano. Pokud dávku nebo její část nevyužijete k účelu, pro který byla přiznána, musíte tuto částku úřadu práce vrátit (vznikne tzv. přeplatek).

 

 

Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením

 

 

 

novy-prukaz-ozp-1-prev
 
 

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek?

 

 

Mohu získat průkaz osoby se zdravotním postižením?

 

Ano, pokud máte dlouhodobé onemocnění nebo postižení, které podstatně omezuje Vaši
pohyblivost (chůzi) nebo orientaci.

Průkaz nedostanou děti mladší jednoho roku.

 

 

Kdy je onemocnění dlouhodobé?

 

Když trvá nebo podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok.

Příklad: Za dlouhodobé onemocnění se nepovažuje zlomená noha a někdy dokonce ani mozková příhoda, po které můžete mít chvíli problémy s pamětí (orientací) a s chůzí (pohyblivostí).

Mají všichni lidé s postižením stejný průkaz?

Zákon rozlišuje tři stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a podle toho i průkazy:

 

 

Mám zhoršenou pohyblivost
(chůzi) VENKU
Mám zhoršenou pohyblivost
(chůzi) DOMA


NEBO   Orientuji se DOMA Orientuji se VENKU
chodím samostatně (používám
francouzské hole)
ujdu méně než obvykle,
mám problémy při
chůzi kolem překážek
a na nerovném povrchu
průkaz TP
středně těžké postižení
spolehlivě hůře
chodím samostatně
(s chodítkem)
mám značné obtíže
a ujdu jen krátkou
vzdálenost
průkaz ZTP
těžké postižení
spolehlivě značně obtížně
nemohu chodit nebo
značně obtížně
nemohu samostatně
chodit, zpravidla
používám invalidní vozík
průkaz ZTP/P
zvlášť těžké postižení
(úplné postižení)
s potřebou průvodce
vůbec se
neorientuji
vůbec se
neorientuji

 

 

Stačí, že mám podstatné problémy s chůzí nebo orientací?

 

Ne. Postižení, které omezuje pohyb nebo orientaci (v tabulce výše), musí odpovídat některému ze zdravotních stavů vyjmenovaných v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. Pokud tam Váš stav není, posudkový lékař určí, kterému stavu ve vyhlášce se nejvíce podobá svými důsledky. Plný text je uveden na konci článku.

 

 

Co průkazem získám?

 

Průkaz TP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě
 • přednost při jednání na úřadech

 


Průkaz ZTP (platí výhody průkazu TP a navíc ještě)

 • bezplatná místní hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
 • sleva 75 % ve vlacích (ve druhé třídě) a v autobusech v České republice
 • parkovací karta platná v celé Evropské unii
 • osvobození od daně z nemovitostí a od některých správních poplatků
 • v České republice nepotřebujete dálniční známku
 • neplatíte rozhlasové a televizní poplatky
 • podle uvážení pořadatele sleva do divadla, do kina, na koncert nebo jinou akci
 • další slevy podle uvážení dodavatele zemního plynu, elektřiny nebo mobilního operátora

 

 

Průkaz ZTP/P (platí výhody průkazu TP a ZTP a navíc ještě)

 • bezplatná doprava průvodce místní a vnitrostátní hromadnou dopravou
 • bezplatná doprava vodicího psa pro úplně nebo prakticky nevidomé bez doprovodu průvodce
 • slevy na dani z příjmu

 

 

 

Co je příspěvek na mobilitu, kolik činí a kdo ho dostane?

 

Příspěvek na mobilitu 550 Kč měsíčně je dávka pro lidi s postižením, kteří

 • v jednom měsíci opakovaně cestují za úhradu (hromadnou dopravou, sami řídí, někdo je vozí),
 • mají průkaz ZTP nebo ZTP/P a
 • nejsou v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Opakovaná doprava za úhradu v jednom kalendářním měsíci se prokazuje čestným prohlášením.

 

 

Co když musím cestovat, ale jsem v pobytovém zařízení sociálních služeb?

 

I když jste v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, může úřad práce příspěvek výjimečně přiznat.

Nestačí čestné prohlášení o opakované dopravě za úhradu.

Úřadu práce vysvětlete, jak často a proč potřebujete pravidelně cestovat mimo zařízení,
prokažte, že za dopravu platíte.

 

 

Jak získám průkaz nebo příspěvek na mobilitu?

 

O průkaz nebo příspěvek musíte požádat úřad práce na formuláři. Papírové formuláře dostanete
na každém úřadu práce. Formuláře žádosti o průkaz žádosti o příspěvek na mobilitu najdete také
na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) v záložce Formuláře.
Pokud chcete průkaz i příspěvek na mobilitu, doporučujeme podat obě žádosti současně.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

 

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace
pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

 

 1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  • ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
  • anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
  • podstatné omezení funkce dolní končetiny,
  • středně těžké omezení funkce dvou končetin,
  • zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
  • postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
  • postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
  • stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
  • omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
  • psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,
  • neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze
  •  
 2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
 3.  
  • anatomická ztráta dolní končetiny
  • v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový
  • uživatel protézy
  • anatomická ztráta dolních končetin
  • nártech nebo v nártu a bérci
  • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
  • anatomická ztráta dolní a horní končetin v úrovni bérce a předloktí,
  • anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
  • těžké omezení funkce dvou končetin,
  • postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou
  • nestabilitou pánevního prstence,
  • postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře
  • s omezením exkurzí hrudníku,
  • těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
  • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
  • kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
  • oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  • psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí
  • neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů
 4.  
 5. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
 6.  
  • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
  • anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
  • anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
  • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
  • funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
  • zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
  • disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
  • multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
  • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
  • neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
  • kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  • střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
  • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,
  • neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

 

 

Rodičovský příspěvek

 

 

 

baby-g3640507f8_1920
 
 

V nyní si vysvětlíme, kdy můžete dostat rodičovský příspěvek a kolik to bude. Popíšeme, jak probíhá řízení o rodičovském příspěvku a jak se bránit, pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti.

 

 

Kdy mohu dostat rodičovský příspěvek?

 

Pokud jste rodič, který

 • osobně celodenně a řádně pečuje
 • o dítě do 4 let věku, které je nejmladší v rodině,
 • pokud máte Vy a dítě trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

 

Pokud má Vaše rodina právní vztah i k jinému členskému státu Evropské unie (třeba jeden z rodičů pracuje v jiné zemi), uplatní se evropské předpisy. Ptejte se na úřadu práce.

 

 

Co když nejsem biologickým rodičem dítěte, o něž pečuji?

 

Zákon za rodiče považuje také

 

 • toho, komu soud dítě svěřil do péče nahrazující péči rodičů (tedy například osvojitele, poručníka, zájemce o pěstounskou péči, dlouhodobého pěstouna, prarodiče a další osoby), včetně dočasného svěření předběžným opatřením soudu,
 • manžela nebo registrovaného partnera rodiče dítěte (včetně prvního bodu) a
 • vdovu (vdovce) po rodiči dítěte (včetně prvního bodu).
 •  

 

Nárok na rodičovský příspěvek však nemá pěstoun, jemuž soud dítě svěřil do pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

 

Jak se rodičovský příspěvek vyplácí a jak dlouho ho budu pobírat?

 

Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčněv měsíci následujícím po měsíci, za který náležel. Lze ho pobírat do 4 let věku dítěte, nejdéle však do vyplacení celkové částky 300 000 Kč u jednoho dítěte a 450 000 Kč u dvojčat a vícerčat.

 

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká narozením/převzetím do péče dalšího (mladšího) dítěte, přestože na starší dítě nebyla vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku.

 

 

Propadne nevyčerpaná část rodičovského příspěvku?

 

Ne, pokud se ke dni narození dalšího dítěte (nově nejmladšího) dá alespoň jednomu z rodičů určit tzv. denní vyměřovací základ nebo pokud je alespoň jeden z rodičů k tomuto dni důchodově pojištěným podnikatelem (osobou samostatně výdělečně činnou). Úřad práce Vám jednorázově vyplatí nevyčerpanou část rodičovského příspěvku na starší dítě, a to měsíc po měsíci, ve které mu ohlásíte narození nejmladšího dítěte.

 

 

Dostanu rodičovský příspěvek, i když jsem o dítě pečoval/a jen část měsíce?

 

Ano, nárok na rodičovský příspěvek máte za měsíc, v němž

 

 • se dítě narodilo, pokud zároveň nepobíráte peněžitou pomoc v mateřství,
 • Vám skončila peněžitá pomoc v mateřství, nebo nemocenské v souvislosti s porodem,
 • jste dítě převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu,
 • dítě dosáhlo věku 4 let,
 • dítě nebo rodič zemřeli nebo
 • jste převzali vlastní dítě ze soudem nařízené péče jiné osoby, z péče ústavu nebo z nemocnice, ve které dítě bylo déle než 3 kalendářní měsíce.
 •  

 

Pokud máte v kalendářním měsíci souběžně nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem a na rodičovský příspěvek, dostanete jen tu část rodičovského příspěvku, která převýší uvedené dávky.

 

 

Musím o dítě celodenně pečovat osobně?

 

Rodičovský příspěvek Vám náleží, i když

 

 • o dítě pečuje jiná zletilá osoba (například prarodič) v době, kdy jste v zaměstnání nebo ve škole,
 • dítě starší 2 let chodí do jeslí nebo mateřské školy, či obdobného zařízení pro děti,
 • dítě mladší 2 let
  • navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 92 hodin měsíčně,
  • se zdravotním postižením navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 6 hodin denně,
  • navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle nebo mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením maximálně 4 hodiny denně,
  • navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 4 hodiny denně, pokud jste (oba rodiče nebo osamělý rodič) závislí na péči jiné osoby ve stupni III nebo IV

 

Co když jsem v nemocnici? A když je v nemocnici mé dítě?

 

Rodičovský příspěvek náleží po dobu prvních 3 měsíců, kdy je rodič nebo dítě v nemocnici.
Od čtvrtého měsíce pouze tehdy, pokud je v nemocnici dítě a rodič o ně skutečně pečuje, jinak
rodičovský příspěvek nenáleží.

 

 

Co znamená trvalý pobyt a bydliště na území České republiky?

 

Trvalým pobytem je pobyt hlášený podle zákona o evidenci obyvatel nebo trvalý pobyt cizince. Rodičovský příspěvek lze přiznat i cizinci, který je hlášen na území České republiky k pobytu déle než 365 dní, nebo cizinci, jemuž byla udělena doplňková ochrana. Informujte se na úřadu práce.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí může na žádost rodiče v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu prominout. Bydlištěm se rozumí skutečné místo pobytu na území České republiky. Rodič proto musí úřadu práce sdělit, kde on a dítě fakticky bydlí. Bydliště lze prokázat také například výkonem výdělečné činnosti, plněním školní docházky nebo studiem na území České republiky.

 

 

Jaká je měsíční výše rodičovského příspěvku?

 

Měsíční výši rodičovského příspěvku určí rodič. Tím rozhodne o rychlosti čerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč na dvojčata a vícerčata).

 

Možnost volby závisí na předcházejících příjmech rodičů – zda ke dni narození dítěte lze alespoň jednomu z rodičů určit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ) pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte), a na jeho výši. Výpočet DVZ provede okresní správa sociálního zabezpečení. Úřad práce pak vychází z DVZ, který doložíte k žádosti. Pokud jsou doloženy DVZ obou rodičů, použije úřad práce ten, který je vyšší.

 

Měsíční výši rodičovského příspěvku můžete zvolit podle těchto pravidel:

 

Příklad: Paní Vomáčková má dvojčata. Rodičovský příspěvek chce čerpat v maximální výši. Okresní správa sociálního zabezpečení jí vypočítala denní vyměřovací základ (DVZ) ve výši 733 Kč. 30násobek DVZ je tedy 21 990 Kč, 70 % z něj je 15 393 Kč. Protože pečuje o dvojčata, vynásobí tuto částku 1,5 a vyjde jí 29 390 Kč (po zaokrouhlení na celé koruny nahoru).

 


Jak probíhá řízení o rodičovském příspěvku?

 

Rozhodnutí úřad práce vydá také tehdy, pokud rodičovský příspěvek odnímá, zastavuje jeho výplatu, vyměřuje přeplatek nebo zamítá žádost o změnu výše rodičovského příspěvku. Jinak vydává oznámení.

 

 

Co dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím o odvolání?

 

 • Podat správní žalobu ke krajskému soudu, a to do dvou měsíců od obdržení rozhodnutí o odvolání.
 • Podat podnět k zahájení přezkumného řízení ministrovi/ministryni práce a sociálních věcí. O zahájení přezkumného řízení lze rozhodnout nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí (rozhodnutí je v právní moci, pokud se proti němu nedá odvolat).
 • Obrátit se na ombudsmana. Pozor! Ombudsman na rozdíl od soudů nebo ministra nemůže zrušit rozhodnutí o odvolání.

 

 

Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

 

 

 

train-ge35260b2f_1920
 
 

V tomto textu popisujeme jednotlivé druhy starobních důchodů a objasníme Vám, kdy je můžete získat. Dozvíte se,
zda a kolik si můžete k důchodu přivydělat a jestli si tím později zvýšíte důchod.

 

 

Kdy mohu odejít do důchodu?

 

Do důchodu ale můžete odejít i dřív. Vysvětlíme, kdy můžete získat předdůchod a kdy předčasný starobní důchod. Pokud při dosažení důchodového věku nemáte potřebnou dobu pojištění, můžete později získat pozdní starobní důchod. Pokud máte invalidní důchod, změní se Vám v 65 letech na starobní.

 

 

Jak zjistím svůj důchodový věk?

 

Pokud jste se narodili po roce 1971, je Váš důchodový věk 65 let.
Pokud jste se narodili v roce 1971 nebo dříve, záleží na tom, jestli jste žena, nebo muž, a kolik jste vychovali dětí. Důchodový věk Vám spočítá důchodová kalkulačka na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v části Životní situace → Důchody.

 

 

Jak se určí získaná doba pojištění?

 

Dobou pojištění jsou:

 • příspěvkové doby, tedy skutečně odpracované doby například v zaměstnání nebo při samostatné výdělečné činnosti, případně jiná doba, za kterou jste sami zaplatili pojistné, a
 • náhradní doby určené zákonem (kdy se neplatilo pojistné)
 • plně započítané: například péče o dítě do 4 let, péče o člověka závislého na péči a doba základní vojenské služby,
 • krácené (započítané jen zčásti): například evidence na úřadu práce, doba civilní služby do konce roku 2004, studium do roku 2010, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, otcovská, doba nemocenské či mateřské po skončení zaměstnání.

 

Kdy mohu dostat řádný starobní důchod?

 

Starobní důchod můžete dostat, když dosáhnete důchodového věku a získáte dobu pojištění

 • alespoň 35 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 30 let jen příspěvkových dob.

 

Kdy mohu požádat o řádný starobní důchod?

 

O důchod můžete požádat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od něhož chcete důchod brát.
Po splnění podmínek (výše) můžete o důchod požádat kdykoliv, a to i zpětně, ale dostanete ho
nanejvýš za 5 let zpátky (a jen od splnění podmínek).

 

 

Musím po dosažení důchodového věku odejít do důchodu?

 

Nemusíte a nikdo Vás k tomu nemůže nutit (nemůžete dostat výpověď).
Pokud se rozhodnete dál pracovat, můžete současně pobírat celý důchod, jen polovinu, anebo ho zatím nemusíte brát vůbec. Vydělávat přitom můžete neomezeně.

 

 

Kolik dostanu?

 

Orientační výši důchodu si můžete spočítat přes důchodovou kalkulačku na webu České správy
sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v části Životní situace → Důchody.

 

 

Mohu si dalšími výdělky zvýšit starobní důchod?

 

Ano, svými dalšími výdělky si důchod můžete zvýšit o

 • 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní, když budete brát plný důchod,
 • 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní, když budete brát polovinu důchodu, nebo
 • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní, když nebudete brát důchod.

O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost musíte sami požádat.

 

 

Co je výpočtový základ?

 

Velice zjednodušeně řečeno je výpočtový základ Váš průměrný měsíční příjem v rozhodném období (nejdřív od roku 1986 až do konce kalendářního roku před odchodem do důchodu) snížený podle „redukčních hranic“, které platí v roce přiznání důchodu.

Mohu odejít do důchodu dřív, když mám naspořeno?

Ano, pokud máte doplňkové penzijní spoření, můžete do důchodu dřív a vyplácet si starobní penzi ze svých úspor, než budete moci odejít do starobního důchodu. Říká se tomu předdůchod.

Do předdůchodu můžete odejít až o 5 let dříve, než by šel do důchodu muž Vašeho data narození (nezáleží na pohlaví ani počtu vychovaných dětí). Pro ženy tak předdůchod často trvá jen 2–3 roky.
Musíte si spořit alespoň 5 let. Předdůchod musí trvat alespoň 2 roky.

Musíte mít naspořeno tolik, abyste si mohli vyplácet starobní penzi alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (na začátku výplaty). Potřebnou částku úspor ale můžete doplatit najednou.

Příklad: Kdybyste do předdůchodu šli v roce 2021 a chtěli v něm být dva a půl roku, museli byste si ze svých úspor vyplácet alespoň 10 384 Kč měsíčně (30 % ze 34 611 Kč), takže byste museli mít našetřeno alespoň 311 520 Kč (30 měsíců x 10 384 Kč).

Během předdůchodu si můžete neomezeně přivydělávat.
Předdůchod se nedá zrušit.

 

 

Mohu do důchodu dřív, i když nemám naspořeno?

 

Ano, pokud máte alespoň 60 let, můžete do předčasného starobního důchodu odejít

 • až o 3 roky dřív, pokud je Váš důchodový věk nižší než 63 let nebo
 • až o 5 let dřív, pokud je Váš důchodový věk alespoň 63 let.

Současně musíte mít dobu pojištění (jako u řádného starobního důchodu)

 • alespoň 35 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 30 let jen příspěvkových dob.

Předčasný důchod dostanete ode dne, kdy o něj požádáte – nemůžete ho dostat zpětně.

 

 

Budu mít kvůli předčasnému odchodu nižší důchod?

 

Ano, Váš důchod bude nižší. Čím dříve odejdete, tím nižší bude.

Důchod se snižuje za každých i započatých 90 dnů, o které jdete do důchodu dříve, takto:

 • o 0,9 % výpočtového základu (zjednodušeně sníženého průměrného výdělku) za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Příklad: Důchod, který by jinak byl 14 000 Kč měsíčně, by se při odchodu o 1 rok dříve snížil asi o 800 Kč. Kdybyste odešli o 5 let dříve, byl by důchod nižší dokonce až o 5 200 Kč měsíčně. Za rok přijde předčasný důchodce v průměru o 17 000 Kč. Za průměrnou dobu důchodu, která nyní přesahuje 24 let, by tak přišel asi o 417 000 Kč, ale důchod pobíral déle (začal ho brát dříve).

Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné. Důchod budete mít navždy nižší. (Nemůžete dostat řádný starobní důchod.) Nepomůže Vám ani to, že jste do důchodu odešli dřív třeba kvůli zdraví nebo protože jste nemohli sehnat práci.

Důchod se dá zvýšit, pokud budete vydělávat po dosažení důchodového věku. O zvýšení musíte požádat.

 

 

Mohu si k předčasnému starobnímu důchodu přivydělávat?

 

Jakmile dosáhnete důchodového věku, můžete si přivydělávat neomezeně.

Do té doby si můžete v zaměstnání přivydělat

 • méně než 3 500 Kč hrubého měsíčně na pracovní smlouvu,
 • méně než 3 500 Kč hrubého měsíčně na dohodu o pracovní činnosti,
 • méně než 10 000 Kč hrubého měsíčně na dohodu o provedení práce.

Hranice se u každého zaměstnavatele hodnotí zvlášť. (Můžete tedy mít dvě dohody o pracovní
činnosti u různých zaměstnavatelů a vydělat si u každého až 3 499 Kč hrubého měsíčně.)

Podnikáním si můžete přivydělat méně než 7 088 Kč hrubého zisku měsíčně (částka
se každý rok mění).

Zahájení výdělečné činnosti musíte do 8 dnů nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení podle svého hlášeného pobytu.

Pokud překročíte hranice přivýdělku při zaměstnání, budete muset vrátit důchod za daný měsíc.
V případě příjmu z podnikání budete muset vrátit důchod za celý rok.

Můžete mít neomezené „pasivní příjmy“ – například z nájmu.

 

 

Co když mám důchodový věk, ale nemám potřebnou dobu pojištění?

 

Když při dosažení důchodového věku nemáte potřebnou dobu pojištění, můžete získat pozdní starobní důchod, a to o 5 let později, než by šel do řádného důchodu muž Vašeho data narození (nezáleží na pohlaví ani počtu vychovaných dětí). Lidé narození po roce 1965 tak mohou jít do pozdního starobního důchodu v 70 letech.

Současně musíte mít dobu pojištění

 • alespoň 20 let příspěvkových i náhradních dob nebo
 • alespoň 15 let jen příspěvkových dob.

 

Co když mám invalidní důchod?

 

Jakmile dosáhnete 65 let, Váš invalidní důchod se automaticky přemění na starobní důchod.
Bude stejně vysoký jako dosavadní invalidní důchod.

Můžete ale Českou správu sociálního zabezpečení požádat o výpočet řádného starobního důchodu. Bude Vám pak vyplácet ten důchod, který bude vyšší.

 

Přeměněný invalidní důchod se nedá zvýšit výdělky dosaženými po přeměně (po 65. roku).

 

 

Potřebuji invalidní důchod

 

 

 

man-gf8f3a1bf1_1920
 
 

Vysvětlíme, kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj požádat, kdo a jak posoudí Váš zdravotní stav a jak se určí výše důchodu. Popíšeme také, jak se dá důchod zvýšit a jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o důchodu.

 

Pravidla pro invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), řízení o důchodech zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.) a správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Náležitosti posudku o invaliditě a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví vyhláška o posuzování invalidity (vyhláška č. 359/2009 Sb.). Najdete je třeba na www.zakonyprolidi.cz.

 

 

Kdy mohu dostat invalidní důchod?

 

Invalidní důchod můžete dostat, pokud máte méně než 65 let, jste invalidní podle zákona a současně máte dostatečnou dobu důchodového pojištění (doba důchodového pojištění neplatí pro pracovní úraz).

 

 

Jsem podle zákona invalidní?

 

Podle zákona jste invalidní, pokud se kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu snížila Vaše schopnost pracovat nejméně o 35 %, anebo nejste schopni studovat (v některých případech vzniku invalidity před dosažením 18 let).

Dlouhodobě nepříznivý je zdravotní stav, který omezuje Vaše tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti důležité pro Vaši práci (či studium), pokud trvá (nebo se ví, že bude trvat) déle než rok. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí snížení schopnosti vydělávat si prací ve srovnání s dobou před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Jsou 3 stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti.

 • invalidita prvního stupně 35 až 49 %
 • invalidita druhého stupně o 50 až 69 %
 • invalidita třetího stupně o 70 % a více

 

Co je doba důchodového pojištění?

 

Dobou pojištění jsou

 • příspěvkové doby, tedy doby odpracované v zaměstnání a při samostatné výdělečné činnosti a doby dobrovolného pojištění, za které jste sami zaplatili pojistné,
 • náhradní doby určené zákonem (kdy se neplatilo pojistné), například péče o dítě do 4 let věku nebo péče o člověka závislého na péči, a
 • dopočtená doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku; někdy se započítá plně, jindy jen zčásti [§ 41 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění].

 

Kolik let pojištění potřebuji? Kdy ho musím získat?

 

Záleží na Vašem věku a na tom, kdy dobu důchodového pojištění získáte

Je mi Před vznikem invalidity
potřebuji alespoň
Pokud nezískám potřebnou dobu pojištění
před vznikem invalidity, potřebuji získat
v kterémkoliv období po sobě jdoucích 10 let

(po vzniku invalidity, i před) alespoň
méně než 20 let 1 den pojištění 2 roky pojištění
20–21 let 1 rok 2 roky
22–23 let 2 roky 2 roky
24–25 let 3 roky 3 roky
26–27 let 4 roky 4 roky
28–37 let 5 let v posledních 10 letech 5 let
38 let a více 5 let v posledních 10 letech
nebo 10 let v posledních
20 letech
5 let

 

 

Kde mohu požádat o invalidní důchod a kdo o něm rozhodne?

 

Musíte zajít na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze na Pražskou správu sociálního zabezpečení a v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení) podle svého trvalého bydliště. Tam s Vámi sepíší žádost na předepsaném formuláři. O důchodu rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení, jakmile Váš zdravotní stav posoudí
lékaři okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

 

 

Rozhoduje o všech důchodech Česká správa sociálního zabezpečení?

 

Ne. O důchodech vojáků z povolání, policistů, hasičů, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby ČR rozhodují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

 

 

Kdo a jak posoudí můj zdravotní stav a invaliditu?

 

Invaliditu hodnotí posudkoví lékaři. Pokud se o důchod budete soudit, vyhodnotí invaliditu posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Váš zdravotní stav posoudí podle výsledků funkčních vyšetření.

Hodnotí, jestli

 • zdravotní postižení trvale ovlivňuje Vaši schopnost pracovat,
 • je Váš zdravotní stav stabilizovaný (ustálený),
 • jste se přizpůsobili svému zdravotnímu postižení a jak,
 • můžete změnit práci – „rekvalifikovat se“ na jinou práci,
 • můžete využít zachované pracovní schopnosti (při poklesu o 35 až 69 %) nebo
 • můžete pracovat za zcela mimořádných podmínek (při poklesu nejméně o 70 %).

Po posouzení zdravotního stavu vždy vydají posudek o invaliditě.

 

 

Hodnotí se invalidita u mladých lidí jinak?

 

Ano. Pokud Vaše invalidita třetího stupně vznikla před dosažením 18 let a nemáte potřebnou dobu pojištění (invalidita z mládí), bude se zkoumat nejen Vaše schopnost pracovat, ale také studovat.

Co musí být v posudku?

 • Vaše jméno,
 • jméno posudkového lékaře,
 • proč se posudek dělá (účel posouzení),
 • den, kdy lékař posoudil Váš stav,
 • seznam podkladů, podle kterých lékař hodnotil Váš stav,
 • výsledek posouzení:
  • jestli je Váš zdravotní stav dlouhodobě nepříznivý,
  • o kolik procent klesla Vaše schopnost pracovat a kvůli kterému zdravotnímu postižení, stupeň invalidity,
  • den vzniku invalidity (změny stupně invalidity nebo zániku invalidity),
  • jestli můžete využít své zachované pracovní schopnosti nebo můžete pracovat za zcela mimořádných podmínek,
  • jak dlouho posudek platí,
 • zdůvodnění výsledku posouzení.

 

Co když mám víc postižení?

 

Lékař určí, které z postižení nejvíce snižuje Vaši schopnost pracovat. Snížení pracovní schopnosti za jednotlivá postižení se tedy nesčítají, ale lékař může až o 10 % zvýšit horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti pro „hlavní“ postižení určené přílohou vyhlášky o posuzování invalidity.

 

 

Co když právní úprava nepočítá s mým postižením?

 

Kdyby Vaše zdravotní postižení nebylo uvedeno v příloze vyhlášky o posuzování invalidity, určí se míra poklesu pracovní schopnosti podle postižení, jehož funkční dopady jsou nejpodobnější Vašemu postižení.

 

 

Předvolají mě k vyšetření u posudkového lékaře?

 

Ne vždy. Někdy může posudkový lékař Váš zdravotní stav posoudit i bez Vás podle dokumentů, tedy podle lékařských zpráv a výsledků dřívějších vyšetření. O tom, zda Vás osobně vyšetří, rozhodne posudkový lékař.

 

 

Kolik dostanu?

 

Důchod Vám vypočítá ČSSZ, až o něj požádáte. Vysvětlíme základní pravidla, ale důchod si podle toho nespočítáte. Na webu najdete kalkulačky k hrubému (orientačnímu) výpočtu. Invalidní důchod se skládá ze základní a procentní výměry.

základní výměra procentní výměra
stejná pro všechny lidi a důchody –
10 % průměrné mzdy
závisí na
 délce doby pojištění
 příjmech před vznikem invalidity
 stupni invalidity
pro rok 2022 je to 3 900 Kč alespoň 770 Kč, tedy celý důchod alespoň 4 670 Kč

Jak se vypočítá procentní výměra důchodu?

 

stupeň invalidity za každý celý rok doby pojištění
1 0,5 %
2 0,75 %
3 1,5 %

 

….výpočtového základu, což je (zjednodušeně) průměrný měsíční příjem v rozhodném období snížený podle takzvaných redukčních hranic (v roce 2022 je první redukční hranice 17 121 Kč; do této výše se příjem započte plně, nad tuto částku jen zčásti).

 

 

Určí se důchod vždy podle výdělků?

 

Ne. Určí se jinak v mimořádných případech u lidí, kteří jsou „invalidní z mládí“, tedy u lidí, kteří mají alespoň 18 let, trvalý pobyt v České republice a jsou invalidní ve třetím stupni, pokud jejich invalidita vznikla před dosažením 18 let a nemají potřebnou dobu důchodového pojištění.

Procentní výměra důchodu těchto lidí je 45 % výpočtového základu spočítaného ze všeobecného vyměřovacího základu (z částek, které každý rok určí vláda). V roce 2022 je procentní výměra invalidního důchodu v mimořádných případech 10 255 Kč, se základní výměrou je pak invalidní důchod celkem 14 155 Kč.

 

 

Je nejmenší důchod vždy alespoň 4 670 Kč? Může to být víc? Kdy?

 

Obecně platí, že procentní výměra důchodu je alespoň 770 Kč, celý důchod tedy alespoň 4 670 Kč.

Ale v mimořádných případech, tedy pokud:

 • invalidita vznikla před dosažením 28 let a doba od 18 let do vzniku nároku na důchod je kryta dobou pojištění nebo „nekrytá doba“ nepřesahuje rok (takzvaní mladí invalidé), anebo
 • máte alespoň 15 let příspěvkových dob (skutečně odpracovaných nebo doplacených),

se spočítá procentní výměra důchodu podle výdělkůa když nedosáhne částek uvedených níže – podle stupně invalidity, dostanete tuto částku:

  část ze 45 % výpočtového základu (stejný jako v otázce výše)
3 celých 45 %, v roce 2022 procentní výměra 10 255 Kč a celý důchod 14 155 Kč
2 polovina, v roce 2022 procentní výměra 5 128 Kč a celý důchod 9 028 Kč
1 třetina, v roce 2022 procentní výměra 3 419 Kč a celý důchod 7 319 Kč

 

 

Co když nesouhlasím s posudkem o invaliditě a s rozhodnutím ČSSZ?

 

Proti posudku o invaliditě se nemůžete samostatně bránit. Námitkami můžete napadnout až samotné rozhodnutí o invalidním důchodu vydané podle posudku, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí. V řízení o námitkách lékař znovu posoudí Váš zdravotní stav a invaliditu.

 

 

Co když nesouhlasím ani s rozhodnutím o námitkách?

 

Když nesouhlasíte s rozhodnutím o námitkách, můžete do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat správní žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu máte bydliště. Když to uděláte, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí znovu přezkoumá Váš zdravotní stav a vypracuje nový posudek o invaliditě. Více v letáku Soudní ochrana proti správním orgánům.

Také můžete napsat ombudsmanovi. Ombudsman ale nemůže posoudit Váš zdravotní stav, a i kdyby Vám dal za pravdu, nemůže (na rozdíl od soudu) sám zrušit rozhodnutí ČSSZ. Pokud zjistí chybu, doporučí ČSSZ, aby ji napravila, ale nemůže ji k tomu donutit. Více v letáku Ombudsman.

 

 

Nestihl/a jsem včas podat námitky proti rozhodnutí o důchodu, co teď?

 

Pokud jste nedostali důchod (ČSSZ žádost zamítla), můžete podat novou žádost o invalidní důchod, pokud máte nové doklady, třeba o další době pojištění nebo o tom, že Vaše invalidita vznikla dříve (máte lékařskou zprávu). Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ).

Pokud jste dostali důchod, ale nesouhlasíte s jeho výší (zdá se Vám nízký), můžete i po uplynutí lhůty pro námitky podat na ČSSZ žádost o zvýšení invalidního důchodu. Musíte vysvětlit, proč by měl být vyšší, a předložit doklady (například o tom, že ČSSZ nezapočítala určitou dobu pojištění). Pokud žádost o zvýšení podáte na OSSZ (v Praze na PSSZ, v Brně na MSSZ), předá ji ČSSZ.

 

 

ČSSZ mi nedala invalidní důchod, ale můj zdravotní stav se později zhoršil!

 

Podejte na OSSZ (v Praze na PSSZ, v Brně na MSSZ) novou žádost o invalidní důchod a přiložte lékařské zprávy. Pro přiznání důchodu ale potřebujete také určitou dobu pojištění.

 

 

Mohu požádat o zvýšení důchodu, když se můj zdravotní stav zhoršil?

 

Pokud máte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, můžete na OSSZ (v Praze na PSSZ, v Brně na MSSZ) požádat o zvýšení důchodu z důvodu změny stupně invalidity. Můžete to udělat hned, nemusíte čekat na další plánovanou kontrolní lékařskou prohlídku.

 

 

Může se snížit stupeň invalidity? Může invalidita zaniknout?

 

Stupeň invalidity se může snížit nebo invalidita může zaniknout, jenom když

 • se podstatně zlepší Váš zdravotní stav,
 • se Váš zdravotní stav ustálí a přizpůsobíte se svému zdravotnímu postižení,
 • se zjistí, že lékaři dříve Váš zdravotní stav považovali za vážnější, než skutečně byl.

 

Jak se změní výše důchodu při změně stupně invalidity?

 

Když se změní stupeň invalidity, určí se nová výše invalidního důchodu ode dne změny. Základní výměra zůstává. Dosavadní procentní výměra důchodu se vynásobí určeným koeficientem.

 

Co když nesouhlasím se snížením nebo odnětím invalidního důchodu?


Proti rozhodnutí o snížení nebo odnětí důchodu můžete podat námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Podrobnosti najdete na str. 3 letáku Jak požádat o důchod?

Pokud nepodáte námitky, ale později zjistíte, že by Váš důchod měl být vyšší nebo Vám ho ČSSZ nesprávně odepřela, můžete požádat ČSSZ, aby Váš důchod znovu posoudila. Více v letáku Chci změnit (zvýšit) důchod.

 

 

Budu mít invalidní důchod napořád?


 

Ne. Jakmile dosáhnete 65 let, Váš invalidní důchod se automaticky přemění na starobní důchod. Bude stejně vysoký jako dosavadní invalidní důchod. Můžete ale ČSSZ požádat o výpočet starobního důchodu. Bude Vám pak vyplácet tu částku, která vyjde vyšší.

 

 

Kde dostanu další informace o invalidním důchodu?

 

Ve věcech důchodového pojištění Vám odborně poradí a pomohou pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení).

 

Můžete se také podívat na web ČSSZ (www.cssz.cz) nebo zavolat do call centra ČSSZ: 800 050 248.

 

 

Jak probíhá magnetická rezonance a čím se liší od jiných zobrazovacích metod

 

 

 

mri-g2aef1269d_1920
 
 

Magnetická rezonance (MRI z anglického Magnetic Resonance Imaging ) se používá k zobrazování vnitřních orgánů v těle. Novějším typem je funkční magnetická rezonance (fMRI), která konkrétně slouží k funkčnímu zobrazování mozku a jeho odezev na vnější i vnitřní podněty. Obě vyšetřovací metody jsou neinvazivní. Pojďme se na ně podívat trochu konkrétněji.

 

 

Podepsání informovaného souhlasu

 

 

Jako u každého speciálního vyšetření podepisujete formulář se souhlasem k výkonu vyšetření, popřípadě i k podání kontrastní látky Ta slouží pak ke zlepšení kontrastu mezi různými tkáněmi, k odlišení anatomických struktur či dokonce ke zviditelnění patologie.

 

Formulář na magnetickou rezonanci také obsahuje dotaz, zda máte v těle nějaký kovový předmět. Hodinky a šperky si samozřejmě sundáte, nicméně často mají v sobě lidé po některých operacích nebiologické materiály, které mohou při MRI způsobovat nemalé problémy. Jedná se především o možné poškození pacienta, nebo vzniku obrazových defektů na snímcích.

 

Tyto komplikace se odvíjí hlavně od použitého materiálu, který má pacient v těle – jde především o látky s elektrickými a magnetickými vlastnostmi, které následně ovlivňují magnetické pole při vyšetření. Pak se může stát, že předmět v těle začne být magnetický a poškodí okolní tkáně. V případě kovových látek schopných vést elektrický proud (kardiostimulátor) zase vzniká riziko zahřívání a může dojít až k popálení či poškození přístroje. Proto je nutné vždy tyto materiály uvést, aby o nich lékaři věděli a posoudili, zda je vůbec možné vyšetření provést.
Dnes se však stále častěji používají nebiologické materiály, které jsou při následném vyšetření magnetickou rezonancí naprosto nezávadné.

 

Doba vyšetření při magnetické rezonanci a co se při ní děje

 

 

Vyšetření trvá zhruba půl hodiny až čtyřicet minut. P latí však, že čím lepší rozlišovací schopnost a větší orgánové přiblížení, tím se doba MRI prodlužuje.

 

Pacient musí ležet v klidu a bez hnutí. Položí se na lehátko a je zasunut do tunelu, dostane sluchátka, neboť magnetická rezonance je poměrně hlučná. Na krk a hlavu vám dají speciální helmu, která obsahuje zrcátko a vy se můžete dívat ven. Pro případ, že byste měli jakýkoliv problém (nejčastěji se vyskytují klaustrofobické pocity) dostanete do ruky houkací balónek, který v případě potřeby můžete stisknout a on vyšle signál do kabiny, kde jej uslyší vyšetřující lékař. Ten na vaši žádost magnetickou rezonanci přeruší.

 

Během vyšetření se pořizují specifické a detailní snímky požadované části těla a ty pak zpracovává specializovaný doktor. Výsledky se pak posílají lékaři, který vás na MRI původně poslal.
Jak funguje magnetická rezonance.

 

Metoda MRI je založená na fyzikálním principu nukleární magnetické rezonance v živých systémech. Někdy se proto můžete setkat se zastaralým pojmem jaderná tomografie , nicméně od toho se upouští, neboť evokuje souvislost s jadernou energií a vzbuzuje pak jisté obavy.

 

Princip nukleární magnetické rezonance využívá chování vybraných atomových jader určitých chemických prvků v těle (zde si vzpomeňte na hodiny chemie), které se nachází v silném magnetickém poli a reagují na vysokofrekvenční elektromagnetické pole přístroje. Každá tkáň v těle má totiž odlišnou atomovou magnetickou resonanci a liší se tedy i svými vlastnostmi. Výsledkem je pokaždé speciální signál, který se promítá v oblasti rádiových vln, z kterých je následně zobrazen výsledný obraz orgánu či části těla.

 

Pro medicínské účely se nejvíce využívají vlastnosti jader vodíku, neboť vodík je nejčastěji zastoupen v molekulách vody, která tvoří 60% hmotnosti lidského těla a lze jej tedy snadno najít. Potom se nejčastěji využívá jádro uhlíku, fluoru, sodíku či fosforu. Patologie se pak odhalují tím způsobem, že se atomová jádra vystavená vnějšímu působení (magnetickému poli) chovají jinak, než by správně měly (mají odlišné rezonanční frekvence). Na tyto anomálie se pak zaměřuje pozornost při dalším vyšetření. To by pro laické pochopení magnetické rezonance bezpochyby stačilo. Dále už MR funguje především na základě kvantové teorie, díky které máme od 80. let magnetickou rezonanci.

 

Je nějaké nebezpečí při vyšetření magnetické rezonance?

 

 

Jak už bylo řečeno, při tomto druhu vyšetření se vůbec neoperuje s jakoukoliv radioaktivitou, jak by se mohlo zdát. Není zde proto nebezpečí ozáření, na rozdíl třeba od vyšetření pomocí CT (výpočetní tomografie) či rentgenového vyšetření, u nichž se používá vliv ionizačního záření (avšak v malém množství).

 

Podle nemocnice Na Homolce nelze MRI provádět lidem s kardiostimulátory či kochleárními implantáty, neurostimulátory a kovovými sponami v oku. Ostatní kontradikce podle nemocnice Na Homolce jsou pak podle určitých pravidel a doporučení. Například zavedené kovové materiály nejsou rizikem, pokud jsou v těle více jak 6. týdnů. Rizikovou skupinou jsou lidé s velkým tetováním ve vyšetřované oblasti, neboť může tvořit kovovou bariéru. Také se doporučuje nepoužívat žádná líčidla, jelikož mohou obsahovat sloučeniny železa.

 

Magnetická rezonance by se také neměla provádět do prvního trimestru gravidity. U kojících žen se MRI provádí bez kontrastní látky, jelikož jej miminka špatně vylučují. Jak uvádí biofyzikální ústav Masarykovy univerzity , magnetická rezonance nedělá dobře lidem s klaustrofobií (lze podat uklidňovací léky), a třeba pokud máte zubní výplně a korunky, můžete cítit nepříjemné svědění. Vlivem silného magnetického pole se občas vyskytují závratě, žaludeční nevolnost a zvýšený tep. Magnetická rezonance je hlučná, jelikož se zapínají a vypínají cívky magnetického záření a to způsobuje hluk, který připomíná údery kladivem.

 

Nevýhodou MRI jsou pak vysoké pořizovací a provozní náklady. P ro pacienty je sice magnetická rezonance hrazená pojišťovnou, ale má celkem dlouhou čekací lhůtu. Oproti takovému CT je poměrně dlouhým vyšetřením, při němž se mohou častěji vyskytovat tzv. artefakty (bílé skvrny) na výsledném obraze.

 

Rozdíl mezi magnetickou rezonancí a výpočetní tomografií

 

 

MR má oproti CT ( Computed Tomography ) výhody v detailnějším skenu a v rozlišení jednotlivých tkání a třeba také obrazu mozku. A toto všechno lze vidět v 3D Lze ji využít v předoperačním plánování a dá se ji opakovat, neboť nevyužívá ionizujícího záření. Počítačová tomografie je ale zase oproti MR rychlejší (trvá 5-10 minut ) a je také cenově mnohem levnější a tedy dostupnější ve více nemocnicích. Lze ji využít především v akutních případech, při úrazech hlavy a cévních mozkových příhodách.

 

Co lze odhalit magnetickou rezonancí

 

 

Existuje velmi široká paleta toho, jaké patologie lze pomocí MRI objevit. Do indikací se podle nemocnice Na Homolce řadí především nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění ( roztroušená skleróza ), záchvatovitá onemocnění ( epilepsie cévní onemocnění neurodegenerativní onemocnění , vrozené vady, psychické změny včetně psychotických onemocnění , onemocnění hypofýzy a mozkových nervů.

 

Zdroj informací pokud není uvedeno jinak, byl čerpán z publikace: Zobrazovací metody využívající neionizující záření od autorského kolektivu Masarykovy univerzity. womanonly.cz

 

 

Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním postižením. Novinkou jsou neomezená data za výhodnější cenu

 

 

train-track-g95b388457_1920
 
 

Zůstat ve spojení je v dnešní době nutnost, pro osoby s hendikepem to ale platí dvojnásob. Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif Neomezený Super, který si mohou pořídit za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou oproti stejnému tarifu v běžné nabídce. Získají tak neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí připojení 10 Mb/s, která umožňuje například sledování filmů v HD rozlišení nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Vodafone zároveň podporuje své zaměstnance se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů.

 

 

Pro lidi se specifickými potřebami jsou často právě mobilní data prostředkem, jak své zdravotní postižení kompenzovat a žít kvalitnější život. Věříme, že právě naše zvýhodněná nabídka pomůže tomu, aby byly výhody digitalizace dostupné všem lidem bez rozdílu,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

 

Do podoby výsledného tarifu se podepsala také spolupráce s organizací Signslate, která se zabývá podporou komunikace lidí se sluchovým postižením a byla zároveň součástí minulého ročníku Laboratoře Nadace Vodafone.

 

Naskytla se nám možnost sdělit zpětnou vazbu k plánovanému tarifu nejen díky našim zkušenostem a každodenním potřebám, ale hlavně snaze bourat bariéry v mezilidské komunikaci. Náš tým se skládá z lidí, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví. Moc dobře tedy víme, že v dnešní době je jakákoliv forma komunikace, pro nás tedy hlavně na bázi mobilních dat, velice důležitá,“ říká Robert Jungmann z týmu Signslate. 

 

A dodává: „Jsem přesvědčen, že nový zvýhodněný tarif od Vodafonu plně pokryje individuální potřeby každého z nás a umožní nám využívat mobilní služby bez omezení.“

 

Vodafone kromě neomezeného tarifu nabízí osobám se zdravotním znevýhodněním i další alternativy. Neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat si mohou pořídit za 550 Kč měsíčně. K dispozici mají také základní tarif za 299 Kč měsíčně s neomezenými SMS zprávami, 250 minutami volání a Chat Passem, díky kterému se zákazníkům nepočítají data při chatování například v aplikaci WhatsApp nebo Messenger.

 

Speciální nabídka je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, využít ji mohou také osoby závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni. Více informací, včetně zvýhodněné nabídky internetového připojení nebo Vodafone TV, je k dispozici na webové stránce  www.vodafone.cz/tarify/zvlastni-cenovy-plan/.

 

Lidé se specifickými potřebami mají ve Vodafonu dveře otevřené

 

Vodafone se i uvnitř firmy snaží budovat prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet s ohledem na svůj osobní potenciál. To se projevuje i v přístupu k zaměstnancům, kteří mají specifické potřeby.

 

Kromě bezbariérové budovy, možnosti práce z domova nebo flexibilní pracovní doby nabízí zaměstnancům také pět dnů osobního volna navíc, jeden den placeného volna na komunikaci s úřady a navýšení počtu zaměstnaneckých benefitních bodů, které mohou následně využít třeba na nákup zdravotních pomůcek nebo léčebnou péči.

 

Osoby se zdravotním znevýhodněním podporuje firma také prostřednictvím Nadace Vodafone, která je dlouholetým generálním partnerem konference INSPO. Ta se zaměřuje na ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením a je výrazem snahy podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

 

 

5 animovaných videí: Co je to RS, Nově diagnostikovaní pacienti, Pohyb, Únava a Psychoterapie při RS

 

 

MSRehab

 

 
 
 

Rádi bychom vám představili pětici zcela nových edukačních videí, která se poutavou animovanou formou zabývají hlavními tématy spojenými s roztroušenou sklerózou.

 

1.Co je to roztroušená skleróza? 
Současný pohled na toto zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS. Co se při něm děje v těle?

 

2. Nově diagnostikovaní pacienti (diagnóza: roztroušená skleróza) 
Vstoupila Vám do života RS? Váš aktivní přístup má ohromný vliv na další vývoj nemoci.

 

3. Pohyb při RS 
Pohyb je přirozenou součástí života a to platí i pro lidi s RS. Pohybové desatero pro přínosné a bezpečné sportování.

 

4. Únava při RS 
Velmi častý a neviditelný příznak RS. Jaké má příčiny a jak na ni?

 

5. Psychoterapie a RS
Reakce na sdělení diagnózy RS bývá bouřlivá. Je to totiž reakce na ztrátu. Ztrátu zdraví.

Všechna videa vznikla v režii spolku MSrehab a jsou unikátní nejen formou svého zpracování.

 

 

Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

 

 

kaufmann-gf1f9387ca_1920
 
 

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku.

 

V loňském roce si o starobní důchod zažádalo celkem 97 525 osob. Do předčasného starobního důchodu se přitom rozhodlo odejít 34 702 z nich. Důvody, pro které si klienti zvolí předčasný odchod do starobního důchodu, jsou různé. Podmínkou pro nárok na předčasný starobní důchod je ale získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí 35 let.

 

 

Jak se stanovuje věk, ve kterém je možné odejít do předčasného starobního důchodu?

 

Pro zjištění konkrétního věku, od kterého můžete zažádat o přiznání předčasného důchodu, využijte důchodovou kalkulačku, která kromě předčasného starobního důchodu spočítá i řádný důchodový věk nebo orientační výši důchodu. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že „pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let“.

 

 

Jaká výše důchodu mi v případě odchodu do předčasného důchodu náleží?

 

Pokud se rozhodnete odejít do předčasného starobního důchodu, bude vám náležet nižší výše důchodu, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně. Výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení. Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

 

Vhodný termín pro odchod do předčasného důchodu doporučujeme konzultovat s odborníky správy sociálního zabezpečení. Správně zvolené datum přiznání předčasného starobního důchodu ovlivní výši krácení, neboť krácení se provádí za každých i započatých 90 dní předčasnosti takto:

 

 • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.
 •  

Schůzku s odborníkem místně příslušné správy sociálního zabezpečení si můžete sjednat přes objednávkový systém: https://objednani.cssz.cz/.

 

 

Nezapomeňte, že přiznání předčasného starobního důchodu je trvalé a vylučuje možnost přiznání řádného starobního důchodu.

 

 

Jak podat žádost o předčasný starobní důchod?

 

 

Žádost o důchod podává občan osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice:

 

 1. Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.
 2. Pokud se rozhodnete o výplatu důchodu na účet, je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.
 3. Dále budete potřebovat formuláře a dokumenty, které dokládají doby pojištění a které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jsou to například:
  • doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index);
  • doklady o výkonu vojenské služby;
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče – jsou vyžadovány, pouze pokud nelze uvedené ověřit v agendovém systému evidence obyvatel);
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Je možné si při pobírání předčasného starobního důchodu přivydělávat?

 

 

V případě, že pobíráte předčasný důchod, není možné až do data, kdy dosáhnete důchodového věku, vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Můžete si ale v omezeném rozsahu přivydělávat. První možností je tzv. zaměstnání malého rozsahu, při kterém je rozhodný měsíční příjem nižší než 3 500 Kč. Druhou možností je dohoda o provedení práce, kdy výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. Třetí možností je pak vykonávání samostatné výdělečné činnosti, a to v rozsahu, který v daném kalendářním roce nezaloží účast na pojištění (pro rok 2021 je to do výše
85 058 Kč ročního příjmu).

 

Tato omezení jsou platná pouze do dosažení důchodového věku. Po jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu začnou vztahovat stejná pravidla jako na řádného důchodce, tedy že může začít vykonávat i výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Následně si po 360 dnech výdělečné činnosti, která zakládala účast na pojištění, může požádat o zvýšení důchodu.

 

Co se stane v případě, že se rozhodnu znovu nastoupit do zaměstnání?

 

 

Pokud nastoupíte do zaměstnání, které vám založí účast na důchodovém pojištění, je zapotřebí tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ČSSZ. Ta následně výplatu důchodu zastaví. Poté co zaměstnání ukončíte, případně dosáhnete důchodového věku, je potřeba požádat o uvolnění výplaty dosud zastaveného starobního důchodu a o úpravu jeho výše za dobu výkonu výdělečné činnosti.

 

 

JAKÉ DOPLŇKY STRAVY PACIENTI S RS MOHOU UŽÍVAT A ČEMU SE VYHNOUT?

 

Aktivní pacienti se často snaží přidat ke své léčbě i některé doplňky stravy. O tom, co pacienti mohou užívat, pokud jim to dělá dobře a čemu se vyhnout jsme si povídali s primářkou neurologického oddělení nemocnice v Teplicích a vedoucí lékařky RS centra MUDr. Marty Vachové.

 

AUDIO ZDE

 

 

 

 

 

PROČ JE DŮLEŽITÝ, A JAK UŽÍVAT VITAMÍN D?

 

S neuroložkou MUDr. Martou Vachovou jsme si tentokrát povídaly o vitamínu D. Například i o tom, že se dá měřit.

 

AUDIO ZDE

 

 

A co baví právě Vás?

 

 

magic-cube-1976725_1920
 
 
 

Pošlete do naší Digitální dílny e-pohlednici, video, fotku, animaci a vyhrajte poukázky do vybraných českých e-shopů!

 

Máme za sebou více než rok, v němž převládaly spíše starosti než radosti, proto pojďme společně dát chmurám vale!


Portál Aktivní život spustil pro pacienty s roztroušenou sklerózou Digitální dílnu, jejímž tématem je Co mě baví.

 

Pošlete nám cokoliv, co je šmrcnuté digitálním světem, a ukažte ostatním Co baví právě vás!

 

Více na http://aktivnizivot.cz/co-me-bavi/

 

 

Žírečská zahrada probudí všechny smysly

 

 

BylinkovaZahrada4
 
 

Bezbariérová zahrada s barokním kostelem sv. Anny na obzoru je útulně schoulená za zdmi vysloužilého pivovaru. Směrem k zámeckému parku jí meze klade působivá oranžerie. Každý, kdo sem vstoupí, ať jsou to pacienti trpící roztroušenou sklerózou ze zdejšího Domova svatého Josefa, či turisté, cítí pohodu, klid a mír. Cítí také všudypřítomné léčivky a koření ovoněné exotickými dálkami i vzpomínkami na prázdniny u babičky.

 

 

Bylinky jsou duší zahrady Josefa Kamela, která kvete a voní v sousedství barokního zámku Žireč, necelých pět kilometrů od města Dvůr Králové nad Labem.

 

INSPIRACE RAJSKOU ZAHRADOU

 

Na počátku všeho byla vize vedoucího zahrady Jana Lonce. “Ve snaze vytvořit něco, čím budeme užiteční pro okolí, jsme došli k nápadu založit meditační bylinkovou oázu. Jméno nese po misionáři Josefu Kamelovi. I on se věnoval bylinkám a charitě,” líčí Jan. Cíl byl jasný: vtěsnat sem všechny oblíbené, zajímavé a spolehlivé rostliny, s jejichž pomocí člověk pookřeje na těle i na duši. Vznikl pomyslný obraz rajské zahrady, kde každá rostlina má své místo, kde vládne souhra a vzájemná pomoc.

 

ENCYKLOPEDIE VŮNÍ

 

Středomořím vonící douška mateří, citrusová meduňka, osvěživá máta, kořenitý řebříček, coca-colový pelyněk, maggi libeček, mýdlová levandule- I kdybyste tudy prošli třeba tisíckrát, všechny ty omamné vůně si vás pokaždé znovu podmaní. Některé bylinky vypouštějí obláčky aromatických silic, jakmile se na ně usměje sluníčko.
Mnohé jiné ale chtějí, abyste se jich nejdřív jemně bříšky prstů dotkli. Jen si musíte dávat pozor na žihadla. Jakmile totiž rozkvetou polštáře tymiánu, dobromysli, yzopu a šalvějí, stávají se záhony středobodem života medonosných včel. Bohatství nektaru opylovačům nabízí také srdečník obecný (Leonurus cardiaca). Hluchavkovitá léčivka ze Sibiře, která se cení pro své zklidňující účinky na nervy a srdíčko, nebývá v zahradách často k vidění, přitom je tuze pěkná a kvete celé léto. Výborně se doplňuje s běžnými trvalkami.
Ostatně i záhony tady v Žirči jsou fúzí užitečných bylinek a květin pěstovaných pro okrasu. Díky tomu se můžeme kochat triádou složenou ze stříbrolistého pelyňku, fialové šalvěje lesní a bílých kopretin. Jedničku s hvězdičkou zasluhuje také tandem meruňkového řebříčku s korálově růžovou lupinou.

 

CHUTĚ A VITAMINY

 

V osazenstvu poklidného prostoru, kam slunce svítí celý den, nechybějí máky, slézy, svatoliny, mařinky, pupalky, maralí kořen ani řimbaba s vysokánským kozlíkem lékařským. Část bujné vegetace našla zázemí v rabátcích podél zdí natřených petrklíčovou žlutí.
Ostatní si hoví v geometricky uspořádaných ostrůvkovitých pelíšcích vystlaných slámou a nechávají se obdivovat návštěvníky, kteří mezi nimi mohou pohodlně korzovat po mlatových pěšinách, dostatečně širokých i pro vozíčkáře.
Ve formálním duchu se nese také zeleninová zahrádka nadopovaná chutěmi a vitaminy. Oči těkají od boubelatých zelných hlávek a výstavních kedluben ke křupavým listům salátu či duhově vybarveného mangoldu. Před nájezdy plzáků je chrání opeření bodyguardi Hugo a Bára, kteří svou přátelskou povahou přispívají ke zdejší rajské pohodě.

 

Zdroj: Dům a bydlení

 

 

Jak správně chodit o berlích a holi

 

 Správný stereotyp chůze o berlích

 

Nejdříve si musíme nastavit správnou výšku berlí. Vycházíme z napřímeného stoje, mírně ohneme loket a berle opřeme přímo do podlahy (při volně spuštěných rukou by výška zápěstí měla korespondovat a madlem hole).

 

Chůze po rovině s berlemi s přísunem

 

Napřímený stoj, berle opřeme před sebe, mezi berle vsunem nemocnou končetinu a pak zdravou předsuneme mírně před úroveň berlí. Opakujeme a udržujeme napřímený stoj, pohled do dálky, sledujeme terén okolo.

 

Střídavá chůze při plné zátěži s berlemi

 

Nejprve položíme berli v pravé ruce před sebe a součastně s ní jde levá noha. Následuje levá ruka s berlí a pravá noha. Chodíme vždy přes patu ne přes špičku. Udržujeme vzpřímený stoj a pohled do dálky.

 

Chůze ze schodů dolů s berlemi

 

Berle opřeme o schod pod vámi, mezi ně vložíme nemocnou dolní končetinu a přisuneme zdravou, opakujeme.

 

Chůze do schodů o berlích

 

Zdravou končetinu položíme na schod před námi. Opřeme se o berle a začneme přitahovat nemocnou nohu směrem ke zdravé. Nemocnou nohu položte na schod. Berle opřete o schod, na kterém stojíte oběma končetinami a tímto způsobem pokračujte v chůzi

 

Chůze ze schodů pomocí zábradlí jedné berle a hole

 

Odložíme 1 berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod a k ní přidáme berli před vámi, opřeme se o berli a přitáhneme nemocnou nohu ke zdravé, hůl nebo berli opřeme o schod před námi, pak jde nemocná dolní končetina a přisuneme zdravou.

 

Chůze ze schodů pomocí zábradlí o jedné berli nebo hole

 

Odložíme berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod před vámi. Opřeme se o berli (hůl) a přitáhneme nemocnou nohu směrem ke zdravé. Nemocnou nohu položte na schod. Berli (hůl) opřete o schod, na kterém stojíte oběma končetinami.

 

Chůze o holi

 

Vždy musíme držet hůl v ruce zdravé strany těla. Opřeme hůl před sebe, pak uděláme krok nemocnou dolní končetinou a pak uděláme krok zdravou nohou (stejně dlouhý), opakujeme.

 

 

 

 

Získejte Euroklíč zdarma

 

 

pictograms-690873_1920
 
 
 

Oficiální definice říká, že projekt Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, osobám se sníženou pohyblivostí, se specifickým onemocněním a rodičům dětí do tří let věku v České republice a v Evropě.

 

 

Euroklíč může ZDARMA získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient a lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha autistického spektra.

 

 

Je nutné předložit občanský průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů nebo WC karty, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ uvedeno čestné prohlášení o typu postižení.

 

 

Více informací najdete http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html

 

 

Hýbej se a vyhraj!

 

 

KV_DSC_0984 (002)
 
 

Pojďte s námi zdolat 7 vrcholů světových kontinentů v průběhu 7 týdnů a ujdete svůj vlastní maraton. Soutěž je součástí 10. ročníku 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč světem i všemi věkovými kategoriemi.

 

 

M, jako MaRS, mapa, mountain, meta a možnosti, které má každý někde jinde.

 

Pro každého je Everest něco jiného. Horolezci na něj dokáží opravdu vylézt, ale s námi jej zdolat mohou i ti, kteří zvládají třeba jen chůzi po rovině. Zapojte se do naší nové soutěže SEVEN SUMMITS  a pojďte společně s námi zdolat sedm světových vrcholů. Stačí v daném týdnu ujít tolik metrů, kolik daná hora měří. Startujeme 25. ledna a chodíme až do březnového MaRS maratonu s roztroušenou sklerózou.

 

 • zúčastnit se může kdokoliv, stačí se jen registrovat na e-mail: info@nfimpuls.cz, abyste byli zařazeni do výsledkové tabulky. Každá zpráva musí obsahovat předmět „SOUTĚŽ MaRS“, jméno a příjmení, e-mailovou adresu a nickname pod kterým budete zveřejněni na FB.
 • fotografie dosažených výsledků zasílejte do FB skupiny „SOUTĚŽ MaRS“
 •  
 
 • způsob sledování nachozených kroků je čistě na vás (doporučujeme mobilní aplikaci, chytré hodinky)
 • začátek soutěže je 25. ledna a konec 14. března 2021
 • každý podle své kondice, v jednom dni nebo v jednom týdnu
 • začínáme na 6 512 krocích
 • zdoláme horu Puncak Jaya, Mont Vinson, Elbrus, Kilimandžáro, Denali, Aconcagua a Mont Everest
 • všechny účastníky nemine odměna v podobě maratonského merche, který letos získal cenu Fóra dárců a pro 3 vylosované navíc překvapení
 •  

Informace najdete na našich FB stránkách a webech www.maratonmars.cz a www.nfimpuls.cz

 

 

Co mě baví! Aneb přípravy na 19. Cestu za duhou začaly.

 

 

art-1839006_1920
 
 

Vždycky jste malovali, ale k tomu si tajně modelujete? Kreslíte tužkou, ale zároveň navlékáte korálky nebo vytváříte koláže? Výborně, sem s tím vším! Předveďte nám klidně několik svých věcí, ukažte, jak jste kdysi tvořili a jak pracujete teď, odhalte nám, co všechno vás těší.

 

 

Již nyní připravujeme 19. ročník výstavy Cesta za duhou. Téma roku 2021 je „CO MĚ BAVÍ“ a přímo vybízí k tomu ukázat, co všechno v nás je.

 

 

Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme obdržet nejpozději 4. 7. 2021

 

Doručit je můžete dvěma způsoby:

 

 • Poštou na adresu: Revenium, z. s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00.
 • Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8.00 do 15.00 hodin.
 •  

Nezapomeňte prosím u jednotlivých děl uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také krátký popisek (v rozsahu maximálně 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu výstavy.

 

Výstava Cesta za duhou s tématem „CO MĚ BAVÍ“ se bude konat v říjnu v Galerii Skleňák (náměstí Svobody 1, Praha 6-Bubeneč, 160 00).

 

Podrobné informace na Vás čekají http://cestazaduhou.cz/

 

 

Devicova nemoc připomíná roztroušenou sklerózu. Jak se projevuje?

 

 

brain-3446307_1920
 
 

Vzácnou autoimunitní chorobou, která napadá centrální nervovou soustavu a v mnohém se podobá roztroušené skleróze, je Devicova nemoc. U většiny pacientů bývá její průběh relaps remitentní, přičemž onemocnění postihuje především zrakový nerv, míchu a některé části mozku. 

 

 

Pouze včasné odhalení nemoci a nasazení adekvátní terapie může pacienty ochránit před rozvojem invalidity.

 

 

 

Co je Devicova nemoc?

 

Jedná se o autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které je známé také jako Devicův syndrom, Devicova choroba či neuromyelitis optica (NMO). Podstatou této choroby je skutečnost, že vlastní imunitní systém postižených napadá optické nervy a míchu, což následně vede k zánětu optického nervu (optica neuritida) a míchy (myelitida).

 

 

Své jméno získala Devicova nemoc podle francouzského neurologa Eug ena Devica, který na konci 19. století toto onemocnění spolu se svým studentem Fernandem Gaultem popsal jako monofázicky probíhající chorobu, pro níž je charakteristická souběžně nebo těsně po sobě probíhající myelitida a bilaterální optická neuritida.

 

 

Klinickou manifestaci nemoci, kterou popsali Devica s Gaultem, však lékaři pozorují pouze u 10 % pacientů. Ve většině případů má totiž Devicova nemoc relaps remitentní průběh, kdy mezi jednotlivými atakami, které postihují zrakový nerv a míchu, může uplynout několik týdnů, ale klidně i několik let.

 

 

Výskyt

 

Donedávna lékaři považovali Devicovu nemoc za klinickou jednotku, s níž se v našich zeměpisných šířkách téměř nesetkáte. Představuje totiž méně než 1 % demyelinizačních onemocnění CNS u indoevropské populace. V asijských zemích je tato choroba naopak mnohem častější, přičemž na tomto území tvoří více než 40 % demyelinizačních nemocí CNS.

 

Mnohem častěji bývají onemocněním neuromyelitis optica postiženy ženy, a to někdy až v poměru 8:1. První klinické projevy se přitom mohou projevit v jakémkoliv věku, takže se lékaři s Devicovou nemocí setkávají nejen u dospělých (průměrný věk pacienta při první manifestaci choroby je 37 let), ale také u dětí nebo u seniorů.

 

 

 

 

 

Příčiny Devicovy nemoci

 

Po dlouhá desetiletí byla Devicova choroba považována za jeden z typů roztroušené sklerózy a někteří lidé jí dokonce dodnes přezdívají „asijská varianta roztroušené sklerózy“. Ačkoliv však Devicova choroba může poškodit mozek pacienta a v mnoha ohledech tak roztroušenou sklerózu připomíná, léze na mozku, které v rámci těchto onemocnění vznikají, jsou ve skutečnosti odlišné.

 

K vyčlenění Devicovy nemoci jako samostatné jednotky přispěl až objev protilátek proti akvaporinu-4 (AQP4-IgG nebo NMO-IgG), které byly zjištěny u více než 80 % pacientů s touto diagnózou a hrají tedy významnou roli v její patogenezi. Po navázání na cílový antigen totiž spouští komplementovou kaskádu, kdy dochází k přímému poškození astrocytů vznikem terminálního lytického komplexu.Štěpné produkty aktivované komplementové kaskády chemotakticky fungují pro leukocyty, během akutní fáze infiltrují aktivované neutrofily a makrofágy a způsobují apoptózu či nekrózu astrocytů a oligodendrocytů či axonální ztrátu.

 

V šedé i bílé hmotě se pak objevují různé změny a z hlediska patologa představuje Devicova choroba primární astrocytopatii se sekundárně indukovanou demyelinizací.

 

 

Jaké má Devicova nemoc příznaky?

 

Jak již bylo zmíněno výše, Devicova nemoc má ve většině případů relaps remitentní průběh s různě dlouhými intervaly mezi jednotlivými atakami optické neuritidy (zánět optického nervu), myelitidy (zánět míchy) a méně často také rhombencefalitidy.

 

Základní projevy onemocnění se proto odvíjí od skutečnosti, že proces demyelinizace (rozklad myelinové pochvy) postihuje především optické nervy a míchu, což má vliv na páteř a končetiny. Optická neuritida se může začít projevovat akutně v rámci několika hodin, jindy však probíhá subakutně s progresivní ztrátou zraku v průběhu několika týdnů.

 

Příznaky Devicovy nemoci spojené s myelitidou:

 

bolestivé svalové spazmy, brnění končetin, ztráta citlivosti, poruchy motoriky, potíže s rovnováhou, neschopnost pohybu, paréza (částečné ochrnutí), plegie (úplné ochrnutí), sfinkterové poruchy (dysfunkce močových cest), neurogenně podmíněné respirační selhání.

 

Zhruba polovina pacientů, kteří se potýkají s relaps remitentní formou Devicovy nemoci, v průběhu pěti let od manifestace prvotních příznaků oslepne na jedno či obě oči nebo se u nich rozvinou výrazné poruchy motorických funkcí a potřebují oporu při chůzi. Zároveň je často trápí i jiné autoimunitní onemocnění, jako je například autoimunitní tyreoiditida, Sjögrenův syndrom, systémový lupus erythematodes či myasthenia gravis.

 

Méně než 10 % pacientů pociťuje monofázický průběh Devicovy choroby, pro nějž je typická souběžně či těsně po sobě probíhající transverzální myelitida a recidivující unilaterální či bilaterální optická neuritida. Kumulace nevratného neurologického postižení pak u některých pacientů vede k rychlé progresi disability, přičemž nejčastější příčinou úmrtí je respirační selhání při postižení krční míchy.

 

Příznaky Devicovy nemoci spojené s optickou neuritidou:

 

rozmazané vidění, bolest očí při pohybu, výpadky zorného pole, změna barvocitu, snížení zrakové ostrosti, amauróza (nezvratná ztráta zraku).

 

Pokud jde o myelitidy, ty mohou v některých případech probíhat pod obrazem parciální míšní léze, ale mnohem častěji se lékaři setkávají s variantou kompletní míšní léze s parézou a plegií horních či dolních končetin i dalšími komplikacemi. Zvládnutí jednotlivých atak pak závisí hlavně na rychlosti zahájení terapie a také na věku pacienta, přičemž horší průběh obvykle trápí starší pacienty.

 

 

Diagnostika

 

Určení diagnózy se dnes v případě Devicovy nemoci opírá o revidovaná Wingerchukova kritéria. Podle nich je nutné, aby pacient splňoval obě absolutní kritéria, což je optická neuritida a myelitida.

 

Zároveň se u něj však musí objevit také dvě ze tří podpůrných kritérií, kam patří: negativní MRI mozku či nespecifické léze na počátku příznaků, longitudinální léze přesahující 3 či více obratlových segmentů (LETM) na MRI míchy v T2 vážených obrazech, pozitivní AQP4-IgG (NMO-IgG) v séru.

 

Součástí diagnostických kritérií jsou samozřejmě protilátky proti AQP4, které se objevují u 80 % pacientů s Devicovou nemocí. Podle jejich přítomnosti je možné odhalit tuto chorobu již v okamžiku první ataky. Jestliže je výsledek negativní, ale podezření na Devicovu nemoc trvá, je vhodné s odstupem několika týdnů vyšetření zopakovat, a to nejlépe jinou laboratorní metodou.

 

Ke stanovení diagnózy je ovšem důležité provést také magnetickou rezonanci mozku a míchy. Na MR míchy se u pacientů objevuje ložisko dosahující alespoň tří obratlových segmentů, přičemž hovoříme o longitudinálně extenzivní transverzální myelitidě (LETM), která postihuje šedou i bílou hmotu.

 

Změny na mozku pacientů s Devicovým syndromem korelují s délkou trvání nemoci, ale také s jejich původem. Důležité je vždy odlišit projevy od těch, které jsou typické pro roztroušenou sklerózu. V diferenciální diagnostice lékařům pomáhá třeba vyšetření mozkomíšního moku, přičemž nezbytné jsou také další sérologické a PCR analýzy.

 

K verifikaci postižení zrakových nervů pak slouží: vyšetření vizuálními evokovanými potenciály (VEP), optická koherentní tomografie (OCT).

 

 

Léčba Devicovy nemoci

 

U tohoto onemocnění je možné rozdělit terapii na léčbu během ataky či relapsu onemocnění a dále na dlouhodobou udržující léčbu (léčbu chronickou a symptomatickou).

 

V rámci terapie ataky se nejprve pacientům podávají vysokodávkované kortikoidy, jako je například metylprednisolon. Pokud tato terapie nemá dostatečný účinek, je nutné zahájit sérii plazmaferéz či aplikaci vysokodávkovaných imunoglobulinů.

 

Chronická léčba se nasazuje u pacientů s definitivní neuromyelitis optica (NMO), ale také u poruch jejího širšího spektra. Mezi léky první volby patří rituximab, prednison, azathioprin a mykofenolát mofetil. Dojde-li k izolované atace a nález AQP4-IgG je pozitivní, je vhodné v imunosupresivní léčbě pokračovat po dobu 5 let, přičemž někdy se doplňuje také o perorální užívání kortikoidů.

 

Důležitá je pak i symptomatická léčba. Vzhledem k velice častým infekcím močových cest, které mohou relapsu onemocnění předcházet, by lékaři neměli zapomínat na terapii sfinkterových poruch. Pokud jde o neuropatické bolesti, použití léků ze skupiny antiepileptik zde má pouze omezený efekt. Někdy se proto podává pulz vysokodávkovaných kortikoidů.

 

Zdroje: zdravi.euro.cz, medicinapropraxi.cz, neurologiepropraxi.cz

 

 

Lékárny vydaly loni třikrát více konopí než v roce 2019. Pacienti ho mohou jíst i v bonbonech.

 

herb-2915337_1920
 
 

Spotřeba léčebného konopí v Česku rekordně vzrostla. Téměř jedenácti tisícům pacientů ho za rok 2020 lékárny vydaly celkem 59 kilogramů. To je víc než trojnásobek předloňského objemu.

 

Vyplývá to ze statistik Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Lidé tuto rostlinu nejčastěji využívali na mírnění příznaků chronické bolesti. Za zvýšený zájem o konopí může také fakt, že od loňského roku zdravotní pojišťovny proplácejí 90 procent z jeho ceny.

 

Statistiky od loňského ledna do listopadu potvrzují rostoucí trend užívání konopí. Pro tlumení příznaků chronické bolesti lékaři předepsali 46 kilogramů, na roztroušenou sklerózu bylo vydáno 7 kilogramů. Objem konopí, kterým pacienti léčí Parkinsonovu chorobu, se pak pohybuje v řádech stovek gramů.

 

Léčebné využití konopí se v Česku uzákonilo v roce 2013, od té doby je jeho používání na vzestupu. V roce 2019 lékaři předepsali 17 kilogramů konopí, v roce 2018 to bylo 4,8. Roste také počet pacientů. Zatímco v roce 2018 jich bylo 811, o rok později 3724. Za rok 2020 eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 10 690 lidí, kteří si do konce listopadu konopí vyzvedli.

 

Želatinové bonbony

 

„Česká republika je navíc unikátní v tom, že pacienti berou konopí orálně, ve formě želatinových bonbonů, které se při snězení aktivují tělesným teplem,“ popisuje průkopník této léčby a vedoucí Centra léčby bolesti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně Radovan Hřib. „Snížili jsme tím průměrnou spotřebu pacienta na 6 gramů měsíčně,“ dodává.

 

Tento způsob, na rozdíl od kouření či vaporizace, dosahuje stejných léčebných účinků při použití menšího množství konopí. Konečné číslo by tak při vynechání této metody bylo podle Hřiba ještě vyšší.

 

Stejně tak by se množství vydaného léčebného konopí ještě navýšilo, kdyby situaci v zemi neovlivnila koronavirová pandemie. Nedošlo kvůli ní totiž na potřebné školení lékařů o konopné léčbě. „Kvůli koronaviru nám v loňském roce velmi málo stoupl počet lékařů, kteří mohou konopí předepisovat,“ popisuje Hřib s tím, že jeho pracoviště v roce 2020 předepsalo zhruba 20 procent veškerého léčebného konopí v Česku.

 

Prvním krokem k exportu konopí by byla novela

 

Pacienti mají k dispozici konopí ze zahraničí nebo od jednoho českého producenta – Elkoplast Slušovice. Větší konkurenční prostředí a možnost vývozu českého konopí od poloviny letošního roku umožňuje připravovaná novela zákona o návykových látkách. „S vývozem dlouhodobě počítáme a už podnikáme patřičné kroky,“ uvádí majitel Elkoplastu Ladislav Krajča.
Zájemci o pěstování léčebného konopí pro domácí i zahraniční trh budou mít teprve po přijetí novely možnost ucházet se o certifikát správné výrobní praxe a licenci k pěstování rostlin konopí u SÚKL. Kromě toho budou ještě muset získat povolení k zacházení s návykovými látkami od ministerstva zdravotnictví. Tento trojí systém kontroly má podle ministerstva zaručit, aby nedocházelo k úniku konopí na černý trh, a také zachovat zdravotní bezpečnost finálního produktu.

 

 

Citlivost na teplotu u pacientů s RS.

 

 

cool-3603153_1920
 
 

Lidé, trpící roztroušenou sklerózou, mohou vnímat extrémní teploty citlivěji než ostatní; horko nebo chlad mohou zhoršovat příznaky jejich onemocnění.

 

Někteří pacienti mohou mít problémy s oběma teplotními extrémy. Horko nebo chlad ovlivňují různé symptomy roztroušené sklerózy a někdy pro vás může být těžké vysvětlit to okolí. Možná už víte, že musíte sledovat teplotu a situaci kolem sebe a podniknout kroky, abyste si udrželi příjemnou teplotu.

 

Podívejte se na přednášku paní dr. Obhlídalové z teplického RS centra, která se této problematice blíže věnuje. A zároveň přináší tipy na to, jak správně regulovat naši teplotu.

 

https://youtu.be/Npzf91ksSvE

 

 

 

Vodafone opět vylepšuje tarify pro osoby se zdravotním postižením

 

 

Vodafone (002)
 
 

Na základě průzkumu o potřebách lidí se zdravotním omezením Vodafone vylepšuje své tarify pro OZP a zvýhodněnou nabídku rozšířil o pevný internet a televizi. K jednomu z tarifů navíc přidává Chat Pass zdarma, díky kterému zákazníci nespotřebovávají data při chatovaní.

 

 

Nová nabídka pomůže lidem, kteří se i kvůli koronaviru dostali do větší sociální izolace. Vodafone zároveň podporuje i své zaměstnance se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů. Díky interní kampani a otevřené komunikaci jich za poslední rok odkrylo svůj hendikep 4x více než doposud.  

 

Prostřednictvím technologií posiluje Vodafone propojení mezi lidmi. Silná lidská síť je pro osoby se zdravotním postižením klíčovou podporou. Ať už jsou to čtečky nebo audioknihy pro nevidomé, interaktivní mapy pro vozíčkáře nebo aplikace na online video tlumočení ze znakového jazyka – využívání všech těchto pomocníků Vodafone podporuje vylepšenými tarify.

 

Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a osoby závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni už loni připravil tarif za poloviční cenu: 549,50 korun měsíčně. V ceně bylo a nadále je neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat (20 GB je třeba každý měsíc aktivovat v aplikaci Můj Vodafone).

 

Letos nabídku rozšiřuje o neomezený tarif za 599 Kč měsíčně k internetu na doma.

 

A k nejlevnějšímu základnímu tarifu, který stojí 299 Kč měsíčně, přidává Vodafone navíc Chat Pass zdarma. Díky tomu se zákazníkům nepočítají data při chatování třeba v aplikaci WhatsApp nebo Skype.

 

Nově Wi-fi na doma a Vodafone TV

 

Kromě přenosné Wi-fi nabízí pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří nemají doma kabelové připojení Wi-fi na doma s neomezeným objemem dat za 359 Kč měsíčně fungující na 4G LTE. Navíc přidává nabídku Vodafone TV Komfort se 110 programy za 289 Kč měsíčně.

 

Na stávající i nové zákazníky se zdravotním postižením čeká také nový redesignovaný web, kde je možné všechny služby pořídit online.  Více informací na vodafone.cz/ztp a v přiloženém letáku.

 

V práci bez diskriminace

 

Vodafone vytváří vhodné pracovní podmínky zaměstnancům bez ohledu na věk, pohlaví, kulturní původ nebo zdravotní hendikep. Svým zaměstnancům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nabízí kromě bezbariérové budovy, možnosti práce z domova, flexibilní pracovní doby nebo úpravy pracovního prostředí také pět dnů osobního volna navíc, jeden den placeného volna na komunikaci s úřady a navýšení počtu zaměstnaneckých benefitních bodů na volnočasové aktivity.

 

Vodafone dbá na to, aby firemní kultura byla k lidem s postižením co nejotevřenější a aby lidé se zdravotním hendikepem ve firmě své specifické potřeby neskrývali. Díky otevřenosti významně roste počet zaměstnanců s úředně uznaným zdravotním znevýhodněním či invaliditou, ačkoli dříve řada z nich měla zábrany o tomto tématu hovořit.

 

„Náš interní program pro zdravotně postižené či znevýhodněné osoby nám pomohl pochopit, že i významná zdravotní omezení jsou často neviditelná,“ říká Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost, který je ambasadorem této aktivity ve firmě. „Za poslední rok se zečtyřnásobil počet zaměstnanců, kteří s námi o svých zdravotních problémech otevřeně mluví. Jejich důvěry si velmi vážíme,“ dodává.

 

Cena Rafael pro aplikaci Cash Reader

 

 

Stejně jako v minulých letech byl Vodafone i letos v říjnu součástí konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami). Jde o největší konferenci v Česku zaměřenou na využití technologií pro osoby se specifickými potřebami, kterou firma podporuje skrze vlastní Nadaci Vodafone. Letošní jubilejní 20. ročník se uskutečnil kvůli pandemii poprvé v online prostředí. V živém dvouhodinovém vysílání byla kromě rozhovorů se zajímavými hosty udělena i tradiční Cena Nadace Vodafone Rafael, kterou nadace dává za nejlepší ICT inovaci pro zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením. Tento rok ji získali tvůrci mobilní aplikace Cash Reader, která umožňuje nevidomým prostřednictvím chytrých mobilů rozpoznávat bankovky mnoha zemí světa. Výhru 200.000 Kč využije vítězný projekt mimo jiné na přidání nové funkce do aplikace, která současně s rozpoznáním bankovky převede její hodnotu podle aktuálního kurzu do domácí měny.

 

„Pomocí online živého vysílání INSPO 2020 jsme chtěli ukázat, že videokonference sice přímý prožitek z osobního kontaktu plně nenahradí, ale na druhou stranu představují mnoho nových možností, především co do přístupnosti publika. Připojit se může větší počet lidí a účastnit se mohou i ti, kteří by dorazit nemohli. A i touto formou vlastně představujeme praktickou ukázku využívání ICT inovací, které dokážou zkvalitnit každodenní život nejen lidí s hendikepem, ale jak nám doba ukazuje, tak i široké veřejnosti“ uvedl Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone, která je už sedmým rokem generálním partnerem konference INSPO.

 

 

Jak funguje imunita

 

 

lemons-4529721_1920
 
 

Imunitní systém má za úkol bránit organismus proti nepřátelům z vnějšího světa i z vnitřního prostředí. Ideální by bylo jen se spoléhat na jeho sílu a žít bez obav z nemocí. Skutečnost je ale složitější. Pohled na imunitní systém se v průběhu posledních dvaceti let dramaticky změnil, a to díky novým poznatkům, které byly získány ve všech medicínských oborech, nejen v samotné imunologii.

 

 

Profesor Jan Krejsek, přední český imunolog, vydal v roce 2016 publikaci Imunologie člověka, která na „pouhých“ pěti stech stranách formátu A4 shrnuje základní principy fungování lidské imunity. Navíc za poslední čtyři roky došlo k dalším klíčovým posunům v chápání dějů, jimiž se tělo brání. Sám profesor Krejsek v úvodu své knihy píše, že není správné se zabývat detaily, ale je nutné pohlížet na imunitní systém s nadhledem a chápat souvislosti.

 

Přirozená obrana

 

Novorozenec se rodí již s hotovým, takzvaným naivním, přirozeným imunitním systémem, který je schopen reagovat na zevní i vnitřní podněty. Hned s příchodem na svět se setkává s mikrobiálním světem: bakteriemi, viry i parazity, které sídlí v porodních cestách matky, jsou obsaženy v kolostru a mateřském mléce, zároveň také žijí na její kůži.
Všude kolem nás jsou miliony typů a druhů mikroorganismů, jimž se často říká „staří kamarádi“, protože pozitivním způsobem ovlivňují (trénují) imunitu jako celek. Speciálním případem jsou mikroby (mikrobiota) žijící v trávicím traktu. Jejich počet převyšuje počet tělesných buněk a narušení mikrobioty vede k poruchám způsobujícím nesčetná onemocnění, která jsme donedávna do souvislosti s osídlením vlastního střeva vůbec nedávali. Setkáváním s takovými hodnými bakteriemi se imunitní systém trénuje, včetně toho, že se učí rozeznávat škodlivé podněty od bezpečných.

 

Špatný start do života

 

Výjimkou, kdy bacily z okolí škodí, jsou těžké vrozené poruchy imunity, které však jsou extrémně vzácné.
Příkladem může být Brutonova agamaglobulinemie. Při tomto onemocnění není dítě schopno identifikovat a ničit choroboplodné mikroorganismy, což může vést až k úmrtí na celkovou infekci (sepsi). Jeho imunitní systém neumí tvořit protilátky. Dříve se tyto děti izolovaly do sterilního prostředí bez mikrobů . Říkalo se jim balonové děti.
V současnosti je důležité včas stanovit diagnózu, protože po zahájení léčby imunoglobuliny (protilátkami získanými z dárcovské plazmy) může žít dítě takřka normální život.
Těžkých vrozených poruch imunity je však více.

 

Zásah na cíl

 

Pokud onemocníme a infekci překonáme, bude si to imunitní systém zpravidla pamatovat. Setkáme-li se s patologickým, čili onemocnění vyvolávajícím mikrobem podruhé, umí imunitní systém reagovat pohotově a zlikviduje infekci dříve, než pronikne do těla, rozšíří se a vyvolá poškozující zánět (například určité typy zápalu plic, virová onemocnění). Na tomto principu funguje i očkování. Do těla jsou vpraveny buď oslabené, nebo usmrcené mikroorganismy, které nevyvolávají onemocnění, ale připraví organismus na včasnou reakci. Moderní očkovací látky již neobsahují mikroorganismy, nýbrž částice, které na svém povrchu nesou charakteristické znaky (antigeny) daného mikroorganismu.
Některé typy mikrobů po sobě zanechávají imunitu jen krátkodobou. V jiných případech je imunita tak specifická, že funguje jen proti konkrétnímu kmeni (sérotypu), nikoli proti kmeni příbuznému. Typickým příkladem je pravá chřipka (infl uenza), jejíž typ se sezonu od sezony mění.

 

Hodně práce pro bílé krvinky

 

Téměř každá buňka v organismu je součástí imunitního systému. Přesto jsou některé významnější. Jedná se především o ty, které pocházejí z kmenových buněk pro krvetvorbu, jež se nacházejí v kostní dřeni. Jde zejména o bílé krvinky (leukocyty). Některé z nich umějí vyhledávat nebezpečné signály (dendritické buňky; nemají český název) a informovat o nich své kolegyně (lymfocyty), aby se připravily k boji proti vetřelci. Další typy bílých krvinek dovedou pohlcovat celé mikroby. Jsou to třeba makrofágy, granulocyty a další. Většinou mikroby zničí, ale některé mikropotvůrky (třeba koronaviry) přežijí i uvnitř makrofágu. Protože makrofágy putují krevním řečištěm a vstupují i do tkání orgánů (třeba plic a dalších), mohou tím usnadňovat šíření infekce. Některé druhy bílých krvinek (neutrofilní granulocyty) umějí „pozřít“ bakterii a svými nitrobuněčnými enzymy ji zničí. „Polykání“ bacilů se odborně nazývá fagocytóza. Tyto buňky také likvidují odumřelé buňky i některé tělesné zplodiny a toxiny.

 

T lymfocyty a B lymfocyty

 

Specifickou roli zastávají další typy bílých krvinek, takzvané lymfocyty. Rozlišují se na T lymfocyty a B lymfocyty.
Když dostanou T lymfocyty informaci o přítomnosti škodlivého mikroorganismu, začnou se aktivovat a dělit, přičemž dochází k vývoji jejich podtypů s různou funkcí při imunitní reakci. Některé T lymfocyty umějí zničit vetřelce (cytotoxické T lymfocyty a NK buňky = přirození zabijáci), jiné napomáhají regulovat imunitní reakci, aby nebyla přehnaná. Velmi významnou roli mají takzvané paměťové T lymfocyty, které si pamatují znaky nepřítele. Zprostředkují urychlenou reakci při opakovaném napadení.
Výrobu specifických protilátek proti přítomnému nepříteli si berou na starost B lymfocyty. Jakmile dostanou podnět, začnou se dělit a vyzrávat v takzvané plazmatické buňky, které vyrobí potřebné obranné protilátky.
V imunitní reakci se uplatňují (kromě jiných) i červené krvinky a krevní destičky.

 

„Tekutá“ imunita

 

V krvi, míze (lymfě) a tělních tekutinách jsou obsaženy látky cytokiny, kterými se imunitní systém „domlouvá“.
Cytokinů je mnoho typů a mají různorodé role. Některé nutí imunitní buňky k dělení, vyzrávání, jiné umí zlikvidovat viry dříve, než se dostanou pod sliznici (třeba koronaviry), jiné plní funkci posla mezi buňkami, další regulují imunitní reakci. Mezi cytokiny patří i takzvané interleukiny, které jsou důležité jak v rozvoji, tak regulaci zánětu. Je-li prozánětlivých interleukinů mnoho, respektive ještě i dalších cytokinů, může dojít i k velmi nebezpečné cytokinové bouři. Ta třeba hubila mladé a zdravé dospělé za pandemie španělské chřipky.

 

IgA a další protilátky

 

Asi jste si už na žádankách do laboratoře při odběru krve všimli zkratek IgA, IgG a dalších. Jde o protilátky (imunoglobuliny IgA, IgG, IgM, IgE) vázající se na povrch mikroorganismů. Některé mohou nepřítele zlikvidovat, jiné po navázání na buněčnou stěnu „bacila“ usnadní fagocytózu. To znamená, že buňky jsou lépe schopné pohlcovat cizorodé částice, mikroby či jiné poškozené buňky.

 

Důležité adresy v těle

 

Složky imunitního systému jsou rozptýleny po všech tělesných orgánech. Specifický význam pro fungování imunitního systému mají kostní dřeň, kde vznikají buňky imunitního systému, brzlík, jenž je místem vyzrávání T lymfocytů, lymfatická tkáň ve sliznicích, v plicích a další. Patří sem i lymfatické (mízní) uzliny, v nichž se dělí a aktivují T a B lymfocyty. Velmi významnou roli má slezina, kde se likvidují přestárlé červené krvinky.
Slezina je i zásobárnou aktivních lymfocytů a protilátek, jež jsou zapotřebí v obraně především proti škodlivým bakteriím (streptokoky, hemofilus), a současně se v ní předávají informace od makrofágů a dendritických buněk „výkonným“ T a B lymfocytům. Přátelé imunity

Zcela nepostradatelnou součástí imunitního systému je mikrobiota (mikrobiom), tedy spřátelené mikroorganismy (viry, bakterie i paraziti), které žijí na površích: na kůži, na sliznicích, v pochvě, a především ve střevním traktu na střevní sliznici. Nejenže formují imunitní systém od samého narození, ale také produkují mnoho látek.
Poškozením přirozeného mikrobiomu – nejčastěji užíváním (širokospektrých) antibiotik – dochází ještě ne zcela probádaným způsobem k ovlivnění celého organismu. Změny mikrobioty jsou pravděpodobně zodpovědné (při určité genetické dispozici a za přítomnosti dalších faktorů) za vznik roztroušené sklerózy, všech autoimunitních onemocnění (revmatických, chronických střevních zánětů, lupénky…), kardiovaskulárních chorob, diabetu, a dokonce i psychiatrických poruch (deprese, schizofrenie).

 

Akce se všemi účastníky

 

Veškeré imunitní pochody směřují k zahájení, kontrole a ukončení zánětu, přičemž zánět může být jak prospěšný (hojivý), tak poškozující. Zdravý imunitní systém pracuje na principu „neudělám nic zbytečného“, takže imunitní reakce jsou odstupňované. První kolbiště s mikroby představuje kůže a sliznice. Slizniční imunita je zabezpečena výstelkou (endotelem), jejíž buňky jsou na povrchu chráněny hlenem a imunoglobulinem A.
Dostane-li se virus do buňky, napadená buňka produkuje interferon, který zlikviduje virus a ochrání její sousedky. V řádu dní přispěchají na pomoc T lymfocyty. Je-li slizniční bariéra překonána, pak následuje kaskáda dějů. Napadené slizniční buňky (respektive také přítomné lymfocyty) produkují cytokiny, které „přitáhnou“ do postižené oblasti další výše uvedené složky imunitního systému a dojde k rozvoji zánětu. Současně dochází k informování T i B lymfocytů, které se následně aktivují, dělí a vyvíjejí (v lymfatických uzlinách) tak, aby jejich působení bylo zaměřeno přímo na infekci vyvolávající mikroorganismus. Pokud se první palebné linii imunitních složek podaří nebezpečí lokalizovat, nemusí dojít k celkové reakci. Jako památka však zůstanou specifické paměťové T lymfocyty užitečné pro opakované setkání s nepřítelem.
Když první linie obranný val neudrží, a mikroorganismy proniknou do oběhu, dostane se ke slovu celková reakce s tvorbou protilátek, uvolněním značného množství specifických T lymfocytů a cytokinů. Příznakem bývá zvýšená teplota, případně zvětšené lymfatické uzliny.
Stoupající horečka (případně septického charakteru – tedy prudce stoupající se zimnicí s následným poklesem) bývá známkou průniku viru či bakterie do krve. V naprosté většině případů imunitní systém útok mikroorganismů odrazí. Nesmírně důležité jsou regulační mechanismy, které utlumí imunitní reakci, aby nedošlo k poškozujícímu zánětu vlastních tělesných tkání.

 

Poblázněná imunita

 

Imunitní reakce se mohou vymknout kontrole a důvodů pro to je mnoho. Imunitní systém reaguje nevhodným způsobem a vytváří protilátky, které napadají vlastní tkáně. Mezi závažné choroby imunitního systému patří autoimunitní onemocnění. Jedná se především o revmatoidní artritidu, diabetes 1. typu, onemocnění štítné žlázy, chronické střevní záněty, roztroušenou sklerózu a mnoho dalších. Druhým špatným směrem, kterým se imunita vydá, jsou alergie. Pak imunitní systém reaguje na běžné látky ze zevního prostředí. U autoimunity i alergií je podstatné zjistit mechanismus, protože současná medicína umožňuje v mnoha případech zasáhnout cíleně, s vyloučením rizika celkového útlumu imunity, například podáváním kortikoidů.

 

Posilování odolnosti

 

Z uvedeného je zcela jasné, že neexistuje univerzální přípravek na „posílení“ imunity. Dokonce ani volně prodejná probiotika nejsou vždy účinná s výjimkou případů, kdy je nutné obnovit mikrobiotu (po podávání antibiotik). Složení mikrobiomu je individuální a záleží na prostředí, v němž žijeme, s kým žijeme (lidé i zvířata), na stravě i na genetických předpokladech. Jeho obnova je velmi složitá.
Pravda je, že i látky ovlivňující nervovou činnost a náladu (neurotransmitery) jsou součástí imunitního systému, takže podávání placeba (léku bez účinné látky) také funguje.
Imunitu účinně posiluje pestrá strava s podílem tepelně nezpracovaných surovin a přírodně kysaných produktů (podpora mikrobioty), pohyb, absence kouření a vůbec starost o čistotu vzduchu v pracovním i domácím prostředí. Rozhodně se nemá podceňovat dostatečný odpočinek a péče o zdravý spánek.

 

Imunita a covid-19

 

Zatím toho více nevíme, než víme. Je nadevše jasné, že lehký a bezpříznakový průběh nezanechává v imunitním systému dostatečnou stopu – to jsou ty případy, kdy virus nepustí slizniční mechanismy do těla. To prokázala studie promořenosti, kdy byly zjištěny protilátky časné imunitní reakce (IgM), zatímco dlouhodobé protilátky (IgG) byly zjištěny jen u zlomku zkoumané populace.
Prozatímní pozorování ukazují, že u infikovaných SARS–CoV-2 (nový koronavirus) v prvních dnech stoupá počet lymfocytů přirozené imunity a následně i koncentrace IgA (imunoglobuliny slizniční imunity). U středně těžkých a těžkých onemocnění covid-19 pravděpodobně přetrvává imunita po měsíce. Jak dlouho, není jasné, protože nejdéle sledovaní pacienti onemocněli před šesti měsíci a nikoli u všech byly zaznamenány protilátky po měsících od uzdravení. Jsou popsány první případy opětovné infekce touž nemocí. Koronavirus tady s námi je a bude stejně jako tuberkulóza, chřipka, streptokoky, adenoviry a další patogeny.

 

Zdroj: Moje zdraví | Rubrika: Téma | Strana: 12 | Autor: MUDr. Marta Šimůnková

 

 

Povědomí veřejnosti o roztroušené skleróze je stále nízké

 

 

Newspapers folded and stacked concept for global communications and the media
 
 

Ačkoli v posledních letech diagnostika i léčba roztroušené sklerózy (RS) zásadně pokročily, znalosti veřejnosti o tomto onemocnění zůstávají většinou velmi povrchní. Onemocnění, které je sice nevyléčitelné, avšak díky moderní léčbě léčitelné, vyžaduje úzkou spolupráci pacienta s lékařem a přizpůsobení životního stylu.

 

 

Častým omylem veřejnosti je, že roztroušenou sklerózu zaměňuje za aterosklerózu. Jak vysvětluje prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, RS je autoimunitní onemocnění, při němž v mozku a míše vznikají ložiska zánětu, nedochází tedy ke vzniku aterosklerotických plátů. Celosvětově je počet pacientů s RS okolo 2,5 milionu, v ČR jich je okolo 20 000 a ročně přibývá 700–1 000 nemocných. První příznaky se nejčastěji objevují ve 20–40 letech věku, i když propuknout může nemoc i v mladším věku nebo po padesátce. Častěji postihuje ženy. Onemocnění má genetické pozadí a ovlivňováno je i řadou zevních faktorů.

 

„V dnešní době již existuje léčba, ale chorobu nelze zatím vyléčit. Máme však pacienty, které jsme schopni dlouhodobě stabilizovat, což souvisí s tím, jak rychle byli diagnostikováni. Daří-li se rychlá diagnostika a rychle se zahájí léčba, která je dobře monitorována, má pacient velmi dobrou prognózu. Dnes máme v registru, který jsme založili v roce 2013, více než 50 procent pacientů, kteří s touto chorobou pracují na plný úvazek, což je velký úspěch,“ popisuje prof. Kubala Havrdová.

 

K rizikovým faktorům RS patří:

 

 • genetické pozadí,
 • EBV, vysoké titry protilátek proti EBV,
 • nedostatek vitaminu D, zřejmě již v dětství,
 • kouření – dvě třetiny pacientů jsou kuřáci nebo byli v dětství kouření vystaveni. Pokud pacient nepřestane v době diagnostikování RS kouřit, má jeho choroba mnohem horší průběh,
 • přesolování potravy zvyšuje zánět (zvláště konzervované a fast food potraviny),
 • obezita – zvláště v době puberty je závažným rizikovým faktorem,
 • složení mikrobiomu,
 • stres.
 •  

Příznaky onemocnění jsou podle ložisek zánětu roztroušeny po celém nervovém systému. Mohou nastávat různé kombinace příznaků od poruch zraku, citlivosti, hybnosti, koordinace pohybu, dvojitého vidění až po deprese, únavu nebo kognitivní poruchy. Různé kombinace pak tvoří velmi individuální chorobu pro každého jedince a objevují se v tzv. atakách. Ty mohou zpočátku během několika dnů až týdnů odeznít i bez léčby, což je ale velmi nebezpečné, protože dochází k poničení nervového systému.

 

Následuje období remise, které může trvat měsíc i deset let, avšak i v této době je choroba aktivní, což se dříve bez magnetické rezonance nevědělo. Takto dochází k vyčerpání rezerv nervového systému, kterých má organismus asi 30–40 procent, a následně dochází k tzv. progresi, kdy stav již není vratný. Tento moment je velmi důležité rozpoznat. Důležitou roli zde hraje vztah mezi lékařem a pacientem, kdy je třeba, aby nemocný lékaři ihned sděloval všechny příznaky, které nově cítí. Ne vše je totiž možno odhalit pomocí vyšetření nebo magnetickou rezonancí (MR).

 

 

Pokrok v diagnostice a léčbě

 

Průběh nemoci je u 85 procent lidí zpočátku v již zmíněné podobě atak. Po 10–15 letech v případě neléčeného onemocnění dochází k vyčerpání rezerv a nastává tzv. sekundární progrese. Asi 10–15 procent pacientů ale postihne choroba primárně progresivní, která se objevuje až po 40. roce věku a postihuje stejně ženy i muže. Zde dochází rovnou k progresi invalidity a neurologického nálezu.

 

Jak prof. Kubala Havrdová připomíná, ani sekundární, ani primární progrese nebyla donedávna léčebně ovlivnitelná. „Dnes jsme již ale schopni ovlivnit všechny tři typy nemoci, ale nejlepší a nejúčinnější je zahájení léčby u remitentní choroby včas, kdy můžeme oddálit nástup progresivní fáze,“ dodává. Diagnostika probíhá pomocí MR, která dokáže měřit ubývání nervového systému. K prokázání zánětu je třeba i vyšetření mozkomíšního moku. Diagnostická kritéria se s vývojem MR měnila se záměrem diagnostikovat co nejrychleji. Ta poslední jsou z roku 2017.

 

K velkému posunu došlo v posledních letech i v léčbě. V 50.–60. letech se pro zvládání akutní ataky začala používat léčba kortikosteroidy. Ta v případě včasného zahájení vede k záchraně alespoň některých nervových buněk a vláken. I když kortikosteroidy chrání před ničivým zánětem, nelze je používat dlouhodobě. Nové tzv. chorobu modifikující léky (DMARDs) přicházely od roku 1993, celkem jich je dnes v ČR používáno kolem čtrnácti a další stále přibývají. DMARDs snižují počet akutních atak a zároveň oddalují progresi invalidity. Kromě této terapie probíhá v jakémkoli stadiu nemoci i symptomatická léčba a velmi důležitá jsou režimová opatření a úprava životního stylu. Ta mají za cíl především maximalizovat zdraví mozku.

 

„Kdybychom začali léčit pacienta na vozíku, utratíme miliony, ale nikdy nemůžeme vrátit zpět nervová vlákna zodpovědná za danou funkci. Proto je nejlépe začít s léčbou ve chvíli, kdy jsme schopni nemoc diagnostikovat. V tom momentě můžeme nejvíce oddálit invaliditu,“ říká prof. Havrdová s tím, že v roce 2019 došlo v ČR ke změně center pro demyelinizační onemocnění na centra vysoce specializované péče. Těch je nyní v ČR patnáct a zahrnují celý multidisciplinární tým, který o pacienta s RS pečuje.

 

Po dokončení diagnostiky zde dochází k zahájení léčby, kterou je nutné monitorovat. Pokud není terapeutický efekt dostatečný, dochází k eskalaci léčby. V případě, kdy pacient léčbu netoleruje, se přechází na jiný lék. „Dále pak zavádíme symptomatickou léčbu, ale také poskytujeme sociální a rodinné poradenství. Nezbytná je ale i edukace pacientů, např. materiál o zdraví mozku ukazuje, nakolik může zdravý životní styl nemocnému pomoci. Vůbec první požadavek pro zachování zdravého mozku je reportování prvních příznaků lékaři včas,“ zdůrazňuje lékařka s tím, že pacient musí vědět, že jde o onemocnění, které je právě životním stylem hodně ovlivnitelné.

 

K potřebným změnám v životním stylu patří:

 

 • zvýšení aktivit, které zvětšují kognitivní rezervu,
 • zvýšení kardiovaskulární fitness,
 • péče o svaly
 • snížení konzumace alkoholu
 • omezit, nejlépe úplně vynechat kouření
 • dostatečný přísun vitaminu D.
 •  

Mnoho pacientů také profituje z nabízené psychoterapie zaměřené na zvládání stresu. Lékaři se zároveň snaží, aby nemocní pečovali i o případné další přidružené choroby, protože ty mohou zhoršit průběh RS nebo invaliditu.

 

„RS se posunula mezi léčitelné choroby, což je od 80. let obrovský posun. Vývoj léčby změnil za posledních 25 let přirozený průběh a tvář choroby, takže dnes již vozík není pro nově diagnostikovaného pacienta strašákem. Efekt léčby však závisí na včasnosti diagnostiky a na zahájení správné léčby a její eskalaci dle potřeb nemocného. Pacient ale musí aktivně spolupracovat. Změnu životního stylu může přijmout a nemusí, a tím rozhoduje o své budoucnosti,“ shrnuje prof. Kubala Havrdová s tím, že právě zdravý životní styl a aktivita pacienta mají na vývoj nemoci obrovský vliv.

 

Znalosti veřejnosti jsou povrchní

 

Internetový průzkum, který provedla agentura STEM/MARK v březnu 2020 u populace 510 lidí ve věku 15–59 let, ukázal, že Češi sice mají základní povědomí o RS, avšak jde-li o konkrétnější věci, znalosti již chybějí nebo si protiřečí. Téměř dvě třetiny lidí vědí o tom, že RS může mít různé fáze, nebo za její projevy označují špatnou koordinaci pohybů, výpadky paměti, zapomínání a únavu. Přesto se 54 procent dotázaných domnívá, že nemoc nelze léčit.

 

„Existuje řada mylných předpokladů nebo dezinformací. Celých 24 procent dotázaných se domnívá, že nemoc se týká hlavně starých lidí, a podle 22 procent jde o nemoc způsobující zapomínání ve stáří,“ uvádí zástupkyně výzkumné agentury STEM/MARK Jana Proboštová s tím, že se stářím mají RS spojenu zejména mladí lidé. Takováto dezinformace je přitom podle ní častá i u jiných onemocnění, která se mladých lidí týkají.

 

Osm z deseti dotázaných se správně domnívá, že léčbou RS se zabývá neurolog, ale téměř pětina nedokázala ani přibližně lékaře určit. Tito lidé vesměs nemají vůbec žádné povědomí o RS. S tvrzením, že RS je léčitelná, i když nevyléčitelná, souhlasí 65 procent dotázaných. Značná část populace je ale stále přesvědčena, že nemoc nelze léčit. „Z těchto dat je zřejmé, že lidem chybí edukace a základní informace. Řada respondentů zaškrtlo kontra výroky, např. zaškrtli, že se jedná o léčitelnou nemoc, ale že životní styl zde nehraje vůbec žádnou roli. Ukazuje se, že povědomí je sice vyšší než před pěti lety, ale stále nedostatečné,“ hodnotí Jana Proboštová.

 

Šetření potvrzuje, že existuje určité obecné povědomí o onemocnění (62 %), ale chybějí detailní informace. Jen čtyři procenta respondentů uvedla, že vědí, co znamená sekundárně progresivní RS, 31 procent termín slyšelo, ale nevědí, co znamená. Třetina dotazovaných se mylně domnívá, že ataky u RS jsou krátká období v řádu hodin, jen 12 procent dotázaných ví, že trvají nejméně 24 hodin. Jak Jana Proboštová uvedla, ve veřejnosti stále převažují stereotypy, kdy si lidé pod pojmem roztroušená skleróza představují člověka na vozíčku, a neuvědomují si, že nemoc se může týkat mladých lidí, vůbec nemusí být spojena s imobilitou a že pacient s RS může vést relativně plnohodnotný život.

 

Na výsledky průzkumu reagovala prof. Havrdová, podle níž je sice zřejmé, že internet může za to, že lidé mají více informací, lékaři však často nově diagnostikované pacienty před hledáním informací na internetu varují. „Kromě informací, které jsou pravdivé a objektivní, tam naleznete neuvěřitelné kvantum informací, které si nepřejeme, aby pacienti četli, protože jednak nejsou pravdivé, jednak pacienta jen vystraší, protože ukazují jen jeden pól a neukáží ten druhý. Obecně s internetem máme velmi špatné zkušenosti, ale pokud pacient chce někde hledat, jsme schopni mu dát odkaz na stránky, kde může potřebné informace najít,“ vysvětluje lékařka.

 

Stereotypizace informací se ukazuje jako běžný jev. Nové informace mají krátkou životnost, a neznáme-li konkrétně někoho, koho se nemoc týká, velmi rychle se člověk, nejen v oblasti medicíny, má tendenci vrátit zpět ke svému stereotypnímu pohledu. Stereotypní zatím zůstává i chování veřejnosti vůči nemocným.

 

Zdroj: Medical Tribune

 

 

V Žirči přivoníte k bylinkám a prožijete svůj levandulový, dobromyslový nebo tymiánový léčivý příběh

 

 

 

čro_hk
 
 

Od jara do podzimu se Bylinková zahrada Josefa Kamela v barokním areálu Žireč proměňuje v oázu klidu, odpočinku a rozjímání nad životem. A také se tam odehrávají léčivé příběhy. Jeden uslyšíte i v reportáži, kterou mezi voňavými záhony natočila v doprovodu správce zahrady Jana Lonce redaktorka Vlaďka Wildová.

 

Barokní areál Žireč je místem příběhů. Některé z nich ožívají i v nejstarší bylinkové zahradě ve východních Čechách. Právě tady a v sousedním přírodním žirečském parku rádi odpočívají i klienti Domova sv. Josefa, které roztroušená skleróza upoutala na vozík.

 

Vy svou návštěvou potěšíte nejen sebe, ale podpoříte i péči o tyto pacienty. A dozvíte se také, proč zdejší zahrada nese jméno jezuitského misionáře Georga Josepha Kamela.

 

Jezuita Josef Kamel, významný botanik a lékárník pocházel z Moravy. Popsal mnoho léčivých bylin a věnoval se také charitativní práci. I proto patří jeho jméno k žirečské bylinkové zahradě, která navazuje na tradici klášterních zahrad, jež zakládali už benediktini ve 13. století.

 

Chráněný pěstební příběh v Žirči

 

 

Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči byla otevřena v květnu roku 2013 na místě staršího zahradnictví, které navazuje hlavně na středověké klášterní bylinkové zahrady. Příchozím se tu věnují lidé se sníženou pracovní schopnost a s pomocí asistentů tady podle svých možností „zahradničí”, ale hlavně odpočívají, žirečtí pacienti.

 

Objevíte zde i tematické záhony od biblického přes mátový, šalvějový a mnohé další. A co o světě bylin ještě nevíte, to se dozvíte přímo na místě. Mezi záhony můžete procházet, relaxovat na lavičkách, cesty jsou přizpůsobené i pro vozíčkáře.

 

Kovanou branou u historické oranžérie projdete ze zahrady do přírodního parku, prožijete si svou cestu růžovým loubím a můžete také obdivovat secesní altán, ve kterém se konají i svatební obřady.

 

V parku je od roku 2017 přístupné cyklomuzeum s největší stálou expozicí cyklistiky ve střední Evropě. I tady je chráněné pracoviště, ve kterém vás obslouží pracovníci se sníženou pracovní schopností.

 

zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/v-zirci-privonite-k-bylinkam-a-prozijete-svuj-levandulovy-dobromyslovy-nebo-8282145

 

 

Ženám s roztroušenou sklerózou těhotenství neublíží, je však třeba pečlivě volit léčbu

 

 

mama-2077517_1920
 
 

U žen s roztroušenou sklerózou (RS) je třeba o možném těhotenství mluvit hned od stanovení diagnózy. Graviditu je nutno pečlivě plánovat a u žen s těžším průběhem RS je třeba jejich stav nejdříve stabilizovat. U většiny žen má ovšem těhotenství protektivní vliv na vývoj nemoci, říká doc. MUDr. Martin Vališ, Ph. D., z Neurologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

 

 

Dříve lékaři ženy s R S před těhotenstvím varovali, jak je to nyní?

 

Pohled na mateřství nemocných žen se v průběhu let dramaticky změnil, až do 90. let minulého století se těhotenství pacientkám s RS nedoporučovalo. Myslelo se, že těhotenství má významně negativní dopad na onemocnění RS. Pohled odborné veřejnosti změnila prospektivní studie z roku 1998, která jednoznačně dokumentovala pokles aktivity choroby v graviditě a statisticky významné snížení počtu relapsů, hlavně ve třetím trimestru.
Těhotenství tedy má protektivní vliv na vývoj nemoci. V současné době tak ženám nedoporučujeme otěhotnět pouze v individuálních případech, kdy jde o rychle progredující formu RS a my se především snažíme pacientku uchránit od těžké invalidity. Naštěstí se tyto případy objevují relativně málo.

 

 

Co tedy ženám říkáte, pokud chtějí otěhotnět?

 

RS se většinou objevuje u žen ve fertilním věku, to znamená kolem dvaceti, třiceti let. Těhotenství by u nich mělo být vždy plánované, ideálně by mělo začít ve chvíli, kdy je žena minimálně 6–12 měsíců bez ataky. Proto s nimi už po stanovení diagnózy o tom mluvíme a ptáme se jich: M áte partnera? Plánujete dítě? Kdy byste ho chtěla mít? U žen plánujících graviditu musí být volen takový preparát, jehož podávání se jeví bezpečné i v prvních týdnech po početí. Primárně tedy volíme léky 1. linie, tedy interferony a glatiramer acetát, které lze podávat v těhotenství, jestliže prospěch převýší možná rizika. Z léků první linie je kontraindikován pouze teriflunomid, u něhož ženy ve fertilním věku musí mít spolehlivou antikoncepci a při plánovaném početí je nevyhnutelné léčbu ukončit.

 

 

A pokud se jedná o rizikovější formu onemocnění?

 

Pochopitelně volíme modernější a účinnější léčbu, přičemž ženám doporučujeme účinnou antikoncepci a snažíme se eventuální graviditu plánovaně posunout do budoucna, do doby stabilizace nemoci. Výhodu má natalizumab, který lze rychle vysadit a poměrně bez problémů těhotenství. V individuálních případech je možné natalizumab používat i v graviditě, případně ho rychle nasadit hned po porodu. U ostatních modernějších preparátů dosud nemáme dostatek informací o jejich bezpečnosti.

 

 

Kdy je budeme mít?

 

Je to otázkou několika příštích let. Zdá se, že se u většiny z nich neobjeví žádné překvapivé nebo silné nežádoucí účinky, ale opatrnost je nyní na místě. Zkoumání jejich vlivu na těhotenství stále probíhá, například v roce 2018 byl iniciován „Ocrelizumab Pregnancy Register“, multicentrická, prospektivní, observační studie cílená na bezpečnostní profil ocrelizumabu ve vztahu k průběhu gravidity, porodu a výskytu vrozených malformací u dětí exponovaných matek.

 

 

Zatímco těhotenství tedy není považováno za takový problém, v šestinedělí už je to jinak…

 

Jak už jsem uvedl, těhotenství má protektivní vliv na vývoj nemoci, tato ochrana však náhle končí porodem. Šestinedělí je významnou hormonální změnou a klade vyšší nároky na matku ve smyslu péče o dítě, zvyšuje i aktivitu RS. Ve světě se všeobecně doporučuje omezená doba kojení, za hraniční se považuje šest měsíců, protože delší doba přináší i některé negativní aspekty i na další přirozený vývoj dítěte.
Léčba RS během šestinedělí je velmi individuální, záleží vždy na průběhu nemoci. Pokud začne být onemocnění aktivní, doporučujeme ukončit kojení a co nejdříve nasazujeme biologickou léčbu.

 


Zdroj: Ze Zdravotnictví | Rubrika: Příloha – Profi Medicína

 

 

Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

 

 

herb-2915337_1920
 
 

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící.

 

 

V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Toto jednání je však přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 15 000 Kč a dále propadnutí vypěstovaných rostlin. Navíc se jedná o přestupek (správní řízení pod pokutou) ve chvíli, kdy 5 a méně rostlin je pěstováno pro osobní užití a sklizené konopí není nijak dále zpracováno, nebo ho osoba nemá v úmyslu zpracovávat. Pěstování více než 5 rostlin je trestným činem § 285 trestního zákoníku Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku se základní trestní sazbou do 6 měsíců trestu odnětí svobody.

 

Domácí pěstování libovolného počtu konopných rostlin pro jiného, např. nemocné příbuzné či přátele, stejně jako sklízení, sušení a zpracování vypěstovaného konopí pro jiného i pro vlastní potřebu, může být, a stále častěji je posuzováno odlišnými paragrafy trestního zákoníku. Pěstitelé se tak dostávají do rizika trestního stíhání pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se základní trestí sazbou od 1 do 5 let trestu odnětí svobody, a to bez ohledu na počet rostlin.

 

KOPAC dlouhodobě apeluje na politiky napříč politickými stranami, aby konopí pro léčebné účely nebylo dostupné pouze skrze lékárny, ale také v rámci sebepéče. Pro mnohé pacienty jejichž diagnózy nejsou uvedeny v aktuální vyhlášce č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, zůstává domácí pěstování jedinou dostupnou možností, jak účinky konopí využít v péči o své zdraví či si zajistit účinnou úlevu od příznaků svého onemocnění.

 

Dokud nebudou Parlamentem České republiky schváleny další změny platné legislativy, považuje KOPAC za nutné informovat o rizicích a možných následcích této činnosti. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná.

 

 

Stacionář pro pacienty s RS Druhý život je v zemi mimořádný

 

druhy_zivot
 

 

 
 

Denní stacionář Druhý život, který se zaměřuje na pomoc lidem s neurologickými problémy, nově začal fungovat Kladně. 

 

Určený je lidem mezi 19 a 64 lety s postižením po poranění mozku, k němuž dochází nejčastěji při autonehodách, ale i po mozkové mrtvici, s roztroušenou sklerózou či stavech po nádorových onemocněních mozku.

 

Kapacita stacionáře dosahuje osmi míst – a v případě většího zájmu by bylo možno otevřít i další pracoviště; jejich návštěvy by pak klienti mohli střídat, aby získávali víc nových podnětů.

 

S rozjezdem činnosti zde pomohla milionová dotace od kraje, zaplacení nájmu městem – ale třeba i ošetřovatelské lůžko nebo polohovací křeslo darované výrobcem. Nyní už je činnost financovaná díky zařazení stacionáře do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.

 

Z činnosti stacionáře

 

 • Druhý život
 • Cvičení
 • Příprava svačiny v kuchyňce
 • Nácvik psaní
 • Oblékání, nácvik zapínání košile
 • Debatní kroužek o přírodě
 • Poznávání filmů ve skupině podle vyprávění
 • Použití e-mailu na počítači
 • Malování
 • Angličtin
 • Nácvik nakupování s papírovými penězi
 • Pěvecký kroužek
 • Deskové hry
 • Vertikalizační stroj (přístroj rozvíjejí pohyb s napojením na virtuální realitu, kdy obraz v televizi reaguje na skutečné pohyby)

 

 

Pro nácvik soběstačnosti zařídili v Sanatoriích Klimkovice vzorový byt

 

 

Klimkovice
 
 

Ergoterapeuti tady pracují především s pacienty po cévních mozkových příhodách, traumatických poškozeních mozku, neuro mozkových postiženích a lidmi s roztroušenou sklerózou. K modernizaci ergoterapie se v době nařízení uzavřít lázně kvůli koronaviru rozhodla Sanatoria Klimkovice.

 

Místo dílny s hrnčířským kruhem a konzervativními terapiemi zaměřenými na jemnou motoriku ale vznikl zařízený byt s kuchyní, hygienickým zázemím, pracovnou i ložnicí, kde se lidé s handicapem učí soběstačnosti. Úprava přišla na 800 tisíc korun.

 

„Dříve to tady vypadalo podobně, jen to nebylo tak funkční jako nyní. Například jsme měli kuchyň pro zdravé, a nyní pro člověka s omezením,“ poukázal ergoterapeut Mikuláš Turčinský.

 

Lidé ve známém prostředí trénují, jak se o sebe mají postarat, ale mohou se inspirovat k tomu, jak si mají přizpůsobit své bydlení a naučit se řešit nečekané situace. „Trénujeme kupříkladu i přesuny a pády, protože i ty se v běžném životě stávají, a připravit se na možná úskalí,“ popsal.

 

 

Klienti jsou spokojeni

 

Nové prostory i vybavení oceňují především klienti lázní. „Je to tu všechno přizpůsobeno na výšku vozíčkářů, abychom dosáhli na všechno, co potřebujeme. Oproti tomu, co tu bylo, je to lepší,“ pochvaluje si mladá Slovenka Michaela Kevelyová, která ochrnula před pěti lety na Kypru. Postihla ji míšní ischemie: ucpala se jí tepna, která vyživuje míchu. Lékaři netuší, proč dívka onemocněla, odhadovali, že do 60 dnů po ochrnutí umře.
Míša ale bojuje, v Klimkovicích je už pojedenácté. „Trénuji soběstačnost, abych nepotřebovala žádnou pomoc v kuchyni, koupelně ani při jiných pracích, které člověk přes den běžně dělá. Doma na Slovensku takové zařízení, kde se člověk učí zařadit do obyčejného života, není,“ poukázala.

 

Zdroj:Právo

 

 

Ergoterapie pomáhá v každodenním životě s roztroušenou sklerózou

 

Ergoterapie vám dokáže opravdu významně zpříjemnit každodenní život s roztroušenou sklerózou. Víte, čím se zabývá, kde ergoterapeuta hledat a co vám může nabídnout?

 

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností.

 

 

Ergoterapie řeší praktické otázky

 

Roztroušená skleróza je jednou z mnoha diagnóz, u kterých ergoterapie pomáhá. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti musí zohledňovat individuální potřebu každého člověka, aktuální zdravotní stav i podmínky prostředí, ve kterém žije. Důležité je poskytnout ergoterapeutovi co nejpřesnější informace, aby pochopil danou situaci a mohl zvolit efektivní metody řešení.

 

 

Ergoterapeut

 

Provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti.

 

 

Zaměstnání je důležité

 

Ergoterapeutická vyšetření se zaměřují na hodnocení běžných denních činností, funkční hodnocení a hodnocení prostředí. Základem je samozřejmě rozhovor. Je třeba být k ergoterapeutovi upřímný a nic mu nezatajovat. Bude se zajímat, co od ergoterapie čekáte, jaká jsou vaše přání a co vás trápí. Pravděpodobně dojde i na testy, dotazníky či sebehodnoticí škály. Kvůli zhodnocení prostředí vás ergoterapeut může navštívit doma, případně i v práci.

 

Vhodné zaměstnání jednoznačně přispívá ke kvalitnějšímu životu. Mnozí lidé s roztroušenou sklerózou opouštějí zaměstnání kvůli únavě, funkčnímu postižení nebo narušení kognitivních funkcí. Ztráta zaměstnání ovšem narušuje nejenom rodinné příjmy, ale i sebedůvěru. Díky ergoterapii a v lepším případě i vstřícnosti zaměstnavatele je u řady lidí možné pokračovatv práci i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky.

 

Pro ty, kteří opravdu odejdou ze zaměstnání, jsou důležité náhradní aktivity – i s tím ergoterapeut poradí. Měly by vás bavit a zároveň udržovat vaše schopnosti a dovednosti, trénovat nejenom hybnost, ale i paměť či soustředění.

 

 

Ergoterapii hradí zdravotní pojišťovna

 

Ergoterapeuta se specializací na neurologickou problematiku je možné najít v rehabilitačních ústavech nebo na větších rehabilitačních odděleních nemocnic. Kontakty na konkrétní ergoterapeuty se znalostí problematiky neurologického onemocnění naleznete i na webu www.msrehab.cz nebo www.ergoterapie.cz.

 

Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce.
Máte-li starosti se zvládnutím některých aktivit běžného života, promluvte si o tom se svým lékařem a zkuste ergoterapii. Možná budete příjemně překvapeni, kolik toho pod vedením odborníka zvládnete vlastními silami.

 

Zdroj: ulekare.cz

 

 

 

Nenechte si milostný život kazit roztroušenou sklerózou

 
 

Sexualita je důležitou součástí života. Sexuální problémy, které postihují značnou část lidí s roztroušenou sklerózou, mohou negativně ovlivňovat pacientovo sebevědomí a spokojenost s vlastním životem.

 

Jaké obtíže se s tímto neurologickým onemocněním pojí a jak je řešit?

 

Trojí past

 

 

Roztroušená skleróza ovlivňuje mužskou i ženskou sexualitu, a to hned na několika frontách:

 

 • Některé zánětlivé změny v mozku a míše ovlivňují sexualitu přímo.
 • Symptomy roztroušené sklerózy jako únava, křeče v nohou nebo inkontinence stolice i moči na náladě nepřidají.
 • V neposlední řadě se roztroušená skleróza pojí s duševním vypětím, stresovými situacemi a emocionálními i sociálními problémy.
 •  

Kvalitní sexuální prožitek vyžaduje dobré vegetativní fungování, citlivost, svalovou koordinaci, nepřítomnost bolesti, dobrou termoregulaci, ovládání svěračů močového měchýře a konečníku. Dále je potřeba se na sex optimálně naladit (pocity bez přítomnosti deprese a úzkosti) a pozitivně vnímat vlastní tělo. Všechny tyto požadavky může roztroušená skleróza narušit.

 

 

„S urologickými a sexuálními obtížemi se setká během onemocnění a léčby roztroušené sklerózy téměř 100 % pacientů,“ zdůrazňuje primář Urologické kliniky VFN MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., PEFU, FECSM. Zároveň dodává, že žádná z těchto překážek není nepřekonatelná. „Pacienty jsme schopni léčit a pomoci jim. Je velmi důležité tyto obtíže diagnostikovat a to, aby se pacienti o nich nestyděli mluvit.“

 

 

Nemocní by měli hovořit jak se svým lékařem, tak s partnerem. Odborník může pomoci zejména v oblasti symptomů roztroušené sklerózy, které ovlivňují sexualitu přímo. Intimní partner by měl napomoci vyrovnat se s chorobou, psychická pohoda i důvěra jsou totiž pro spokojený sexuální život základem. Přínosem může být i psychologická podpora.

 

 

Muži by měli hledat pomoc u urologa

 

 

Roztroušená skleróza postihuje mladé lidi v produktivním věku, které problémy v sexuálním životě velmi trápí.

 

U mužů se jedná především o erektilní dysfunkci, nemožnost vyvrcholení, ztrátu citlivosti penisu, ztrátu libida.

 

Původ erektilní dysfunkce je způsobený hlavně poškozením nervových drah v přímé souvislosti s roztroušenou sklerózou. Může jít o hormonální, cévní nebo psychogenní poruchu. V případě takových obtíží je důležité svěřit se svému lékaři nebo přímo oslovit neurourologa, který se touto problematikou zabývá. Jejich seznam najdete na webových stránkách České urologické společnosti ( www.cus.cz ).

 

Vyšetření probíhá formou pohovoru, fyzikálním i laboratorním vyšetřením a ultrazvukem. Léčbou první volby obvykle bývají tabletové léky. Na vzájemné dohodě a příčině obtíží pak závisí, které léčivo si odnesete domů. Někdo preferuje pravidelné užívání malé dávky každý den, jiný užití léku hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. Další variantou jsou tzv. podtlakové erektory.

 

Léčbou druhé volby je aplikace tzv. vazoaktivních látek přímo do topořivých těles penisu injekční stříkačkou s tenkou jehlou. Pacient se musí naučit si látku aplikovat sám. Ve výjimečných případech lze podávat také mužský pohlavní hormon – testosteron – nebo léky působící spíše jen jako afrodiziaka.

 

Problém se týká i žen

 

 

U žen s roztroušenou sklerózou jsou sexuální problémy minimálně 2× častější než v běžné populaci. Přesto se většina z nich nikdy se svým problémem nesvěří.

 

Jedná se především o sníženou citlivost v genitální oblasti, poruchy zvlhčování pochvy, bolest při pohlavním styku, snížení libida.

 

Významnou roli hrají i ostatní symptomy roztroušené sklerózy, jako jsou poruchy hybnosti, bolestivost nebo únava. Pacientky by měly překonat stud a svěřit se se svým problémem. Teprve pak může být řešen. Léčba musí být komplexní a podílí se na ní řada odborností (endokrinolog, gynekolog, urolog, event. fyzioterapeut či psycholog).

 

„Zpočátku jsem se utápěla ve vzpomínkách a bála se, že se můj problém už nevyřeší. Mám pro vás jednu radu. Žijte v současnosti a pracujte s tím, co máte. Nemusíte obětovat svoji sexualitu. Důležitá je fantazie a komunikace s partnerem. Naučila jsem svého přítele, kde se mě má dotýkat, kde to naopak necítím a kde dotyk přímo bolí. Zkoušíme nové věci, jedna cesta se zavře, ale hodně jiných možností se otevře,“ radí pacientka s roztroušenou sklerózou.

 

Plodnost a ochrana před početím

 

 

U mužů trpících roztroušenou sklerózou může vzniknout omezená neplodnost, pokud mají problémy s erekcí nebo ejakulací. Ženy s roztroušenou sklerózou nemají zpravidla problém otěhotnět. Těhotenství je však třeba v souvislosti s léčbou vhodně načasovat a naplánovat. Některé léky je třeba s určitým odstupem před početím vysadit. S tím může pomoci antikoncepce. Jsou použitelné všechny druhy, žádné specifické omezení v tomto případě neexistuje.

Zdroj:ulekare.cz

 

 

Spustila se registrace na pražskou konference “O RS (ne)jen pro rodinu”

 

 

Praha
 
 

28. listopadu (sobota) od 10 hodin v Kongresovém centru IKEM. Vystoupí prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, MUDr. Ivana Obhlídalová, MUDr. Pavel Hradílek a MUDr. Tomáš Bauko.

 

 

Chcete se zúčastnit? Pak se, prosím, do 20. listopadu zaregistrujte na email natalie.kavulicova@revenium.cz Děkujeme!

 

 

POZVÁNKA

 

 
Přednášky z předchozích ročníků najdete ZDE

 

 

 

Vyhrajte lázeňský pobyt ve fotosoutěži “Šťastní rodiče navzdory eresc

 

Všem rodičům s ereskou: Máme tu soutěž přímo pro vás! Stačí poslat tři fotografie (před rodičovstvím, z období “očekávání” a po narození potomka) a můžete vyhrát relaxační pobyt v lázních pro dva dospělé a dvě děti.

 

 

V návaznosti na loňskou soutěž “Jak mi ereska změnila život“, do níž účastníci posílali své krátké videopříběhy, letos pořádáme další ročník. Tentokrát očekáváme krásné fotografie z vašeho rodinného alba.

 

Téma rodičovství jsme zvolili, abychom ukázali lidem s roztroušenou sklerózou a celé veřejnosti, že ani tato zákeřná choroba nemusí být na překážku v záměru  založit rodinu. Chceme poukázat mimo jiné na to, že pro maminky s ereskou nemusí být těhotenství strašák, a že i s tímto typem onemocnění může každý „fungovat“ jako rodič.

 

Ať už jste máma nebo táta s ereskou, vychováváte děti v páru nebo “single”, je soutěž určena právě vám.

 

Stačí, když nám do 20. září 2020 pošlete tři fotografie. Vůbec nevadí, pokud jste už jako rodič dospěl do věku prarodiče – posílat můžete fotky třeba i s dospělými potomky.

 

 • První z kterékoli doby, než jste se stali rodiči (z vlastního dětství, promoci, svatby atp.)
 • Druhou z doby, kdy jste čekali děťátko
 • Třetí z období aktivního rodičovství
 •  

Stejně jako loni máme pro výherce krásnou cenu – týdenní pobyt v lázních Teplice pro dva dospělé a dvě děti, během kterého se krásně zrelaxujete a obohatíte o nové zážitky. Kdo ví, třeba vznikne nový materiál pro další ročník soutěže ?

 

Fotky posílejte do 20. září 2020 na adresu soutez@inspirante.cz

 

Do emailu, prosím, uveďte plná jména osob na fotografiích a město, ze kterého jste. Výsledky vyhlásíme v listopadu 2020.

 

Všechny zaslané fotografie, včetně jmen osob na nich zdokumentovaných, budou moci být použity na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích.

 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

 

Těšíme se na Vaše fotografie!

 

Pořadatelem soutěže je Aktivní život.cz ve spolupráci se společností Merck, spol. s r. o.

 

Ceny do soutěže věnuje nezisková organizace Revenium, z. s.

 

Mediálním partnerem je online magazín Insprirante.cz

 

 

 

Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

 

Přestat kouřit může příznivě ovlivnit průběh a aktivitu RS! Společná výzva lékařských odborných společností apeluje na kuřáky v Česku, že právě teď je správný čas znova zkusit skončit s kouřením.

 

 

Vážení kuřáci, víme, že většina z vás nekouří ráda: sedm z deseti by si raději kupovalo něco jiného než cigarety. Také víme, že naprostá většina z vás už přestat zkoušela, a že se to zatím nepovedlo. Je to naprosto pochopitelné – kouření ovlivňuje i ty části mozku, které vůlí neovládáme. Ale z každého neúspěšného pokusu se lze poučit – co pomohlo, proč se mi to nepovedlo, a co udělám příště jinak.

 

Pokud to „příště“ odkládáte, je teď výborná chvíle zase to zkusit. Kouření poškozuje celé tělo, ale plíce zejména, také významně snižuje imunitu.

 

Kuřáci se obecně snadněji nakazí a infekční onemocnění u nich mají těžší průběh než u nekuřáků. Kuřáci jsou také častějšími pacienty nemocnic, včetně intenzivní péče, a to z mnoha dalších důvodů.

 

V době koronavirové epidemie mohou být tyto skutečnosti dobrou motivací zkusit se cigaret vzdát. Jen zavedení nekuřáckých veřejných prostor znamenalo o několik desítek tisíc méně hospitalizovaných pro akutní srdeční příhody.

 

Čistý vzduch namísto směsi několika tisíc látek obsažených v tabákovém kouři prospěje nejen vašim plicím, ale i plicím vašich blízkých. Kromě vašeho zdraví a osobního zájmu můžete pomyslet i na to, že své místo na jednotce intenzivní péče přenecháte těm v akutním stavu kvůli současné epidemii, a zdravotníci se budou moci věnovat jiným.

 

Vliv kouření se bohužel táhne po léta i potom, co přestanete kouřit, ale mnohé se zlepší okamžitě: hned začne klesat riziko akutního onemocnění srdce a cév, tedy srdečního infarktu či mozkové mrtvice, riziko akutních problémů s chronickou plicní nemocí či astmatických záchvatů, naopak se zvýší vaše obranyschopnost.

 

S trochou nadsázky by vám mohlo pomoci i to, že s ochrannou rouškou na ústech se opravdu špatně kouří. Tak zkuste nekouřit.

 

omoc můžete najít i na dálku (telefony, mobilní aplikace, maily) v kontaktech na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz nebo na národním webu www.koureni-zabiji.cz . A nepřestávejte přestávat.

 

zdroj: Helpnet.cz a aktivnizivot.cz

 

 

Benefity jógy u roztroušené sklerózy

 

 

joga
 
 

Jóga podporuje naše fyzické zdraví mnoha různými způsoby. „Některé z nich plynou z lepší odolnosti vůči stresu, jiné pak přímo z pohybové aktivity a jógových pozic, které podporují sílu i flexibilitu a mohou tak napomáhat třeba i úlevě od bolestí kloubů,“

 

 

vysvětluje Věra Vojtěchová, instruktorka a zakladatelka center zdravého životního stylu Domů jógy.

Jiná zlepšení zdravotního stavu přichází jako přirozené důsledky uvolnění napětí v těle a lepší fyzické kondice jako je třeba migréna, či zlepšení krevního tlaku. Některé pozitivní výsledky cvičení jógy jsou již dobře zpracované a vědecky podložené.

O kterých benefitech jógy není důvod pochybovat?

 

1. Lepší flexibilita
Při provádění jógových pozic protahujeme svaly. „Díky tomu se zlepšuje kvalita pohybu, stejně jako pocit z něj. Prodlužuje se doba, za jakou se svaly unaví a snižuje se také jejich tendence k tuhnutí,“ popisuje Mgr. Eva Juráková, fyzioterapeutka z Lékařského domu Praha 7. A nejlepší na tom je, že nezáleží, jak moc zkušení v józe jste. Její pozitivní vliv se začíná projevovat během několika týdnů pravidelného cvičení.

 

2. Větší síla a lepší postoj

Jakými pozicemi posílíte…
… horní polovinu těla: například pozice pes hlavou dolů, pes hlavou nahorů, plank
… dolní polovinu těla: ásany ve stoji jako je pozice hory, stromu
… oblast beder: pozice kleští, židle

 

Ač se může jóga zdát jako nenáročná, pomalá pohybová aktivita, rozhodně to neplatí pro všechny její styly. „Některé z nich, jako power jóga či ashtanga, mají na fyzickou sílu vysoké nároky, ale i další styly, jako například hatha jóga, vám pomohou zpevnit a posílit svalstvo, a dodat vám tím pádem sílu a vytrvalost,“ upozorňuje Věra Vojtěchová.

 

Pokud provádíte ásany (jednotlivé pozice) správně a dodržujete i správné dýchání, téměř vždy posilujete tzv. core, tedy střed těla a hluboké břišní svalstvo. „S rozvojem hlubokého stabilizačního systému se pojí také lepší tělesný postoj, díky němuž přirozeně stojíme a sedíme vzpřímeně. A to pak ve výsledku může vést k úlevě od bolestí zad,“ nastiňuje Eva Juráková.3. Méně bolestí zad


Pozitivní vliv jógy na psychiku
Lepší odolnost vůči stresu
Kvalitnější spánek
Pozitivní náhled na svět
Redukce depresí a úzkostí
Zlepšení paměti a koncentrace
Zklidňuje mysl

 

Lékařsky i vědou podložený je pozitivní vliv praktikování jógy při bolestech zad. Ty jsou společně s hypertenzí nejčastějším chronickým onemocněním a důvodem, proč Češi bezradní končí v lékařských ordinacích. Cvičení jógy přitom může při bolestech zad pomoci jak v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. „V případě vážnějších zdravotních komplikací je však vždy důležité konzultovat typ pohybové aktivity se svým lékařem a józe se věnovat pod dohledem zkušeného lektora,“ apeluje Eva Juráková, aby nakonec namísto zlepšení nedošlo ke zhoršení stavu.

 

S citem prováděná jóga ale nemusí řešit pouze akutní problémy, ale především může být prevencí budoucích obtíží. „Pravidelným posilováním vnitřního svalstva tak můžeme preventivně působit proti pozdějšími rozvoji bolestí zad a páteře,“ dodává.

 

4. Úleva od bolestí spojených s artrózou


Artrózou, degenerativní onemocněním kloubů, trpí v České republice asi pětina obyvatelstva. Její výskyt narůstá se zvyšujícím se věkem. Projevuje se bolestmi a tuhnutím kloubů, které mohou začít znemožňovat aktivní život.

„Jóga je přitom ideální jemnou pohybovou aktivitou, která napomáhá zlepšit celkově hybnost a posilovat svaly obklopující bolestivé klouby,“ tvrdí Věra Vojtěchová, podle níž se tím snižuje tlak na klouby a může dojít k úlevě od jejich bolestí. „A podobně pozitivní vliv má jóga také v případě autoimunitní revmatoidní artritidy,“ dodává k tomu.

 

5. Skvělá pro kardiovaskulární soustavu


Pravidelné praktikování jógy snižuje krevní tlak a zpomaluje srdeční tep, což se hodí zejména osobám s hypertenzí nebo onemocněním srdce, stejně jako lidem s historií infarktu či mrtvice. To ale není jediným benefitem jógy pro kardiovaskulární systém. Jak vysvětluje Eva Juráková, její cvičení bývá spojováno s nižší hladinou cholesterolu a triglyceridů. Pro srdce a cévy je to hned dvojitá ochrana.

Pozitivní vliv má jóga i jako doplněk dalších pohybových aktivit, protože navyšuje kardiopulmonální zdatnost a vytrvalost. „Díky cvičení jógy se snižuje spotřeba kyslíku při sportu a množství laktátu v krvi, a naopak roste výkon,“ prozrazuje Věra Vojtěchová.

 

Zdroj: run-magazine.cz

 

 

Desatero pacienta s nevyléčitelnou nemocí

 

 

Dozvěděli jste se, že máte rakovinu v pokročilém stadiu nebo jiné nevyléčitelné onemocnění? Tady je několik rad, jak tuto závažnou situaci zvládnout co nejlépe.

 

1. Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře na všechny informace, které se týkají vašeho zdravotního stavu. Jaký je rozsah onemocnění, které orgány jsou zasaženy, jaké jsou možnosti léčby, jak bude léčba probíhat, jaké jsou možné vedlejší nežádoucí účinky. Pokud něčemu nebudete rozumět, nechte si to od lékaře znovu vysvětlit. Máte právo na pravdivé informace o svém zdravotním stavu. Pokud chcete své nálezy konzultovat s dalším odborníkem, udělejte to.

 

2. Rozhodněte se, komu tuto informaci řeknete. Pokud potřebujete, nechte si nějaký čas na rozmyšlenou. Určitě je dobré podělit se o tuto starost s někým blízkým, komu důvěřujete. V první chvíli to nemusí být manžel nebo manželka, ale třeba kamarádka nebo kolegyně, která již má podobnu zkušenost. Je jen na vás, komu a kdy informace o sobě sdělíte.

 

3. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, dělejte všechno jako před onemocněním. Někdy nejsou obtíže spojené s nemocí příliš závažné a onemocnění mohlo v těle probíhat už řadu měsíců nebo i let. Rozdíl je jen v tom, že nyní o diagnóze víte. Pokud se budou vaše příznaky zhoršovat, snažte se využít každou chvíli, kdy vám bude lépe a dělejte to, co máte rádi.

 

4. Snažte se být otevření k příbuzným a přátelům, kteří vám chtějí pomoci. „Někdy je pro okolí nemocného těžké normálně komunikovat s pacientem. Obávají se, aby mu během rozhovoru nepřipomněli přítomnost nemoci nebo aby se nerozplakali. Je důležité otevřít cestu mezi pacientem a blízkými. Nemocný by měl dát blízkým najevo, že cítí jejich podporu,“ uvádí onkoložka Petra Garnolová.

 

5. Neskrývejte emoce. Chce se vám plakat nebo křičet udělejte to. Kdybyste byli úplně klidní ve chvíli, když se dozvíte špatné zprávy, nebylo by to úplně v pořádku. Dovolte svému okolí, aby také uvolnili své pocity. Určitě to pomůže k lepší a pravdivější komunikaci mezi vámi.

 

6. Sepište si seznam věcí, které ještě chcete udělat nebo vidět. Až ho budete mít, začněte si jednotlivá přání plnit. A nezapomeňte, že ho můžete průběžně doplňovat.

 

7. Zhoršují se vaše obtíž? Řekněte to svému lékaři a donuťte ho hledat řešení ke zmírnění nepříjemných projevů nemoci. Některých potíží vás medicína úplně zbavit neumí, ale obvykle existuje možnost, jak je alespoň zmírnit.

 

8. Cítíte, že vám ubývá sil? Začněte řešit důležité věci. Pro každého je důležité něco jiného. Někdo potřebuje převést firmu na děti, jiný se chce usmířit s přítelem, zkrátka kolik je lidí na světě, tolik je důležitých záležitostí.

 

9. Zamyslete se, kde chcete strávit konec života a informujte o tom svoji rodinu. „Většina pacientů si přeje strávit poslední období svého života doma v kruhu rodiny. Pacientům se samozřejmě snažíme toto přání splnit,“ říká onkoložka a jednatelka agentury Péče doma Petra Garnolová. V současné době naštěstí existují organizace, které nemocným i příbuzným pomohou toto přání splnit. Jde o týmy mobilních hospiců a vybraných agentur domácí péče, které spolupracují s paliativními lékaři. Tyto organizace mohou zajistit zdravotní péči v domácím prostředí ve stejném rozsahu jak v nemocnici. Pokud se rozhodnete pro péči ve zdravotnickém zařízení, najděte sami nebo ve spolupráci s rodinou nejbližší kamenný hospic a zajeďte se tam společně podívat. Další variantou může být také léčebna dlouhodobě nemocných, pokud není hospic blízko vašeho bydliště dostupný.

 

10. Neztrácejte naději a víru ve zlepšení. Každý člověk je jiný a také nemoc může probíhat různě. I když vám tělo vypoví službu a lékaři již nedávají moc naděje, vždycky existuje alespoň malá možnost, že se vše obrátí k lepšímu. Navíc, každý máme něco nebo někoho, pro co stojí za to bojovat a žít.

 

Autor: Jan Raška

 

Lidé s roztroušenou sklerózou potřebují rehabilitaci, odborníků je však málo

 

 

 

Nemocní s roztroušenou sklerózou (RS), která napadá nervový systém, se mohou dostat do podobného stavu jako lidé po mozkové mrtvici. Ale zatímco po mrtvici máte nárok na rehabilitaci, lidé s RS musejí hledat fyzioterapeuty sami, což jim nejenže zabere mnoho času, ale často nejsou ani úspěšní. Zatímco totiž na léky mají automaticky nárok, na rehabilitaci nikoliv. A navíc je fyzioterapeutů stále méně.

 

 

Lidský mozek - Ilustrační fotolupa-plus
Lidský mozek - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock
 
 

Štěpánka (45) na tom byla před sedmi lety velmi špatně. „Kvůli roztroušené skleróze jsem nedokázala ani normálně sedět, pořád jsem přepadávala, protože se neuměla opřít o nohy jako zdravý člověk. Ale nešlo jen o to, trpěla jsem chronickou únavou, byl pro mne problém třeba jen vzít do ruky tužku. Představte si, že cítíte tak, jako byste ve dne v noci trpěli těžkou chřipkou,“ přibližuje svůj tehdejší stav.

V posledních letech přišli na trh nové léky, které tehdy nebyly k dispozici, ale to problém Štěpánky úplně neřeší. Léky sice umí postup této nevyléčitelné nemoci napadající nervy zpomalit či i na nějakou dobu zastavit, Štěpánka ale potřebuje i pravidelnou péči fyzioterapeuta, který jí například pomáhá obnovovat pohybové funkce, jež vinou nemoci ztrácí.

 

Štěpánka měla štěstí, že se dostala do péče fyzioterapeutky a přední odbornici na rehabilitaci nemocných s RS docentky Kamily Řasové. „Asi rok jsme pracovaly na tom, aby se udržela v sedě. Kdyby dostala péči dříve, bylo to by to rychlejší. Nyní musí každý týden absolvovat sezení u fyzioterapeuta znovu, tělo totiž získaný návyk po třech dnech začne zapomínat,“ říká Kamila Řasová.

 

Při RS organismus může přestat zvládat nějaký pohyb, který zdraví lidé považují za samozřejmost, na kterou nemusejí myslet. „Nevnímám svoje tělo, nohy mám v křeči. Opakujeme, jak si mám sednout, stoupnout… Když zvládnu stát, což není automatické, tak mne učí chodit. Tělo se naučí, co mám dělat, abych na to nemusela myslet,“ popisuje opakující se sezení Štěpánka.

 

Že se jí podařilo dostat se k fyzioterapeutce, považuje za velké plus: „Když vám řeknou, že trpíte roztroušenou sklerózou, kterou nelze vyléčit, je to velký šok. Nevíte, co máte dělat, jak se zachovat. A lékaři vám řeknou, abyste si všechno zařídili sami. Potřebujete terapeuta, který má zkušenosti s RS, ale nevíte, kde ho sehnat.“

 

V České republice sice existují specializovaná centra pro léčbu roztroušené sklerózy, ale v tuto chvíli se v podstatě plně soustředí na farmaceutickou léčbu. „Většina z nich nabízí léčbu, případně psychologickou pomoc, ale ne už rehabilitaci. Ale my potřebujeme ucelený systém péče o lidi s RS,“ říká Kamila Řasová.

Sama vytvořila v rámci vědeckého grantu takový program pro lidi, u nichž lékaři nemoc objeví. „Tito lidé ještě nemají problémy s pohybem, ale je třeba se jim preventivně věnovat, aby třeba věděli, jak si mají sednout, aby ovládali nohy. Jde také předcházet bolestem, kterými řada lidí s RS později trpí. Nemocní se také potřebují naučit se správně cvičit, stravovat a vůbec se vyrovnat s řadou problému, které jim tato nemoc postupně degenerující nervy přináší," zdůrazňuje Kamila Řasová.

 

Program je tedy připraven, jsou proškoleni i lidé, ale náš zdravotní systém s ním nepočítá. "Nejsou na něj peníze," říká zklamaně Kamila Řasová. Další problém tkví v tom, že fyzioterapeutů je stále méně. Jen ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde působí, by měla pracovat padesát, ale ve skutečnosti jich je o dvacet méně. "Stěží pak zvládají rehabilitovat lidi po operacích, na tož aby měli čas na chronicky nemocné," podotýká Kamila Řasová.

 

Naším vzorem by podle ní mohlo být Norsko, kde mají pro nemocné různé programy podle potíží, kterými trpí: jeden pro chronickou únavu, další pro urologické potíže, jiný pro ty, kteří trpí bolestmi. „Dostávají samozřejmě léky jako u nás, ale tyto problémy lze ovlivnit i nefarmalogickými způsoby, které nemocným velmi pomáhají a díky tomu mají celkem kvalitní život i se závažnou nemocí,“ zdůrazňuje Kamila Řasová.

 

 

Roztroušená skleróza se dá odhalit dřív

 

 

neurons-1773922_960_720
 
 
 
 

Dříve odhalit roztroušenou sklerózu, tedy onemocnění napadající centrální nervovou soustavu, napomůže nový způsob vyšetření na magnetické rezonanci. Přišli na to ve spolupráci se svými americkými kolegy vědci z brněnské Masarykovy univerzity. Nutné je k tomu zkoumat u pacienta mozek jiným způsobem, než jak je tomu při vyšetřeních nyní.

 

Průvodními jevy onemocnění je postupné ochrnutí, deprese a vzácně i demence. Včas zahájená léčba může nástup všech těchto příznaků oddálit. Nově sledované změny v mozku pacienta mohou navíc podle vědců pomoci dříve odlišit projevy Parkinsonovy nemoci od jiných poruch hybnosti.

 

Zavedení této nově vytvořené metody do praxe ale zřejmě potrvá léta. Problém je s vyhodnocením dat. Je k tomu potřebná jejich poměrně složitá analýza. Přístroje je neumí bez pomoci odborníků zcela zpracovat. Vytvoření celého zobrazovacího protokolu, tedy záznamu mozku z magnetické rezonance, zabere superpočítači až 36 hodin na jednoho pacienta.

 

„Nutná je pomoc lékaře při vyhodnocení dat. Není to úplně běžné. Obvykle je to spíše záležitost techniků,“ řekl Právu neurolog Pavel Filip z lékařské fakulty univerzity.

 

Na analýze nových dat získaných pomocí magnetické rezonance spolupracuje s kolegy z Minnesotské univerzity z USA. V Brně pak byl k výzkumu využit přístroj s magnetickou rezonancí ve vědeckém institutu CEITEC Masarykovy univerzity, který patří k nejvýkonnějším v ČR. Vyšetření na něm absolvovaly desítky lidí.

 

Nejvhodnější léčba

 

Odborníci zjistili, že jim lepší informace o zdravotním stavu pacienta mohou napovědět například proměny v obalu nervových vláken nebo malé změny v bílé hmotě mozku, které na běžných snímcích a protokolech z rezonance nejsou vidět.

 

Konkrétně u pacientů s roztroušenou sklerózou nejde jen o to, že bude nemoc dříve zjištěna, a bude tedy možné rychleji zahájit léčbu. Zjištěná data navíc napomohou k určení nejvhodnějšího způsobu léčby.

 

Léky tlumící projevy a zpomalující průběh onemocnění jsou poměrně drahé a neumíme odhadnout, jak dobře a jak rychle u daného pacienta ten konkrétní zabere. Jako lékaři tak musíme někdy počkat, abychom zjistili úspěšnost léčby. Pokud budeme moci na snímcích z magnetické rezonance sledovat, zda léčba zabírá, může být léčba kvalitnější,“ dodal Filip.

 

Zdroj: Právo

 

 

Marta Vachová: Konopí nelze ignorovat

 

 
 

V porovnání s konopnými aktivisty i jinými zastánci léčby konopím z řad české lékařské obce působí skromně a nenápadně, odvádí však nesmírně důležitou práci. Primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice Marta Vachová ve své praxi už přes tři roky předepisuje léčebné konopí několika desítkám pacientů s roztroušenou sklerózou a o nabytých zkušenostech pravidelně přednáší kolegům i studentům medicíny. 

 

Potkáváme se v Kongresovém centru v Praze, kde právě probíhá čtyřdenní česko-slovenský neurologický sjezd. Kolik se tu sejde neurologů a řeší se tu i konopí?

 

Přesný počet účastníků neznám, ale jde o největší akci české a slovenské neurologické společnosti. O konopí se hovořilo minimálně v mé přednášce o symptomatické léčbě roztroušené sklerózy. Myslím si, že mnoho neurologů neví, jakým způsobem bude probíhat léčba konopím od 1. ledna 2020. Diskutovali jsme proto nejen o tom, jaké konopí lze používat na jaké stavy, ale i o kontrolním hlášení, co vše je potřeba splnit, aby měl pacient nárok na tuto léčbu, a tak dále.

 

Kdy jste poprvé předepsala léčebné konopí a jaké okolnosti to provázely?

 

Léčebné konopí v podobě rostlinného materiálu jsem poprvé předepsala v roce 2017, kdy se nám podařilo vyřídit elektronický recept.

 

Největší problém je, když musíme měnit lék, který dojde.

 

Jednalo se o pacienta se spasticitou (svalová ztuhlost – pozn. redakce), který měl roztroušenou sklerózu nereagující na běžný typ léčby. Šlo o kapsle, které pomohly natolik, že je pacient užívá dodnes. 

 

Co vás k tomu vedlo?

 

Celý ten byrokratický kolotoč jsem se rozhodla absolvovat z jednoho důvodu. Už dříve jsme u nás v nemocnici dělali studie se Sativexem, což je extrakt z přírodního konopí, a pozorovali jsme velmi dobrý efekt u mnoha našich pacientů.

 

 

U stánku magazínu Konopí na veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

U stánku magazínu Konopí na veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

 

 

Nicméně po ukončení studie léčba skončila, a přestože je Sativex povolen k použití pro léčbu spasticity a bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou, není hrazen ze zdravotního pojištění. Ten výdaj by přitom pro jednoho pacienta představoval desetitisíce korun měsíčně. 

 

Je pro české lékaře dnes jednodušší předepisovat léčebné konopí?

 

Významně. Za prvé v těch začátcích léčebné konopí věčně nebylo. Předepisovali jsme ho třeba první tři měsíce a najednou došlo, takže jsme dlouho čekali, až bude. Pak sice bylo, ale upřímně řečeno to první konopí nebylo úplně vhodné pro neurologické pacienty, protože mělo příliš vysoký obsah THC a málo CBD.

 

U konopí jde o symptomatickou léčbu nepříjemných stavů spojených s roztroušenou sklerózou.

 

Podle studie se Sativexem je pro neurologické pacienty vhodnější – a myslím si, že se mi to i osvědčilo v klinické praxi – vyváženější poměr mezi těmito dvěma kanabinoidy. V současnosti předepisujeme české konopí s obsahem 6 procent THC a 7,5 procent CBD. To je velmi dobře tolerované. Někteří z těch prvních pacientů nemohli konopí s vysokým množstvím THC užívat pro závrativé stavy, nedokázali ho tolerovat. U odrůdy s vyrovnaným poměrem jsme se s ničím takovým zatím nesetkali. 

 

 

Diskuze na konferenci veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

Diskuze na konferenci veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

 

 

Jak hodnotíte konopí s vyrovnaným poměrem THC a CBD z terapeutického hlediska? 

 

Pozitivní účinky jsou zejména u povolení spasticity nebo utlumení bolesti. Pacienti pak následně reportují i zlepšení spánkového rytmu, celkové zklidnění a dokonce zlepšení vyprazdňování. 

 

Setkala jste se někdy i s neurologickým pacientem, kterému by odrůda s vysokým obsahem THC a praktickým žádným CBD vyhovovala?

 

Mám jednu pacientku, ale ta je dlouhodobý uživatel klasického konopí. U ní si myslím, že je zvyklá na vyšší poměr. U prvouživatelů, kteří konopí zkouší poprvé u nás, si opravdu vystačíme s tím vyrovnaným.  

 

(…)

MUDr. Marta Vachová

 

Narodila se v roce 1972 v Teplicích. Studium medicíny absolvovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od dokončení studia v roce 1996 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – zprvu v pozici sekundárního lékaře, po složení atestace II. stupně v roce 2002 jako vedoucí lékař standardní části lůžkového oddělení. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je u nás nyní celkem patnáct. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum se účastní mezinárodních studií s léky pro nemocné s RS od roku 2006 a v tomto směru zastává MUDr. Vachová funkci hlavního investigátora.

 

V roce 2013 byla jmenována primářem Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, dále je členkou vědecké rady Krajské zdravotní a. s. a pracuje jako pedagog na UJEP v Ústí nad Labem, kde přednáší neurologii pro Katedru zdravotních studií. MUDr. Marta Vachová je členkou České lékařské komory, České neurologické společnosti a jedním ze členů atestačních komisí v oboru neurologie. Věnuje se edukaci neurologů zejména prostřednictvím přednáškové činnosti. O léčebné konopí se začala zajímat z pohledu symptomatické léčby roztroušené sklerózy.

Text: Lukáš Hurt

 

 

Marie Míčová, zdravotní sestra RS centra FN Plzeň, radí

syringe-3848830_960_720
 
 

Jak pečovat o kůži a minimalizovat nežádoucí účinky, které mohou nastat po aplikaci injekcí.

 

 

Podívejte se na video a dozvíte se :

 

 • o složení a stavby kůže
 • co způsobuje oslabní pokožky
 • jaké jsou vhodné a nevhodné tekutiny
 • jaké alergeny působí na kůži
 • jak pečovat o pokožku
 • jak působní injekce

 

Video ke stažení https://youtu.be/SPZIrRneEUg.

 

 

Pohodové prožití vánočních svátků

 

 

 

 

Lumbální punkce v diagnostice neurologických onemocnění

syringe-3848830_960_720

Co je lumbální punkce a v čem pomáhá?

 

U celé řady neurologických onemocnění pomáhá stanovit diagnózu právě lumbální punkce. V povědomí pacientů nemá toto vyšetření příliš dobrou pověst, ale ve skutečnosti nejde o nic dramatického a tato metoda pomáhá lékaři diagnosticky odlišit některá závažná onemocnění, jako klíšťová meningoencefalitida, hnisavá meningitida, krvácení mezi pleny mozkové, roztroušená skleróza a další. Mozkomíšní mok, který získáme lumbální punkcí, slouží zejména k cytologickému, biochemickému, spektrofotometrickému, mikrobiologickému a imunologickému vyšetření.

Lumbální punkce je vyšetřovací metoda, při níž se v bederní krajině (těsně pod průsečíkem spojnice lopat kostí kyčelních a trnovitých výběžků páteře) odebere malé množství mozkomíšního moku, tekutiny, která obklopuje mozek a míchu a chrání je před poraněním. Odběr se provádí v místě, kam už mícha nedosahuje, její poranění či poškození tedy v žádném případě nehrozí. Odběr se provádí atraumatickou jehlou mezi dvěma bederními obratli. Při lumbální punkci je nemocný v poloze vsedě s flektovanou páteří, což je z hlediska topografické orientace pro lékaře poloha nejvýhodnější.

Lumbální punkce neslouží pouze k diagnostickým účelům, může však být využita pro měření tlaku likvoru nebo aplikace léku, případně kontrastní látky do páteřního kanálu.

 

Kdy se lumbální punkce používá?

 

S prudkým rozšířením sofistikovaných zobrazovacích metod (CT, MRI) se na přelomu 70. a 80. let minulého století mohlo zdát, že význam lumbální punkce v klinické medicíně bude výrazně oslaben. Praxe však ukazuje, že se bez ní zcela jistě neobejdeme dnes ani v blízké budoucnosti (Humphreys, 1979, 1991–1992), a to v širokém spektru předpokládaných diagnóz.

Lumbální punkce je indikována jak u akutních stavů, tak u onemocnění s chronickým průběhem. Základní význam má její provádění u podezření na neuroinfekci. Je zcela nezbytná nejen u podezření na meningitidu, ale rovněž u jinak nejasných febrilních stavů, zvláště u dětí.

V diagnostickém úsilí se lumbální punkce stává významným zdrojem informací u některých neurologických a onkologických onemocnění, např. u Guillainova-Barrého syndromu, roztroušené sklerózy a karcinomatózní meningitidy. Bez lumbální punkce není myslitelné stanovení diagnózy mozkového pseudotumoru.

Také extrémně obézní nemocní (zhruba nad 140 kg) nejsou přístroji pro CT a MR vyšetřitelní, a tak v těchto případech nezbývá než se vrátit k provedení perimyelografie i za cenu velmi obtížně uskutečnitelné lumbální punkce (Johnson, Deeb, 1991).

Lumbální punkce je také součástí anesteziologických postupů – spinální anestezie. Rovněž se využívá při podávání intratékální chemoterapie, zejména při infiltraci mening akutní leukémií nebo maligním lymfomem, případně u vzácné karcinomatózní meningitidy. Při meningitidě slouží k intratékální aplikaci antibiotik. V rukou algeziologů je lumbální punkce základním přístupem pro intratékální podání opioidů, lokálních anestetik či jiných preparátů ovlivňujících bolestivé stavy (Procházka, 2001). V léčbě spasticity bývá intratékálně podáván baclofen. V současné době se v indikovaných případech provádí intratékální aplikace léčebných preparátů pomocí implantované programovatelné infúzní pumpy (Houdek et al., 1996).

 

Kontraindikace lumbální punkce

 

Kontraindikace lumbální punkce je třeba pečlivě zvažovat, ale ne přeceňovat, protože jen málo kontraindikací je absolutních. Dramatické příhody jsou však naštěstí velmi vzácné. Po lumbální punkci by měl zůstat rizikový nemocný na jednotce intenzivní péče k pozorování po dobu přibližně 24 hodin.

Provedení lumbální punkce je kontraindikováno u nemocných s hemokoagulačními poruchami, dále u zánětlivých afekcí kůže či dekubitů (proleženin) v oblasti bederní páteře. Lumbální punkce je kontraindikována u nemocných se symptomy zvýšeného nitrolebečního tlaku a při současné přítomnosti expanzivně se chovající patologické léze v mozkové tkáni. Riziková je lumbální punkce u nemocných s diagnózou mozkového abscesu. Evakuace mozkomíšního moku lumbální punkcí vede ke snížení nitrolebečního tlaku. K dalším rizikovým stavům patří sepse či infekce v místě vpichu.

Za relativní kontraindikaci jsou v literatuře pokládány rychle progredující procesy (myelitidy, polyradikuloneuritidy) – pro riziko vzniku Landryho vzestupné obrny (Tichý, 2002).

 

Komplikace lumbální punkce

 

S dříve popisovaným a častým postpunkčním syndromem se dnes již prakticky nesetkáváme, a to díky použití nového typu jehly s oblým hrotem (tzv. atraumatická jehla). Dříve se používala jehla s ostrým hrotem, který způsobil poranění dury a další únik mozkomíšního moku. Výsledkem pak byla bolest hlavy, nejčastější stesk nemocných po lumbální punkci. Postihovala třetinu všech nemocných (Boon et al., 2004). Bolest hlavy začínala za 1 až 2 dny po punkci a trvala několik dnů, ale i 1–2 týdny. Někdy bylo pozorováno i přechodné zhoršení sluchu (Schiffer et al., 2006) nebo zraku. K dalším popisovaným komplikacím se řadí nauzea, parestézie (brnění) dolních končetin, otok či krvácení v místě vpichu, rozvoj migrény nebo mikční poruchy.

Lumbální punkce se většina nemocných obává a přes veškeré poučení nemusí být zmírnění strachu dostatečně účinné. U anxiózních nemocných a u dětí je na místě vhodná premedikace, volená podle konkrétního stavu a věku nemocného. Před provedením výkonu je třeba získat informovaný souhlas. Při samotném výkonu se vyžaduje dostát všem etickým nárokům a zároveň vytvořit klidné prostředí. U dětí respektujeme jejich práva plně v souladu s Chartou práv dětí v nemocnici.

 

Závěr

 

Lumbální punkce stále patří k vyšetřovacím metodám klinické likvorologie, která je v diagnostice některých neurologických onemocnění nezastupitelná i přesto, že v současné době existuje řada nových, méně invazivních diagnostických metod. Budoucnost vyšetřovacích metod v klinické likvorologii pak spočívá zejména v imunocytologických a imunohistochemických ultramikrotechnikách a také v komplexním přístupu s ohledem na procesy, které jsou řízeny geneticky a mohou se podílet na vzniku a rozvoji onemocnění nervové soustavy.

 

 

Těhotenství – nové možnosti pacientek s roztroušenou sklerózou

 

 

 

 

 
 

Podívejte se na aktuální přednášku MUDr. Evy Meluzínové, vedoucí RS centra v Motole, o nových možnostech léčby pacientek s RS, které plánují těhotenství nebo již jsou maminkami v očekávání.

 

Přednáška proběhla 16. listopadu 2019 v rámci konference “O RS (ne)jen pro rodinu”.

 

 

Úhrady inko pomůcek od 1. 12. 2019

 

 

wall-3087292_960_720
 

V rámci novely zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, prosadila asociace CZEPA ve spolupráci s odbornými společnostmi zvýšení množstevního limitu cévek pro intermitentní katetrizaci z průměrných 5 ks na 7 ks/den.

 

Termín uvedení legislativní změny do praxe se již blíží, požádali jsme proto Českou urologickou společnost ČLK JEP (ČUS) o bližší informace pro uživatele inkontinenčních pomůcek.

 

Z vyjádření ČUS vybíráme významné informace:

 

 • každý měsíc (vždy 20. den) bude Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydávat aktualizované přehledy zdravotnických prostředků s úhradou zdravotních pojišťoven pro následující měsíc, včetně přiřazených kódů
 •  
 • nově je zavedena spoluúčast pacienta na financování inkontinenčních pomůcek (na poukaz vystavený před 1. 12. 2019, ale vyzvednutým po datu 1. 12. 2019 již pojištěnec platí spoluúčast)
 •  
 • pro stanovení stupně inkontinence moči je zákonem stanovena metodika (např. mimovolný únik moči nad 200 ml/24 hod. znamená III. stupeň inkontinence), stupeň inkontinence bude nově zaznamenán na poukazu, je zásadní pro určení výše spoluúčasti pojištěnce
 •  
 • cévky pro intermitentní katetrizaci může předepsat urolog (URN) či nefrolog (NEF) bez schválení revizním lékařem, v maximálním limitu 210 ks/měsíc, bez spoluúčasti pojištěnce, maximálně na 3 měsíce
 •  
 • POZOR – katetry, které budou předepsány v období 1. – 31. 12. 2019 budou hrazeny stále s limitem/regulací paušálu zdravotnického zařízení pro rok 2019 (v praxi může nastat situace, kdy zdravotnické zařízení poukaz na zvýšený počet katetrů nepředepíše z důvodu překročení ročního limitu zdravotnického zařízení). ČUS aktuálně vyjednává s VZP o vyjmutí katetrů z limitovaných úhrad od 1. 1. 2020 – informace o výsledcích jednání jsou očekávány na konci listopadu 2019. ČUS proto doporučuje katetry předepsat ještě v listopadu 2019 či až v lednu 2020.
 •  
 • množstevní limit pro urinální sáčky se zvýšil z 10 na 15 ks/měsíc, množství urinalů zůstává stejné (30 ks/měsíc)
 •  

Plné vyjádření doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. a doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA z České urologické společnosti najdete zde.

zdroj: helpnet.cz

 

 

Kam nemůže slunce, tam chodí lékař

 

Vitamin D  – sluneční vitamin - vzniká účinkem slunečních paprsků na kůži, kde se tvoří cholekalciferol, vitamin D3. Přeměna na další formu vitaminu D dále probíhá v játrech kde je syntetizován 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), který sice  ještě není biologicky aktivní, ale  je hlavní zásobárnou vitaminu D v lidském těle. Jeho hladinu v krvi běžně měříme v laboratořích pro posouzení celkového stavu vitaminu D. V ledvinách, ale i v celé řadě dalších orgánů z něj vzniká aktivní vitamin D - (kalcitriol), jehož hladina je  regulována, hormonem příštítných tělísek - parathormonem. Kromě toho jej získáváme také v potravě, hlavně v tučných mořských rybách, v mléce, vaječných žloutcích, houbách…

 

Dokladem významu vitaminu D pro lidský organismus je skutečnost, že s novými poznatky o jeho vlivu na funkci většiny lidských buněk se setkáváme každodenně. Nedostatek vitaminu se podílí na vzniku i na růběhu většiny civilizačních nemocí.

 

Mnoho let je známá role vitaminu D při podpoře vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě, vlivu na kostní metabolismus a tedy zdraví kostí a zubů. Nedostatek vitaminu D vede u dětí k onemocnění známém jako křivice. U starších lidí jsou nízké hladiny vitaminu D velmi časté a jsou spojovány s osteoporózou, nižší svalovou silou a hmotou (sarkopenie), nižší fyzickou aktivitou a častějšími pády seniorů. Důsledkem pádů jsou pak zlomeniny, zejména kosti stehenní, což souvisí i s mortalitou. Vitamin D ovlivňuje skrze své receptory řadu funkcí centrálního i periferního nervového systému.  Vitamin D má vliv též na kognitivní funkce a např. u seniorů s nedostatkem vitaminu D je vyšší počet zlomenin přičítán i snížené koordinaci pohybů a vnímání rovnováhy. Vitamin D zvyšuje syntézu svalových proteinů, má vliv na transport vápníku a fosfátů skrze buněčné membrány, růst a diferenciaci svalových vláken, pozitivní efekt na kontraktilní vlákna a tedy svalovou sílu. Předpokládá se, že má i vliv na rychlejší regeneraci svalu po intenzivním tréninku a spekuluje se i o udržování výkonové kapacity sportovců.

 

Vitamin D ovlivňuje stimulačně jak imunitu vrozenou, tak získanou v průběhu života. Byla prokázána souvislost zimních a jarních virových a bakteriálních oslabení funkce imunitního systému nedostatkem vitaminu D. Zejména u skupiny s nejnižšími hladinami vitaminu D (pod 25 nmol/l) se výskyt respiračních infekcí po suplementaci vitaminem D zmenšil  na polovinu.

 

Normální hladiny vitaminu D snižují výskyt astmatu, který je běžně aktivován právě respiračními viry. Obecně byl efekt doplnění vitaminu D u osob s původně vážně nedostatečnými hladinami vitaminu D zhruba shodný jako je efekt vakcinace proti chřipce.

 

Lidé žijící ve vyšších zeměpisných šířkách jsou podstatně více ohroženi autoimunitními onemocněními, směrem k rovníku ohrožení klesá. Například u roztroušené sklerózy je výskyt ve vyšších zeměpisných šířkách až dvojnásobný oproti rovníkovému pásmu, což se dává právě do souvislosti s efektem vitaminu D a slunečního záření.

 

Obdobně se poukazuje na souvislost nízkých hladin vitaminu D a diabetu I. a II. typu. U diabetu typu I. se poukazuje na vyšší výskyt tohoto onemocnění u dětí narozených v jarním období, předpokládá se i nedostatek vitaminu u matky v době těhotenství. Naopak suplementace vitaminem D snižuje výrazně výskyt  diabetu 1. typu u dětí  

 

Již v polovině dvacátého století byl odborníky diskutován jev, že se zvyšující se vzdáleností od rovníku stoupá riziko výskytu zhoubných nádorů. Výjimkou byly jen nádory kůže, kde riziko naopak klesalo. Velké množství publikací z více než 100 zemí, dokládá silnou korelaci mezi nízkou hladinou vitaminu D a 15 typy nádorů (vaječníků, prsu, prostaty, močového měchýře, jícnu, žaludku, tlustého střeva, rekta, plic, ledvin, pankreatu, vulvy a maligních lymfomů atd.). Je známo, že nemocní s různými typy již diagnostikovaných nádorů mají při nedostatku vitaminu D vyšší riziko smrti na progresi nádoru. Měření hladin 25-hydroxyvitaminu D i korekce deficitu vitaminu je v onkologii řadou autorů doporučována a používána .

 

Léčba nízkých hladin vitaminu D působí pozitivně na plodnost, riziko osteoporózy u žen a celkový vývoj a růst plodu k normální porodní hmotnosti, dále na snížení výskytu některých komplikací jako je například těhotenská cukrovka a preeklampsie. Pozornost se věnuje také roli nízkých hladin vitaminu D už v těhotenství u matky ve vztahu k širokému spektru onemocnění v dětském věku včetně poruch jako je např. schizofrenie či autismus.

 

V řadě doporučení je uváděna (pro populaci od 1 roku výše) denní potřeba vitaminu D3 (cholekalciferol) ve stravě nebo suplementaci (pokud chybí zdroj vitaminu D „ze slunce“) na 15–20 ug/den (600-800 IU/den). Tato hodnota je dnes většinou autorů považována za poměrně nízkou. Dávku 20 ug/den (600-800 IU/den) považují za vyhovující pouze u jedinců s pravidelnou expozicí slunečnímu záření. Je-li expozice slunečnímu záření omezená, u pacientů s prokázanou osteoporózou, malabsorpcí a u obézních osob doporučuje se 2000 IU denně či vyšší. Potřebná dávka se liší dle vstupní hladiny 25-hydroxyvitaminu D, Body Mass Indexu (BMI), podílu tukové tkáně, expozici slunečnímu záření, fyzické zátěže a dalších faktorů. Suplementace není nutná každý den, součet denních dávek lze vzít v delších intervalech např. 1 x týdně.

 

U nás v České republice lze získat vitamin D „ze slunce“ naposledy v prvním týdnu měsíce září a pak znovu až asi od poloviny měsíce dubna, tedy velkou část roku nám tento zdroj chybí. Průchod UVB záření snižují mraky, znečištění ovzduší, účinek silně snižují opalovací krémy, oděv, také je ovlivněno typem kůže (typy I.–VI.), tj. její reakcí na oslunění a pigmentací. U starších lidí kůže produkuje násobně méně vitaminu D ve srovnání s mladšími lidmi a stejnou dávkou slunečního záření.

 

Doufám, že jsem vás přesvědčil, že přísloví v názvu článku stále platí.

 

Ondřej Topolčan

 

 

Přečtěte si rozhovor s prof. Evou Kubala Havrdovou

 

Má úžasnou schopnost vysvětlovat i složité věci jednoduše a dávat je do logických souvislostí. Neuron je v jejím podání vyloženě kámoš, takže máte chuť začít žít zdravěji okamžitě a dobrovolně. Profesorka Kubala Havrdová rozhovory téměř nedává, proto je mi ctí povídat si s ní nejen o eresce a ťuflících na mozku, ale i o bacilech z lékárny a přetahování úředníků s lékaři.

 

 

Profesorka Eva Kubala Havrdová se neurologii věnuje po celou kariéru a za čtyři desítky let právem patří mezi českou lékařskou elitu. Přednáší na světových kongresech, vzdělává studenty i odborníky, je členkou mnoha poradních orgánů a komisí v oboru, vede RS centrum při VFN a 1.LF UK v Praze, vydává publikace. Přesto se stále ráda věnuje i svým pacientům.

Pacientům, kteří mají roztroušenou sklerózu, chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému a míchy. Těch je v České republice přibližně dvacet tisíc a dvanáct tisíc z nich podstupuje léčbu – tři tisíce přímo v centru, které profesorka Kubala Havrdová vede. Statistiky ukazují, že každý rok se objeví zhruba sedm set nových případů a roztroušená skleróza postihuje obvykle mladé lidi mezi dvaceti a čtyřiceti lety, ženy pak třikrát častěji než muže.

 

JEDLIČKA A RS CENTRA – ČESKÝ ZÁZRAK. NOVĚ SE STATUTEM

 

Do víru problematiky tohoto onemocnění vtáhl Evu Havrdovou hned na počátku její praxe profesor Jedlička, který navzdory tehdejším medicínským zvyklostem věřil, že imunitní systém pacientů má smysl kontrolovat a léčit nepřetržitě. Výrazně tak předběhl dobu a připravil půdu pro moderní a terapeutické pojetí této diagnózy, které se datuje od roku 1996.

 

Čím byl rok 1996 tak zlomový?

 

Na český trh se dostaly léky, které přímo ovlivňují průběh roztroušené sklerózy, respektive první interferon hrazený pojišťovnami. Právě díky profesoru Jedličkovi jsme byli připraveni ho vůbec začít podávat, měli jsme už vytipovaná pracoviště, kde se eresce někdo věnoval. Tehdy bylo takových míst sedm, dnes je RS center patnáct. Právě centralizace léčby se ukazuje jako naprosto klíčová, protože lékaři, kteří vidí hodně pacientů, mohou nemoc rychleji diagnostikovat, nastavit medikaci a odstínit nežádoucí účinky nových léků. Zároveň se tak průběžně vzdělávají v oboru a nemusí mít stejně vynikající znalost i pro tisíce dalších neurologických chorob.

 

RS centra nově získávají statut pro vysoce specializovaná pracoviště. Co to znamená v praxi?

 

Je to obrovský krok kupředu, který pacientům zaručuje, že ve všech takto označených centrech dostanou stejně kvalitní péči a že tam budou mít k dispozici další odborníky, například fyzioterapeuty nebo psychoterapeuty. Managementu nemocnice tím naopak sdělujeme, kolik a jakého má být vybavení a personálu na daný počet pacientů. Každý odborník tak bude moci s pacientem strávit výrazně více času.

 

CO JE TA ERESKA ZAČ A KAM S NÍ

 

Roztroušená skleróza se projeví během života. Jak to vypadá? Čím to začíná?

 

Na začátku se vám na sobě něco nezdá. Takže je fajn být vnímavý pacient a potkat „osvíceného“ lékaře, nejčastěji praktika. Když třeba náhle divně upadnete nebo výrazně hůř vidíte, pak si k lékaři určitě dojdete. Jenže prvním příznakem roztroušené sklerózy může být i deprese, vleklá únava nebo výpadek citlivosti. Brní vás ruka, ale protože se to srovná, tak si namluvíte, že jste si ji přeleželi. Dlouho se pak nemusí dít nic a vy na to zapomenete nebo si řeknete, že jste prostě přepracovaní. Případně se objednáte, ale než přijdete za pár dní na řadu, tak to přejde a vy už nikam nepůjdete. A prošvihne se ten první důležitý moment.

 

Co když mi lékař neuvěří nebo mé obtíže bagatelizuje?

 

Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, je třeba si za tím jít. Najít si klidně i jiného lékaře. K některým odborníkům můžete navíc i bez doporučení. My se samozřejmě snažíme lékaře edukovat, vydali jsme pro ně i publikace, kde je zdůrazněno, jak zásadní je diagnostikovat včas.

 

Možná se zeptám hloupě, ale proč?

 

Protože je nesmírně důležité potlačit zánět, tedy akutní projev té choroby. Mít roztroušenou sklerózu totiž znamená, že imunitní systém vám nesprávně napadá buňky vašeho nervového systému, vlastně vám „ukusuje“ mozek. A protože každý z nás se rodí přibližně se čtyřiceti procenty rezerv nervových buněk, nemusí se poškození dlouho zásadně projevovat nebo rychle odezní, protože se nahradí z těch rezerv a zafunguje neuroplasticita mozku. Jenže s přibývajícími roky, kdy onemocněním trpíte, s postupem té choroby nebo s nevhodným životním stylem se rezervy vyčerpají, buňky už není jak nahradit a nastane nezvratná invalidita. Tomu se snažíme léčbou předejít, každá nervová buňka je důležitá a čas hraje zásadní roli. Tím se lišíme od ostatních neurologických diagnóz, eresku neléčíme symptomaticky, ale působíme rovnou na patogenetický proces, mírníme zánět, který způsobuje mizení mozkových buněk.

 

LÉČBA POVINNĚ DO ČTYŘ TÝDNŮ OD DIAGNÓZY

 

Znamená to tedy, že čím je pacient mladší, tím lépe? A že eresku lze i zcela vyléčit?

 

Ne, to ne. Roztroušená skleróza se vyléčit nedá. A nejde tolik o věk pacienta, ale o stav jeho mozku. Ta choroba v těle zůstává napořád. Navíc běží už nějakou dobu předtím, než ji objevíme, než se projeví první příznaky. A záleží nejen na tom, jak dlouho v těle je, ale i jak rychle postupuje, kolik toho „ukousala“, což se pozná z magnetické rezonance. Když máte ve čtyřiceti na mozku patrné dva, tři ťuflíky, je naděje na běžný život s včasnou léčbou úplně jiná, než když někomu těch buněk a míst už v pětadvaceti atrofovalo znatelně více. Jasně, v určitém věku se do toho navíc přidávají i procesy stárnutí, ale třeba u menších dětí nemoc zasahuje přímo do vývoje, což může být velký průšvih. Přesto snaha ten průběh ovlivnit a člověka léčit má smysl vždy. Eresku sice nedokážeme vyléčit úplně, ale můžeme ji zásadně zmírnit, skoro až zastavit.

 

Bolí ereska? A jak je to s dědičností?

 

Ne, bolestivé či nepříjemné jsou spíš až některé následky, například dlouhodobé nesprávné funkční přetěžování svalů, spasmy, neuropatie a podobně. Dědičnost roli hraje, ale v tom smyslu, že po rodičích zdědíte sklon k autoimunitním chorobám obecně. A právě kvůli imunitě je důležité mít povědomí o zdravém životním stylu.

 

Co se vlastně děje potom, co se u pacienta objeví podezření na eresku?

 

Praktik ho pošle k neurologovi, kde mu udělají magnetickou rezonanci a lumbální punkci a ten primární zánět mu většinou přeléčí kortikosteroidy. Když už je z rezonance vše jasné a diagnóza se potvrdí, pacient musí ze zákona dostat do čtyř týdnů léčbu v RS centru, kde si péči o něj převezmeme a vedeme ho v evidenci. Administrativa je pro řádnou léčbu pacienta také nezbytná. Na akutní příznaky dostává léky nebo infuze, jinak podstupuje dlouhodobou biologickou léčbu, která se bere jako injekce, nebo tablety podle toho, jaký typ léku to je, a pravidelně dochází na kontrolu. Nejprve po měsíci, pak po dvou, dále po třech, frekvence se postupně rozvolňuje. Pokud je pacient stabilizovaný, může chodit i po šesti měsících. Magnetickou rezonanci opakujeme při zahájení nové léčby také jednou za půl roku, jinak zpravidla po roce. A vždycky pomůže, když má pacient připravené otázky, aby je v ordinaci nelovil z paměti.

 

Zmínila jste, že pacient má v RS centru k dispozici i další odborníky a specialisty…

 

Ano, dostane například rozpis na fyzioterapii. Fyzioterapeut by měl pacienta vidět, i když zrovna netrpí pohybovými obtížemi, aby mu vysvětlil míru zátěže, kterou si může dovolit. Aby se neodpálil hned na začátku tím, že bude chodit na hodiny do fitka, nedá to, a pak to úplně vzdá. Přiměřený a pravidelný pohyb se totiž ukazuje pro kvalitu života všech neurologických pacientů jako zásadní. Usilujeme také o to, aby byl samozřejmostí psychoterapeut, protože je třeba se nějak vyrovnat s tím, co tato choroba do života vnáší. Je sice spousta jiných nemocí, smrtelných, s horší prognózou a hůř léčitelných, ale to vám nepomůže. Psychoterapeut vás zároveň může naučit pracovat se stresem, spousta lidí se mu totiž vystavuje až sebevražedně.

 

HÝBAT SE, DOBŘE JÍST, NEKOUŘIT. A ZKOUMAT MIKROFLÓRU

 

Hodně se hovoří také o výživě. Je nezbytné navštívit přímo nutričního specialistu?

 

Nutriční specialista je dobrý zejména pro pacienty v pokročilejší fázi nemoci, ale samozřejmě je dobré si rozumně nastavit jídlo a udržovat normální váhu. Dietních doporučení je celá řada, obecně je dobré vrátit se k uměřenosti. Dřív člověk spíš hladověl, než aby se přejídal, neměl pravidelně maso, nekonzumoval tolik cukru a mouky, jedl více bobulí a zeleniny. O výživě a kvalitě stravy se hodně mluví i proto, že střevní mikrobiom má v imunitním systému klíčovou roli, i tam se snažíme o návrat k větší přirozenosti. Ukazuje se totiž, že evropská a americká populace má ty bacily uměle téměř vyhubené. Představte si tu úzkostnou městskou hygienickou matku, jak nejdřív odevšad ty bacily vydezinfikuje, ale pak je běží koupit do lékárny nebo se to snaží dohnat jogurtem s živými bakteriemi. Výzkum jde v téhle oblasti neskutečně rychle dopředu, nové poznatky můžeme očekávat v řádu let.

 

Co ještě pro pacienta znamená doživotně dodržovat zdravý, nebo alespoň zdravější životní styl?

 

Kuřáky nutíme přestat kouřit, protože to prokazatelně zvyšuje zánětlivou aktivitu a zhoršuje prognózu nemoci. Samozřejmě je také špatné konzumovat alkohol nebo drogy, protože to nervové buňky neúměrně a zbytečně zatěžuje. Důležité je nepřecházet infekce, mít dostatek vitaminu D, přiměřeně se otužovat a být celkově v kondici.

 

A co třeba televize, počítač?

 

Je rozdíl mezi aktivním sledováním televize a pasivním zíráním na bednu. Už je prokázané, že trávit u obrazovky víc než tři hodiny denně vede k demenci i u zdravé populace, to je opravdu lepší jít se projít do lesa. Počítač ze života úplně eliminovat nejde, ale je dobré si práci na něm rozumně dávkovat, nezapomínat na přestávky. Ale některé typy strategických her nebo programů procvičují paměť, postřeh a představivost, mají tedy na mozek a jeho funkci naopak pozitivní vliv. Jen to umět rozlišovat.

 

Někteří lidé si eresku hned spojí s tím, že pacient začne zapomínat nebo rovnou bláznit, blbnout. Jak to tedy s poruchami kognice je?

 

Určitě tam není okamžité rovnítko, to ne! Na paměť a soustředění má vliv například stres nebo deprese, ale to i u zdravého člověka. Proto je dobré pacienta vyšetřit, abychom měli počáteční objektivní informace. Dnes už navíc existuje řada pomůcek, které mohou soustředění a paměť procvičovat, částečně i nahradit.

 

Mají pacienti nárok na lázně?

 

Ano, jednou za dva roky, navíc v pozdějších stadiích může lázeňská rehabilitace de facto nahradit hospitalizaci. Ale lázně mají smysl hlavně pro disciplinované pacienty, kteří ve cvičení pokračují i doma. Je nesmysl očekávat zázraky, když na sobě zapracují jen jeden měsíc v roce.

 

POZOR NA FALEŠNOU NADĚJI A NESMYSLY NA SÍTI

 

Co ereska a alternativní medicína, jde to spolu dohromady?

 

Ano, ale pouze za určitých striktně daných podmínek. Jednak doporučujeme jen prověřené odborníky z oblasti ajurvédy či tradiční čínské medicíny. Ale pozor, ani ti neumějí eresku vyléčit, v těch zemích se totiž téměř neobjevuje. A vždy vyžadujeme aktivní spolupráci všech zúčastněných s tím, že základní léčba je nastavená od nás. Alternativní přístup je doplňkový tam, kde si už tolik neporadíme, například ve zmírnění dopadu léčby či stresu, v celkovém vyladění organismu. Pacient tomu vždy musí dobře rozumět a vědět, co od koho z nás očekávat. On je však z podstaty věci velmi zranitelný a důvěřivý, dá se poměrně snadno nachytat. Důrazně varujeme před šarlatány, co radí šmahem léčbu přerušit, už nám takhle několik lidí zemřelo. Zároveň je nepřijatelné zkoušet exotickými bylinami posilovat imunitní systém, což se také objevuje jako zázračná metoda. Tím totiž vybudíte i ty imunitní buňky, které vám škodí a způsobují zánět. Máme jednoho pacienta, který si to na sobě vyzkoušel a vždycky dostal ataku. Bohužel nedokážeme zabránit všemu, kolikrát tu máme pacienty a jejich rodiny zcela poblouzněné tím, co se dozvěděli na webu. Proto je důležitá osvěta z relevantních zdrojů a blízcí nemocného.

 

Protože vrátí pacienta nohama na zem?

 

Ano, nebo jednoduše odmítnou zaplatit nějaký nesmysl. Rodinní příslušníci a blízcí jsou pro pacienta nesmírně důležití hlavně proto, že ho podporují psychicky. Aktivizují ho, pošťuchují, aby pořád něco zkoušel, aby nezlenivěl a nerezignoval.

 

Ale co když toho o eresce ještě moc nevědí a na netu brouzdat nechtějí?

 

V jednotlivých RS centrech pořádáme pravidelně přednášky pro nově diagnostikované pacienty a jejich blízké, na kterých vždy hovoří lékař, fyzioterapeut, psychoterapeut i odborník na sociální a pracovně-právní problematiku. Tady je ideální možnost dozvědět se vše podstatné, velký prostor se věnuje dotazům a představují se různé aktivity organizací zabývajících se roztroušenou sklerózou.

 

O DOSTUPNOSTI LÉČBY ROZHODUJÍ ÚŘEDNÍCI, NE LÉKAŘI

 

A jakou roli mají tyto organizace pro veřejnost či pacienta?

 

Pacientské organizace a neziskovky pomáhají tím, že chorobu jednotlivými aktivitami popularizují, ale pacienti se tam především mezi sebou potkávají a mohou se realizovat. Například Unie Roska tu mnoho let suplovala hlavně rekondiční pobyty pro pacienty v pozdějším stadiu nemoci. Pro nově diagnostikované pacienty s moderní léčbou tu vzniklo Sdružení mladých sklerotiků, ale ti nemají pevnou organizační strukturu. Pak je tu ještě Nadace Jakuba Voráčka a eReS tým, ale ty podporují pacienty spíše individuálně, tam tolik aktivity nevidíme. Žádné z těchto uskupení ovšem nemá takovou strukturu a sílu, aby mohlo vytvořit systematický tlak a bojovat za práva pacientů, jak je to běžné v zahraničí. Něco si prosadit, tlačit na větší dostupnost léčby nebo získávat peníze na výzkum. Organizace žijí z různých státních dotací a peněz farmaceutických firem, takže takové aktivity, sbírky nebo fundraising se tu neujaly. A to je velká škoda, protože my toho umíme hodně, ale bez téhle širší a systematické podpory to nemůže být dost. Obzvlášť když pravidla pro léčbu stále stanovují plátci, lékař je jen loutka v rukou úředníka.

 

Jak to myslíte?

 

Víte, moderní léčba je velice nákladná, ale je to investice, která se rozhodně vyplatí, má zásadní vliv na kvalitu života pacienta. Jenže jak a jestli bude léčba dostupná, o tom ve finále rozhoduje SÚKL a pojišťovny, lékař vůbec. My můžeme pořád dodávat rozklady a studie, jenže evidence based medicine se tu zkrátka přehlíží, aby se ušetřilo, jsme nuceni vymýšlet nesmyslné indikace. Ta investice se totiž nevrátí hned, tedy v daném volebním období, takže máme smůlu. Pořád dokola se snažíme vysvětlovat, že farmakoekonomicky se to vyplatí, pacientovi se výrazně oddálí invalidita a zůstane v práci, ale tohoto pochopení se nám docílit nedaří.

 

SKVĚLÝ REGISTR, ALE V PRÁCI STÁLE NA TAJŇAČKU

 

A ve světě je to jinak? Jak si vlastně ve srovnání stojíme?

 

V bývalých socialistických zemích, v zemích třetího světa nebo třeba v Jižní Americe jsou na tom hůř, preparáty se na trh dostávají bez kontroly. Ale ze srovnání se západní Evropou moc dobře nevyjdeme, tam je lékař opravdu především lékařem. Má i mnohem více času na pacienta, nemusí na něj všechno vychrlit během pár minut. Na druhou stranu je u nás léčba fantasticky organizovaná, máme na počet obyvatel jeden z nejlepších registrů pacientů s roztroušenou sklerózou. Třeba v Německu může léky na eresku předepsat každý neurolog, a pak se ta péče tříští.

 

Dá se od téhle práce vůbec udržet nadhled a skloubit ji s rodinou?

 

Já mám děti dospělé, takže teď už dá (smích). Navíc jsem v předdůchodovém věku, už si pomalu vychovávám nástupce. Ale odstup si udržet musím, to se člověk potřebuje naučit, aby v téhle profesi nevyhořel a unesl to. Já už ale taky dávno přišla o iluze (smích). Někdy mám totiž dojem, že jsme se za ty roky neposunuli ani o píď, to celkové povědomí se mění strašně pomalu.

 

Copak je roztroušená skleróza pořád takové stigma?

 

Bohužel ano, i když diagnóza už naštěstí není sdělením osudu, vozíku, protože moderní a včasnou léčbou se invalidita oddaluje a kvalita života se výrazně zvyšuje. Pacienti dnes běžně plánují rodinu, jen v našem RS centru máme přes stovku dětí ročně. Ale třeba v zaměstnání o eresce lidé nemluví, protože se bojí nepochopení, podceňování nebo šikany. Sama mám už deset let v péči jednu pacientku, která pracuje ve zdravotnictví a diagnózu tají, protože byla svědkem toho, jak ji její kolegové varovali před lékařkou s roztroušenou sklerózou! Přitom to určitě nebyli zrovna šedesátníci, navíc ve zdravotnictví se předpokládá určitá úroveň znalostí, tak jak to asi chodí jinde…

 

Co se tedy dá udělat pro lepší informovanost a popularizaci roztroušené sklerózy?

 

S problematikou roztroušené sklerózy se lidé mohou seznamovat i nenásilnou formou, aktuálně třeba na výstavě Cesta za duhou, na níž vystavují sami pacienti. Tahle výstava má nádhernou tradici, letos v listopadu bude v Praze už 17. ročník. A krásně se tu ukazuje, že nepříjemnou zkušenost s nemocí lze přijmout. Nebojovat s ní, ale přetavit ji do něčeho pozitivního, do umění, které nějak oslovuje i ty, kteří nevědí, jak se k diagnóze postavit. Je to takový univerzální jazyk, kterému všichni rozumějí. Víte, ne každý pacient má chuť si o své diagnóze povídat s ostatními, což plně respektujeme, jde hlavně o to, aby ho přístup k tomuto onemocnění ještě víc nestresoval a nezatěžoval. Přesto je důležité o roztroušené skleróze mluvit všude, kde to aspoň trochu jde, aby se zlepšilo celkové povědomí. Samozřejmě pomůže, když ji „přizná“ někdo slavný, nebo když zmíníte někoho z vašeho okolí, kdo je „i s ereskou v pohodě“. Nějaká choroba stejně potká za život každého, tak proč z toho dělat drama.

 


PROF. MUDR. EVA KUBALA HAVRDOVÁ, CSC.

 

 
 

Vede RS centrum při VFN a 1.LF UK v Praze.

 

V České republice zavedla léčbu, která přímo ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy a významně se zasadila o celorepublikovou síť RS center a dostupnější léčbu. Zároveň vytvořila léčebné a diagnostické standardy pro roztroušenou sklerózu a Devicův syndrom a koncept, který se používá pro srovnání účinnosti léků na roztroušenou sklerózu.

Napsala několik knih pro pacienty a více než sto odborných tematických publikací, včetně Roztroušené sklerózy, Příručky pro praktické lékaře, Neuroimunologie a Farmakoterapie roztroušené sklerózy.

Vyhledávaná je také pro svou přednáškovou činnost.

Je členkou lékařského a vědeckého výboru Mezinárodní federace roztroušené sklerózy (MSIF) a členkou výboru České neurologické společnosti. V roce 2007 uspořádala v Praze prestižní kongres Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS).

Medicínu vystudovala v roce 1981 na 1. LF UK v Praze a v roce 2010 se na témže místě stala profesorkou neurologie. Průběžně se také věnuje výzkumu buněk imunitního systému  a léčbě nejzávažnější formy roztroušené sklerózy.

 

Foto: archiv (Eva Kubala Havrdová)

 

 

Ereska ohrožuje i klouby – pozor na změnu pohybů a léky!

 

Roztroušená skleróza může poškodit nejen nervy, ale také klouby. Ne přímo, spíše nenápadně a oklikou. Které části těla trpí nejvíce a jak se rychle dostat do kondice?

 

Ereska ohrožuje i klouby – pozor na změnu pohybů a léky!

 

   

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které poškozuje myelinové obaly nervových vláken. Klouby samotné nechává na pokoji, ale to rozhodně neznamená, že jsou v bezpečí.

 

Malá odchylka vede k velkým bolestem

Zvláště kolenní a kyčelní klouby bývají často bolestivé. Důsledkem je pak zhoršení chůze. Příčinou může být spasticita svalů, která omezuje rozsah pohybu kloubu a tím znemožňuje jeho přirozenou funkci. Nemalý vliv má ale i jakákoli změna chůze. Klidná a vyvážená chůze je velmi křehká věc, která vyžaduje dokonalou souhru svalů a volně hybné klouby. K nástupu potíží stačí i drobná změna, třeba když se najednou začnete naklánět na jednu stranu či nesprávně používáte hůl nebo chodítko. Klouby začnou trpět a brzy se může dostavit i bolest. Ta pak může chůzi dál zhoršovat.

 

Odborník poradí, jak být fit

Dobrou zprávou je, že problémy s klouby při roztroušené skleróze mají řešení.

 • Výzkumy ukazují, že pacientům se zhoršenou mobilitou a kloubní bolestí pomohlo pravidelné cvičení ve vyváženém programu (aerobní, posilovací a balanční tréninky).
 • Za zvážení stojí i jóga. Její vliv na tyto problémy sice není detailně prozkoumaný, ale některé studie naznačují, že může zlepšovat funkční sílu a rovnováhu, zmírňovat únavu a možná i spasticitu.
 • Nejlepší je začít konzultací s odborníkem – rehabilitačním lékařem nebo zkušeným fyzioterapeutem. Ten doporučí cvičení, které je pro vás a vaše potíže vhodné a bezpečné. Také zkontroluje, zda používáte hole nebo chodítko správným způsobem, a v případě potřeby vás to naučí dělat lépe.
 •  

Nemohou za potíže prášky?

Některé léky na roztroušenou sklerózu mohou způsobovat bolest kloubů jako nežádoucí účinek. Tuto bolest poznáte podle toho, že se dostavuje po aplikaci preparátu. Nesoustřeďuje se navíc do jednoho nebo několika kloubů, ale postihuje spíše celé tělo. Když budete mít podezření, že vám terapie nesedí a způsobuje nadměrné nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem. Sami ale léky nevysazujte – riskovali byste zhoršení eresky.

 

 

(pez)

Zdroj: https://www.verywell.com

 

 

 

Roztroušená skleróza – mýty a skutečnost 

                              Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) patří k onemocněním, která nejsou ani ve 21. století dostatečně objasněna. Nejen mezi laickou, ale bohužel i mezi odbornou lékařskou veřejností, panuje celá řada předsudků a mýtů týkajících se vzniku, léčby a průběhu tohoto onemocnění. Mnohdy je roztroušená skleróza považovaná za „sklerózu“ tzn. zapomnětlivost, jindy zase vyslovení diagnózy RS vede k představě života na kolečkovém křesle.

Roztroušená skleróza (také nazývána jako RSereska, nebo sclerosis multiplexspadá do péče neurologa. V ČR je léčba a sledování RS pacientů prováděno ve specializovaných RS centrech. Záludností roztroušené sklerózy je to, že může mít nejrůznější projevy a u každého pacienta může probíhat naprosto odlišně a bohužel zcela nepředvídatelně. První příznaky mohou být tak nenápadné, že uniknou pozornosti i samotného pacienta, např. pokud se jedná o brnění rukou nebo únavu, která je přece vysvětlitelná tolika jinými faktory.

K lékaři většinou pacienta přivedou potíže, které do té doby neznal a které se objevily zcela nečekaně. Může se jednat o zhoršení zraku na jednom okuo slabost nohou a zhoršení chůze, může se objevit dvojité viděnízávraťbrnění poloviny těla, může se zhoršit močení. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků je někdy velmi obtížné na toto onemocnění pomýšlet a nemoc správně diagnostikovat. Některé neurologické potíže mají navíc tendenci se spontánně zlepšovat, proto si jich pacient může povšimnout až po jejich znovuobjevení. Roztroušená skleróza je stále nevyléčitelná, nicméně současné léky dokáží projevy a průběh RS natolik potlačit, či dokonce zastavit, že pacient může být v optimálním případě i desetiletí bez příznaků.

Jelikož je RS nejlépe ovlivnitelná léčbou na svém začátku, platí, že čím dříve se nemoc diagnostikuje a zejména, čím dříve se začne se správnou léčbou, tím je šance na příznivé ovlivnění průběhu větší.

Léčba by měla být komplexní a nezahrnuje jen užívání nákladných preparátů. Je nutné, aby se každý pacient sám aktivně zapojil a naučil se s roztroušenou sklerózou žít. Podpůrnou a nedílnou součástí léčby roztroušené sklerózy je fyzioterapie, někdy může být nápomocna i psychoterapie nebo podpora pacientských sdružení.

MUDr. Jana Volná

 

Přednáška ke stažení Prof. E. Kubala Havrdová “Co je RS” 

Přednáška ke stažení MUDr Marta Váchová Aktuální pohled na roztroušenou sklerózu

 

 

 

Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

 

 

handicap-parking-3865315__340

 

 

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku.

 

Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA.

O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla pro zdravotně postižené, kteří pro něj splňují zákonná kritéria, rozhoduje výše příjmů postiženého a osob s ním společně posuzovaných vzhledem k násobkům životního minima. Do příjmů se počítá mj. i invalidní důchod.

Dosud jednotlivci stačí součtem invalidního důchodu a mzdy překonat osminásobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krácení příspěvku, jehož maximální výše je 200 000 Kč. Vyšší výdělek znamená větší krácení.

Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, ale částka se bude snižovat teprve od šestnáctinásobku životního minima. Limit příjmu 54 560 korun u jednotlivce umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní invalidní důchod a neztratit nárok na příspěvek v plné výši.

Novelou se do značné míry vyřeší stávající demotivující situace, kdy jsou velice přísně posuzovány příjmy postiženého a jeho rodiny a ekonomicky aktivním je příspěvek krácen. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje naléhavěji než nepracující. Za vhodným pracovním místem musí totiž často dojíždět desítky kilometrů. V kalendářním roce 2018 byl příspěvek na pořízení motorového vozidla vyplacen 2 719 příjemcům.

 „Být osobou se zdravotním postižením je těžká životní zkušenost. Můžeme své snahy vzdát a přežívat. Nebo sebrat všechny síly a znovu se aktivně zapojit do života. Není možné, aby ti, kteří se navzdory těžkému postižení aktivně vracejí do práce, nedosáhli na maximální výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle právě díky němu mohou do svého zaměstnání dojíždět a odvádět tak zpět státu daně a odvody. Velmi mě těší, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a upřímně děkuji paní poslankyni Olze Richterové za spolupráci,“ uvedla ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA Alena Jančíková, sama dlouholetá vozíčkářka.

Změna nastane s účinností zákona č. 228/2019 Sb. Ten novelizuje mimo jiné zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a dotkne se i příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na plný příspěvek tak od března dosáhne například i pan V. B., vysokoškolsky vzdělaný padesátník z Prostějova.

„Od roku 1991 jsem pracoval ve státní správě. V roce 2003 jsem měl autonehodu s následkem trvalé invalidity. Již začátkem roku 2004 jsem se vrátil zpět do zaměstnání, kde pracuji dodnes. Dojíždím cca 50 km tam a zpět. Můj příspěvek na automobil byl vždy krácen, naposledy jsem získal pouze 120 000 Kč z možných 200 000 Kč. Měsíční výdaje na dopravu do zaměstnání jsou cca 6500 Kč. Auto potřebuji větší a dražší, aby se mi do něj vešel vozík a vše potřebné. Cítím se být potrestán za to, že se snažím fungovat co nejsamostatněji a být platným a užitečným členem společnosti,“ uvedl v době, kdy se o novele teprve jednalo.

zdroj: http://www.helpnet.cz/

 

Ročně 700 nových případů roztroušené sklerózy v Česku. Poznejte příznaky včas

 

Kouření, nedostatek vitaminu D nebo genetika. Co stojí za roztroušenou sklerózou a jak se léčí? (Video: Seznam.cz)

 
 

V Česku přibývá lidí s roztroušenou sklerózou. Ročně asi o 700 nových případů. Mnoho lidí ale o své nemoci stále neví, nebo se bojí přiznat, že jí trpí. Příchod nemoci nemohou příliš ovlivnit. Uvádí se, že onemocní lidé s nedostatkem vitaminu D, kuřáci a hlavní roli mají genetické předpoklady.

 
Článek

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, tedy nemoc, kterou vyvolává naše tělo. A jde o nemoc progresivní, postupující a zasahuje centrální nervový systém. Postihuje především mladé lidi většinou mezi dvacátým až čtyřicátým rokem. Mnohem častěji je u žen.

„V současné době nemoc neumíme vyléčit, ale umíme ji zpomalit, umíme ji zaléčit a snížit příznaky,“ říká přednostka Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ivana Štětkářová.

Pacienti chodí s různými příznaky. Někdo přichází s tím, že vidí rozmazaně nebo má bolest za okem. Nebo má špatnou rovnováhu a motá se. Nebo dokonce ochrne a nemůže se postavit na nohy.

 

„Některé problémy ale probíhají skrytě. Chronická únava, občasné brnění, někdy pobolívání hlavy nebo bolest trojklanného nervu,“ říká Ivana Štětkářová.

Tyto věci mohou uniknout pozornosti. Ale pokud se kumulují, je to řada specifických příznaků a určitě je potřeba navštívit specialistu.

Jak probíhá léčba roztroušené sklerózy, se dozvíte ve videu nad článkem.

Rozhovor je součástí pořadu Letní ráno, který vysílá Televize Seznam celé prázdniny každý všední den od 8 do 10 hodin.

Návod k naladění Televize Seznam najdete zde.

 
 
 

 

 

 

Léčebné konopí nepomůže každému

 

herb-2915337__340

 

„U RS konopí zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče nebo bolesti, které chorobu často doprovázejí,“ říká Marta Vachová z RS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice. „Mívá rovněž protizánětlivý účinek. To je užitečné, protože zánět doprovází poškozování obalů, které kryjí nervy.“

 

Léčebné konopí se používá asi z 80 procent případů na léčení bolesti. „Zhruba u třetiny pacientů nemá žádné účinky,“ vysvětluje lékař Ondřej Sláma z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který ho využívá ve své praxi.

„Prostě u nich nefunguje. U další přibližně třetiny má mírně pozitivní a zároveň i negativní efekty. Lehce u nich tlumí bolest, ale nemocní si připadají trochu omámení a otupělí. Většina z nich proto přestane konopí užívat. Zhruba u třetiny funguje výborně.“

Jak bude kdo reagovat, to se dopředu nedá poznat. Je nutné to vyzkoušet. Většina lékařů začíná pacientům podávat malé dávky konopí: 62,5 mg v jedné kapsli. A pak spolu hledají dávku, která zmírní potíže, ale pacient po ní má jasnou hlavu a cítí se dobře.

„Na nízkých dávkách začínáme i proto, že chceme odzkoušet, jestli se u něj neobjeví alergická reakce nebo jiné nežádoucí reakce,“ říká Radovan Hřib z Centra pro léčbu bolesti z FN u sv. Anny v Brně.

 

Proti nevolnostem a pro chuť k jídlu
Onkologickým pacientům může konopí pomoci i v tom, že u nich zlepší chuť k jídlu a zmírní nevolnosti. To je vítaný efekt hlavně při chemoterapiích a ozařování.

„Často zlepší také problémy se spánkem a úzkostné stavy,“ říká doktor Sláma. „To mívá pozitivní vliv na lepší tolerování bolesti. Úzkostní lidé ji často vnímají intenzivněji. Někdy se může stát, že konopí u pacienta úzkostné stavy naopak vyvolá. Není to časté, ale stává se to. I proto je potřeba postupovat při léčbě uvážlivě a malé dávky zvyšovat postupně.“

 

Pomůže i při roztroušené skleróze
Konopí se často používá při léčbě roztroušené sklerózy (RS), při které vlastní imunita člověka napadá obaly jeho nervů, jako by to byly cizorodé tkáně, a tím je poškozuje.

„U ní konopí zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče nebo bolesti, které chorobu často doprovázejí,“ říká Marta Vachová z RS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice.

„Mívá rovněž protizánětlivý účinek. To je užitečné, protože zánět doprovází poškozování obalů, které kryjí nervy.“Mírní také mimovolné pohyby a tiky, jež pacient neovládá, nebo neurologický třes (ten bývá typický také pro Parkinsonovu chorobu) a další svalové nebo neurologické potíže. Zlepšuje třeba pohyblivost, kvalitu spánku, úzkostné stavy, poruchy rovnováhy atd.

 

První dávka by se měla brát pod dohledem lékaře
„U roztroušené sklerózy je důležité, aby použitý konopný preparát obsahoval vyrovnané množství dvou hlavních účinných látek, THC a CBD,“ říká doktorka Vachová.

„Pacienti ho pak lépe snášejí, zvlášť ti, kteří konopí nikdy neužívali. CBD, tedy canabidiol, působí hlavně proti úzkostem, křečím a odstartování psychotických stavů.“

Protože první reakce pacientů bývají individuální, doporučují jim specialisté, aby si první dávku vzali pod dohledem lékaře nebo poučené osoby, třeba rodinného příslušníka.

Občas se stane, že se nemocnému může motat hlava, udělá se mu nevolno, rozbuší srdce, cítí se slabý, objeví se u něj mírné arytmie či jiné potíže. I když vzhledem k nízkým dávkám, se kterými začínají, to není příliš časté ani dramatické, přece jen k tomu může dojít. Zvlášť u starších lidí.

 

Domácí konopí je riziko
Za lékaři přichází řada pacientů s tím, že kouří marihuanu, kterou si sami vypěstovali nebo kterou jim někde sehnali příbuzní či vnuci.

Doktoři jim obvykle doporučují, aby přešli na léčebné konopí, které se prodává v lékárnách. U něj je totiž jasný a kontrolovaný obsah účinných látek. Dá se tedy snáz vyhnout vedlejším účinkům a přesněji určit léčebná dávka, což je zásadní.

 

Kouření marihuany může způsobovat genetické změny u ještě nepočatých dětí 
„U rostlin vypěstovaných doma pro vlastní potřebu je obsah látek velkou neznámou,“ říká doktor Hřib. „Povinné analýzy produktů, které se prodávají v lékárnách, navíc garantují to, že nejsou kontaminované nežádoucími látkami, třeba těžkými kovy.“

Nelze pak vyloučit nežádoucí reakce. Třeba ekzém, pokud je používají jako mazání na bolest.

 

Kdy se užívat nesmí:
– v těhotenství a v době kojení,
– při psychiatrických diagnózách, zejména pak schizofrenii a schizoidních – atakách, pro které je typická vnitřní rozpolcenost pacienta,
– při poruchách srdečního rytmu a závažných jaterních chorobách,
nesmí se kombinovat s alkoholem.

Výhodou je naopak to, že se konopí může užívat zároveň s opiáty a dalšími léky na léčbu bolesti. Doplňuje jejich efekt, pokud nestačí.

„Rozhodně však pro lékaře není lékem první volby, ale spíš až té další volby,“ říká doktor Sláma. Ale najdou se i výjimky.

Doktor Sláma měl pacientku, která nesnášela opiáty a další léky na tlumení bolesti. Nezbývalo než místo nich vyzkoušet léčebné konopí, které jí skutečně pomohlo, i když se její nádor zvětšoval. To byl ovšem hodně netypický případ.

 

Hrozí závislost?
U konopí užívaného pod dohledem lékaře hrozí malé riziko závislosti, ale nelze ho vyloučit. Zvlášť u chronických bolestí a roztroušené sklerózy, kdy ho pacienti berou řadu let.

Dávky sice nebývají příliš vysoké a obvykle zůstávají relativně dlouho stabilní, ale při užívání, které trvá deset a více let, může dojít k jejich pozvolnému navyšování. Ke vzniku závislosti dochází asi v devíti procentech případů.

 

Jak se užívá a co stojí
Nemocní většinou užívají konopí v želatinových kapslích, které si koupí v lékárnách. To umožňuje přesné dávkování.

Jinou aplikací je vaporizér, ve kterém se přesně odměřená dávka konopí zahřívá, takže nevznikají nežádoucí zplodiny hoření jako při kouření. Pacient vdechuje výpary. Mají rychlejší nástup účinku (kolem 5 minut místo 30 až 60 minut běžných u kapslí), ale působí kratší dobu (4 až 5 hodin místo 6 až 8 hodin).

Pacienti si léčebné konopí platí. Gram do vaporizéru stojí kolem 170 Kč, při zpracování do kapslí zhruba 200 Kč. Průměrná měsíční dávka na léčbu bolesti se pohybuje kolem 3 g, ale jsou pacienti, kteří užívají mezi 25 až 30 g.

Od příštího roku by zdravotní pojišťovny měly nemocným lidem hradit 90 % ceny konopí.

zdroj: novinky.cz

 

 

17. ročník Cesty za duhou

abc-3523454__340

Zapojte se jako autorka či autor textu, obrazu, fotografie či jiného díla i Vy! Letošní téma je „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“.

Podtitul nového ročníku přímo vybízí ke hraní se slovy, k vyslovení toho, co zůstává mezi řádky nebo k poctě těm, které mluvené a psané slovo už živí.

Vyzdvihuje také důležitost komunikace a vzájemnosti.

Sebevyjádření je samozřejmě důležité i pro všechny, kteří trpí roztroušenou sklerózou a kteří často musejí hledat vlastní cesty v těch už rádoby vyšlapaných. Malé i velké boje, výhry i radosti stojí za to zaznamenat a předávat je dál, protože není za co se stydět a není proč zůstávat stranou a sám.

Rádi bychom tedy touto cestou oslovili všechny autorky a autory, ať umělecky ztvární, co pro ně téma „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ znamená. Jestli zvolí fotografii, grafiku, báseň či něco jiného, je zcela na nich. Důležité je jen držet se několika pokynů uvedených na konci tohoto dopisu.

Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme mít nejpozději 4.9. 2019.

Doručit je můžete dvěma způsoby, poštou nebo osobně.
Poštou na adresu: Revenium, z.s. , Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00
Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8:00 do 15 hodin.

Nezapomeňte prosím k dílům uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také krátký popisek (v rozsahu max 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu výstavy.

Výstava Cesta za duhou s tématem „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ se bude konat ve dnech 16. 11. – 30. 11. 2019 před vydavatelstvím Economia (Pernerova 673/47, Praha 8).

Vyhrazujeme si právo provést výběr autorských děl.

Vystavená díla vrátíme autorům poštou během prosince 2019.

Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.

Tereza Nagyová,
kurátorka výstavy Cesta za duhou a projektová manažerka Revenia
www.cestazaduhou.cz
email: cesta.za.duhou@gmail.com
tel: 775 633 730

 

 

 

Vztah EU k léčebnému konopí? To je demagogie, neskrývá vědec a podnikatel Jan Storch

 Řeknete třikrát za sebou bezchybně slovo kanabinoid? Chemik Jan Storch to určitě dokáže. Do studia Radiožurnálu přišel vyprávět příběh, který tohle zdánlivé zaklínadlo představuje. V centru zájmu Jana Storcha přitom není THC, které mění stav vědomí. Zajímá ho CBD, další kanabinoid, který konopí obsahuje. „Umí toho spoustu,“ neskrývá.

 

https://youtu.be/rPVlrEqL8UY

 

 

Zapojte se do videosoutěže “Jak mi ereska změnila život”

Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice.

Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích.

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy.

Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti.

Slevy a výhody
Poskytovatel služeb má obecně právo zaměřit se na zákazníky, od nichž očekává nejvyšší zisk. Diskriminací není, pokud sleva slouží k navýšení počtu zákazníků, a běžně používané slevy jsou z hlediska antidiskriminačního zákona v pořádku, problematické mohou být ty méně obvyklé. Více o cenovém rozlišování najdete zde.

Sleva pro děti, studenty, seniory: je v pořádku, protože zpřístupňuje službu lidem s nižšími příjmy, kteří by ji jinak nevyužili nebo by o ni neměli zájem. V případě dětí bývá často sleva spojena i se zvýhodněním rodiny (rodinné vstupné), tj. sleva se vztahuje i na dospělého, který dítě doprovází.

Sleva pro lidi s postižením: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají na některé výhody nárok ze zákona (např. bezplatná doprava MHD a sleva na vnitrostátní autobusové a železniční dopravě, u průkazu ZTP/P se to vztahuje i na průvodce osoby s postižením). Provozovatelé však mohou těmto zákazníkům poskytovat i další slevy např. na vstupné do divadla, kina, na koncert, na sportovní a jiné kulturní akce apod.

Sleva spojená s trvalým pobytem: nejčastěji se objevuje u služeb, na nichž se finančně podílejí obce – například městské koupaliště, městská doprava apod. I když je pochopitelné, že obce v rámci péče o své občany chtějí poskytnout slevu především jim, může takové zvýhodnění představovat podle současné judikatury diskriminaci. Zvýhodnění zákazníků pouze na základě státního občanství nebo trvalého bydliště je totiž v rozporu s právem EU, které garantuje volný pohyb služeb a zaručuje tedy občanům z jiných států EU v oblasti služeb přístup ke stejným výhodám, jaké mohou získat občané ČR.

Vyskytují se i další typy slev, na které nedopadá antidiskriminační zákon, např.

Sleva pro děti podle výšky: používá se především na koupalištích a jde o jinou variantu slevy pro děti. Pro provozovatele je jednodušší, protože nemusí ověřovat věk, stačí, když dítě projde pod měřidlem.

Sleva „za vysvědčení“ využívaná především knihkupectvími. Jde o snahu přilákat k nákupu knih novou skupinu zákazníků-čtenářů.

Nejrůznější slevy za včasný nákup nebo za nákup předem na internetu: Využívají se nejen v prostředí zájezdů, ale i vstupného na různé kulturní akce. Cílem je jednak přilákání zákazníků, ale často také zamezují frontám, protože zájemci si vstupenky pořídili předem.

Zákazy a nevýhody
Zákaz vstupu dětí: využívají ho zejména kavárny a restaurace, případně ubytovací zařízení. Jde o značně problematický zákaz, protože dopadá nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Ti se mohou cítit diskriminováni z důvodu rodičovství, tj. z důvodu pohlaví, což je zakázaný důvod nerovného zacházení. Provozovatelé někdy využívají tento zákaz k přilákání skupiny zákazníků, kterým by přítomnost dětí mohla vadit. V případě sporu by ale musel provozovatel zařízení důkladně odůvodnit, proč je přítomnost dětí v zařízení nevhodná či dokonce riziková. Obdobou tohoto zákazu je i např. zákaz vstupu s kočárkem, s nímž se lze někdy setkat u kaváren, restaurací nebo prodejen. I tento zákaz může být diskriminací z důvodu rodičovství a provozovatel by musel prokázat, že je zákaz opodstatněný (např. bezpečnostními důvody) a že nelze přijmout opatření, která by rodičům s dětmi v kočárku umožnila službu využívat. To samé by platilo i v případě, kdy by se takový zákaz vztahoval i na lidi na vozíku a docházelo by k diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.

Vyšší ceny pro cizince: obvykle je možné se s nimi setkat u vstupného do hradů, zámků a muzeí, kde mají opodstatnění, pokud je součástí vstupného i výklad v cizím jazyce.

Zákaz vstupu psů: může se objevit u koupališť, vstupu do kulturních institucí, restaurací nebo ubytovacích zařízení. Pokud by byl uplatňován i na vodicí a asistenční psy, šlo by zpravidla o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, protože by kvůli zákazu došlo k znepřístupnění služby pro lidi s postižením, kteří psy se speciálním výcvikem využívají. Více o tom, kam lze s vodicím či asistenčním psem, najdete zde.

Nepřístupnost pro lidi s postižením: všechny nové objekty sloužící veřejnosti musí být bezbariérové. Hrady, zámky, ale i další starší objekty tuto podmínku nesplňují. Pokud je to ale možné (technicky nebo to není nepřiměřeně nákladné), mají vlastníci/provozovatelé povinnost jiným způsobem zajistit, aby objekt mohli navštěvovat a služeb využívat i lidé na vozíku nebo lidé se zhoršenou pohyblivostí. To samé platí i pro dopravu, kdy má dopravce povinnosti přijmout opatření, která i těmto cestujícím umožní přepravu, pokud přijetí těchto opatření lze po dopravci rozumně požadovat.

Pokud se lidé setkají se zákazy, které představují diskriminaci nebo jiné nepřiměřené omezení přístupu k nabízené službě, měli by se nejprve snažit s poskytovatelem služby domluvit. Pokud se smírné řešení nenajde, je namístě obrátit se na Českou obchodní inspekci s podnětem k provedení kontroly.

 

Zastavení aktivity roztroušené sklerózy: mise pokračuje

Cílem sympozia o roztroušené skleróze na červnovém 5. kongresu European Academy of Neurology bylo zdůraznění potřeby časné diagnózy onemocnění včetně té formy, která začíná již v dětském věku, ale i postupy, jak rozeznat přechod remitentní‑relabující formy do sekundárně progresivní roztroušené sklerózy a včas předcházet rozvoji disability. Nechyběl ani náhled na potřeby pacientů a na zásady personalizovaného přístupu.

Sympoziu předsedal prof. Kjell‑Morten Myhr, University of Bergen, Norsko, který upozornil, že časná intervence je klíčová pro dosažení lepších dlouhodobých výsledků u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a pro snížení rizika progresivního zhoršení choroby. Je známo, že remitentní‑relabující RS může po určité době přecházet do progresivní formy, která je závažnější a má větší dopad na disabilitu pacienta. „Působit na progresi roztroušené sklerózy máme ale možnost v každém stadiu onemocnění,“ připomněl prof. Myhr. Hodnocení průběhu RS lékaři se, jak uvedl, liší od zkušeností samotných pacientů, což je dáno tím, že lékař na klinice sleduje markery progrese intermitentně a nemusí vždy reflektovat zhoršení, která zaznamenává pacient. Změny v symptomatologii progrese RS však mohou být natolik jemné, že nemusejí být zaznamenány ani samotným pacientem. „Je proto důležité zůstat pozorný i vůči jemným známkám progrese a udržovat dialog s pacientem o symptomech, které právě probíhají, od únavy přes zhoršující se náladu, bolest, poruchy kontinence až po kognitivní obtíže a zhoršení mobility,“ řekl prof. Myhr. Lékař má pro hodnocení RS v čase k dispozici řadu nástrojů, jejichž paleta se s pokrokem medicíny rozšiřuje.

RS u dětí – vzácná, ale je třeba na ni myslet

Roztroušená skleróza je vůbec nejčastější demyelinizační onemocnění CNS a také nejčastější příčina netraumatické neurologické disability u mladých osob. Nejčastěji je diagnostikována ve věku mezi 20 až 40 lety. Jak řekl Kumaran Deiva, MD, z University Hospitals of Paris‑Sud, Francie, v dětství propuká 0,4–10,5 pocenta případů RS. Jde o vzácné onemocnění s nízkou incidencí, např. v USA je incidence 0,5 případu na 100 000 obyvatel, v Německu 0,6 a v Británii 0,98. V České republice trpí dětskou RS několik desítek dětí. Protože jde o málo se vyskytující onemocnění, hrozí riziko pozdní diagnostiky, přitom u dětské RS je snad ještě důležitější než u dospělých pacientů včasné nasazení léčby. Každá ataka, která postihne člověka do 18 let, totiž výrazně zhoršuje celkovou prognózu.

RS začínající v dětství může být definována podle různých diagnostických kritérií, která se liší svou citlivostí. Např. jako dvě nebo více neencefalopatické příhody postihující CNS s odstupem větším než 30 dnů, přičemž jde o postižení více než jedné oblasti CNS. Nebo je definována jako jedna izolovaná klinická příhoda se známkami na MRI podle McDonaldových kritérií 2010 pro diseminaci v čase a prostoru. Současná a podle dr. Deivy nejcitlivější mezinárodní kritéria pro diagnostiku RS u dětí, které mají první relaps podobný ADEM (akutní diseminované encefalomyelitidě), požadují jako potvrzení diagnózy RS další dva relapsy, které jsou již typické pro RS, nebo jeden takový relaps s novou asymptomatickou lézí na MRI. Vyšetření MRI je vhodné z diagnostických důvodů u těchto dětí opakovat, protože jak ADEM, tak iniciální manifestace RS mohou mít přítomny léze sytící se gadoliniem. McDonaldova kritéria z roku 2017 nelze použít u dětí mladších 11 let a pokud je příhoda ADEM. Proběhla nicméně mezinárodní validace těchto kritérií u pediatrických kohort, takže je možnost aplikovat je i u dětí mladších 12 let, ale opět nikoli u pacientů s ADEM.

Dětská RS může začít kdykoli, medián je 12 let věku, ovšem 30 procent onemocnění začíná u dětí mladších deseti let, 14 procent dokonce u dětí mladších šesti let. „Frekvence relapsů je téměř třikrát vyšší u roztroušené sklerózy začínající v dětství než u té začínající v dospělosti,“ řekl dr. Deiva. Dokládá to jedna ze studií, podle níž je vyšší poměr relapsů v prvních dvou letech onemocnění (ARR, annualised relapse rate, u dětí byl 1,12–2,76, u dospělých pak 0,35–1,78). Jiná práce, která se také zabývala charakteristikou RS vzniklé v dětství (Amato MP et al., Neurology 2010), zhodnotila kognici pacientů během dvouletého sledování. Ukázalo se, že 70 procent dětí mělo závažný kognitivní deficit. Větší měli pacienti ve věku 15 let a starší. Dr. Deiva konstatoval, že hlavními a současně nejproblematičtějšími symptomy RS vzniklé v dětství jsou únava (21–43 % pacientů) a deprese (17–24 % pacientů). „Děti často usínají ve třídě při vyučování, je však obtížné tyto stavy spojit s probíhajícím neurologickým onemocněním,“ uvedl.

Více než 95 procent dětských pacientů má iniciálně remitentní‑relabující průběh RS, přechod do sekundárně progresivní formy však nastává u dětské RS o zhruba deset let dříve než u dospělé RS, na druhou stranu se ale vyvíjí v čase pomaleji než u RS vzniklé v dospělosti (Renoux C et al., NEJM 2007). Tato práce rovněž zjistila, že u RS vzniklé v dětství byl medián věku, kdy došlo ke konverzi do sekundární progrese, 41 let. Osoby, které měly RS až v dospělém věku, dospěly do sekundární progrese cca o 10 let později než osoby s dětskou RS. „O dětské roztroušené skleróze víme i to, že při ní dochází k větším mozkovým lézím patrným na magnetické rezonanci, tyto léze jsou také více zánětlivé než při onemocnění vzniklém v dospělosti,“ řekl dr. Deiva. Další zobrazovací studie ukazují, že mozková atrofie, tedy zmenšení objemu mozku, postihuje bílou i šedou hmotu mozkovou a je přítomna už při první klinické prezentaci dětské RS. Po dvouletém sledování atrofie mozku akcelerovala ve srovnání se zdravými kontrolami, ale jen v případě bílé hmoty mozkové. Mozková atrofie u dětské RS koreluje s infratentoriálními lézemi a s počtem relapsů.

„Protože dětská roztroušená skleróza vyvolává časné negativní neurologické změny – s rostoucím věkem stoupá počet relapsů, T2 lézí, zmenšuje se objem mozku a rozvíjí se neurodegenerace, je klíčové nemoc včas diagnostikovat a začít s časnou léčebnou intervencí,“ zdůraznil dr. Deiva. Léčba je možná prostřednictvím nemoc modifikujících léků (interferony) nebo glatiramer acetátu (retrospektivní studie ukazují podobnou účinnost a toleranci jako u dospělých). Natalizumab, který má podle studií u dětí také srovnatelnou účinnost a bezpečnost jako u dospělých pacientů, není pro děti v Evropě zatím schválen. První schválenou léčbou pro dětskou RS u dětí starších deseti let je fingolimod, který je prvním perorálním lékem pro léčbu remitentní roztroušené sklerózy. Jde o první modulátor sfingosin‑1‑fosfátového (S1P) receptoru, který se váže na S1P receptor na lymfocytech a cestou snížení jeho exprese brání lymfocytům opustit lymfatickou tkáň a dostat se do cirkulace. Tím je redukována infiltrace centrálního nervového systému autoagresivními lymfocyty. Není cytotoxický a většina komponent imunitní odpovědi zůstává po dobu léčby nedotčena (aktivace, proliferace a efektorové funkce T buněk a B buněk). Dvě velké klinické studie fáze III prokázaly vyšší efektivitu dvou dávek fingolimodu jak ve srovnání s placebem, tak i ve srovnání se standardní léčbou interferonem beta‑1a. Mezi nežádoucí účinky patří přechodná bradykardie při zahájení léčby, proto je doporučeno monitorování srdeční frekvence a krevního tlaku po dobu šesti hodin po podání první dávky. Během léčby je třeba věnovat pozornost infekcím, jaterním funkcím a oftalmologickým změnám. Dr. Deiva ve svém sdělení popsal také výsledky post hoc analýzy studií třetí fáze s fingolimodem FREEDOMS, FREEDOMS II a TRANSFORMS (Gärtner J et al., Mult Scler J Exp Transl Clin 2018). Tato analýza ukázala, že mladí pacienti částečně profitují z léčby fingolimodem. Jím léčení pacienti měli vyšší pravděpodobnost dosažení NEDA 3 ve srovnání s nemocnými léčenými placebem nebo interferonem beta‑1a.

Studie PARADIGMS (Chitnis T et al., NEJM 2018) se rovněž zabývala srovnáním fingolimodu s interferonovou terapií – randomizovala 215 pacientů buď k fingolimodu, nebo k interferonu beta‑1a. Až 60 procent pacientů bylo iniciálně terapeuticky naivních. U fingolimodu dokončilo léčbu 94 procent pacientů a v kontrolní skupině 82 procent. Průměrný věk byl 15 let a RS trvala kolem dvou let. Fingolimod během dvouleté léčby signifikantně snižoval ARR a MRI aktivitu. Byly také zaznamenány nižší změny v objemu mozku ve srovnání s kontrolní léčbou (–0,48 % vs. –0,80 %). Řečí čísel, ARR poklesl relativně o 82 procent (p < 0,001) ve srovnání s interferonovou léčbou a byla potvrzena 53% relativní redukce nově vzniklých T2 lézí (p < 0,001) a 66% relativní redukce počtu Gd+ T1 lézí. Co se týče bezpečností léčby, nejčastějším nežádoucím účinkem byly bolesti hlavy, virové infekty horních cest dýchacích a leukopenie, tedy nežádoucí účinky známé z předchozích studií. „Trochu překvapivé bylo, že u sedmi pacientů došlo k záchvatovitým stavům, z toho šest případů bylo ve skupině léčené fingolimodem. Je otázkou, zda se jedná o specifický nežádoucí účinek. V reálné klinické praxi to zatím pozorováno nebylo. Více informací by mělo přinést následné sledování, zatím víme, že se jednalo o pacienty mladší a s kortikálními lézemi,“ konstatoval dr. Deiva.

V oblasti terapie dětské RS dále probíhají studie s teriflunomidem (studie TERIKIDS) a s BG00012, dimetyl fumarátem (studie CONNECT). TERIKIDS je dvouletá, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie třetí fáze hodnotící účinnost a bezpečnost teriflunomidu podávaného denně perorálně u relabující formy dětské RS, s následující otevřenou extenzí. Studie byla zahájena v roce 2014 a kompletní výsledky by měly být známy v roce 2021.

Jak lépe rozpoznat rozvoj sekundárně progresivní RS?

Podle současných konsensů je progresivní onemocnění klinicky charakterizováno jako soustavně se zvyšující objektivně dokumentovaná neurologická dysfunkce či disabilita, u níž nedochází k jednoznačnému zotavení. Mohou se však objevit fáze stabilizace. Pokud jde o zobrazovací metody, je zavedeno nestandardizované měření progrese onemocnění pomocí MRI, nicméně hodnocení parametrů jako zvýšení počtu a objemu T1 hypointenzních lézí, ztráta objemu mozkové tkáně a změny v zobrazení magnetizačního transferu či zobrazení tenzorů difuze jsou moderní přístupy, které jsou stále zkoumány (Lublin FD et al., Eur Neurol 2014). Magnetizační transfer je technika založená na aplikaci prepulsu, který je předřazen použité sekvenci. Prepuls ovlivňuje vodíkové protony, které jsou součástí tzv. volné a vázané vody v lidské tkáni. Každá se vyznačuje jinou rezonanční frekvencí. Saturací protonů vázané vody se naruší rovnovážný stav, a tím se změní výsledný signál. Protože mezi zdravou a patologickou tkání je rozdíl v podílu volné a vázané vody, dochází ke zvýraznění patologických ložisek. Užitím magnetizačního transferu se zobrazují aktivní ložiska přibližně do stáří šesti měsíců. Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je poměrně nová technika vyšetření magnetickou rezonancí, která je v současné době jako jediná schopna zobrazit bližší strukturální detaily bílé hmoty mozku.

Jak připomněl Martin Duddy, MD, z Newcastle University ve Velké Británii, průběh RS je charakterizován stále se zvyšující a objektivně zaznamenanou neurologickou disabilitou nezávislou na relapsech. Jak už bylo uvedeno výše, může být přítomno období stability nebo superponovaných relapsů. Rozlišuje se primárně progresivní RS (progresivní průběh již od začátku onemocnění) a sekundárně progresivní RS, kdy progresivní průběh následuje po iniciálním remitentním‑relabujícím průběhu onemocnění (Thompson AJ et al., Lancet Neurol 2018). Aby mohlo být účinně zamezeno progresi onemocnění, je důležité její nástup včas rozpoznat. „Jedna ze studií si položila užitečnou otázku: jak konzistentní jsou lékaři při reklasifikování roztroušené sklerózy? U lékařů z ordinací v Britské Kolumbii v Kanadě se ukázalo, že 65 procent pacientů mělo známo skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) při začátku sekundárně progresivní RS. Diagnóza sekundárně progresivní RS pak byla stanovena v době, kdy EDSS bylo ≤ 3,0, v 24,6 procenta případů, při EDSS ≤ 6,0 v 80 procentech případů a EDSS ≤ 8,0 v 99,5 procenta případů. Nejvíce pacientů tedy bylo reklasifikováno v době, kdy již měli pokročilou disabilitu,“ uvedl řečník.

„Lze rozpoznat progresi před změnami v EDSS, tedy při postupném nárůstu disability?“ zeptal se dr. Duddy. Ukazuje se totiž, že pacienti mají na relapsech nezávislou disabilitu i při nízkém skóre EDSS (Kobelt G et al., Mult Scler 2017). Kobeltova studie hodnotila u více než 16 000 pacientů závažnost únavy, kognitivní obtíže a u pracujících pokles pracovní produktivity na vizuální analogové škále (VAS, 0 až 10, kdy 10 jsou nejzávažnější problémy). Únavu stupně 5 na VAS měli pacienti s hodnotami EDSS již 0–3 a VAS vyšší než 6 udávali při EDSS 4–6,5 a 7–9. Skóre VAS mezi 4–5 udávali pacienti s EDSS 4–6,5 a 7–9 v oblasti produktivity a VAS 3–4 v oblasti kognitivního fungování. Ukázalo se také, že kvalita života je ovlivněna už při nízké hodnotě EDSS. Strmě klesá počet zaměstnaných pacientů s tím, jak stoupá jejich EDSS (např. při EDSS 0 je zaměstnanost 82 procent, při EDSS 3 již jen 54 procent, při EDSS 7 jen 17 procent atd.). Kvalitativně zaměřená studie (Simmons RD et al., J Neurol 2010) ukázala, že hlavním důvodem pro ztrátu zaměstnání je u pacientů s RS únava, zhoršení kognitivních schopností, stres, horší mobilita a motorika ruky. Je potěšující, že jen necelých 18 procent pacientů bylo propuštěno nebo bylo požádáno o odchod ze zaměstnání.

Jak podotkl dr. Duddy, včasné rozpoznání progrese může být často ovlivněno obtížnou komunikací mezi lékařem a pacientem, dopady léčby na nemocného, úhradovými podmínkami nebo tím, že pacient jednoduše vstoupí do procesu léčby RS na špatném místě. Které procesy pak řídí akumulaci disability nezávisle na relapsech? Především nerozpoznané relapsy, nové subklinické léze, expandující stávající léze, zánět v normálně vypadající bílé hmotě, kortikální demyelinizace, meningeální zánět či sekundární neurodegenerace.

„Lze shrnout, že setrvale se zhoršující objektivně doložitelná neurologická disabilita je nezávislá na relapsech a není nutně definována změnou v EDSS. Progrese roztroušené sklerózy je klinická diagnóza založená na observaci a měření. Progrese roztroušené sklerózy není způsobena jen jedním patologickým procesem, řídí ji zánětlivé a nezánětlivé změny,“ uzavřel dr. Duddy.

„Nová roztroušená skleróza“

Prof. Amit Bar‑Or z University of Pennsylvania v americké Filadelfii uvedl, že v současnosti se ujímá slova předpoklad, že kombinace časnější diagnostiky a léčby a péče orientované na individuální potřeby pacienta budou měnit výsledky pacientů s RS a snižovat dlouhodobá rizika a komplikace tohoto onemocnění. „Chceme‑li poskytovat tu nejlepší péči v každém stadiu onemocnění a napříč spektrem roztroušené sklerózy, musíme zvážit individuální nenaplněné potřeby našich pacientů. Současným modelem péče o pacienty s roztroušenou sklerózou je personalizovaná a precizní medicína, která je založena na integraci reportování orientovaného na pacienta, prospektivního monitoringu klinického hodnocení a zobrazovacích vyšetření,“ popsal prof. Bar‑Or. Dodal, že jde zkrátka o péči šitou na míru, která ovšem není novinkou. Tento přístup sklízí ovoce v podobě pokroků v analýze dat, nových digitálních nástrojů nebo nových markerů aktivity RS. Všechny pomohou lépe porozumět pacientovi a jeho nemoci, lépe ji sledovat a lépe řešit individuální potřeby nemocných osob v čase. „Mluvíme o takzvané nové roztroušené skleróze. Cílem už není snížit aktivitu nemoci jen ‚průměrně‘. Cílem je zastavit nová poškození u všech typů RS včetně primárně a sekundárně progresivní. Tento přístup samozřejmě vyžaduje pravidelné a důsledné monitorování onemocnění,“ konstatoval prof. Bar‑Or. Dodal, že inovativní přístup k péči o pacienty s RS musí být podložen lepším pochopením preferencí nemocného a průběhu jeho onemocnění.

Pacienti s RS trpí širokou škálou symptomů (deprese, úzkosti, zhoršená kognice, bolestivé poruchy zraku, dvojité vidění, ztuhlost svalů a bolestivé spasmy, nemotornost, poruchy spánku a řeči, závratě, sexuální obtíže, inkontinence, třes, emocionální dysbalance atd.). F. Patti et al. (Neuroepidemiology 2014) provedli průzkum dopadu RS na život pacientů mladších 35 let. Z 200 respondentů až 86 procent mělo sníženou schopnost pracovat nebo studovat, 68 procent muselo ukončit některé sociální aktivity a koníčky a 72 procent potřebovalo pomoc druhé osoby. RS si lze představit jako ledovec: pod vodou plavou subklinické procesy (koncentrace neurofilament v séru a likvoru, léze v bílé a šedé hmotě mozkové aktuálně nedetekovatelné pomocí standardních MRI metod, atrofie mozku, léze v bílé hmotě rozpoznatelné pomocí standardních MRI metod). Nad vodou čnějí klinické známky (pacientem reportované výsledky, nedetekované relapsy, relapsy, progrese disability). Pravidelné monitorování klinické a subklinické aktivity RS pomůže rozpoznat suboptimální kontrolu onemocnění, včetně přechodu remitentní‑relabující RS do progresivní RS.

Prof. Bar‑Or doporučil nový nástroj pro monitoraci RS – online dotazník MSProDiscuss vhodný pro běžnou klinickou praxi, který edukuje a pomáhá pochopit progresi remitentní‑relabující RS do sekundárně progresivní RS. Nástroj je určen pro odborníky věnující se léčbě RS, podporuje ale také interakci lékař–pacient. Pracuje s informacemi o pacientovi za posledních šest měsíců, pomáhá zahájit diskusi na téma přechodu do sekundárně progresivní RS. Pilotní verze byla testována a validována skutečnými lékaři v reálné klinické praxi. Nástroj je možné stáhnout na internetu zdarma (viz rámeček).

Vývojem procházejí i biomarkery pro monitoring procesu, jakým RS poškozuje CNS: v centru zájmu jsou např. neurofilamenta v séru a likvoru, jejichž koncentrace mohou odrážet stupeň poškození neuronů a axonů. Hodnocení ztráty objemu mozkové tkáně je dalším markerem progrese, neboť u pacientů s RS dochází k abnormální atrofii mozku, která progreduje v průběhu trvání onemocnění. Nabízejí se i nové metody MRI vyšetření, jež pomáhají pochopit progresi RS: chronická aktivita lézí je patologickou známkou progresivní RS. Zajímavou kapitolu představují pomalu expandující/rozvíjející se léze (SEL). Ty odrážejí chronický úbytek tkáně při absenci současně probíhajícího akutního zánětu. Zvýšený počet SEL byl nalezen u pacientů s primárně progresivní RS ve srovnání s relabující RS (Elliot C et al., Mult Scler 2018). SEL mohou představovat MRI korelát chronicky aktivních RS lézí (tzv. doutnající zánět). Jejich detekce může pomoci identifikovat progresivní průběh choroby.

Co vše výše uvedené znamená pro pacienta s RS? Jakkoli se rozvíjejí zobrazovací a laboratorní metody hodnocení progrese RS, vracíme se zpět k personalizované medicíně. Každý pacient má jiné léčebné priority, které by měly být klinicky zhodnoceny. Pro někoho může být prioritou účinnost, pak je žádoucí akceptovat vyšší riziko léčby za cenu vyšší efektivity. Prioritou pro někoho jiného může být bezpečnost, pak je preferováno pohodlnější užívání medikace, která je dlouhodobě bezpečná. Další prioritou může být způsob podání, pak je volbou lék s jednoduchým podáváním, dávkováním a monitorací. Jinak řečeno, personalizovaná léčba RS znamená vyrovnanou kontrolu choroby (rovnováhu mezi benefitem a rizikem terapie), biomarkerů, které řídí léčebnou odpověď, a pacientovy preference a priority.

Jak tedy co nejlépe naplnit potřeby jednotlivých pacientů s RS? Komunikovat s nimi. Brát v potaz pacientem uváděné výsledky. Provádět rutinní klinické a MRI hodnocení. Vědět, že nové technologie mohou podpořit precizní medicínu (např. online nástroje) a že se rozvíjejí nové možnosti MRI hodnocení (SEL, atrofie mozku, objem šedé hmoty mozkové, objem míchy) a nástroje biologické povahy, jako jsou např. koncentrace neurofilament.

 

 

 

Soutěže pro publicisty a fotografy

pair-3852277__340

 

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. 

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

 

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email valeskova.petra@vlada.cz.

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

 

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2019. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace internetových stránkách Výboru.

 

 

Z rukou už mi padají věci, říká ke své nemoci Bělobrádek

 

Projevy roztroušené sklerózy už jsou u Pavla Bělobrádka zřetelné. Poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL to řekl v našich ranních Třech Impulsech na tělo.

 

Kvůli nemoci musel například přestat hrát na kytaru, protože ho přestávají poslouchat prsty na rukou. "Já jsem rád, že jsem nějak soběstačný, protože z těch rukou už mi padají klíče, mobily, rozlévám skleničky s pitím a podobně. Taky cit i ta šikovnost se z rukou vytrácí.

 

Verdikt o roztroušené skleróze je ale nutné brát sportovně. Když lékaři před lety diagnostikovali tuto nemoc Pavlu Bělobrádkovi, tak to z lidí ve svém okolí vzal nejlépe. Bělobrádek připouští, že roztroušená skleróza člověku změní celý život, není dobré to ale brát tragicky. "Nemá smysl se obviňovat, nebo propadat nějaké trudomyslnosti, protože je to fakt, který se nedá změnit. Dá se ale mnohé uspořádat tak, aby člověk prožil poměrně kvalitní život, který ho sice bude omezovat, ale rozhodně život nekončí a stojí za to ho žít dál." Právě v těchto dnech Nadační Fond Impuls v rámci akce Rozsviťme Česko sadí za každého nového nemocného jednu slunečnici. Roztroušenou sklerózu v posledním roce lékaři diagnostikovali sedmi stům pacientů.

 

 

 

 

 

Video příběh “Jak mi ereska změnila život”

Zapojte do naší videosoutěže „Jak mi ereska změnila život“. Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. 

Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk  a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích. 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

Informační dopis - Lemtrada

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Sanofi Genzyme, v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o upozornění na omezení používání léčivého přípravku Lemtrada.

pdf.pngInformační dopis - Lemtrada.pdf, soubor typu pdf, (158,11 kB)

Odbor farmakovigilance
24. 4. 2019

 

 

Práva pacientů a jak se jich domoci

 

Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších.

 

Publikaci vydala nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

 

„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

 

Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené na tzv. paragraf 16 včetně aktuální metodiky Všeobecná zdravotní pojišťovny pro postup dle tohoto ustanovení.

 

Brožura rovněž vymezuje tenkou hranici mezi zákonnou normou a etikou ve zdravotnictví. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc, a odpovědi na často kladené dotazy. 

 

„Ne všechny vztahy mezi pacientem a zdravotníkem mohou být upraveny zákony a také́ většina konfliktů, nedorozumění́, napětí́ či stresu není způsobena porušováním zákonů̊ nebo práv pacienta, ale neschopností vzájemně̌ komunikovat, neschopností pochopit postavení a situaci toho druhého či jen nedostatkem slušného chování,“ upozorňuje PhDr. Plechatá.

 

Na publikaci se vedle PhDr. Ivany Plechaté autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková z neziskové organizace Amelie, z.s., a Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ze společnosti Chytrý pacient s.r.o.

 

Nádhernými ilustracemi brožuru ozdobila přední česká ilustrátorka Maria Makeeva.

 

Brožura ke stažení ZDE

 

Zdroj: Helpnet.cz

 

 

Odlišnost únavy při RS a pohled fizioterapeuta

Únava je jedním z nejčastějších příznaků roztroušené sklerózy (RS). Únava při RS se však výrazně liší od běžné únavy nebo vyčerpání, které se mohou objevit u osob bez RS, protože svým rozsahem a intenzitou neodpovídá vykonávaným činnostem.

Management únavy je založen na co nejlepším využití dostupné energie a vyžaduje, aby se osoba postižená únavou naučila lépe si rozvrhnout tempo činností a určovat priority při všech prováděných aktivitách.

Únava při RS pohledem fyzioterapeuta

Nadměrná únava je velmi častý příznak RS, který pacienty velmi výrazně omezuje v pracovních, ale i osobních aktivitách. Tento příznak se může vyskytovat u pacientů nově diagnostikovaných i u těch, kteří s RS žijí již dlouho. Vlivem únavy dochází často k omezování sportovních a pohybových aktivit. To však vede k dalšímu snižování kondice a svalovému oslabení, které pak následně vedou k ještě hlubší únavě. Bohužel neexistuje žádná osvědčená cílená farmakoterapie únavy. Studie však ukazují pozitivní efekt pravidelné pohybové aktivity na snížení únavy. Mezi nejčastěji doporučované pohybové aktivity patří aerobní trénink, posilování nebo například cvičení jógy. Zatímco aerobní trénink pomáhá především díky celkovému zlepšení kondice a zdatnosti, cvičení jógy působí pozitivně díky zklidnění a relaxaci. Všechny typy cvičení pak posilují svaly (i když různým způsobem). Každý si tedy může zvolit takovou formu cvičení, která mu lépe vyhovuje. Je možné začít také pouze s pár minutami cvičení a postupně prodlužovat. Také bývá zpočátku snazší zařazovat kratší cvičební přestávky. Doporučuje se tedy vyzkoušet různé typy cvičení a najít si pro Vás vhodný typ a intenzitu cvičení, které Vám bude nejlépe vyhovovat. Důležité však je, nesnažit se únavu překonat-přecvičit, což obvykle vede ještě k většímu vyčerpání.

Kromě pravidelného pohybu je také důležité tzv. “šetření energií“. Toto šetření spočívá v první řadě ve stanovení priorit (které úkoly a činnosti opravdu musíte splnit a které je možné odložit). Při tomto stanovování priorit rovnou můžete určit úkoly a aktivity, které můžete delegovat na své okolí. Vzhledem k tomu, že únava je pro Vaše okolí „neviditelný“ příznak RS je pro ně často obtížné ho pochopit. Proto je důležité Vašim blízkým sdělit, kdy jste unavený/á a potřebujete klid (z jejich pohledu to totiž může vypadat, že se na ně zlobíte nebo že máte depresi apod.). Vaši blízcí budou ve většině případů rádi, když Vám budou moci s některými činnostmi pomoci. Dále je důležité si své úkoly a aktivity plánovat: tak abyste neměli příliš náročných aktivit za sebou nebo v jednom dni. Vyplatí se proto vždy si naplánovat např. týdenní povinnosti v předstihu. Také může pomoci seznámit se s různými pomůckami nebo službami, které Vám mohou aktivity usnadnit a energii tak ušetřit i pro další volnočasové činnosti.

Únavu také velmi prohlubuje stres. Proto doporučujeme vyzkoušet si i různé relaxační techniky a najít si tu, která Vám nejlépe vyhovuje, abyste ji v případě potřeby mohli využít. Pro někoho může být vhodné i poradit se s psychologem nebo psychoterapeutem, aby Vám pomohl eliminovat Vaše stresové situace (např. vlivem konfliktů v zaměstnání, v rodině apod.).

Problematika únavy je velice složitá, u každého individuálně různá a může být ovlivněna mnoha faktory, proto je dobré poradit se o Vaší situaci se zdravotníky (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, psychoterapeut nebo zdravotní sestra). Užitečné typy také můžete najít na některých spolehlivých webech pacientských organizací.

Mgr. Klára Novotná
Fyzioterapeut RS centra Neurologické kliniky a 1.LF UK a VFN v Praze

Co je to únava při RS?

Únava při RS se zcela liší od pocitu únavy nebo vyčerpání, které se vyskytují u zdravých osob po namáhavé fyzické činnosti nebo po náročném pracovním dni. Často se jedná o náhlou ztrátu energie a neschopnost pokračovat v dané činnosti. Únava může být fyzická nebo duševní nebo obojí současně. Na rozdíl od běžné únavy nelze únavu při RS snadno „překonat“, „přemoci se a pokračovat dále“. Únavu při lze překonat nelze a doba regenerace bývá obvykle mnohem delší.

Únava jako „neviditelný" projev RS je někdy nesprávně vnímána ze strany rodinných příslušníků, přátel nebo kolegů, kteří se mohou domnívat, že máte depresi nebo se jenom dostatečně nesnažíte. Je těžké chápat dopad únavy a její vysilující charakter, dokud takovou únavu sám/a nezažijete. Nadměrná únava tak bývá hlavní příčinou ukončení práce nebo zkrácení pracovní doby.

Je možné, že během záchvatů únavy se vaše příznaky RS zhorší, ale po odpočinku se opět zlepší. Únava může také ovlivňovat kognitivní symptomy, jako jsou problémy s krátkodobou pamětí, koncentrací nebo nacházením slov. Lidé s RS, kteří zvýšenou únavou trpí uvádějí, že během záchvatů únavy je pro ně těžší „jasně uvažovat“.

Osoby s RS popisují pocit únavy různým způsobem.

 • Připadám si, jako bych spadl/a do písku nebo do bažiny – je to takový hustý, těžký a trýznivý pocit, ale pokud se pokouším únavu překonat, zažívám pekelnou bolest, která mi znemožňuje dýchat.
 • Při únavě mám pocit, že jsem úplně na dně, jako kdybyste se snažili jít proti proudu po krk v hluboké, blátivé řece v těžkém, mokrém oblečení s nákupními taškami plnými kamení.
 • Při únavě mám pocit, jako bych byl nafukovací a někdo mi vytáhnul ventilek!
 • Únava je u mě spojená s pocitem těžkosti a vyčerpání. Je obtížné se soustředit a vstřebávat nové myšlenky, často jsem zmatený, hledám správná slova a zapomínám věci.
 • V některých dnech se dokážu překonat, vstanu a funguji skoro normálně. Jindy nejsem schopen ani vstát.
 • Zjistil jsem, že nikdo, ale opravdu nikdo, kdo nezažil únavu při roztroušené skleróze, nemá ani ponětí o jejím rozsahu a intenzitě.

Citáty převzaté z knihy od nadace MS Trust Living with fatigue (Život s únavou).

Co způsobuje únavu při RS?

Příčiny únavy při RS nejsou dobře známy. Předpokládá se, že únava je způsobena kombinací různých faktorů, částečně je zapříčiněna samotnou roztroušenou sklerózou (tzv. primární únava) a částečně jinými faktory (sekundární únava), které mají na jedince s RS větší dopad než na pacienty bez tohoto onemocnění.

Předpokládá se, že primární únava je způsobena poškozeným přenosem nervových vzruchů z mozku a míchy, které musí překonat oblasti nervu s porušenými nervovými obaly způsobené RS. Vaše tělo potřebuje k daným činnostem více energie, a to vede k nárůstu únavy. Únava je často také spojena se slabostí svalů. Oslabené svaly pracují méně efektivně, což opět vyžaduje větší množství energie. Únavu při RS může zvyšovat také teplo, a je tedy možné, že se vaše příznaky zhoršují během horkého letního počasí, nebo dokonce po horké sprše nebo po teplém jídle.

Sekundární únava je způsobena dopady RS na život pacienta. Únavu mohou zhoršovat například další příznaky RS, jako jsou depresebolest, poruchy spánku v důsledku křečí nebo častější chození na toaletu. Únava může také vznikat jako vedlejší účinek různých léků nebo v důsledku nečinnosti, stresu, špatné stravy nebo infekce. Únavu mohou vyvolávat nebo zhoršovat i případné jiné zdravotní problémy.

U většiny osob trpících zvýšenou únavou vzniká únava kombinací několika faktorů. Léčba by se tedy na prvním místě měla zaměřit na odhalení těchto faktorů, které přispívají k vaší únavě, a nalezení přístupu k jejich zvládání.

Kolik lidí s RS je postiženo únavou?

I když je únava jedním z nejčastějších příznaků RS, není jasné, kolik lidí je únavou postiženo. Četnosti hlášené ve výzkumu se do značné míry liší, od více než poloviny všech pacientů s RS až po téměř všechny postižené s RS (96 %).

Co mám dělat, když trpím únavou?

I když je nepravděpodobné, že by únava zcela vymizela, existují určité věci, které můžete udělat pro snížení jejího dopadu na váš každodenní život.

Zvládání únavy zahrnuje různé techniky „šetření energie“ a pak také postupy, jak energii co nejefektivněji využít. Dosažení té správné rovnováhy mezi šetřením mezi aktivitami a odpočinkem, je proces učení se metodou pokusu a omylu. Zpočátku můžete mít pocit, že ztrácíte kontrolu nad určitými oblastmi svého života, zejména pokud jste byli zvyklí dělat vše bez omezení. Určitý čas na přizpůsobení se situaci potřebují i rodinní příslušníci a kolegové, zejména pokud Vám mají pomáhat při zvládání každodenních činností.

Hlavním aktérem při zvládání únavy je samotná osoba s RS. U únavy to platí snad ještě více než u jakéhokoli jiného symptomu RS. Zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři, ergoterapeuti, fyzioterapeuti nebo zdravotní sestry, vám mohou pomoci najít způsob, jak únavu zvládat. Záleží však na Vás a na Vašich životních prioritách a aktivitách.

Maximalizace energie

Spánek

Špatný spánek bývá u onemocnění RS velmi častou obtíží. Studie naznačují, že poruchami spánku je postižena přibližně polovina pacientů s RS. Možnosti léčby spočívají v nalezení příčin, které mohou špatný spánek způsobovat, a dále ve vytváření dobrých spánkových návyků. Díky těmto technikám může postupně dojít ke zkvalitnění spánku a následně díky lepšímu odpočinku také ke zvýšení hladiny energie i kvality života.

Přečtěte si více informací o spánku.

 

Citlivost na teplo

Zvýšení teploty (přehřátí) je častou příčinou zhoršení únavy. Když dojde k ochlazení těla nebo k poklesu okolní teploty, tyto obtíže obvykle rychle odezní. Zde mohou také pomoci ochlazovací techniky.

Přečtěte si více informací o citlivosti na teplo.

Nálada

Pocit špatné nálady je u pacientů s RS častý. Může vést ke ztrátě energie a motivace a prohloubit tak únavu. Pokud máte problémy s náladou, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo psychologa/psychoterapeuta/psychiatra a požádejte o pomoc s vyhledáním vhodné léčby.

K přerušení špatné nálady lze také použít následující postupy:

 • provádění příjemnějších věcí, jako je např. pravidelné cvičení nebo nová aktivita
 • prodiskutování problémů s ostatními lidmi – ať už se jedná o členy odborných nebo podpůrných skupin zaměřených na RS nebo pouze o blízké osoby, s nimiž dokážete otevřeně hovořit
 • aktivní vyhledávání informací a doporučení ohledně problémů, které Vás trápí
 • hledání způsobů, jak myslet pozitivněji, ať už neformálně nebo na základě předepsaných postupů, jako je trénink koncentrace a relaxace nebo psychoterapie (např. kognitivní behaviorální terapie (CBT)). To může být obtížné a časově náročné a vyžaduje to pevnou vůli, zejména v případech, kdy se potýkáte s únavou nebo depresí, ale jejich dosažení vám může pomoci ke zlepšení schopnosti zvládat náročné situace.

Přečtěte si další informace o koncentraci a kognitivní behaviorální terapii (CBT).

 

Stres

Stres je běžnou a nevyhnutelnou součástí života a všechny jeho zdroje odstranit nelze. Existují však způsoby, jak stres lépe zvládat. K těmto způsobům patří například rozpoznání jeho účinků, identifikace jeho zdrojů a přijetí opatření k odstranění nebo snížení jeho příčin.

Přečtěte si více informací o stresu.

 

Relaxace

Pravidelná relaxace vám pomůže snížit napětí ve svalech, snížit krevní tlak a zpomalit srdeční frekvenci. Relaxace podporuje lepší spánek, zvyšuje prospěch z odpočinku v průběhu dne a pomáhá zvládat stresové situace.

Přečtěte si více o relaxačních technikách.

Stravování a výživa

Špatná strava nebo špatné stravovací návyky vás mohou připravit o energii, kterou potřebujete ke zvládání různých situací v průběhu dne. Zdravá a dobře vyvážená strava s velkým množstvím ovoce a zeleniny a malým obsahem tuku, soli nebo cukru zajišťuje tu nejlepší energetickou hladinu. Vhodná je také snaha o udržení zdravé hmotnosti, protože nadváha nebo podváha může únavu zvyšovat.

Přečtěte si více o stravování a výživě.

 

Zdatnost a pohyb

Únavu zvyšuje nedostatečná pohybová aktivita. Svaly, které nejsou pravidelně zapojovány, ochabují a oslabují se a následně pak k plnění úkolů potřebují více energie. Pravidelné každodenní cvičení je základním prvkem zdravého životního stylu.

Přečtěte si více o tělesných aktivitách.

Léky

Únavu mohou také zhoršovat některé léky. To se může vztahovat na všechny kategorie léků bez ohledu na to, zda se používají k léčbě RS či nikoli. Co se týče léků na symptomy RS, tak ty, které jsou na křeče, ztuhlost a bolest, jsou často spojeny s nárůstem únavy. V takových případech je vhodné požádat lékaře nebo lékárníka o kontrolu léků, která odhalí případné problémy i nabídne možná řešení.

Využití energie tím nejúčinnějším způsobem

Kromě zvyšování množství energie je dalším důležitým prvkem pro zvládání únavy co nejúčinnější využití energie.

Využití energie tím nejúčinnějším způsobem

Kromě zvyšování množství energie je dalším důležitým prvkem pro zvládání únavy co nejúčinnější využití energie.

 To zahrnuje:

 • Plánování – přemýšlejte o tom, čeho můžete dosáhnout, a nezabývejte se příliš překážkami. Plánujte aktivity, o kterých víte, že jsou energeticky náročné, s dostatečným časovým předstihem a dbejte na jejich vyváženost s aktivitami, které vyžadují méně energie. Plánování je vhodné v horizontu dnů, týdnů nebo měsíců. Dbejte na to, abyste vykonávali nejen běžné denní povinnosti, ale také některé osobní, společenské a zábavné činnosti, které vám pomohou udržet si dobrou náladu.
 • Stanovování priorit a delegování úkolů – oddělte to, co je třeba udělat, od aktivit, které by za vás mohli vykonat jiní lidé.
 • Strategie pro účinné využití energie – přehodnoťte všechny aktivity a ověřte, zda existují způsoby, jak je provádět úsporněji.
 • Rozvržení vhodného tempa aktivit – provádějte činnosti rychlostí, která Vám je příjemná, a plánujte si přestávky i odpočinek.

Zkoušejte různé postupy, dokud nenaleznete takový, který vám bude vyhovovat. Je možné, že s využitím těchto technik budete v konečném důsledku provádět méně činností než dřív, avšak díky úspoře energie můžete získat víc, když se budete zabývat pouze těmi činnostmi, které jsou pro vás důležité.

Kniha Living with fatigue (Život s únavou) od nadace MS Trust je založena na programu pro zvládání únavy.

Jaké existují způsoby léčby únavy?

V některých případech lze k léčbě únavy použít léky. Nicméně léky samy o sobě nejsou řešením únavy a měly se používat spolu s dalšími postupy na její zvládání. Vzhledem k tomu, že vaše únava může být způsobena kombinací různých faktorů, budete potřebovat komplexní posouzení základních příčin. Pokud jsou součástí vaší únavy například poruchy spánku nebo nedostatek tělesné zdatnosti, tak jakákoli léčba, která tyto skutečnosti nezohledňuje, bude užitečná přinejlepším pouze částečně.

 

 

 

 

Naklíčený česnek

 

 

 

Máte roztroušenou sklerózu?

Tak se zapojte do naší videosoutěže „Jak mi ereska změnila život“. Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk  a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích. 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

 

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou - přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky.

Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku.

Doloží-li klinet podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. „Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit.

„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, umístili jsme na webové stránky Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplněných formulářů. Ty jsou samozřejmě k dispozici i na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

„V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality,“ shrnuje Kateřina Sadílková.

Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra. Také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. Žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i specialisté ÚP ČR, ke kterým si přišli podat žádost.

V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz.

Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát a volat i v případě, že budou potřebovat radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

 

 

 

Nová možnost poradit se s odborníky

Revenium a redakce magazínu Inspirante od prosince spouští novou sekci – Poradny Revenia. Potřebujete se bezplatně poradit s odborníky o tématech souvisejících se zdravotním postižením? Orientovat se v nové životní situaci? Nasměrovat na experty? Bude tu právě pro Vás.

 

Jak bude vše na www.inspirante.cz fungovat?

 

Na mailové adresy odborníků je možné zaslat otázky a oni Vám na ně odpovědí. Nejzajímavější a obecná témata najdete posléze i na stránkách Inspirante. Jednou měsíčně bude také vždy jeden z  odborníků účastníkem online chatu v reálném čase. První se uskuteční ještě před vánočními svátky v pátek 14. prosince.

 

Jaké poradny se chystají? Budou čtyři a postupně se přidají další.

 

 

Zasláním dotazu do jedné z poraden Revenia souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Nejzajímavější dotazy mohou být anonymně zveřejněny.

Rádce postupně představíme. Už dnes můžeme představit studentku práv a výraznou spolupracovnici Revenia, Nicole Fryčovou. Zveme Vás ke čtení jejího profilu.

 

Nicole Fryčová

 

Momentálně jsem studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět, i proto bylo studium práv mojí první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Prostřednictvím práva mohu pomoci ostatním lidem, kteří se zrovna ocitli v nějakých náhlých nesnázích nebo obtížnější etapě života. Mezi má oblíbená právní odvětví patří pracovní a občanské právo, právo sociálního zabezpečení, zdravotnické právo i ústavní a trestní právo. Velmi mě zajímá proces získávání příspěvku na kompenzační pomůcky, vyřizování příspěvku na péči a invalidní důchody.

 

Tip: přečtěte si také rozhovor Nicole Fryčová: Jít si za snem má cenu

 

 

Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků

Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění schválil Senát Parlamentu ČR, zbývá podpis prezidenta. Novela zajistí širokou dostupnost pomůcek pro pacienty.

Senát Parlamentu ČR dnes schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. 

„Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro pacienty – a oni moji výzvu vyslyšeli. Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová úprava zákona zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

 „Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Zpřesněním právní úpravy budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů korun, která by v opačném případě nastala,“ řekl ministr Vojtěch. 

Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků totiž přestane platit posledním dnem letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, podle kterého nebyla dosavadní pravidla zcela transparentní a měla prokorupční potenciál.

Klíčovou přílohou novely je seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. 

„Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch. 

Každoroční aktualizaci kategorizačního stromu bude provádět Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Senátem schválená verze zákona obsahuje také zvýšení úhrady u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce.

Rovněž byl dříve Poslaneckou sněmovnou schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně.

Novela zákona bude nyní předána k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2019.

2018-11-15_TZ_Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků schválil Senát

 

 

Zákon o léčebném konopí není nastavený správně, lidé se dostávají za hranu zákona, říká Ivan Bartoš

Lidé v České republice by měli mít možnost beztrestně pěstovat konopí pro vlastní účely. Snaží se to prosadit Česká pirátská strana. „Jednáme se všemi kluby v Poslanecké sněmově,“ říká šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že pod návrh zákona, který má legalizovat pěstování konopí pro vlastní potřebu, sehnali zhruba čtyřicet podpisů.

 

„Je to věc, která je důležitá, protože se týká zhruba 880 tisíc lidí v České republice, kteří používají konopí pro nějakou samoléčbu a péči. Netýká se to rekreačního užití,“ vysvětluje ve 20 minutách Radiožurnálu.

Lidé, kteří používají konopí jako mast, tinkturu, šampon nebo kapky, se podle Národního monitorovacího střediska buď sami, nebo zprostředkovaně, dostávají za hranu zákona. To je podle Bartoše špatně.

Návrh zákona, se kterým přišli Piráti, by měl umožnit dospělým vypěstovat, zpracovat a uchovávat produkt z pěti rostlin konopí ročně. „Zákon o léčebném konopí, což je úplně jiná část, není nastavený správně... Neřeší to těch milion lidí,“ dodává.

Připomíná také, že v celém světě se ukazuje, že je lepší nasměrovat peníze na primární prevenci a edukaci spíše než vydávat peníze na nefunkční a represivní drogovou politiku.

„V našem návrhu se hovoří o osobách dospělých, dokonce tam jsou speciální části opatření, jak se to musí znepřístupnit osobám mladším 18 let,“ uzavírá.

 

 

Designová kolekce LIGHTHOUSE z dílny sociálních podniků spustila e-shop

Unikátní námořnická kolekce LIGHTHOUSE for REVENIUM vznikla jako společné dílo předních českých grafiků, designérů, řemeslníků a zaměstnavatelů zdravotně postižených lidí. Výsledkem jsou precizně zpracované originální výrobky ze špičkových materiálů, s nádherným a dobře promyšleným designem.

Pořídit si tyto výrobky na www.revenium.cz  znamená mít hned několikanásobnou radost, protože výtěžek z kolekce půjde na rozvoj projektů neziskovky Revenium. Ta zaměstnává a podporuje uplatnění osob se zdravotním postižením a v letošním roce se stala  mimo jiné hlavním organizátorem výstavy děl autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou

 

 

Neúnosná délka vyřizování příspěvku na péči

Nedodržování lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři v řízeních o příspěvku na péči je dlouhodobý problém. Zejména u odvolání jsou lhůty výrazně překračovány a není neobvyklé, že se na výsledek odvolacího řízení čeká déle než rok. Na ombudsmanku se v této věci obrací stále víc lidí, o řešení problému chce proto jednat s ministryní práce a sociálních věcí.

Ministerstvo si je problému vědomo, ale vzhledem k nedostatku posudkových lékařů a množství žádostí o posudek není v jeho silách lhůty zkrátit. Podle ombudsmanky však jde z pohledu lidí, kteří potřebují péči druhé osoby a o příspěvek žádají, o neudržitelný problém vyžadující bezodkladné řešení.

Na ombudsmanku se například obrátil muž z Moravskoslezského kraje, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči. Stěžoval si, že před více než rokem podal odvolání proti odnětí příspěvku na péči a Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nerozhodlo.

Jeho manželka trpí vážnými psychickými depresemi, kvůli kterým byla uznána invalidní nejprve v 1. stupni invalidity a byl jí rovněž přiznán příspěvek na péči také v 1. stupni, tj. ve výši 880 Kč. Její stav se ale v průběhu dvou let zhoršil, takže byla uznána invalidní ve 3. stupni a manžel požádal rovněž o zvýšení příspěvku na péči.

Úřad práce provedl sociální šetření v domácnosti a spolu s vyhodnocení zdravotnické dokumentace dospěl k závěru, že žena sice je invalidní ve 3. stupni a její pracovní schopnosti jsou výrazně omezeny, ale většinu základních životních potřeb, které se pro účely příspěvku na péči posuzují (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, osobní hygiena aj.), samostatně zvládá. Pomoc druhé osoby potřebuje pouze u dvou životních potřeb – péče o domácnost, osobní aktivity. Žádost o zvýšení příspěvku na péči proto úřad zamítl a rovněž odejmul příspěvek na péči v 1. stupni, protože nárok na něj může mít ten, kdo nezvládne 3 životní potřeby. Tuto podmínku žena nesplňovala.

S tím manžel nesouhlasil a proti rozhodnutí se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které však nebylo schopno ani po více než roce rozhodnout.

Podle ombudsmanky je zcela nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení skončit do 5 měsíců.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti.  Rovněž by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.

I v tomto konkrétním případě ombudsmanka doporučila stěžovateli žádat o přiměřené zadostiučinění za délku řízení a ministerstvo požádala, aby stěžovateli, pokud žádost podá, vyhovělo a poskytlo mu přiměřené zadostiučinění v penězích.

Stížností týkajících se příspěvku na péči přibývá. Zatímco v roce 2016 evidovala ombudsmanka 108 podnětů, v roce 2017 už jich bylo 127 a v letošním roce za prvních 8 měsíců eviduje ombudsmanka už 154 podnětů, v nichž si lidé stěžují zejména na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči.

Vzhledem nárůstu počtu stížností zařadila ombudsmanka téma nepřiměřené délky řízení na plánované jednání s ministryní práce a sociálních věcí o nejzávažnějších problémech v jejím resortu.

 

 

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Bezplatná právní pomoc je určena těm, kdo si služby advokáta nemohou z finančních důvodů dovolit. Tuto skutečnost však musí prokázat.

Bezplatné právní služby poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK). Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.

Bezplatnou právní pomoc lze využít také ve složitějších otázkách, jako je zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v jeho průběhu. Je také určená cizincům v zařízeních pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Nová úprava se nedotkla právního zastoupení před obecnými soudy, které upravují příslušné soudní procesní předpisy (občanský soudní řád, soudní řád správní a trestní řád).

Jak postupovat v případě krátké informativní porady:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) nesmí být vyšší než trojnásobek životního minima (žadatele nebo všech osob, s nimiž žije a společně hradí náklady na živobytí).
 • Nesmí být již zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (zde), nebo na pobočce v Brně.
 • Žadatel musí ČAK uhradit poplatek ve výši 100 Kč – bezhotovostně či poštovní poukázkou. (*Výjimky z poplatku jsou uvedeny níže.)
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Minimální délka jedné porady je 30 minut.
 • Maximálně 120 minut za jeden kalendářní rok.

Pomoc advokáta ve složitější věci: zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v průběhu takového řízení:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu), nebo na pobočce v Brně.
 • Komora určí advokáta, kterého zaplatí stát, osobám nemajetným, bez pravidelných příjmů nebo s příjmem na hranici životního minima, přičemž jsou zohledňována další kritéria, například objektivní omezení možnosti žadatele dosahovat vyšších příjmů (osoby se zdravotním postižením, osoby ve starobním důchodu apod.).
 • Posuzují se celkové příjmy žadatele a všech dalších osob žijících s ním ve společné domácnosti. Dále se zohledňuje například vyživovací povinnost žadatele, upotřebitelný majetek, tj. objektivní omezení získat ze svého majetku příjem apod.
 • Příjmy se opět dokládají za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) – není zde ale hranice trojnásobku životního minima.
 • Žadatel nesmí být zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • V případě žádosti o advokáta pro jiné řízení než před správním orgánem či Ústavním soudem je navíc třeba doložit, že žadatele alespoň dva oslovení advokáti odmítli.
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Pokud ČAK určí advokáta, v rozhodnutí vymezí, v jaké věci a v jakém rozsahu advokát poskytne své služby a případně další podmínky.
 • ČAK žádosti nevyhoví v případě zneužití práva či zjevně bezdůvodné žádosti.
 • Žadatel je povinen informovat ČAK bez zbytečného odkladu o změně ekonomické situace.
 • ČAK určení advokáta zruší, pokud zjistí, že ekonomická situace žadatele neodůvodňovala nebo nově neodůvodňuje bezplatné poskytování právní pomoci na náklady státu – advokáta pak platí žadatel.
Cizinec, který se nachází v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku:
 • Ředitel zařízení nebo střediska může podat ČAK podnět, aby ta určila advokáta.
 • Určený advokát přijede do zařízení a bude k dispozici všem, kdo potřebují právní radu.
 • Komora na základě podnětu přihlédne i k jazykové vybavenosti určeného advokáta.
Další informace o bezplatné právní pomoci:

Leták ombudsmana k právní pomoci: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Pravni-pomoc.pdf

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz/

Vyhledávač advokátů: http://vyhledavac.cak.cz/

 

Formuláře pro podání žádosti o advokáta: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

* Povinnost uhradit poplatek se nevztahuje na držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby mladší 15 let, osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) anebo IV (úplná závislost), osoby pečující o osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III anebo IV, osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Skutečnost, že se na žadatele vztahuje osvobození z poplatkové povinnosti, musí žadatel doložit.

 

 

Reakce prof. MUDr. Evy Havrdové na článek "Kmenové buňky znamenají naději pro pacienty s roztroušenou sklerózou"

 

Datum: 06. 7. 2018
Téma: Transplantace kmenových buněk mohou doslova změnit životy miliónům pacientů s roztroušenou sklerózou, prohlásili britští lékaři. Studie na více než stovce pacientů prokázala, že tato metoda dokáže zastavit rozvoj dosud nevyléčitelné nemoci.
Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/468288-kmenove-bunky-znamenaji-nadeji-pro-pacienty-s-roztrousenou-sklerozou.html
Odpovídá:

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., členka výboru Neuroimunologické společnosti ČLS JEP

 

Roztroušená skleróza není dosud chorobou vyléčitelnou, ale s přibývajícími léky ovlivňujícími imunitní systém pacienta je u většiny pacientů chorobou léčitelnou, tedy ovlivnitelnou. Protože je onemocnění velmi individuální, lze logicky očekávat, že nebudou na stejné léky reagovat všichni stejně. Jsou zavedeny určitě postupy, kdy se většinou začíná bezpečnějšími léky, ale s nižší účinností (dostačují asi u 30-40% pacientů), monitoruje se jejich efekt, a při trvající aktivitě choroby se léčba tzv. eskaluje, tzn. přechází se na účinnější léčbu, která ale většinou představuje i větší rizika nežádoucích účinků u některých osob.

Tato léčba má za cíl omezit nadměrnou aktivitu nemoci, je to léčba léky ovlivňujícími pdřirozený průběh choroby.

Před érou eskalačních léků byla používána u pacientů s agresivním průběhem cytostatika k likvidaci bílých krvinek zodpovědných za aktivitu nemoci. Tato léčba byla spojena se známými nežádoucími účinky cytostatik, i když jejich dávky zdaleka nedosahovaly dávek používaných v onkologické léčbě. V 90. letech po studiích na zvířatech s tzv. transplantací kmenových buněk bylo jasné, že intenzivní potlačení funkce imunitního systému (cytostatiky), která je posléze nahrazena zárodečnými krvetvornými buňkami, vede k významnému potlačení nemoci. Proto se v polovině 90. let hematologové pokusili spolu s neurology zjistit, zda je tento způsob léčby, dosud používaný u hematologických malignit, bezpečný u pacientů s RS. Česká republika byla jednou z prvních zemí, které se k tomuto programu připojily, první česká pacientka byla transplantována v únoru 1998, poté tuto léčbu podstoupilo ještě přes 40 pacientů. Efekt odpovídal tomu, že byli transplantováni především pacienti v pokročilém stadiu nemoci.

S příchodem eskalačních velmi efektivních léků zájem o transplantace výrazně poklesl, protože tyto léky měly lepší bezpečnostní profil. Analýza několika set transplantovaných pacientů ve světě však ukázala, že transplantace byla efektivní pouze u pacientů, kteří měli minimální invaliditu a krátké trvání nemoci. Proto se zájem o zkoumání tohoto léčebného přístupu obnovil. Zatím ale nemáme žádné srovnání s nejúčinnějšími léky (jako jsou natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab) v regulérní klinické studii, ani dlouhodobá data pacientů, transplantovaných v počátečním stadiu nemoci. Proto musíme být k výsledkům velmi zdrženliví. Nežádoucí účinky celé procedury se mohou objevit i s odstupem doby, dva čeští pacienti zemřeli na onkologické onemocnění. Pacientům v pokročilejších stadiích choroby procedura nepomohla vůbec. Nadšené zprávy v médiích o úžasném efektu po roce léčby jsou proto zcela nedostačující. A rozhodně nelze mluvit o vyléčení RS. 

Kromě léčby základního patologického procesu u RS lze ještě ovlivňovat ve všech stadiích nemoci příznaky nemoci. Zde jde o léčbu symptomatickou (bolest, spasticitu, močové obtíže, depresi, poruchy erekce apod.)

 

 

Vývoj léků v neurologii je extrémně rizikový. Zkoumá se přes tisíc léčiv, projde jich zlomek

Neurologických onemocnění v populaci přibývá – a jsou tak logickým terčem zájmu farmaceutického průmyslu. Bohužel jde ale také o oblast velmi rizikovou, kde velká část klinických studií skončí nezdarem. Typickým příkladem je Alzheimerova choroba, kde si řada farmaceutických firem vylámala zuby (psali jsme například zde). Naopak třeba u epilepsie či roztroušené sklerózy je ale dnes arzenál lékařů podstatně pestřejší, než byl někdy před dvěma desítkami let. Díky tomu mohou pacienti, kteří se včas dostanou do péče odborníků, v naprosté většině žít kvalitní život.

Neurologická onemocnění jsou oblastí, které se farmaceutický průmysl hodně věnuje. Důvodem je mimo jiné to, že některým neurologickým onemocněním, jako je Alzheimerova choroba, Parkinson, epilepsie, migréna či roztroušená skleróza, může trpět až 30 procent populace. Jde přitom o velmi různorodou skupinu, která dnes čítá kolem tisícovky chorob včetně řady vzácných onemocnění. Tyto nemoci jsou tak po onkologii druhou nejzkoumanější oblastí – celosvětově se vyvíjí 1329 přípravků v různých fázích vývoje (u onkologie je to 1813 přípravků).

„Jen v USA, které jsou tahouny výzkumu, se podle přehledu z března 2018 vyvíjí 537 léčivých látek na neurologické choroby,“ uvádí výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček s tím, že řada přípravků je zaměřena například na léčbu Parkinsonovy choroby, Duchenneovy muskulární dystrofie, Huntingtonovy choroby, epilepsie či roztroušené sklerózy. V Česku pak loni v této oblasti probíhalo 36 klinických studií, což bylo stejně jako v roce 2013, zároveň šlo ale o pokles oproti roku 2015. K poklesu ovšem dochází i v dalších oblastech, přičemž hlavním problémem je včasná identifikace pacienta a průtahy před uzavřením smluv (více jsme psali zde).

Problémem celosvětovým pak je rostoucí náročnost klinických studií. Mezi roky 2003 až 2011 se prodloužily o 25 procent, množství posuzovaných kritérií stouplo o 48 procent, počet diagnostických a dalších procedur vzrostl o 57 procent a protokoly ztloustly ze zhruba padesáti stránek na víc než 170.

„To všechno vzrostlo nahoru, co se ale bohužel snížilo, je úspěšnost,“ konstatuje Dvořáček. Úspěšnost první fáze výzkumu klesla v posledních desetiletích o 29 procent: z 16,6 procenta mezi lety 1996 až 1999 na 11,6 procenta v letech 2012 až 2014. „V oblasti neurologie to je ještě vyšší než průměrná čísla. Výzkum v této oblasti patří mezi vysoce rizikový, enormně velké množství klinických studií skončí nezdarem,“ doplňuje výkonný ředitel AIFP s tím, že se například neprokáže dostatečná účinnost nebo má přípravek vážné nežádoucí účinky. Ve výsledku jsou tak schváleny řádově jednotky léků na neurologická onemocnění.

Roztroušená skleróza: účinnější léky = větší rizika

Onemocněním, u něhož se i v posledních letech daří arzenál léků rozšiřovat a zároveň jde o poruchu dopadající na zdraví a práceschopnost už v mladém věku, je roztroušená skleróza. Tou trpí v Česku zhruba 20 tisíc lidí, z nichž je bez léčby polovina těžce invalidních během deseti až dvaceti let od diagnózy, k níž dochází obvykle kolem 20. až 40. roku. I když přitom existují i mírné formy choroby, kdy pacient bez léčby zůstává v poměrně dobrém stavu, je takových lidí jen pět až 15 procent. Choroba navíc nemá jen fyzické dopady, ale ovlivňuje také kognitivní funkce, rodinné vztahy či sebevražednost. Výsledkem je nižší kvalita života a snížení délky přežití u přirozeného průběhu o sedm až 12 let. V tuto chvíli neexistuje účinná prevence a chorobu nelze vyléčit. Léky navíc dokážou potlačit zánět, ale neumí opravit poškozená nervová vlákna, takže pro pacienty v pozdních fázích nemohou mnoho udělat.

Dobrou zprávou však je, že pro včasně diagnostikované máme rozšiřující se možnosti terapie. „Léčba za posledních dvacet let udělala ohromný skok, je to jedna z nejvíce se rozvíjejících se oblastí neurologie. Po době temna, což bylo do 90. let, přišly první biologické léky a pak v rychlém sledu monoklonální protilátky, což je hit současné medicíny, první orální preparáty a další monoklonální protilátky. V současnosti očekáváme, že se na trh v Česku dostanou další dva zajímavé preparáty, ocrelizumab a cladribine. Do ČR se bohužel léky dostávají s jedním až tříletým zpožděním,“ vypočítává docentka Dana Horáková z MS Centra neurologické kliniky 1. LF a VFN s tím, že další léky jsou v klinickém zkoušení.

Staré preparáty (interferon beta, glatiramer acetát) přitom stabilizují kolem 30 procent pacientů, středně účinné léky kolem 50 procent pacientů a nejúčinnější přípravky 60 až 70 procent pacientů. „Nemoc je velmi variabilní, takže nechceme, aby všichni pacienti dostali nejúčinnější, ale také nejagresivnější léky – je potřeba zdůraznit, že vyšší účinnost většinou přináší větší bezpečnostní rizika. Je proto potřeba vytipovat pacienty s vysokým rizikem a na ty se zaměřit. Naopak u těch s nízkým rizikem je otázka, zda mají být léčeni nebo jen s minimálními preparáty,“ vysvětluje docentka Horáková.

Pozitivní však podle ní je, že je péče o pacienty u nás soustředěna do 15 center. „Česká republika na tom ve vlastní organizaci není špatně – kromě základního pilíře, což jsou spádoví neurologové a neurologická oddělení, v momentě, kdy je pacient diagnostikován, přechází do péče RS centra. Jsme velmi rádi, že máme zachovánu centrovou péči. My dnes máme v rukách deset různých léků, které jsou různě účinné i různě nebezpečné. Je to velmi složitá problematika, takže aby pacient chodil k běžnému neurologovi, který má čtyři pacienty, je problematické. V zemích jako USA nebo Německo může kdokoliv předepsat cokoliv. Oni by to chtěli vrátit, ale už příliš není cesta zpět,“ uvádí Horáková.

Pacienty je také třeba po zahájení terapie monitorovat, a pokud jsou známky, že na lék nereagují, léčbu včas eskalovat. „V tom máme problém, protože kritéria jsou u nás stále mnohem přísnější než v západních zemích a pacienti se tak dostávají k lékům pozdě. Potřebujeme, abychom tam, kde je nemoc aktivní, mohli dát léky hned, protože každý rok i měsíc znamená ztrátu nervových buněk,“ zdůrazňuje Dana Horáková.

Abychom ale mohli rozrůstající se léčebné možnosti vyhodnocovat, potřebujeme data (údaje ÚZIS i zdravotních pojišťoven jsou podle Horákové nadhodnocené, protože někdy pacienti mají chybně uvedenou diagnózu). Léčbu českých pacientů přitom už pátým rokem monitoruje registr ReMuS, kde je k dnešku zapojeno všech 15 center a jejich 10230 pacientů na biologické terapii. Vedle lidí s atakovitou formou (jichž je zmonitorováno přes 90 procent) je tu ale ještě 30 až 40 procent pacientů, kteří jsou již v chronicko-progresivním stadiu, kdy již ztratili nervová vlákna a dostupná léčba tak u nich nemá efekt. V registru je v tuto chvíli na dva tisíce pacientů v tomto stadiu, v centrech jich je však sledováno kolem tří až šesti tisíc. „Tady je tedy před námi ještě kus práce,“ konstatuje Horáková. K tomu existuje skupina pacientů v závažném stavu, kde již lidé mohou být upoutáni na lůžko, takže se odborníci pokusí získat data prostřednictvím pacientských organizací.

Trendem v epilepsii je zkoumání genomu i snaha ovlivnit epileptogenezi

Další nemocí, na kterou taktéž vývoj nezapomíná, je epilepsie. Pod tímto označením se dnes skrývá kolem čtyřicítky různých onemocnění, která mohou mít velmi odlišný průběh a reagují na léčbu jinak. Zatímco někteří pacienti ani nemusí být léčeni, existují i takoví, kteří mají každodenní záchvaty, jsou postiženi mentální retardací a choroba tak má na jejich život katastrofální vliv. Onemocnění přitom může postihnout kohokoliv v jakémkoliv věku, nejčastěji se ale objevuje u dětí a seniorů.

„U některých syndromů jsme už dnes schopni identifikovat genetické mutace, které jsou příčinou. Víme třeba, že u některých dětských epileptických syndromů nemá smysl podávat antiepileptika, ale léčbou volby ne ketogenní dieta. Naopak u jiných syndromů jsou ze škály léků, které dnes máme na trhu, některé vhodné a jiné ne. Je tedy potřeba, aby pacienty s epilepsií pokud možno léčili neurologové, kteří jsou na epileptologii orientovaní,“ vysvětluje Jana Zárubová z centra pro epilepsie neurologické kliniky 2. LF a FN Motol.

Na vzniku choroby se přitom podílí celá kaskáda faktorů včetně genetické predispozice (tři čtvrtiny epilepsií jsou geneticky podmíněné) nebo toho, jak máme pospojované sítě v mozku. „V České republice bohužel genetika u epilepsií dlouhé roky spala. V současné době ale Ústav biologie a lékařské genetiky v nemocnici Motol udělal velký pokrok, takže se snažíme připojit k Evropě a celému světu,“ říká Jana Zárubová. Podle ní je také snaha připojit se k projektu zaměřenému na celogenomové vyšetření pacientů s juvenilní myoklonickou epilepsií, ale kvůli byrokracii se zatím navzdory ročnímu snažení nepovedlo uzavřít smlouvy.

Zároveň je snaha nalézt epileptogenní léčbu u pacientů, kteří prodělají poškození mozku třeba ve formě cévní mozkové příhody, kraniocerebrálního poranění, krvácení do mozku či nádoru. V mozku totiž pak začne probíhat proces zvaný epileptogeneze, který se lékaři snaží ovlivnit tak, aby vůbec k rozvoji choroby nedošlo. V tuto chvíli jde ale pouze o výzkum v experimentální rovině.

Obecně je přitom podle Zárubové léčba epilepsie jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí neurologie. V současnosti už mají lékaři k dispozici 25 antiepileptik, k dispozici je ale také epileptochirurgická léčba, stimulační terapie nebo zmíněná dieta. „Kdybych ale měla jmenovat jeden velký problém z hlediska našeho oboru, pak bych zmínila chybějící rescue medikaci pro pacienty s epilepsií v ČR. Jde o léky, které pacient užije, když vycítí blížící se záchvat. Ten pak nepropukne v plné síle,“ uvádí doktorka Zárubová.

Pacienty také trápí řada komorbidit, jako jsou psychiatrická či endokrinní onemocnění. Některé z nich jsou bohužel způsobeny dlouhodobou antiepileptickou léčbou. Starší antiepileptika totiž mají chronickou toxicitu – sice byla účinná, ale když je pacienti užívali desetiletí, zvyšovala vaskulární riziko, riziko onemocnění kostí či hematologických chorob. „Moderní léky mají bezpečnostní profil mnohem příznivější,“ konstatuje Jana Zárubová.

Problém jsou předsudky a neznalost

K tomu, aby se českým pacientům s epilepsií žilo co nejlépe, je potřeba, stejně jako u jiných onemocnění, rychlá a přesná diagnostika, na níž navazuje individualizovaná volba léčby. 70 až 80 procent lidí s epilepsií přitom díky vhodně nastavené terapii funguje bez záchvatů.

„Stále se ale setkáváme s tím, že přicházejí pacienti se záchvaty a chtějí druhý názor. Ptáme se jich, jak dlouho užívají dané léky, a oni řeknou deset let. Za deset let se nezkoušely jiné léky ani jiné dávky s tím, že jim doktor řekl, že když mají epilepsii, tak mají záchvaty – že to k nemoci patří. Snažíme se proto měnit i pohled lékařů, aby byli proaktivní,“ vysvětluje Jana Zárubová.

Pokud tedy pacient do roka od diagnózy stále trpí záchvaty, měl by být vyšetřen epileptologem, a když se do dvou let nedaří záchvaty zastavit, je na řadě přešetření v některém ze tří vysoce specializovaných center pro farmakorezistentní epilepsii. Protože je přitom epilepsie velmi komplexní onemocnění, funguje v Evropě 28 referenčních center (dvě z nich v Česku), z nichž některá mají větší zkušenosti s léčbou vzácných typů epilepsie, takže mohou poradit a sdílet zkušenosti s dalšími pracovišti. V rámci virtuálních multidisciplinárních týmů tak je možné konzultovat pacienta z Česka třeba s experty z Francie či Británie.

Roli ale u epilepsie nehrají jen léky. U tohoto onemocnění se prosazuje tzv. biopsychosociální model, kdy chorobu ovlivňuje i sociální prostředí a psychický stav pacienta. „Když třeba člověk pracuje v profesi, která ho těší a v níž je úspěšný, má to někdy podobný efekt, jako přidání jednoho antiepileptika. A naopak – když se člověk dostane do nějaké vážné životní situace, může se onemocnění samo o sobě zhoršit,“ přibližuje Zárubová.

Právě sociální aspekt ale může být u epilepsie velmi problematický. „Epilepsie mají jedno specifikum, které se nám velmi špatně komunikuje se zdravotními pojišťovnami či sociálním systémem. Jde o to, do jaké míry budou lidé posuzováni z hlediska výdělečné činnosti. Handicap, který epilepsie přináší, totiž není stálý. Člověk vypadá, že je zcela zdráv a velmi často není ani on sám schopen předvídat, kdy dostane záchvat. Pro pacienty je to chronický stres, vystavuje je to nejistotě, obavám z opakování záchvatu a toho, jak na něj bude okolí reagovat. Jde přitom o onemocnění, které je stále spojeno se stigmatizací. Většina pacientů s epilepsií se za onemocnění stydí – dokonce se rodiče stydí za to, že má epilepsii jejich dítě. Snažíme se předsudek měnit, ale daří se to jen částečně,“ dodává Zárubová.

Zdroj: http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/06/vyvoj-leku-neurologii-extremne-rizikovy-zkouma-se-pres-tisic-leciv-projde-jich-zlomek/

 

 

 

Společně proti roztroušené skleróze, aneb s RS život nekončí! S maratonem MaRS cvičíme, běháme a chodíme celý rok.

Nadace ČEZ podpořila ke Světovému dni RS všechny s roztroušenou sklerózou a díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a přispěla Nadačnímu fondu IMPULS na podporu fyzioterapie a psychoterapie pro nově diagnostikované. 50 000 Kč poputuje do všech regionů, které se zapojily do MaRS – 24h maratonu. Všem, kdo jste „Pomohli pohybem“ děkujeme!

Během několika málo dní byl naplněn cíl a desítky chodců a běžců podpořily tento projet.

To, co je skutečně unikátní, je nejenom to, že pohybem může pomoci kdokoli a podpořit tak projekt, který je pro něj smysluplný (nebo se mu prostě jenom líbí), ale motivuje k pohybu všechny. A v případě roztroušené sklerózy je to hřebíček na hlavičku na první dobrou.

„Buďme si blíž“ je motto, které vyhlásila Světová federace RS pro letošní Světový den RS a téma „Společná cesta“ je leitmotivem akcí NF IMPULS 2018.

V letošním roce to je důraz na to jak, kde a kdy můžeme jít spolu. A právě o tom byla podpora Nadace ČEZ. Cesta je cíl a tu cestu jsme šli spolu.

Roztroušená skleróza je nemoc mladých lidí a cílený a pravidelný pohyb oddaluje invaliditu.

24h cvičební maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS) je akce plná – pohybu, radosti a smyslu. Smysluplná i proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že život s RS nekončí (otec myšlenky maratonu MaRS - sám pacient s RS - tím odpovídá na otázku, jak motivovat druhé, aby také cvičili. Jít cvičit s nimi…). Pohyb je důležitý nejenom 24 hodin v roce.

 

Z příspěvku si v 17-ti městech pacientská sdružení pořídí rehabilitační pomůcky a podpoříme to, co stále není hrazené zdravotními pojišťovnami.

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině tehdy, když se spojí mnoho lidí dohromady.“ John C. Maxwell

www.nfimpuls.cz

 

 

 

Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Vydal autorský kolektiv doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze.

Roztroušená skleróza (RS) je nemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. Tato diagnóza je pro mnoho lidí děsivá, protože dosud neumíme léčit její příčinu a RS si s sebou nese punc nevyléčitelné nemoci. Ani v současné době není laická veřejnost dostatečně obeznámená s její podstatou a při zaslechnutí pojmu skleróza si často představí především problémy s pamětí. Nedostatečná informovanost se týká i nově diagnostikovaných.

RS je často diagnostikována v mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy, rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby člověku s nově diagnostikovanou RS rodina i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní život.

Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života. Proto jsme připravili tuto knížku, jejímž cílem je informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by vám pomoci se onemocnění RS aktivně postavit. 

Za kolektiv autorů Doc. PhDr. Kamila Řasová.

Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz

 

 

 

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.

Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?

 • Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.
 • Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.
 • Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.
 • Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.

Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.

Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ sdělila Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práci byste rádi ocenili, zapojte se do nominací. Můžete přihlásit svou přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce. Silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a obětavosti málo veřejně mluví. 

Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže od 1. dubna do 15. června 2018.

Více na www.zenaregionu.cz

 

 

 

Ukončení sezóny-stříbrná medaile

 

 

Den otevřených dveří RS centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

29. 5. 2018 od 15:00 do 18:00 v rámci Světového dne roztroušené sklerózy.Tématem letošního roku je Výzkum u RS. Akce je určena pro pacienty s RS a jejich blízké, kteří se chtějí dozvědět více o aktuálních komplexních možnostech léčby tohoto onemocnění. V jejím rámci jsou pro Vás připraveny odborné přednášky na různá témata a příležitost ke konzultaci s odborníky z multidisciplinárního rehabilitačního týmu (psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník).

Součástí programu je poradenství týkající se vhodných cvičebních a pohybových aktivit, ukázka kompenzačních pomůcek a možnost vyzkoušet si funkční elektrostimulaci pro zlepšení chůze. Proběhne také představení pacientských organizací.

PROGRAM

Krátké přednášky v prostorách oddělení rehabilitace RS centra
15:00 Zahájení
15:15 Magnetická rezonance a její přínos pro léčbu a výzkum
15:30 Lumbální punkce (proč je nezbytná a jaké jsou nejnovější výzkumy)
16:00 Fyzioterapie a pohybové aktivity
16:15 Deprese (jak ji poznat a jak léčit)
16:30 Možnosti psychoterapie u RS
16:45 Organizace péče v RS centru
17:00 Magnetická rezonance a její přínos pro léčbu a výzkum
17:15 Lumbální punkce (proč je nezbytná a jaké jsou nejnovější výzkumy)
17:30 Deprese (jak ji poznat a jak léčit)

V prostorách RS centra
15:00–18:00 možnost konzultace s psychologem, psychoterapeutem
15:00–18:00 možnost konzultace s fyzioterapeutem, ergoterapeutem (poradenství týkající se vhodného cvičení a pomůcek)
15:00–18:00 možnost vyzkoušet si funkční elektrostimulaci pro zlepšení chůze

Přednášky v posluchárně v přízemí budovy Fakultní polikliniky VFN
15:45 prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., Roztroušená skleróza – aktuální možnosti léčby a zdravý životní styl (přednáška 40 min. + dotazy)
16:45 doc. Laura Janáčková, Ph.D., Sexualita a komunikace (přednáška 40 min. + dotazy) 

 

 

 

 

Magazín Inspirante: Pro všechny, kdo věří, že rozmanitost posouvá věci k lepšímu

Jaké střevíčky obouvá mladá žena s dětskou mozkovou obrnou? Kolik uběhne student žurnalistiky s roztroušenou sklerózou? A jaké prádlo nosí stomičky? Neotřelý pohled na život lidí, kterým do života vstoupila nemoc nebo jiný handicap přináší nový online magazín neziskové organizace Revenium s názvem Inspirante. Na redakci, grafice a provozu se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním.

Poprvé se magazín čtenářům otevřel ve čtvrtek 12. dubna 2018. https://www.inspirante.cz/je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje.

„Chceme být střechou informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i čtenáře. A stejně tak si přejeme, aby se na tvorbě Inspirante čtenáři výrazně podíleli, ať už svými příběhy, nebo tipy pro redakci,“ uvádí Petra Horáková, která Inspirante vede.

Inspirante je tady, aby spolupracovalo se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které je téma rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležité.

Ve čtyřech sekcích zpráv přináší nejen příběhy a rozhovory, ale také poradenství a tipy pro lidi s nejrůznějšími znevýhodněními. Je však koncipován tak, aby do života lidí s postižením mohli snadno proniknout všichni, kdo o to budou stát.

V sekci Aktuality přináší informace z aktuálního dění v Česku i v zahraničí z oblastí vzdělávání, zdravotnictví a sociální. V Inspiraci profily, rozhovory a příběhy osobností, sociálních podniků, neziskových organizací, ale i firem, které rozmanitosti myslí vážně. V Rozmanitostech najdou čtenáři osobní zpovědi a sloupky autorů s nějakým druhem znevýhodnění.

V sekci Servis a poradny nabídne magazín sociální, vzdělávací právní i finanční témata, moderované blogy a diskuze a v budoucnu přehledné online i offline poradny, přehledné mapy odborných pracovišť a neziskových organizací.

„Spolupráci máme již nyní domluvenou například s úřadem ochránkyně lidských práv, úřadem práce, ale také některými pacientskými organizacemi a samozřejmě chceme nabídnout spolupráci správě sociálního zabezpečení a jednotlivým městům a obcím, které sociální problémy řeší a nabízejí pozitivní přístup a nápady,“ vysvětluje Horáková.

Mezi kmenové autory magazínu patří například Helena Tutterová se svými sloupky #perplexveměstě, Tereza Nagyová a její #nejsemtabu nebo Marek Blažíček a jeho #JsemIronman.

„Sloupky vycházely od února na facebookové stránce Revenia. Teď je všechny čtenáři a příznivci najdou v novém magazínu,“ řekla Horáková.

Stránky Inspirante graficky navrhl a připravil Jakub Koucký, kterého si možná pamatujete z jeho cesty trabantem po Austrálii nebo jeho projektu Adrenalin bez bariér.

„Uděláte nám největší radost, když Inspirante budete číst, a když se díky tomu společnost přestane co nejdříve dělit na ty zdravé a ty s postižením, protože všichni dýcháme stejný vzduch a máme velmi podobná přání a sny, ať už ty kariérní, nebo životní,“ doplnila předsedkyně představenstva Revenia Hana Potměšilová.

Kontakty: Petra Horáková, +420 724 348 834; petra.horakova@revenium.cz

 

Pro editory: Magazín Inspirante.cz je jedním z hlavních projektů neziskové organizace Revenium. Zapsaný spolek Revenium vznikl v roce 2017, je většinovým zaměstnavatelem zdravotně postižených v České republice. Pro Revenium je klíčové, aby nikdo kvůli svému (nejen) zdravotnímu znevýhodnění nemusel marnit svůj talent, ale naopak ho mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání či podnikání. Jsme přesvědčeni, že každý člověk je přínosem pro společnost a nikoho nesmí limitovat v jeho snech fyzické, psychické, zdravotní, sociální či jiné znevýhodnění.

www.revenium.cz

https://www.inspirante.cz/

 

 

Registr pacientů s roztroušenou sklerózou pomůže zlepšit léčbu. ReMuS zveřejnil nejnovější data o nemoci.

 Už přes 13 000 lidí je v Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS). Blíží se tak chvíle, na niž netrpělivě čekají lékaři, regulátoři, pojišťovny, pacienti i farmaceutické firmy. Jakmile registr zmapuje všechny, kteří touto nevyléčitelnou, chronickou autoimunitní chorobou trpí, bude možné analyzovat, jak se nemoc vyvíjí. Roste tak šance dát konkrétnímu člověku přesně ten lék, který mu vyhovuje. Včasná léčba, vhodná pro aktuální stav nemoci, může pacientům zachránit desítky let aktivního života.

 

„Medicína jde mílovými kroky kupředu. Máme na výběr mezi řadou kvalitních léků. V současné době je ale těžké rozeznat, komu dát agresivní léčbu hned v počátku nemoci, kdo ji má dostat později nebo třeba vůbec. K takovým rozhodnutím nám v budoucnu data z registru ReMuS pomohou. Naši pacienti jsou mladí, za svoji nemoc nemohou, neexistuje prevence, průběh nemoci sami neovlivní. Včasná, vhodná léčba zachrání 20–30 let aktivního života,“ říká odborná garantka ReMuSu, neuroložka doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Nyní registr plní daty všech patnáct center pro léčbu RS a spravuje jej Nadační fond IMPULS.

ReMuS mapuje 90 % všech nemocných, kteří mají biologickou léčbu (10 230), a část těch, kteří moderní léčbu nemají (2019). Odborníci odhadují, že v tuzemsku je kolem 20 000 lidí s roztroušenou sklerózou. „Věříme, že do dvou let budeme mít podchycenu většinu pacientů sledovaných v RS centrech,“ doplňuje doc. Horáková.

Významný přínos registru ReMuS spočívá takév ochraně pacientů s RS před případnými nežádoucími účinky léčby. Podle prof. EvyKubala Havrdové, vedoucí největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, chceEvropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) hodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinnost léčby právě cestou nezávislých registrů. „Je tady maximální snaha mít registry vázané k příslušné nemoci, a ne ke konkrétnímu léku,“ doplňuje prof. Kubala Havrdová. Národní registr je podle specialistů klíčový ve sběru platných dat týkajících se účinnosti a bezpečnosti léčby. „Česká republika patří mezi pět zemí s nejprestižnějšími registry v Evropě, cennost registru pak spočívá především v kontrole a ověřování dat,“dodává Jana Vojáčková z Nadačního fondu IMPULS.

Podle nejnovějších, nyní poprvé zveřejněných dat jsou mezi nemocnými RS ze 71,7 % ženy. Nemoc se nejčastěji projeví ve 31. roce. Většina pacientů s biologickou léčbou – 73,9 % – pracuje na plný nebo částečný úvazek a jen 34,1 % je v invalidním důchodu. Přesně 6 pacientům je méně než 15 let. Nejvíce, 3002 pacientů, se léčí v RS centru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, což představuje 23,1 % ze všech sledovaných.Data z registru také ukazují rozdíly mezi těmi, kteří jsou na biologické léčbě, a těmi, kteří na biologické léčbě nejsou. Zatímco 56,4 % pacientů na moderní léčbě nevyužívá sociální dávky, u těchbez biologické léčby je to pouze25,4 %.

Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.nfimpuls.cz

 

 

Informace o způsobu hlasovani pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018

 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/infoletak_volba_prezidenta_2018.pdf

 

 

Aplikace novely zakona 329/2011 Sb., Narizeni vlady o EET

 

Od 1. 11. 2017 rozesílají Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu o zvýšení tohoto příspěvku ze 400,- korun na 550,- korun měsíčně. To znamená, že zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400,- korun.

 Od 1. ledna 2018 budou také nově posuzovány žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla. Žádosti, které budou podány do konce roku 2017 a bude o nich rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto doporučuji určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou posouzeny podle nové legislativy.

 V pondělí 6. listopadu 2017 Vláda ČR schválila Nařízení vlády o dočasném vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému elektronické evidence tržeb. Podmínkou od osvobození nevidomých a hluchoslepých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Je to opatření ke zneužití dočasného vyjmutí z evidence EET, jak na tiskové konferenci vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla paní Alena Schillerová. Vyjmutí z evidence tržeb vyplynulo především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Obě organizace jednaly s Ministerstvem financí ČR a tato jednání nakonec byla úspěšná. Odhadujese, že osob, kterých se toto opatření dotkne, je kolem dvou tisíc a řada z nich by se původně měla zapojit do elektronické evidence tržeb od 1. března nebo od 1. června roku 2018. Jak dlouho bude toto dočasné vyjmutí nevidomých a hluchoslepých osob z EET není dnes zřejmé, záleží na vývoji elektronických zařízení.

 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR

 

 

Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

 

Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Shrnuje a zobecňuje v ní zásadní stanoviska, která veřejný ochránce práv formuloval od roku 2007 za dobu účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vychází přitom z více než 3 500 vyřízených podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi.

Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat.

Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO.

 Publikace vyšla jako sedmnáctá v pořadí v rámci edice Stanoviska, vydávané veřejným ochráncem práv od roku 2007.

Publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 

 

Novela vyhlasky c. 388/2011 Sb

 

 

 

Podpořme Centrum pro roztroušenou sklerózu

 

V galerii Kryt v Klášterci nad Ohří se chystá prodejní výstava děl pacientů s roztroušenou sklerózou, jejíž výtěžek poputuje do MS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice na vybavení do nově vzniklých ordinací, které rozšíří stávající kapacitu centra.

V galerii Kryt svou tvorbu představí devět autorů ze všech koutů České republiky, které spojuje společná diagnóza, a tou je právě roztroušená skleróza. Přivítáme akademickou sochařku Zuzanu Čížkovou, Kristýnu Saláškovou, majitelku fotoateliéru, fotografie představí také Věra Podběhlá z Městského úřadu v Klášterci, ekonomická ředitelka Dana Štěpánková či kurátorka galerie Kryt Lenka Fricová. Dále uvidíte obrazy Evy Hochmanové a Jitka Šípová, Anna Luxová a Růžena Poláková představí šperky, výrobky z papíru a textilní panenky.

Výstava s názvem ReStart začíná v galerii Kryt 3. 11. v 17 hodin a končit bude 27. 11. Souběžně s výstavou bude probíhat veřejná sbírka, vybrané finanční prostředky budou poté předány MS centru v Teplicích.

MS centrum v Teplicích je jediné centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v Ústeckém kraji. V ČR tímto onemocněním trpí cca 17 000 pacientů, teplické centrum jich má v péči 1 500. Vedoucím centra je primářka teplické neurologie MUDr. Marta Vachová a centrum poskytuje pacientům komplexní péči včetně dostupné rehabilitace.

 

 

Registr ReMuS je nepřehlédnutelným zdrojem dat

 

Každý den onemocní roztroušenou sklerózou v České republice 3 lidé. Ze dvou třetin ženy, z jedné třetiny muži. Tato data ukazují nejnovější výsledky jediného celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Registr mapuje vážné nepreventabilní neurologické onemocnění od května 2013. Od té doby vzrostl počet pacientů sledovaných v registru osminásobně. V současné době monitoruje data od 9583 pacientů na biologické léčbě ze všech 15 odborných RS center, plošně tak pokrývá celou Českou republiku.

„Během čtyř let se podařilo nastavit činnost registru tak, že dnes již pravidelně sbírá data ze všech krajů České republiky. Registr zahrnuje data 92% pacientů na biologické léčbě z celkového republikového počtu. Začali jsme sbírat i data pacientů bez ohledu na typ léčby, těchto je v registru již více než 2000,“ uvedla Jana Vojáčková z Nadačního fondu IMPULS, který registr spravuje a provozuje. I přes velmi krátkou dobu působnosti patří český registr mezi prestižní evropské registry.

Roztroušená skleróza (RS) je velmi proměnlivé onemocnění, které se u každého jedince projevuje jinak. Příčiny vzniku nemoci odborníci zatím přesně neznají, nemoc nelze vyléčit, pomocí moderní medicíny lze ale postup nemoci zpomalit. Bez léčby vede choroba u převážné většiny pacientů k závažné invaliditě. „Medicína udělala za posledních 20 let v oblasti léčby RS opravdu obrovský skok, dnes máme velmi účinné léky, které se učíme užívat za pochodu. Tyto léky mohou zcela zásadně ovlivnit život tisíců pacientů, to platí ale pouze v případě, že jsou použité včas a správný pacient dostane správný lék. Informace z reálné klinické praxe mají v tomto procesu zcela klíčové postavení,“ upozornila docentka Dana Horáková, neuroložka RS centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborný garant registru.

Výsledky registru ReMuS ukazují, že většina pacientů (71,8%) léčených nákladnou biologickou léčbou může pracovat na plný nebo částečný úvazek. Z 9583 pacientů je 71,5%žen. Ve všech centrech se léčí nejvíce pacientů ve věku 40 - 50 let, 32 pacientů je mladších 18 let a z nich osmi je méně než 15 let.

V první fázi registr podchycuje pacienty na biologické léčbě. Dnes běží paralelně již druhá fáze registru, ve které jsou sledováni i pacienti RS center bez ohledu na fázi nemoci a typ léčby, především pacienti s progresivní formou nemoci, kteří představují asi 40 % všech pacientů s RS. U nich zatím léky, které by ovlivnily podstatu nemoci, nejsou. I zde data z registru mohou ale zásadně pomoci při mapování potřeb těchto pacientů, zejména v otázkách plánování psycho a fyzioterapie a sociální problematice. „Dále považujeme za velmi důležité věnovat pozornost i kvalitě dat. V posledním roce jsme se zaměřili zejména na opakovanou kontrolu dat tak, abychom byli schopni udržet aktuálnost registru a zamezili jeho stárnutí. Tento proces je sice velmi náročný, nicméně naprosto zásadní,“ doplnila Jana Vojáčková. Registr zveřejňuje výsledky dvakrát ročně. Zprávy jsou publikovány na webových stránkách Nadačního fondu IMPULS. Významnou úlohu při rozvoji registru hrají prezentace jeho výsledků v zahraničí, ať již v rámci odborných kongresů nebo v rámci nadnárodních projektů. Více na www.nfimpuls.cz

 

 

O projektu ReMuS

 

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby – v současnosti do něj přispívá všech 15 center z celé České republiky specializovaných na léčbu tohoto onemocnění.

Podle posledních dat registr sleduje 9 583 pacientů s biologickou léčbou. Nejvíce pacientů je z Prahy (1812) a Středočeského kraje (1521), nejméně v Karlovarském kraji (238). Většina (57,8%) sledovaných pacientů pracuje na plný úvazek, 13,9% na částečný. Registr sleduje i těhotenství, v hodnoceném období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 porodilo 54 pacientek. Průměrný věk v době začátku nemoci byl 30, 9 roku. Nejmladší pacient měl v době stanovení diagnózy necelé 4 roky, nejstarší 67 let.

Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.nfimpuls.cz.

 

 

Nemoci pro invalidní důchod – tabulky OSSZ, výpočet

 

http://kupnisila.cz/nemoci-pro-invalidni-duchod/

 

 

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí

 

Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. “Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,“ dodala ministryně.

Novela počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun a současně umožní rychlejší projednání žádosti o příspěvek. Jde o snahu podpořit poskytování pomoci neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými, v domácím prostředí.

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace.

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách. Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů. Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních služeb.

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou administrativní zátěž.

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.

 

 

Příručka pro pacienty s roztroušenou sklerózou "Zdraví mozku"

 

Autorem této příručky je mezinárodní tým odborníků na problémy pacientů s RS, který zahrnuje jak pacienty s RS, tak zástupce sdružení pacientů, lékaře, výzkumné pracovníky, odborné sestry a ekonomy zdravotní péče.

Příručka poskytuje pacientům s RS základní informace o tom, jak mohou maximálně přispět ke zdraví svého mozku, např. udržováním správného životního stylu, jak důležitá je rychlá diagnóza pro zahájení včasné léčby, jak sledovat aktivitu nemoci za účelem kontroly účinnosti léčby či co může pacient požadovat od svého lékaře pro dosažení nejvýše dostupného standardu péče. Úkolem příručky je pomoci pacientům, aby nad onemocněním převzali kontrolu a aktivně se podíleli na udržení zdraví svého mozku.

V Česku brožuru vydal eReS tým ČR. Více informací a brožura ke stažení ZDE.

 

 

Staňte se Srdcerváčem/Srdcerváčkou 2017

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vyhlašuje výběrové řízení na místa „Srdcerváčů" – tváří jedné z mediálně nejúspěšnějších kampaní v ČR. Pracovní příležitost pro ty z vás, kteří vrcholově sportujete, pracujete a jste zdravotně postižení nebo znevýhodnění!

Tvářemi pátého ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži a ženy, vrcholoví handicapovaní sportovci, kteří zároveň pracují, nebo je čeká v kariéře restart.

Hledáme Srdcerváče a Srdcerváčky, kteří za sebou mají stupně vítězů na republikových mistrovstvích a turnajích zdravotně postižených sportovců, nebo účast na světových sportovních kláních a paralympiádách. Hledáme i ty, kteří vrcholově sportovali jako zdraví, ale pak je dostihla nemoc či úraz, a oni museli svůj dosavadní život přehodnotit, načít jinou kariéru, ale sportu se věnují stále a své zkušenosti předávají například jako trenéři či vedoucí sportovních oddílů.

Hledáme handicapované sportovce a sportovkyně, kteří jsou aktivní nyní, nebo kteří již mají sportovní kariéru za sebou. Zkrátka chceme v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří se dovedli poprat nejen se svým úrazem či nemocí, ale navíc jsou skvělí ve sportu a zároveň dokážou vše skloubit s pracovním a osobním životem.

Více informací ZDE

 

 

Stanovisko vlady k novele zakona c. 329/2011 Sb

k přečtení zde

 

 

Video celé konference "O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu"

 

. listopadu 2016 se v kongresovém centru IKEM uskutečnila konference zaměřená na rodinné příslušníky, přátele a partnery pacientů s RS. Konferenci můžete od dnešního dne shlédnout na youtube kanálu NFOZP.

 

PROGRAM:

-Prof. MUDr. Eva Havrdová, MS centrum při VFN; Co je RS, novinky v léčbě -MUDr. Petra Hanulíková, ÚPMD; RS a těhotenství, genetika, klimakterium -Mgr. Klára Novotná, MS centrum při VFN; Jak si spolu zacvičit -MUDr. Marta Vachová, MS centrum při Nemocnice Teplice; RS a konopí -Bc. Tereza Školníková, Domov Sv. Josefa Žireč; Ergoterapie -Představení pomůcky WalkAid

Přednášky ke shlédnutí na youtube ZDE

 

Konferenci pořádal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s UNIÍ ROSKA.

Akce se konala za finanční podpory magistrátu hl. města Praha a grantu společnosti Merck spol. s r. o.

 

 

14. ročník „Cesty za duhou“ hostí Úřad práce ČR

 

Dejte nám šanci, aneb jak vidí svět lidé s roztroušenou sklerózou (RS). Tak by mohl znít podtitul podzimní výstavy s názvem „Cesta za duhou“. Už počtrnácté ukazuje svět optikou nevyléčitelně nemocných. Poprvé však na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Praze 7.

Ve čtvrtek 3. listopadu se v 17.00 hodin slavnostně otevřou dveře Kontaktních pracovišť ÚP ČR pro Prahu - východ a Prahu - západ pacientům s roztroušenou sklerózou a všem, kteří sem zavítají, aby si prohlédli jejich díla. Celý listopad budou hostit tamní prostory čtrnáctý ročník výstavy děl tří desítek umělců, kteří mají jedno společné – diagnózu RS.

Kurátorkám Veronice Bratrychové a Kláře Zápotocké se podařilo i tento rok nenásilně propojit tvorbu umělců – profesionálů i amatérů. Práce autorů, kteří se zúčastní letošní výstavy, reflektují nejrůznější motivy z jejich života, zpracované napříč výtvarnými technikami. Kromě převažujících fotografií tak lidé budou moci shlédnout také koláže, olejomalby, akvarely, ale také šperky, přečíst si básně nebo povídky. Jednou z nich je fotografka Stanislava Perlínová, která trpí roztroušenou sklerózou už 15 let. Jak sama říká, k fotografování ji stále vede chuť podělit se vizuálně o krásy, které vidí na svých cestách. Zároveň se tak snaží ukázat nejen pacientům s RS, ale i ostatním lidem, že tato nemoc není nic, co by mělo a mohlo člověka zastavit od jeho touhy poznávat svět. „Roztroušenou sklerózou si člověk lépe srovná hodnoty. Tempo jsem rozhodně zvolnila, nejen v chůzi. Ale protože „nic neuteče“, není proč se honit za čímkoli,“ shrnuje autorka.

„Dnešní léčba umí u nemoci zmírnit řadu příznaků a mnohdy i oddálit invaliditu, ale doporučují se i další formy terapie, terapeutický účinek umělecké činnosti napomáhá přijetí nemoci jako takové a pozitivně ovlivňuje psychický i emoční stav pacienta,“ vysvětluje prof. Eva Havrdová, vedoucí lékařka RS centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Jako každoroční garant výstavy přidává i svou osobní zkušenost: „Z letité praxe mohu říci, že řada pacientů nachází v umění velký životní náboj, a právě proto je každý ročník Cesty za duhou plný pozitivní energie.“

„V životě každého z nás dochází k řadě situací, se kterými se musíme umět vyrovnat. Někdy to zvládneme lépe, jindy potřebujeme ke zvládnutí problému více vnitřní síly. Ta, kterou prostřednictvím svých obrazů představují pacienti s roztroušenou sklerózou, je opravdu velká. O to víc, že vzhledem ke svému onemocnění rozhodně nemají tu svou životní cestu jednoduchou. Osobně si velmi cením jejich neuvěřitelného nasazení, naděje a víry. Proto jsem také velmi uvítala možnost hostit výstavu děl pacientů s roztroušenou sklerózou v prostorech Úřadu práce ČR,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Výstavu Cesta za duhou lze shlédnout do 2. prosince 2016 na adrese Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7. Pro veřejnost je otevřena vždy v době úředních hodin ÚP ČR. Jejich přehled je k dispozici na www.uradprace.cz

Výstava se koná za podpory Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu

IMPULS, UNIE ROSKA, Sdružení mladých sklerotiků a společnosti Merck. Podrobné informace jsou k dispozici na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz.

 

 

Rozhovor s cvičitelkou, fyzioterapeutkou a šéfredaktorkou časopisu iRoska Ivanou Rosovou

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/372757627576

 

 

Vánoční balíček z GIVTu

 

http://t.sidekickopen15.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs8qCh8PW3MxYll7dSsjgW64k8w-56dxwWf1cCK-C02?t=http%3A%2F%2Fwww.givt.cz%2F&si=5766865253826560&pi=06c5e5f1-8c9f-4608-f73f-64e1170ba706>

 

 

Podzimní bulletin z Domova sv. Josefa

 

Dobrý den, vážení podporovatelé a příznivci Domova sv. Josefa, dovolujeme si Vás upozornit na náš nový podzimní bulletin, ve kterém Vás rádi opět informujeme o novinkách a životě v Domově sv. Josefa.

 

"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde Ti rozumějí." Christian Morgenstern

Takový je Domov sv. Josefa, který od roku 2001 poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou.Nové číslo bulletinu ke stažení ZDE

 

 

Startují Srdcerváči 2016

 

Voják s rakovinou, úředník s lupenkou, lékař se syndromem vyhoření, kriminalista na vozíku a psychoterapeutka s dětskou mozkovou obrnou. Pětice Srdcerváčů 2016 se 8. září v Café Martin Karlín v Praze představila poprvé novinářům.

 Jiná grafika na webu Srdcerváčů, nový spot, nové zážitky a dárky v katalogu, a především pětice Srdcerváčů 2016 - lidí z pomáhajících profesí, kterým životem pořádně zamíchala nemoc či úraz. Čtvrtý ročníkkampaně Srdcerváči NFOZP mohli 8. září vidět poprvé všichni, kdo dorazili do karlínského Café Martin v Praze.

Každého ze Srdcerváčů bude provázet jeho ambasador. Za kriminalistou Danielem Kafkou proto poprvé dorazila generální ředitelka Britské obchodní komory Marcela Roche, která s ním bude pilovat angličtinu, ambasadorka Jiřího Vaňáska Jana Víchová ze Svobodné mysli poslala ze Spojených států videopozdrav.

Představeni byli takéMartina Veverková tři další ambasadoři - Renáta Mrázová, personální ředitelka skupiny NN, která bude mentorkou Martiny Veverkové, ředitelka VFN v Praze Dana Jurásková, která provází Srdcerváče Stanislava Vajdu a exnáměstek VZP ČR Rostislav Verner, který spolupracuje s Marcelem Haschem, prenatálním genetikem se syndromem vyhoření.

 Ředitelka NFOZP a Srdcerváčka Hana Potměšilová prozradila také novinky, které najdou fanoušci projektu v srdcerváčském katalogu unikátních zážitků a dárků, poodhalila letošní srdcerváčské víno a speciality, které navrhovalo designérské studio Boa Design - mýdla z bambuckého másla, které vyrábějí zdravotně postižení, a nové srdcerváčské čokolády s příběhem, které vyrábi čokoládovna Carla a kompletují handicapovaní, kteří do každé sladké pochoutky přibalí také svůj příběh.

Poprvé mohla veřejnost vidět také spot kampaně v superhrdinském komiksovém stylu, za kterým stojí studio LaceUp, herec Karel Dobrý, skladatel Honza Muchow a Marek Poledna ze studia Bystrouška.

Videomedailonky jednotlivých Srdcerváčů zase vznikly ve spolupráci se vzdělávacím portálem Svobodná mysl a natočil je Martin Krpáč. A novináři viděli také celou srdcerváčskou grafiku, kterou vytvořilo studio LaceUp a kterou pro srdcerváčský web upravilo studio Media Energy.

 

 

Dvoudenní seminář o domácí péči o nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšnou

 

 

Pozvánka na Konferenci o RS 21. září v Domově sv. Josefa

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci o roztroušené skleróze, kterou v Domově sv. Josefa pořádáme pro velký úspěch již po druhé. Koná se dne 21. 9. 2016 v podkroví Domu sv. Damiána (bývalý pivovar) v Domově sv. Josefa. Připravili jsme pro Vás opět bohatý program, sestávající z přednášek z několika oblastí, týkajících se roztroušené sklerózy a života s ní. Účast přislíbil opět např. doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., přední specialista v oblasti léčby RS a Mgr. Renata Malinová – psycholožka s bohatou praxí v péči o nemocné RS.

Přihláška a program ZDE

 Vzhledem k probíhajícím letním dovoleným se v případě zájmu o tuto akci, prosím, přihlašujte výhradně přes přihlášku webu.

 

Michaela Hospodková, Domov sv. Josefa

 

 

Postup při zvyšování PnP o 10%

 

Vážení přátelé,

jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

Stupeň závislosti:

                              Příjemce mladší 18 let                                                 Příjemce starší 18 let

I.Lehká závislost                          3 300Kč                                                                     800Kč

II.Středně těžká závislost             6 600Kč                                                                  4 400Kč

III.Těžká závislost                       9 900Kč                                                                  8 800Kč

IV.Úplná závislost                      13 200Kč                                                                13 200Kč

 

 Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 obdrží každý příjemce příspěvku na péči poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Pokud by někdo z Vás neobdržel do termínu srpnové výplaty příspěvku toto sdělení o 10% zvýšení příspěvku na péči, prosím, obraťte se co nejdříve na svůj Úřad práce, protože se můžete výjimečně ztratit z evidence. Pokud by Váš Úřad práce okamžitě nereagoval, tak doporučuji, abyste

se ozvali na adresu nrzpcr@nrzp.cz a my bychom hned Vaše emaily posílali na Generální ředitelství Úřadu práce.

Příspěvek na péči Vám bude vyplácen stejným způsobem jako dosud. Zdůrazňujeme, že výše uvedené sdělení obdrží pouze ti lidé, kterým je již příspěvek na péči vyplácen, včetně těch u kterých je v současné době např. z důvodu hospitalizace vyplácení příspěvku zastaveno a nikoliv ti, kteří si o příspěvek teprve zažádali, a ještě nebylo o nároku pravomocně rozhodnuto.

Pokud jde o situaci, kdy probíhá správní řízení o žádosti o příspěvek na péči a dosud nebylo o jeho stupni rozhodnuto, takový člověk obdrží rozhodnutí se dvěma výroky. Je to například situace, kdy žádost byla podána v květnu 2016 a rozhodnutí bude vydáno až v měsíci září 2016. Protože příspěvek na péči je zpravidla přiznáván od data podání žádosti, tak například první výrok bude o tom, že příspěvek je přiznán od května 2016 ve výši 800,- Kč a druhý výrok, že příspěvek je přiznán od srpna 2016 ve výši 880,- Kč a v odůvodnění budou tyto částky vysvětleny (odkazem na změnu zákona od 1.8.)

Novela zákona současně nově upravuje posuzování příspěvku na péči u osob, které jsou pro stejnou nemoc nebo úraz déle než 60 dní ve zdravotnickém zařízení. Dosud se řízení o příspěvku u dlouhodobých hospitalizací přerušovalo a čekalo se do doby, než žadatel bude ve svém domácím prostředí. Od 1. 8. 2016 se u těchto dlouhodobých hospitalizací bude pokračovat v řízení o nároku na příspěvek na péči, pokud ovšem žadatel doručí příslušnému pracovišti ÚP ČR potvrzení poskytovatele zdravotních služeb.

Žadatel o příspěvek na péči, který bude dlouhodobě hospitalizován, požádá ošetřujícího lékaře o potvrzení o době a důvodu hospitalizace. Toto potvrzení zašle žadatel Úřadu práce, kde podal žádost o příspěvek na péči. Na základě tohoto potvrzení Úřad práce provede sociální šetření v příslušném zařízení zdravotnických služeb a požádá OSSZ o posouzení zdravotního stavu. Pokud nárok na příspěvek v době hospitalizace vznikne, bude vyplácen až po té, co klient hospitalizaci ukončí. Vznik nároku na příspěvek je v tomto případě od data doručení potvrzení o hospitalizaci na ÚP ČR. V případě, že žadatel podá žádost na příspěvek a během hospitalizace potvrzení nepředloží, je postupováno stejně jako dosud, tzn., že po dobu hospitalizace je řízení přerušeno a je obnoveno po ukončení hospitalizace s tím, že zdravotní stav žadatele je posuzován ke dni podání žádosti, případně je možné, pokud se během hospitalizace zdravotní stav zhoršil, aby dle situace OSSZ vydala 2 posudky, které budou zohledňovat změnu zdravotního stavu.

 

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

 

Zveme Vás na setkání do Žirce do Domu sv. Josefa

 

 

 

Slevy pro seniory.......

 

http://www.cestovaniproseniohttp://www.cestovaniproseniory.cz/slevy-pro-seniory/ ry.cz/slevy-pro-seniory/

 

 

MaRSu se letos zúčastnil rekordní počet měst a lidí

 

Celkem 268 445 korun vybrali organizátoři cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Ten se letos konal už popáté. Zacvičit a podpořit tak pacienty s roztroušenou sklerózou přišlo více než 2 000 lidí z celkem 23 měst. Pomyslný štafetový kolík si předávali celých 24 hodin v kuse.

„Jsme rádi, že se maraton cvičení rok od roku rozrůstá. Ve srovnání s loňskem se přihlásil dvojnásobný počet regionů. Nejenže se aktivně zapojilo velké množství lidí, stovky dalších se přišly podívat nebo fandit. Každým rokem se hlásí noví lidé, další pacienti, chtějí organizovat cvičení ve svém městě nebo pomáhat. Moc si toho vážíme. Důležité je, aby se z maratonu nevytratilo to hlavní – myšlenka vzájemné soudržnosti, že nikdo z lidí s ereskou není ve svém boji sám, ale bojujeme všichni společně – a cvičíme jako jeden tým,“ uvedla Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci organizuje. „Věříme, že se lidé s roztroušenou sklerózou přestanou pohybu bát a zařadí rehabilitaci a sport do svého běžného života,“ doplnila. Peníze z dobrovolného vstupného a darů poputují i tentokrát na podporu cvičebních aktivit pacientů a nákup rehabilitačních pomůcek.

 

MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům prospívá. Letošní novinkou byl důraz na zdravý životní styl, neboť stres, kouření a nezdravý způsob života patří vedle genetické dispozice a nedostatku vitaminu D mezi faktory, které přispívají k propuknutí nemoci. V některých městech byl proto přítomen nutriční specialista, který lidem s RS radil, jak se správně stravovat.

 

Maratonu cvičení se letos zúčastnili lidé z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad, Prahy, Ústí nad Orlicí, poprvé cvičili lidé z Mostu, Nového Boru, Olomouce, Plzně, Teplic, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L. a ze zahraničí týmy ve slovenských Piešťanech, švýcarském Valens a francouzském Rennes. Jednotlivá města si pomyslný štafetový kolík předávala přes telefon nebo internet, telefonická štafeta postupně oběhla všechna cvičící města.

 

Maraton MaRS je mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným dohledem střídají v kruhovém tréninku nebo skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Do maratonu se zapojují také hendikepovaní lidé na vozíkách a imobilní pacienti cvičením z domova.

 Loni se do 4. ročníku MaRSu zapojilo téměř tisíc lidí z 12 měst, podařilo se vybrat přes 116 tisíc korun.

 

 

Hledáme nové tváře do projektu Srdcerváči

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vyhlašuje výběrové řízení na místa „Srdcerváčů“ – tváří jedné z mediálně nejúspěšnějších kampaní v ČR. V roce 2016 bychom rádi ukázali osudy lidí, kteří pomáhali druhým a sami o své zdraví přišli. V roce 2016 bych NFOZP rád ukázala osudy lidí, kteří pomáhali druhým a sami o své zdraví přišli. Tvářemi dalšího ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži i ženy,

lékaři i sestry, hasiči i policistky, záchranářky i dobrovolníci Horské služby, učitelé, pomáhající profese… Zkrátka chceme v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří si pomoc druhým vybrali jako svoji pracovní či životní náplň, ale sami neměli tolik štěstí.

Podmínkou není to, že by ke ztrátě zdraví muselo dojít při výkonu dané profese. Podmínkou účasti není ani potřeba hledání nového místa. Cílem projektu Srdcerváči je ukázat většinové ‚zdravé‘ populaci, že lidé se zdravotním omezením dokážou pracovat stejně dobře jako kdokoli jiný. Tváří našeho projektu tak může být i člověk, který je ve své práci spokojený, nechce ji měnit. Jedinou podmínkou je "chut´ a odvaha být vidět"a vyprávět svůj příběh ostatním.

Ideální kandidát by měl být komunikativní, ochotný podělit se o svůj příběh, prezentovat a sdílet ideály kampaně v médiích. Podmínkou je uživatelská znalost práce s PC a internetem. Znalost grafických programů, administrace webů či sociálních sítí je velkou výhodou. Dále uvítáme dobré vyjadřovací a stylistické schopnosti v mluveném a písemném projevu. Bližší informace k předchozím ročníkům kampaně najdete na www.srdcervaci.cz

Jedná se o práci na dohodu o provedení práce na období 1. 6. 2016 – 31. 12.2016 s tím, že hlavní objem práce je od srpna do listopadu. V květnu a červnu se budou připravovat medailonky a proběhne focení. Přesný rozsah spolupráce a náplň práce budou domluveny individuálně dle schopností a možností vybraných kandidátů. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis, motivační dopis a aktuální fotografii na email: katerina.sirotkova@nfozp.cz

 

 

Startuje 5. ročník Maratonu s roztroušenou sklerózou

 

Stovky lidí po celé republice si už za necelý měsíc navléknou tenisky a vyrazí do posiloven, tělocvičen a dalších míst, kde odstartuje 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou – MaRS 2016. Předávat pomyslný štafetový kolík v sérii kruhových tréninků a skupinových cvičení si budou od 4. do 5. března nejenom lidé s roztroušenou sklerózou (RS), ale také jejich příbuzní, známí, lékaři, terapeuti a všichni, kdo si chtějí protáhnout svá těla a přitom pomoci potřebným. Letošní ročník netradičního maratonu je zaměřen na zdravý životní styl, ve vybraných městech bude přítomen nutriční specialista, který lidem s RS poradí, jak se ke cvičení i správně stravovat. Vstupné je dobrovolné, peníze poputují jako každý rok na podporu cvičebních aktivit pacientů s RS.

Hlavním organizátorem akce je tradičně Nadační fond IMPULS, který chce nejen upozornit na samotnou nemoc, ale i na to, že pacientům s touto diagnózou pravidelný pohyb prospívá. MaRSu se letos účastní lidé z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Nového Boru, Olomouce, Ostravy, Plzně, Poděbrad, Teplic, Ústí nad Orlicí, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L., ze zahraničí budou cvičit týmy ze slovenských Piešťan a švýcarského Valens. Předběžně přislíbilo účast kolem 2 000 lidí

 

 

Givt www.givt.cz

https://youtu.bhttps://youtu.be/ywQj863QJ3se/ywQj863QJ3s          (jak nakupovat přes Givt)

https://youtu.behttps://youtu.be/pZI-3qshDgI/pZI-3qshDgI            (proč nakupovat přes Givt)

 

 

Zapojte se do projektu "Rovná cesta"

 

Společnost ACONTE, s.r.o. ve spolupráci s NFOZP připravují na Moravě různé kurzy a školení, které pomohou lidem s neurologickými obtížemi s uplatněním na trhu práce. Protože se projekt v současné době nachází v přípravné fázi, budeme velice rádi, když nám s jeho přípravou pomůžete i Vy! Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete získat lepší představu o tom, která školení byste ocenili a rádi je také absolvovali. V tuto chvíli máte tedy možnost bez závazků ovlivnit strukturu a podobu projektu tak, aby odpovídal co nejvíce Vašim potřebám. Připravujeme pro Vás novou možnost vzdělávání a získání rekvalifikací. Díky našim kurzům zvýšíte Vaši schopnost uplatnit se na trhu práce, zlepšíte se v komunikaci a pokud si budete chtít založit vlastní podnikání, díky našemu projektu budete přesně vědět, jak na to. Pojďte do toho s námi, společně to zvládneme.

O co se jedná? Ve spolupráci s fondy Evropské unie jsme si pro Vás připravili různé kurzy a školení, které Vám pomohou s uplatněním na trhu práce. Díky těmto kurzům si můžete zvýšit svoje profesní dovednosti nebo začít s vlastním podnikáním. Některá školení jsou ukončená rekvalifikační zkouškou v rámci národní soustavy kvalifikací.

A protože se náš projekt v současné době nachází v přípravné fázi, budeme velice rádi, když nám s jeho přípravou pomůžete i Vy! Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete získat lepší představu o tom, která školení byste ocenili a rádi je také absolvovali. V tuto chvíli máte tedy možnost bez závazků ovlivnit strukturu a podobu projektu tak, aby odpovídal co nejvíce Vašim potřebám.

 

Co mi účast na projektu přinese? Absolvováním kurzu se naučíte nové dovednosti a zvýšíte si Vaše znalosti v oblasti, na kterou se rozhodnete zaměřit.

Po úspěšném absolvování kurzu samozřejmě obdržíte certifikát dokládající absolvování Vámi zvolených kurzů a v případě, že se rozhodnete pro nějaký z rekvalifikačních kurzů, budete mít také možnost zdarma složit rekvalifikační zkoušku.

Již teď máme nasmlouvaných několik partnerů, kteří jsou připraveni vybraným úspěšným absolventům nabídnout možnost placené stáže. Navíc budete mít možnost využít služeb agentury práce a najít si tak vysněné zaměstnání.

Co je náplní projektu? V rámci projektu si sami zvolíte, které kurzy nebo školení chcete absolvovat. Máme připravené kurzy z vícero oblastí – podnikání, komunikace, počítačové dovednosti, online marketing, tvorba www stránek, účetnictví a administrativa.

Kompletní výčet kurzů najdete v dotazníku. Výběr z nabídky kurzů:

 

Jak začít podnikat

Projektové řízení v práci i v životě

Komunikace se zákazníkem, obchodní dovednosti

Jak zvládat stres a pracovní zátěž

Excel ve firemní praxi

Google Apps

Sociální sítě – komunikační a marketingový kanál pro firmy

Správa mailových a AdWords kampaní

Kurz podvojného účetnictví

Personalistika

 

V rámci projektu budeme spolupracovat i s agenturami práce a s různými firmami, budete mít tak možnost absolvovat placenou stáž nebo můžete využít služeb agentur práce a najít si práci podle Vašich představ.

Kolik mě bude školení stát? Všechny školení a kurzy jsou pro Vás zcela zdarma!

Pro koho je nás projekt vhodný? Projekt připravujeme pro osoby s neurologickými poruchami, ať již vrozenými nebo získanými (RS, epilepsie, dětská mozková obrna, ale i úrazy).

Do projektu se můžou zapojit všechny osoby se zdravotním handicapem, které:

v současné době hledají zaměstnání nebo jsou ekonomicky neaktivní, tj. jsou v produktivním věku a nejsouani zaměstnané (a nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) nejedná se o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání (tj. studenty střední školy či studenty prezenční formy vysoké školy) nejedná se o osoby pobírající starobní důchod Splňujete výše uvedené podmínky? Pojďte do toho s námi! Společně projdeme nejrůznější úskalí, která na Vás mohou na trhu práce číhat a zaměříme se na Váš osobní rozvoj a získání takové kvalifikace, která Vám umožní získat práci, která Vás bude bavit.

Řešitel projektu

Ve spolupráci s NFOZP je řešitelem projektu firma ACONTE, s.r.o., která se vzděláváním dospělých zabývá už od r. 2005. Školí na vysokých školách, pořádá vnitrofiremní školení a také úspěšně řešímvlastní projekty podporované z Evropských sociálních fondů.

 

 

Příběh jedné z nás, aneb boj o naše práva

https://youtu.be/owzMzhttps://youtu.be/owzMz0mm5Lc0mm5Lc

 

 

Srdcerváči poprvé, podruhé, potřetí, a opět skvěle

 

Pokud platí, že třetí den na horách, či třetí ročník projektu bývá kritický, pak Srdcerváči jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo. I potřetí se totiž Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podařilo splnit si cíle, které si před startem kampaně stanovil. Slavnostní tečku za Srdcerváči 2015 udělalo předání symbolických šeků subjektům podpořeným v grantové výzvě, které 26. ledna hostil vysočanský Clarion Congress Hotel Prague. „Jsem velmi ráda, že můžeme podpořit další skvělé projekty, které pomohou osobám se zdravotním postižením najít uplatnění na pracovním trhu,“ usmívá se Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Peníze na svou činnost získalo nakonec 11 subjektů, firem i živnostníků. Oceněné projekty, mezi něž komise rozdělila přes 300 tisíc korun, musely splňovat kritéria jednoho ze tří grantových programů:

Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst d

. Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce. Stejně velké plus jako v grantové výzvě si Srdcerváči ve výsledné bilanci zaškrtli i v kolonce ‚Tým OZP‘. Tvářemi kampaně se v roce 2015 stala pětice žen a dívek s rozdílnými osudy i životními cíly. „Ačkoliv už neplatí doslova, že Srdcerváči hledají pro ‚své tváře‘ práci, i letos pro ně účast v projektu znamenala pořádný posun v jejich osobním i profesním životě,“ uvedla Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP. Už nyní je jasné, že tvářemi ročníku 2016 se stanou lidé, kteří svou kariéru zasvětili práci pro ostatní a do jejichž života zásadním způsobem vstoupila nemoc či zranění. „Mezi námi žije spousta ‚hrdinů všedního dne‘, nejen hasičů či lékařů, ale i třeba učitelů, kterým bychom velmi rádi dali prostor,“ vysvětlila Hana Potměšilová.

Idea letošního týmu však nebyla jedinou novinkou, kterou na slavnostním vyhlášení Srdcerváči představili.„Po minulých ročnících se na nás obraceli desítky lidí, že si nestihly vybrat v našem katalogu odměn. Proto jsme se rozhodli nechat na www.srdcervaci.cz vedle produktů z řady Original by Srdcerváči, které se v průběhu roku rozšíří o téměř desítku novinek, také nabídku darů i zážitků, které i budou moci lidé pořídit již od prvního února,“prozradila Hana Potměšilová. V nabídce se objeví bezmála stovka exkluzivních dárků i neotřelých zážitků.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na internetových stránkách fondu:www.nfozp.cz.

Srdcerváči jsou unikátní kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce může z online katalogu vybrat nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.

 

 

Nový blog Pavla Bělobrádka

 

Jaká je budoucnost Evropy? Začnu tím, bez čeho si žádnou budoucnost Evropy neumím vůbec představit. Totiž evropskými hodnotami. Evropské hodnoty jsou základ. A tak jako se i dům staví od základů, nikoli od střechy, musí také budova Evropské unie vyrůstat z našich hodnot. Na těchto pevných základech pak musíme budovat zdi evropských institucí. Takto vybudované instituce nám poslouží k řešení praktických problémů.

http://www.aktivnizivot.cz/blogy/pavel-belobradek/

 

 

Šimon Ornest o zákulisí kapely The Tap Tap: Jako když se skloubí cikánský talent s německou pílí

 

Možná vám neuniklo jarní slaňování Nuselského mostu na invalidním vozíku. Smyslem podobných akcí je překonat bariéru soucitu – že se člověk stydí za to, že žádný handicap nemá. Alespoň takhle to vysvětluje šéf kapely studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap Šimon Ornest. „Jde o schopnost udělat humor, vzít lidi bez handicapu mezi nás,“ vysvětluje.

„Když se někomu s handicapem podaří uspět, tak je to skvělý příklad nejenom pro další postižené, ale pro celou společnost. Pak totiž můžete zjistit, že vaše problémy asi nebudou tak strašné, jak vypadají,“ nastiňuje v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou.

On sám v Jedličkově ústavu narazil na několik lidí, kteří si od začátku šli za svým cílem i přes handicap. A právě společnost by je měla maximálně podporovat, což se týká i podpory dávek a důchodů. „Když člověk potřebuje 24hodinovou péči, tak těch prostředků nikdy není moc, naopak někde je dostatek prostředků tam, kde nejsou tolik potřeba,“ podotýká.

A co nového v kapele The Tap Tap? „Naší známí a kamarádi skládají muziku přímo pro nás, například píseň Moje volba složil Jarda Svoboda ze skupiny Traband,“ připomíná. Spolupracují také s Janem Habuertem z Visacího zámku. „Známka punku v podání The Tap Tapu se Honzovi strašně líbí, a z toho máme radost. Nemáme elektrickou kytaru, takže to zní jinak, než jak jsou lidé zvyklí,“ říká.

A jak vypadají zkoušky kapely? Přesahují mnohokrát představivost toho, kdo tam nebyl – často je to o křičení, netrpělivosti kapelníka a důrazu na výkon, aby se odvedla se práce. „Takový přístup má velkou terapeutickou hodnotu,“ připomíná.

V kapele má každý svou roli, pracují jako tým, lidé, kteří mohou stěhovat nástroje, tak vědí přesně, co mají dělat. A ve chvíli, kdy je vše připraveno, tak přijíždějí ti, co se nemohou podílet fyzicky. „Vše cvaká na minutu, je to jako když se spojí cikánský talent s německou pílí,“ usmívá se.

 

 

GIVT

www.givt.czwww.givt.cz

 

 

Hvězda hokejové NHL Jakub Voráček založil nadaci. Pomáhat bude v boji s roztroušenou sklerózou

 

Hokejista Voráček založil nadaci pro boj s roztroušenou sklerózou. Zakládá ji společně se sestrou Petrou Klausovou. Vítěz Zlaté hokejky chce sám přispět tisíci dolary, což je asi 24 tisíc korun, za každý bod, který získá v NHL.

 

Vítěz Zlaté hokejky a kapitán českého hokejového týmu na mistrovství světa 2015 Jakub Voráček zakládá nadaci. Chce pomoct bojovat s roztroušenou sklerózou, nemocí, kterou trpí jeho sestra.

"Myslím si, že když máte tu možnost v životě něco společnosti vrátit, máte to udělat. V prostředí vrcholového sportu ve Státech je to navíc běžné, je to součást kultury, ve které žiji," řekl útočník Philadelphia Flyers ve středu v Karlínském fóru, kde Nadaci Jakuba Voráčka představil.

Sám Voráček chce do nadace přispět tisícovkou dolarů za každý bod, který v NHL získá. V loňské sezoně se stal se ziskem 81 bodů pátým nejlepším hráčem NHL. Peníze mají putovat na výzkum roztroušené sklerózy i individuální podporu pacientů.

Zakládá ji společně se svou devětatřicetiletou sestrou Petrou Klausovou, které roztroušenou sklerózu lékaři diagnostikovali před dvěma lety. "Chybí peníze pro rozvoj registru pacientů, který je pro výzkum vzniku nemoci zásadní.

Ne všichni pacienti mají dostupná kvalitní centra s fyzioterapií, psychoterapií, kvalitní léčbou. To vše hraje zásadní roli v postupu nemoci, která postihuje lidi v produktivním věku. Pro život mnoha rodin je onemocnění velký zásah. Založením nadace mi ta nemoc najednou dává smysl, přináší mi i něco pozitivního," říká Klausová

Nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou trpí v Česku zhruba 20 tisíc lidí, nejčastěji postihuje ženy mezi dvaceti a čtyřiceti lety. Lidé v produktivním věku tak i kvůli malé podpoře často končí v invalidním důchodu.

Maskotem nadace se stal Kluk Puk, odborně ji zaštiťuje profesorka Eva Havrdová, přáteli nadace se stali trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, herec Ivan Trojan a režisér Jakub Kohák.

 

"Věřím, že nejen finanční prostředky, ale každý hlas, který veřejně upozorňuje na problémy pacientů s roztroušenou sklerózou, je důležitý.

Tato nemoc není zatím vyléčitelná, ale včasná diagnóza spolu s včasnou a kvalitní léčbou jsou naprosto zásadní. Pacienti by to neměli vzdávat. Jak říká slogan nadace, neměli by se nechat vyřadit ze hry," míní Havrdová.

Také ostatní hokejisté hrající za oceánem obvykle zakládají nebo podporují charitativní projekty. Například Dominik Hašek v Buffalu v roce 2001 založil charitativní nadaci Hasek's Heroes (Haškovi hrdinové). Ta umožňuje hrát hokej i sociálně znevýhodněným dětem.